Referat Brugerrådsmøde, Naturstyrelsen Hovedstaden Torsdag den 17. maj 2018

Dagsorden:

Velkomst v. Hans Henrik Christensen

Drøftelsespunkter

 1. Orienteringspunkter 
 2. Kommissorium og arbejdsfor for nyt brugerråd. Bilag vedlagt

Alle bedes medbringe to ønsker til form og indhold af arbejdet i brugerrådet. Kom gerne med nogle konkret eksempler på ønsker til nature, faciliteter eller forvaltningspraksis på Naturstyrelsen Hovedstadens arealer.

 1. Anlæg af frisbee bane i Rude skov. Se vedlagte henvendelse og bilag
 2. Førerløs bus i Dyrehaven – opfølgning på henvendelse fra Lyngby Taarbæk Kommune i februar.
 3. Indstillet af Hans Nielsen (DN). NST Hovedstadens forvaltning af de kortlagte naturmæssigt særligt værdifulde skove (skovlovens § 25) i teori og praksis – og gerne et par eksempler.
 4. Evt.

 

 Orienteringspunkter 

a. Strukturændringer i NST herunder konsekvenser af delvis sammenlægning af Østsjælland og Hovedstaden.
b. Ny driftsplan og plejeplan. Høringsperiode er overstået – status for offentliggørelse af Drifts og Plejeplan. 
c. Hydrologiprojektet på Amager. Indvielse d. 18. april. Se web nyhed: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2018/april/indvielse-vadefugle-faar-hjaelp-af-overskudsvand-fra-motorvej/ 
d. Status for broerne i projektet Københavns Befæstningen
e. Naturpark Amager status for projektprogram.
f. Anlæg af nyt landdige i Kongelunden
g. Ny kontrakt for Fortunen

Afbud: Jesper Kamp Nielsen Gentofte Kommune, Kristin Arendt Hørsholm Kommune. Philip Francis Thomsen Dansk Entomologisk Forening, Peter Læssøe Dragør kommune

 1. Orientering.

Ad. a. Naturstyrelsen omstruktureres – sammenlægning af to lokale enheder Østsjælland og Hovedstaden, som fremover vil blive kaldt Hovedstaden. Hovedstaden vil herefter administrerer alle  skovområder nær Hovedstaden. Nyt er Hareskov, Vestskoven og Jonstupvang. Ny skovrider bliver Kim Søderlund. Skovrider Hans Henrik Christensen stopper ved årsskiftet.

NST skal nedjustere med 100 skovløber. De første 30 er stoppet i frivillige aftrædnings ordninger. Resterende 70 skal virksomhedsoverdrages med opgaver og økonomi til private. Der pågår en analyse af hvilke opgaver der skal udliciteres.

Vores økonomi vil forsat være under pres, så vi fremover vil koncentrere os om kerneområder.

Ad. b. Hørringsperiode er slut. Ny driftsplan og plejeplan afventer endelige offentliggørelse inden sommer. Der blev spurgt til forslag om udsætning af kronhjort på Kalvebos Fælled. I første omgang skal det undersøges om det er muligt at udsætte et mindre antal krondyr på Kalvebod Fælled, som skal bidrage til biodiversitet og oplevelser.

Ad. c. Hydrologiprojektet er åbnet. Det betyder sikring af ynglebetingelser betingelser for især vadefugle. Rent vand kommer fra motorvejens anlæg, hvor der pumpes grundvand og overfladevand.

Ad. d. Broerne over Jyllingevej endelig i proces.

Ad. e. Naturpark Amager – det store projektprogram er i god gænge, afventer start på arkitektkonkurrence til de fire blå støttepunkter og de tre hovedindgange. Der er ansat en bygherre rådgiver.

Ad. f. Etablering af landdige i nordlig ende af Kongelunden med forbindelse til det eksisterende kystdige, som skal beskytte borgere i Tårnby kommune mod stormflodshændelser.

 Ad. g. Ny kontraktudbud for hotel Fortunen 

 1. Nyt brugerråd. Indledende debat om nyt brugerråd. Processen vil først afgøres efter sammenlægning er sket i 2019.

Hans Nielsen DN – ønsker to brugerråd for at sikre lokal forankring, et synspunkt Friluftsrådet deler.

Tobias forslår vi inviterer den nye skovrider med til næste møde i brugerrådet, hvilket Hans Henrik bifalder.

 Bordrunde for aktiviteter i brugerråd:

DIF Poul Erik
Gode ide med at koble debatter med ekskursioner, så vi kender sammenhænge. Også gerne brug af specialister til inspiration.

Problematisk med entreprenørspor i skoven når der fældes træer.

Hans Ole Tårnby Kommune
Gerne mere skiltning/orienteringsløb i skoven med naturforklaringer.

Vibeke Friluftsrådet
Finder at økonomi meget let bliver en begrænsende faktor for vores engagement.

God ide med satsningen med Skodsborg station, som fordeler det store publikumstryk i Dyrehaven og tilsvarende satsninger vil være en god ide

Karsten Lomholt Lyngby Tårbæk kommune
Få boostet parforcejagt systemet med UNESCO

Udvikling af Fortunen området

Court Rudersdal Kommune
Tematisering af møder – så vi tager emner op. Det kunne være storskovning.

Teknologitema – hvordan kan vi udnytte ny teknologi i formidling af vores landskab, eks. Becon. (Der laves pt. forsøg på Nordsjælland med formidling af Parforcejagt)

Tobias Bøllingtoft
Charlottenlund skov som tema – fældning af træer omkring slottet (Ejendoms og kulturstyrelsen) kunne flyttes ud i skoven.

Henrik
Ros til ridestierne

Tjek ridesti mellem Ermelunden og Fortunen – væltede træer.

 

Hans Nielsen
DN – Bedre sagsfremstilling. Gerne formøder.

Ændring af brugerrådssammensætning – eks. Kun en kommunerne repræsentant, men flere borgerrepræsentation.

Gerne flere besigtigelser – forslag se hydrologiprojekt i Jægersborg Hegn.

Se på §3 skovområder

Hans Harrestrup DOF
Forholdet mellem beskyttelse og benyttelse. DOF mener der er for meget fokus på benyttelse.

 1. Discgolfbane

Brugerrådet drøftede forslaget om at anlægge en discgolfbane inden for det skitserede område, som Naturstyrelsen har indstillet i det fremsendte notat af 17.maj. Forinden har både brugerorganisationer og DN udtalt sig, hvilket fremgår af notat. Naturstyrelsen har fulgt op på DN´s forslag om at kigge på et alternativt areal vest for Kongevejen. Det er ikke  fundet egnet til selve aktiviteten og dyrt i driftsomkostninger. Et område, som tidligere har været foreslået i Geel Skov vil formentlig skabe konflikter med hundelufter, idet skovene giver mulighed for at lufte hund uden at have dem i snor.

Hans Nielsen var uforstående overfor, hvorfor arealet øst for Kongevejen i notatet fremgår større end i oplægget til den første høring, som var sendt til brugerrådet. Stella forklarede, at for at tage taget højde for stedets fortidsminder og beskyttelseszonen hertil, var det først udpegede areal for begrænset. Det skal derfor undersøges nærmere, hvor en endelige placering evt. kan foregå. Drøftelserne i brugerrådet er ment som en overordnet stilling til i, hvilket skovområde, der evt. anlægges en bane i, og der er på dette stadie ikke forberedt nogen nærmere placering af banen, hvilket vil foregå, som led i ansøgning til landzonetilladelse og skovlovstilladelse.

Vibeke Preisler tilkendegav, at man støttede Naturstyrelsens forslag til en placeringen indenfor det anviste område. Curt Møller tilsluttede sig og forslog at imødekomme DN bekymring ved, at der i første omgang blev etableret en forsøgsordning med en 9 hullers bane i det foreslåede område, som kunne evalueres efter ½ år hvor man kunne se på hvor meget det bliver brugt, bl.a. med henblik på muligheden for en udvidelse senere.

Naturstyrelsen vil indstille til kulturforvaltningen i Rudersdal Kommune, at man kan arbejde videre med forslaget og søge de fornødne myndighedstilladelser samt efterfølgende i samråd med brugerrådet evaluere den effekt, som aktiviteten måtte have i forhold til mål om at kunne tilgodese en friluftsaktivitet for nye målgrupper, forholdet til andre brugere og til naturforholdene.

 1. Føreløse busser: Der er enighed om Dyrehaven ikke er en optimal placering.
 2. §25 skove – særlige værdifulde skove med stort natur indhold. Det er Miljøstyrelsen der har lavet registeringen, som blev gennemført i 2016/17. De udpegede områder kan ses på miljøintra.

Undersøgelsen blev brug som grundlag for udpegning af urørt skov og biodiversitets skov.

Det er naurlig skov med hjemhørende arter, mange gamle træer, gerne vådområder.  

Det er stadig tilladt at drive skovbrug og friluftsliv aktiviteter i §25 områder.

Eksempler:

Sydlig del af Jægersborg hegn

Stampe skov   

Hans Nielsen – har det haft konsekvenser? HH nej ikke udover at det har været udpegningsgrundlag for urørt og biodiv. Skov. 

 1. Evt.

Forslag om næste møde på Naturcenter Amager og tur i området.