Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Nord den 15. maj 2013

Tilstede:

Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

Vibeke Preisler, Friluftsrådet

Peter Antonsen, Hørsholm Kommune

Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden

Niels Mellergaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Jens Ole Juul, Københavns kommune

Jesper Svendsen, Dansk Ornitologisk Forening

Jørgen Elholdt, Danmarks Jægerforbund

Der var afbud fra:

Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening

Eyvind Vesselbo, Gentofte Kommune

Thomas Læssøe, , Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven

Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune

Randi Mondorff, Rudersdal Kommune, suppleant for Jens Ive

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltog Ole Ejlskov Jensen som referent, Sven Norup, Stella Blichfeldt og Jes Aagård deltog i dele af mødet.

Dagsorden for mødet i Dyrehavehus:

 1. Orientering ved Hans Henrik Christensen
 2. Status for betaling ved p-pladser og toiletter, Hans Henrik Christensen (bilag)
 3. Status for ny Kaperstald, Hans Henrik Christensen (bilag)
 4. Status for Natura 2000 plejeplaner på Naturstyrelsen, Hovedstadens arealer, Sven Norup (bilag)
 5. Status for Eghjortprojektet, Sven Norup (bilag)
 6. Drøftelse af projekt om mere vand i Jægersborg Hegn, Sven Norup (bilag)
 7. Drøftelse af projekt om etablering af Sø i Folehaven, Ole Ejlskov Jensen (bilag)
 8. Drøftelse af projekt om mountainbike-projekt i Geel Skov, Jes Aagård
 9. Drøftelse af brugerrådets fremtidige arbejdsform, v. Hans Nielsen
 10. Drøftelse af projekt om kystsikring i Springforbiområdet (aftale vedlagt)
 11. Drøftelse af forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven (materiale vedlagt)
 12. Status for Rejsestalden ved Fortunen.
 13. Orientering om bekæmpelse af invasive arter, Hans Nielsen og Sven Norup
 14. Drøftelse af Zonering for Friluftsliv (bilag)
 15. Eventuelt

Endelig dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 7. maj 2013.

Referat:

 1. Orientering ved Hans Henrik Christensen
  Ingen yderligere orienteringspunkter
 2. Status for betaling ved p-pladser og toiletter, Hans Henrik Christensen (bilag)
  HHC redegjorde for, at vi forventer at kunne tjene i størrelsesordenen 0,5 mio kr på P-pladsen ved Klampenborg, at der er kommet ganske få negative reaktioner på indførelsen af betaling, og at vi ikke oplever problemer i forhold til pendlende bilister.

  Vedrørende SMS-løsningen på toilettet i Hjortekær har det været i udbud, men der kom ingen bud. Nu etablerer vi selv en SMS-løsning og vil vende tilbage til brugerrådet når vi har indhøstet erfaringer.

 3. Status for ny Kaperstald, Hans Henrik Christensen (bilag)
  En ny hestelov skærper kravene til opstaldning m.v. af heste. Kaperkuskene har været bekymrede for om de nye regler de facto ville umuliggøre fortsat opretholdelse af kapervognskørslen som vi kender den.

  På den baggrund har enheden bistået kaperne med at udarbejde et skitseprojekt til et nyt lovligt staldanlæg til 24 heste. Der er efterfølgende opnået tilsagn til finansiering af opførelse m.v. indenfor en ramme på 7. mio. kr. fra A.P-Møller Fonden. Den placering som der arbejdes med er i tilslutning til materielpladsen.

  Hans Nielsen tilkendegav, at det var en fornuftig placering, og opfordrede til at det blev overvejet om stald og heste kunne gøres til en lokal "attraktion".

 4. Status for Natura 2000 plejeplaner på Naturstyrelsen, Hovedstadens arealer, Sven Norup (bilag)
  Seneste tiltag er, at enheden har søgt Fødevareministeriet om tilskud til udarbejdelse af et forprojekt der skal belyse fordele og ulemper ved forskellige mulige tiltag der kan forbedre de hydrologiske forhold på strandengsarealerne på Vestamager.
 5. Status for Eghjortprojektet, Sven Norup (bilag)
  50 voksne biller der er indsamlet i Tyskland, Sverige og Polen bliver udsat formentlig medio juni. 300 larver på forskellige stadier vil blive udsat senere, formentlig i juli.
 6. Drøftelse af projekt om mere vand i Jægersborg Hegn, Sven Norup (bilag)
  Hans Nielsen opfordrede til, at starte med beskedne vandstandshævninger for at understøtte en mose-biotop som et led i projektet.
 7. Drøftelse af projekt om etablering af Sø i Folehaven, Ole Ejlskov Jensen (bilag)
  Der var ikke bemærkninger til forslaget.
 8. Drøftelse af projekt om mountainbike-projekt i Geel Skov, Jes Aagård
  Projektet prøver at stimulere mountain-bikerne ind på veldefinerede spor, så vi undgår at hele skovbunden køres op, og også med det sigte at mindske de potentielle konflikter med andre brugergrupper. Vi kan ikke styre mountainbikerne med "sanktioner" - vi tager dialogvejen!

  Hans Nielsen kvitterede for at vi tager fat i problemetikken, og Niels Mellergård pegede på at også kvasbunker kan anvendes til at styre cyklernes færdselsmønster.

 9. Drøftelse af brugerrådets fremtidige arbejdsform, v. Hans Nielsen
  Hans Nielsen gjorde opmærksom på at DNs behov for at kunne "drøfte i baglandet" før møderne står og falder med, at der udsendes bilag allerede med indkaldelsen af dagsordenspunkter. Sekretæren påtog sig ansvaret for ikke at have været opmærksom på dette og lovede bod og bedring.
 10. Drøftelse af projekt om kystsikring i Springforbiområdet (aftale vedlagt)
  Hans Nielsen opfordrede til, at den mest medtagede strækning ved Beaulieu (???) tages først, og at der arbejdes videre med også at lade badefaciliteter (broer, plateauer) indgår i projektet fremadrettet, så projektet evt. senere kan udvides med sådanne faciliteter.
 11. Drøftelse af forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven (materiale vedlagt)
  Enheden har givet tilladelse til at det undersøges om der er en forbindelse mellem de dybe magasiner og de øvre. Hvis der er en sådan forbindelse vil en indvinding kunne skade overfladens hydrologi, og så det meget lidt sandsynligt, at der vil kunne gives en tilladelse til indvinding.

  Hans Nielsen syntes, at udvalget skulle have været med på råd inden der blev givet tilladelse til forundersøgelser, og understregede at DN synes at tekniske synlige anlæg af enhver art skal holdes ude af Dyrehaven, og at der uanset udfaldet af en forundersøgelse efter DNs opfattelse vil være en risiko for skader på overfladehydrologien der gør at DN vil være modstander af en evt. indvinding.

  Hans Henrik Christensen sagde, at det vil være enhedens tilgang, at hvis forundersøgelsen sandsynliggør at der ikke vil ske skader på overfladehydrologien, så vil enheden gerne tillade vandindvinding i Dyrehaven. Enheden er enig i, at tekniske installationer skal begrænses mest muligt og at det ikke må komme til at fremtræde som vandindvindingen i Ermelunden.

  Når vi kender resultaterne af forundersøgelserne vil vi drøfte sagen igen i brugerrådet.

 12. Status for Rejsestalden ved Fortunen.
  Hans Henrik fremlagde status som den ser ud fra enheden. Der er afholdt møde i starten af december hvor en række konkrete forhold omkring rejsestalden blev drøftet, og senere i december blev der fra kommunen rejst ønske om at etablere en legeplads i området. I tiden siden da har enheden ved gentagne kontakter opfordret kommunen til at udarbejde en lokalplan der i et helhedssyn forholder sig til områdets samlede anvendelse. Enheden mener at den eksisterende bygning er i så dårlig stand at det vil være en forkert anvendelse af statens penge at istandsætte/renovere/ombygge. Hvis andre er i stand til at rejse penge til at arbejde videre med den gamle bygning, så er alle gode kræfter naturligvis velkomne. Enheden vil gerne understøtte proces omkring sådanne mulige eksterne finansieringsmuligheder.

  På baggrund af et bilag fra kommunens tekniske udvalg (rundsendt af Hans Nielsen til brugerrådet ved mail af fredag den 17. maj kl. 07.43) havde Hans Nielsen det indtryk, at det var enheden der nu skulle udarbejde skitser for en "nytænkt" stald – enten i de eksisterende rammer eller i nyt byggeri.

  Enheden arbejder p.t. for en afklaring med kommunen om hvem der tager hvilke skridt og hvornår.

 13. Orientering om bekæmpelse af invasive arter, Hans Nielsen og Sven Norup
  Hans Nielsen orienterede om bestræbelserne for at udrydde Gyldenris fra syd mod nord, ideelt helt op til Hørsholm kommune. Fræsning er effektivt, især når det følges op med etablering af græs. Hans Henrik kvitterede for den store og gode indsats.

  Hans Nielsen gjorde opmærksom på, at enhedens forsøg med bekæmpelse af Japansk Pileurt mellem Stampen og Rådvad ved overdækning med sort plastik ikke virkede efter hensigten.

  Stella Blichfeldt udleverede enhedens egen oversigt over "frivilligheds-projekter" og opfordrede brugerrådet til at komme med supplerende emner hvis der er noget vi har glemt eller overset.

 14. Drøftelse af Zonering for Friluftsliv (bilag)
  Zonering for friluftsliv gennemføres på enheden i forbindelse med udarbejdelsen af enhedens nye driftsplan der er planlagt påbegyndt 1. kvartal 2014. Brugerrådet vil i den forbindelse blive inddraget.
 15. Eventuelt
  Hans Nielsen gjorde opmærksom på at Mathildebroen trænger til vedligehold.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken