Brugerrådsmøde, Naturstyrelsen Hovedstaden tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 1300-1600

Sted: Dyrehavehus v. skovridergården Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg

 

Deltager: Hans Nielsen, Jørgen Koefoed, Henrik Troels-Smith, Vibeke Preisler, Ole Jervig, Erik Meistrup-Larsen, Peter Læssøe og Inger Christensen.

Fra Naturstyrelsen Hovedstaden: Kim Søderlund; Torben Christiansen, Steen Bjarke Hansen og Jes Aagaard

Fra Naturstyrelsen Randbøl: Erik Buchwald, Per Lynge og Terese Fosen-Kyed

 

Afbud fra: Karsten Lomholdt, Court Møller, Niels Mellergaard, Philip Francis Thomsen, Poul Erik Birk Jacobsen, Birgit Rühmann, Hans Harretrup Andersen, Kristin Arendt og Jesper Kamp Nielsen.

 

Dagsorden:

 

Velkomst v. Kim Søderlund

 

Orienteringspunkter

 1. Status for Naturpark Amager herunder projektprogrammet
 2. Driftsplan og plejeplans godkendelse?
 3. Status for broerne i projektet Københavns Befæstning  
 4. Statur på udlicitering af medarbejder og sammenlægning af enheder
 5. Status på Skodsborg projektet
 6. Oprensning af tre vandhuller i Dyrehaven, hvid der forefindes den nødvendige økonomi
 7. Cyklistforbundet repræsentant i Brugerrådet, Lui Vium, ønsker at træde ud af brugerrådet.
 8. Modtaget 20.000,- kr. fra Amager Vest Lokaludvalg
 9. Ny driftsaftale med Tårnby Kommune ang. Tårnby Naturskole
 10. Ny driftsaftale omkring Naturcenter Amager og Friluftshuset

 

Drøftelsespunkter

 

 1. Punkt fra Hans Nielsen. Jeg vil gerne have eghjortprojektet på dagsordenen, da jeg ønsker at få oplyst, hvordan jeres overvågningsprogram for eghjorten ser ud og resultaterne for i år og en drøftelse af jeres informationstrategi til borgerne om projektet.
 2. Udpegning af urørt skov og biodiversitets skov

Enheden orienterer om den kommende proces og virkemidler for skovene til biodiversitetsformål, som blev offentliggjort medio september. Det drejer sig om følgende skovområder: ”31 Charlottenlund Skov, 32 Pinseskoven, 33 Rude Skov, 34 Jægersborg Hegn m.fl.”. Brugerrådets ønsker og synspunkter i relation til hver af disse skovområders ændrede status og fremtidige udvikling udbedes, så dette input kan indgå i den kommende planlægning. Hovedformålet med udpegningerne er at gavne biodiversiteten, herunder truede arter, ved at udlægge skovene som enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Især i sidstnævnte kategori er diverse muligheder åbne, mens der i urørt skov kan være tale om en række indgreb i en overgangsperiode indtil 2026, samt overvejelser om der skal etableres græsning. I mødet deltager også en projektleder fra Naturstyrelsen centralt, som vil være involveret i udarbejdelsen af de kommende forvaltningsplaner. Mere information kan ses på  www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/ 

 1. Evt.

 

Referat

 

AD Orienteringspunkter

 1. Naturpark Amager status for projektprogram

Heidi K Stranddorf, Naturstyrelsen, orienterede om arbejdet med projektprogrammet for Naturpark Amager.

 

Der har været gennemført prækvalifikation til deltagelse i konkurrence om udformning af bl.a. 3 hovedindgange og 4 blå støttepunkter.

19 teams bød ind og heraf er 5 teams med henholdsvis Møller & Grønborg, NORD Architects, Schönherr, SLA og WERK blev prækvalificeret til at gå videre. De fem teams har medio september afleveret forslag med deres bud på koncept for løsninger. En bedømmelseskomité bestående af Mette Jeppesen, Dragør Kommune, Betina Grimm, Tårnby Kommune, Jon Pape, Københavns Kommune, Rikke J Faaborg, By & havn, Jan Eljsted, Friluftsrådet og Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen samt fagdommerne Erik Brand Dam, Reiulf Ramstad og Ulrik Max Jørgensen er nedsat og i gang med at finde en vinder. Naturstyrelsens forventning er, at vinderen er fundet omkring årsskiftet, og at der vil blive afholdt en markering af dette. Når der er fundet en vinder vil arbejdet med udarbejdelse af dispositionsplaner for hvert af de 7 nedslag gå i gang. I den sammenhæng vil der blive inviteret til dialog med interessenter.  

 

Der blev spurgt til tidsplan:

På baggrund af de besluttede dispositionsplaner vil der ske en yderligere konkretisering af projekterne og de respektive lodsejere vil gå i gang med at søge om tilladelser til etablering. Når tilladelserne er givet, vil man kunne gå i gang med at etablere hovedindgange og blå støttepunkter, og vi vil kunne gå i gang med den nærmere planlægning af byggeriet. Det er lidt svært at sige, hvor lang tid tilladelsesprocessen vil tage, men vi håber at kunne bygge i 2021.

 2. Ny driftsplan og plejeplan afventer godkendelse i Randbøl

3. Status for broerne i projektet Københavns Befæstning. Broen over Jyllingevej igangsat forventes først endelig færdig foråret 2019. Brønby Kommune har trukket sig fra bro over S-bane, men Naturstyrelsen forsøger at genforhandle den beslutning.     

4. Strukturændringer i NST herunder konsekvenser af delvis sammenlægning af Østsjælland og Hovedstaden.

En gennemgang af de arealer der kommer under Hovedstaden, hvor Kim Søderlund bliver ny skovrider. Forventer at være på plads i ny administrationsbygning i Dyrehaven i begyndelsen af 2019.

Der skal udliciteres 70 medarbejder på landsplan. Vi går fra 34 til 17 skovløbere. Frivillig aftrædelse betyder at ikke alle skal virksomhedsoverføres.

De to brugerråd forsætter adskilt indtil videre. Begrundelsen er et godt kendskab til områderne + lokal engerment. Der kommer en evaluering ultimo 2019.

 5. Partnerskabsprojektet hvor Naturstyrelsen/Hovedstaden, Rudersdal Kommune, DSB og Kurhotel Skodsborg samarbejder om at etablere flere friluftstilbud i Jægersborg Hegn og ved Skodsborg Station.

              3 delprojekter forventes påbegyndt efter 1.november:

 • Etablering af skovlegeplads i skovkanten ved Skodsborg Station omkring de 3 små picnicpladser. Firmaet Leg og Landskab er fremkommet med en samlet legepladsplan, som udover gode legemuligheder i skoven også formidler om de tidligere parforcejagter, som er foregået i skoven, naturen i skoven og stationens kulturhistorie. Legepladsen vil over tid blive færdigetableret, da der pt. ikke er tilstrækkelig finansiering.
 • Etablering af motionsbane på den lille skovtrekant mellem Skodsborgvej og Bøllemosevej. Banen består af 25 forskellige forhindringer forbundet af stiforløb.
 • Etablering af en bilfri rekreativ plads mellem stationsbygning og skov. De ændrede parkeringsforhold for pendlere til stationen imødegås ved at Rudersdal Kommune har etableret tilsvarende flere p.båse langs Bøllemosevej og Naturstyrelsen har udvidet skovparkeringsplads nær ved, så der kan holde 50 biler og 5 busser.

 

6. Oprensning af vandhuller i Dyrehaven: Der er ansøgt om tilladelse til oprensning af tre vandhuller i Jægersborg Dyrehave, som er under delvis tilgroning.

Lige nu har Naturstyrelsen ikke økonomi til at igangsætte opgaven, men ønsker at have tilladelserne klar, når og hvis der viser sig en økonomisk mulighed for at gennemføre oprensningen. Der afventes ligeledes en tilladelse fra kommunen.

7. Afventer Cyklistforbundet udpeger nyt medlem     

8. Pengene er givet til et projekt vandhul og anvendt til udstyr og en planche, der fortæller om gode vaner når der skal fanges haletudser

9. Der er indgået en ny driftsaftale mellem Naturstyrelsen og Tårnby Kommune om driften af Naturskoleaktiviteter. De er indgået under de nye regler for Naturskoledrift på Naturstyrelsens arealer, hvor udvendige vedligeholdelses omkostninger til naturskolebygninger er pålagt kommunen. Der er samtidig givet tilladelse til at Tårnby Kommune opføre en ny bygning i tilknytning til deres eksisterende Naturskole, som skal lave formidling for de 0-6 årige. Tårnby Kommune betaler bygningen og Naturstyrelsen udlejer grunden i en periode til 0 kr.

10. Aftale for partnerskab om drift og udvikling af Friluftshuset og Naturcenter Amager er indgået med Tårnby Kommune og Københavns Kommune. De bidrager ligeligt med økonomi til drift af Friluftshuset der har en samlet økonomi på 1,3 millioner. Skal også bidrage til udvikling af Naturcenteret og dennes rolle i Naturpark Amager.

 

 

 Drøftelsespunkter

 1. AD

Eghjort

Ønsker en bedere monitorering af effekt af udsætning

Forslag              -      samarbejde med entomologisk forening

-          Specialestuderende indsamler resultater

Erik B. nævner udfordringerne ved at lave systematiske indsamlinger. Klækningstidspunktet er usikkert og der forgår om natten.  

 

Ad. 2.

Urørt skov

Kim gennemgik retningslinjerne for de udpegede områder af urørt skov og anden biodiversitets skov. Borgermøde i hver af de fire store skove – referat udsendt.

Det er vigtigt at få input fra brugerrådet, fordi den kommende proces kommer til at køre meget hurtigt.

Pinseskoven

Kim – oplæg er at vi ikke gør noget. Vi fastholder græsningsskov i den vestlige del, der kan fældes i de plantede kulture for af få mindre ”plantage præg”.

Enighed i rådet

Jægersborg Hegn

Området afgrænset af Skodsborgvej i nord, Mølleåen i syd, Togbanen i øst og villaer i vest.

Der er skitseret fire løsninger i det udsendte.

Der var bred enighed i brugerrådet om at anbefale forslag nr. 1. hvor Dyrehaven driften udvides om til syd for Skodsborgvej.

Det fik følgende bemærkninger med på vejen:

Den bedste måde at bevare og udvikle biodiversiteten

Der skal arbejdes på at skaffe de nødvendige driftsmidler

 

Charlottenlund skov

Kim – det er udfordrende at ændre betingelser – folkelig modstand. Vil fælde så lidt så muligt.

SBH. Vi har fået et tilbud fra Novofoss  om at etablere overløbs installationer ved Maltes bæk tracé. Giver os temporær hydrologi – giver lysning.

Hans N. Forslog at samle dødt ved i bunker, for at lave insekthoteller. Vil opfordre til ringning og brænding af træ.

Steen – det vil medføre en flere risikotræer.

Erik – brænding af træ tiltrækker særlige insekter og svampe.

 

 

Rude skov

Anden biodiversitetssskov

Vibeke – husk nåletræ til gæstemyren.

 

Stampe skov og indelukkede

Torben: Vi har erfaringer med frilægning af eg i stampeskov og lave lysninger i Indelukkede.  Vi vil også lade område stå uden hugning. Skal skabe variation i træarterne.

Erik: Husk at bevare de blomstrende buske i Dyrehaven.

 

Ravneholmene

Erik: Der er særlige arter her

 

Ordrup krat

Særlig geologi med kridt i jorden giver høj biodiv.

 

Ad. 3. EVT.

Det blev forslået, at der lave en langsigtet planlægning for møder i brugerrådet, så det kan komme i kalenderen tidligt.

Forslag til møder 2019:

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 13-16

Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 13-16