Referat af brugerrådsmøde, Naturstyrelsen Hovedstaden, 18. maj 2016

Deltagere:

Peter Anthonsen, Hørsholm,

Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

Jan Skovbo Nielsen, Gentofte kommune

Henrik Brade, Lyngby-Taarbæk kommune

Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Erik Agertoft, Dansk Ornitologisk Forening

Henrik Troels-Smith, Danmarks Rideforbund

Tobias Bøllingtoft, Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Berit Valentin, Danmarks Jægerforbund

Claes Theilgaard, Dansk Entomologisk Forening

Hans Henrik Christensen (HHC) og Ole Ejlskov Jensen (OEJ), begge Naturstyrelsen

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og orientering v. Hans Henrik Christensen

Intet

 2. Driftsplan for enheden, status

HHC: Arbejdet er sat i bero, da vores driftsplanlæggere fra Haraldsgade har været nødsaget til at nedprioritere arbejdet for nærværende. Når arbejdet går i gang igen vil vi holde mindst 2 offentlige møder som et led i processen, et der dækker arealerne på Amager, og et der dækker de nordlige arealer.

 3. Parforcejagtsystemerne, UNESCO-verdensarv

HHC: Parforcejagtvejsystemerne i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn indgår i verdensarvsudpegningen. Parterne har ansat en Site-Manager, der nu går i gang med det videre arbejde med organisering og information. Vi forventer en øget tilstrømning til området, og enheden vil sammen med de øvrige parter forsøge at skaffe fonds-finansiering til formidling af verdensarven. Arbejdet med fund-raising forventes at gå i gang i 2017.

Birk Jakobsen fremhævede at det jo var flot at områderne samlet set er så velbevarede, at de nu har kunnet opnå verdensarvs-udpegning.

4. Mathildebro

HHC: Broen bliver udskiftet i 2016.

5. Livstræer

OEJ: Livstræprojektet er et nationalt projekt hvor der skal udpeges 5 træer/ha i alle landets NST-skove. En vigtig del af projektet er en APP, som frivillige kan anvende til indrapportering af forslag til træer til udpegning. Udviklingen af Appen driller, og så snart der sker noget vil brugerrådet blive orienteret.

6. Eghjorte

OEJ: Enheden har fundet midler til udsætning også i 2016. Så nu er der snart sat ud i 4 år.

 Claes Theilgaard vil undersøge om der er frivillige der vil lede efter voksne individer i år.

7. Strandtudser

OEJ: Et projekt hvor flere NST-enheder er med. Processen styres fra enheden på Fyn. Tudserne skal opformeres ”kunstigt” og det vil tidligst komme til at ske i 2017, hvorefter de kan sættes ud på Amager (Nordre Klapper og Koklapperne)

8. Springforbistien

HHC: Enheden har i efteråret 2015 og her i foråret brugt ca. 7 mio. på strækningen der var hårdt medtaget efter stormene Bodil og Allan. Vi har fået genskabt muligheden for færdsel ved vandet fra Tårbæk til omtrent ud for Tvendehus, og så har vi lavet en sti på toppen af kystskrænten det resterende stykke til Strandmøllekroen. Strandstilauget har været en meget positiv medspiller i processen, og enheden vil støtte op om laugets arbejde med fondsansøgning om midler til at udvikle området yderligere.

Hans Nielsen syntes at projektet på flere dimensioner var mislykket. For det første er vandtrappen ikke kommet til at fungere, for det andet er det skidt, at den nye stemkastning går længere ud end den gamle, og for det tredje er det skidt, at kilderne ikke er mere synlige i anlægget. DN vil arbejde imod at nye strækninger der totalrenoveres bliver udført på samme måde. Hans Nielsen fremførte endvidere at det er noget pjat at lave stien klimasikret, og sagde at staten bare måtte betale hvis og når tilbagevendende storme måtte skade stien, og at det var langt vigtigere at stien lå tæt ved vandet.

HHC betonede at projektet jo er blevet til i tæt dialog med strandstilauget der også har været enige i de overordnede linjer for valg af de tekniske løsninger. DN er medlem af lauget. Staten har valgt at strækninger der totalrenoveres udføres så de er klimasikrede, og det har så betydet at stenkastningen er blevet lidt bredere, hvilket lauget har været bekendt med gennem processen. Vandtrappen viste sig i udførelsesfasen at være umulig at udføre som projekteret. Det må vi kigge på i fase 2.

Henrik Brade spurgte også ind til badefacilliteter.

HHC sagde, at det arbejdes der videre på i regi af strandstilauget.

Hans Nielsen sagde, at DN betragter sig selv som en vigtig part i det videre arbejde og at DNs involvering i strandstilauget ikke dækker behovet, og at DN tager kraftig afstand fra det passerede.

HHC sagde, at DN ikke kunne imødese nogen særstatus i det videre, og gentog at statens midler altid skal forvaltes forsvarligt. De videre dialoger tager enheden med lauget, og går i øvrigt til den del med det grundsynspunkt, at nu at statslig finansiering genskabt funktionaliteten i området, og så må lauget vise sit værd i det videre.

9. Rejsestalden ved Fortunen

OEJ: Det er aftalt med kommunen, at arbejdet med nyt staldanlæg på adressen er skrinlagt p.t. Dette fordi kommunen forventer at få råderet over staldanlæg på Dyrehavegård når landsretten fælder dom i en verserende sag mod forpagteren. Hvis det lykkes skal der ses på mulighederne for opstaldning på Dyrehavegård i kombination med ponytræk fra rejsestalden.

 10. Skodsborgprojektet

HHC orienterede om projektet, der tidligere har været drøftet i brugerrådet. Det er et godt projekt, men det går p.t. lidt trægt med at få tilvejebragt den nødvendige eksterne fondsfinansiering.

 11. Fortunens Indelukke

Oplægget der var rundsendt til mødet blev kort præsenteret af HHC, og rådet blev opfordret til at komme med forslag og ideer.

Tobias Bøllingtoft foreslog at ”etablere” højstubbe i lærk, og foreslog endvidere at overvej at fjerne ahorn helt.

Claes Theilgaard foreslog at vi generelt skal gå efter at bevare hjemmehørende arter.

Erik Agertoft fik bekræftet, at det er enhedens erfaring, at stier og veje i høj grad er med til at regulere skovgæsternes færdsel.

Tobias Bøllingtoft foreslog at gøre ”Indlemmelsen af Fortunens Indelukke” til et emne for et temamøde efter sommerferien, hvilket enheden gav tilsagn om.

Henrik Troels-Smidth fik bekræftet, at udvidelsen også vil have som konsekvens, at den samlede hjortebestand skal øges lidt, så græsningstrykket opretholdes.

Hans Nielsen nævnte i den forbindelse, at det også kan blive aktuelt at øge dyrebestanden hvis/når det lykkes at få reduceret hegnsmængden på Eremitagesletten, og understregede i den forbindelse, at DN støtter opretholdelsen af de 3 skiftende marker fordi det i høj grad bidrager til at sikre skovgæsternes muligheder for at opleve hjortene.

 12. Fredningssagen

HHC: Sagen er under politisk behandling.

 13. Hydrologiprojektet på Amager

OEJ: Status er, at vi forventer at ansøge om finansiering af anlægsarbejderne i sensommeren, og hvis vi får bevillinge er det forhåbningen at vi kan lave anlægsarbejderne i 2017.

 14. Naturpark Amager

HHC: Projektet er et samarbejde mellem Københavns, Dragør, Tårnby kommuner, By og Havn og Naturstyrelsen, med sigte på at udvikle området til glæde for hele hovedstadens befolkning. Status er, at Nordea-Fonden har givet 55 mio., Friluftsrådet 5 mio og vi håber på yderligere finansiering henover efteråret så der samlet set kan disponeres i omegnen af 100 mio. kr. der først og fremmest skal bruges til ”Blå støttepunkter” og ”Hovedindgange”

Peter Anthonsen foreslog stianlæg rundt om Amagers sydspids. Hertil bemærkede enheden, at dette næppe vil være muligt på grund af vildtreservatbestemmelserne der hindrer adgang.

Claes Theilgaard foreslog at det overvejes om man kan lave noget ”transportmulighed”, da området jo er meget stort.

Erik Agertoft gjorde opmærksom på ”samfærdselsproblemer” mellem især hurtigtkørende cyklister og gående på især kystdiget. Enheden er opmærksom på problematikken og overvejer forskellige løsninger.

Erik Agertoft sagde at han i øvrigt syntes at beskyttelsesinteresserne var svagt repræsenterede i Naturparkrådet, og i forlængelse heraf spurgte Tobias Bøllingtoft om hvorvidt Foreningen til Svampekundskabens Fremme kunne få sæde i Naturparkrådet. Enheden svarede at det måtte man tage konkret stilling til hvis der blev sendt en egentlig anmodning herom fra foreningen til enheden.

 15. Stibroer på Vestvolden

OEJ: Byggeriet af de 2 broer vanskeliggøres af forskellige forhold. For så vidt angår broen over banen har det taget uventet lang tid at få de nødvendige myndighedstilladelser fra BaneDanmark, og byggeriet af broen over Jyllingevej har vi måtte sætte i stå fordi der dukkede en meget stor vandledning op i traceet da byggeriet gik i gang. Men der arbejdes videre for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til projekts parter der så må beslutte hvad der videre skal ske.

 16. Affaldshåndtering i Dyrehaven

HHC: Vi har fjernet de mange små affaldsspande der stod spredt i det meste af Dyrehaven og erstattet dem med 5 ”affaldsøer” med kildesortering. Heldigvis har forandringen kunnet gennemføres uden at vi oplever en stigning i mængden af henkastet affald.

 17. NATURA2000 planlægning på enheden

Planlægningen for enhedens NATURA2000 områder (Bøllemosen, Dyrehaven og arealerne på Vestamager) er netop gået i gang, og når vi har udkast vil de blive sendt til rådet til kommentering – desværre med ret kort frist, da arbejdet kører efter en stram tidsplan.

 18. Skal vi have gensidig orientering blandt rådets medlemmer om sager man er optaget af? (DN, Hans Nielsen)

Det blev besluttet at vi fremadrettet har et tilbagevendende punkt på brugerrådets dagsorden der hedder ”Igangværende og kommende aktiviteter blandt rådets medlemmer” 

 19. Generel drøftelse af brugerrådets virke, antal møder, bilag etc. (DN, Hans Nielsen)

Det blev besluttet at opdele dagsordenen i ”orienteringspunkter” og ”punkter til drøftelse”, og at det tilstræbes at punkter til drøftelse er motiverede i dagordenen og/eller understøttede af bilag. Og der skal være mindst 2 årlige møder. Tid og sted for møder skal fremgå af dagsordenen.

20. EVT

Peter Anthonsen spurgte ind til om enheden mente at have styr på beskyttelsen af f.eks. træer med rovfuglereder. Enheden oplyste, at vi mener at vores ”pas-på-kort” er et godt og forsvarligt værktøj.

Henrik Troels-Smith roste standarden for vedligeholdelse af ridestinettet i Dyrehaven.

OEJ oplyste på given foranledning at der desværre ikke i år havde været mulighed for at tilbyde brugerrådet fribilletter til årets forestilling i Ulvedalene.

Tobias Bøllingtoft spurgte ind til status for græsslåning m.v. i Cottageparken, og enheden kunne oplyse, at vi med hjælp fra ”Hjuldamperen” nu har fået smukkeseret betydeligt og at græsslåningen er vendt tilbage til det niveau den havde for få år tilbage.