Referat Brugerråd Nord den 19. september 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Nord den 19. september 201 2

Tilstede:

Hans Nielsen,Danmarks Naturfredningsforening
Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Peter Antonsen, Hørsholm Kommune
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Randi Mondorff, Rudersdal Kommune, suppleant for Jens Ive

Der var afbud fra:

Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening
yvind Vesselbo, Gentofte Kommune
Thomas Læssøe, , Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Niels Mellergaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen
Jens Ole Juul, Københavns kommune

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltogJan Kidholm som referent, Sven Norup og Stella Blichfeldt som turguide på ekskursionen og under behandling af punkter på mødet.

Dagsorden for mødet i Dyrehavehus:

  1. Orientering ved Hans Henrik Christensen
  2. Status for betaling ved p-pladser og toiletter samt ny ridetegnsordning, Hans Henrik Christensen
  3. Status for Natura 2000 plejeplaner på Naturstyrelsen, Hovedstadens arealer, Sven Norup
  4. Status for Eghjortprojektet, Sven Norup
  5. Status for plejeinitiativer mm i Forsthaven, Jan Kidholm
  6. Forslag fra DN om registrering af invasive arter og udarbejdelse af indsatsplan og bekæmpelse på Hovedstadens nordlige arealer, Hans Nielsen
  7. Fastlæggelse af dato for mødet i efteråret 2012.
  8. Eventuelt

Endelig dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 10. september 2012.

Ekskursion
Ekskursionens første stop ved Rådvad Naturskole, hvor Dorit Hansen ogCamilla Bruun Manscherfortalte om ”Find Vej” ruterne, som er udlagt i Jægersborg hegn i et samarbejde mellem Rådvad Naturskole, Naturstyrelsen og Søllerød Orienteringsklub. Herefter videre til Fortunens Indelukke i Dyrehaven, hvor resultatet af fristilling af gamle ege i urørt skov blev besigtiget. Under punktet redegjorde Hans Henrik Christensen og Sven Norup for det forestående arbejde med udarbejdelse af ny driftsplan for Naturstyrelsen, Hovedstaden, som forventes igangsat i 2013. I Dyrehaven giver særligt udarbejdelse af 15 femtenårige tilplantningsplaner en særlig udfordring, da Dyrehaven er udlagt som Natura2000 område og endvidere mange steder er omfattet af andre beskyttelsesbestemmelser. Enheden har indledt drøftelser med Lyngby-Tårbæk Kommune om de overordnede principper for den fremtidige drift. Enhedens overordnede fokus er at fastholde fordelingen mellem bevokset og ubevokset areal og sikre at områder med særlige landskabelige eller beskyttelsesmæssige interesser bevares. Dette kan betyde, at områder uden særlige beskyttelsesinteresser, som i dag er beskyttet overdrev, kan komme i spil som nye tilplantningsarealer, da underplantning under de gamle bøge, som er i opløsning ikke altid er hensigtsmæssigt. Jette Baagøe påpegede, at dette overordnede princip ikke er nyt i Dyrehaven. Brugerrådet udtrykte sympati for de overordnede principper og ser frem til at blive inddraget i driftsplanprocessen.

1. Orientering
Hans Henrik orienterede om status for projekt Københavns Befæstning, hvor Ejbybunkeren netop er indviet. Hans Henrik orienterede herefter om status for Mølleåprojektet, hvor VVM-redegørelsen er påklaget og behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. På opfordring fra Poul Erik Birk Jakobsen orienterede Hans Henrik herefter om Naturstyrelsens arbejde med zonering af friluftslivet i statens skove. Poul Erik Birk Jakobsen spurgte, om systemet skal omfatte alle skove. Hans Henrik bekræftede, men systemet skal tilpasses.

Jette Baagøe orienterede om status for ansøgningen til Unescos Verdens Arvsliste vedr. Parforce Jagtsystemerne i Dyrehaven og Nordsjælland. Der arbejdes forsat på ansøgningen, som kræver store ressourcer, da kravene til ansøgningen er omfattende.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

2. Status for betaling ved P-pladser og toiletter samt ny ridetegnsordning.
Hans Henrik oplyste, at firmaet Q-park efter udbud er valgt som samarbejdspartner på betalingsparkering. Ordningen forventes igangsat i november 2012. Der udarbejdes i øjeblikket udbudsmateriale vedr. betalingstoiletter i samarbejde med Naturforvaltningsenhed Ribe. Ordningen forventes igangsat i løbet af et halvt år. Endelig informerede Hans Henrik om den nye ridetegnsordning, hvor betaling sker via nettet. Der er nu som nyt mulighed for at købe dagskort og kort for kortere perioder, hvilket imødekommer et udtalt behov.

Brugerrådet tog redegørelsen til efterretning.

3. Status for Natura2000 plejeplaner på Naturstyrelsen, Hovedstaden
Sven Norup oplyste, at Natura 2000 plejeplanerne har været i høring. Der udarbejdes nu et samlende notat om de indkomne bemærkninger og eventuelle forslag til rettelser. Plejeplanerne skal være færdige den 8. december 2012. Hans Nielsen spurgte til status for vandplanerne for Tårbækrenden og Fuglesangsøen. Sven oplyste, at det er kommune som er ansvarlig for udarbejdelse af vandplaner og han kendte ikke status herfor.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

4. Status for Eghjort projektet
Sven Norup oplyste, at Amphi Consult for Naturstyrelsen har udarbejdet rapport om reintroduktion af Eghjort på baggrund af indkomne forslag til udsætningslokaliteter. Dyrehaven får i rapporten første prioritet som nyt udsætningssted. Sven mener derfor, at der er gode muligheder for, at enhedens ansøgning om at indgå i projektet vil blive imødekommet.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

5.Status for plejeinitiativer i Forsthaven
Jan Kidholm oplyste, at Forstbotanisk Haves Venner er begyndt at give en hånd med i forbindelse med mindre rydninger og bekæmpelse af Japansk Pileurt mm. Herudover er Tvendehus Skovhjælperne så småt begyndt at deltage i de lidt større vedligeholdelsesarbejder. Gentofte Kommunes Grønne guide og Forstbotanisk Haves Venner arbejder med fondsansøgning om støtte til etablering af udeundervisnings-faciliteter og redskabsrum for redskaber, som bruges ved plejen. Indtil videre henvises andres grupper, som ønsker at deltage i plejen af området til Forstbotanisk Haves Venner for at undgå, at de mange gode intentioner træder hinanden over tæerne.

Jan Kidholm glædede sig i øvrigt over, at oprydningen i Forsthaven har fået rigtig positiv omtale i lokalområdet.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

6. Forslag fra DN om registrering af invasive arter og udarbejdelse af indsatsplan og bekæmpelse på Hovedstadens nordlige arealer
Hans Nilsen orienterede om de mange gode resultater, som Danmarks Naturfredningsforening har haft med manuel bekæmpelse af invasive arter.De gode resultater viser, at det nytter at gøre en indsats, hvis denne gribes systematisk an. DN forslår, at DN i samarbejde med enheden på baggrund af registreringer i marken fra borgere m.m. udarbejder indsatsplan og foretager bekæmpelse af invasive arter på enhedens område. Hans Henrik støttede ideen. Sven Norup er enhedens tovholder på projektet.

7. Eventuelt
Henrik Troels-Smith oplyste, at Rideklubber på Amager har ytret ønske om at blive medlem af Brugerråd Syd. Sven Norup lovede at tage ønsket med til drøftelse på Brugerråd Syds næste møde. Endvidere påpegede Henrik, at flere rideklubber oplever stigende vanskelighed med adgangsforholdene igennem de bymæssige områder op til Vestamager. Sven Norup kendte problematikken, hvor flere veje er lukket for ridning, så rytterne henvises til de større og meget befærdede veje. Det er dog uden for Naturstyrelsens område, og spørgsmålet må tages op med kommunen.

7. Næste møde og fastlæggelse af møder længere ud i fremtiden.
Næste møde er fastlagt til onsdag 15. maj 2013 kl. 13.00. Efteråret 2013 holdes brugerrådsmødet onsdag den 18. september 2013, kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken