Referat brugerrådsmøde, Naturstyrelsen Hovedstaden øst Torsdag den 3. oktober 2019

Sted: Dyrehavehus v. skovridergården Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg

Tilstede: Hans Harrestrup, Birgitte Rühmann, Hans Nielsen, Henrik Troels-Smith, Poul Erik Birk Jacobsen, Jørn Kofod, Ole Jervig, Jesper Kamp Nielsen, Peter Søland, Torben Christiansen, Ole Ejlskov, Kim Søderlund og Jes Aagaard

Ikke tilstede: Vibeke Preisler, Aslak Kappel Hansen, Lui Vium, Tårnby Kommune, Jan H. Klit, Peter Læssøe, Court Møller, Karsten Lomholdt og Niels Mellergaard

Ekskursion i Jægersborg hegn, hvor de to skovfogeder Torben Christiansen og Peter Søland samt forstfuldmægtig Ole Ejlskov kom med eksempler på de forandringer, der antagelig kommer til at ske i Jægersborg Hegn i forbindelse med urørt skov og udvidelsen af Dyrehaven.

 

Dagsorden:

 

Orienteringspunkter

 

a. Erfaringer og opsamling fra de lokale friluftskonferencer. (Bilag kommer med referat)

b. Status for Naturpark Amager herunder projektprogrammet og Naturparkplan

c. Status Naturstyrelsens driftsplan og plejeplan for Kalvebodkile fredningen

d. Hegn omkring sydlig del af Ørestad.

e. Ny parforcejagt udstilling på Skodsborg Station.  

 

Drøftelsespunkter

 

  1.       Drøftelser og status for forvaltningsplaner for urørt skov i Jægersborg Hegn, Rude skov, Pinse skov og Charlottenlund skov.

 

Planerne har været i høring frem til 26/5. For Jægersborg Hegn kan den findes på NST hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/hoering_planer/jaegersborg-hegn-dyrehave-og-gentofte-skovene/

 

De øvrige gl. hst planer kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/forvaltningsplaner/

  1.      Forslag til kampagne for ulovlig MTB kørsel, med særlig fokus på Ravneholmene. (bilag 2 vedlagt)
  2.       Pleje af Ordrup Enge. Hans Nielsen DN (Bilag 3)
  3.      Næste møde
  4.       Evt.

 

Referat

Orientering

a. Opsamling på Friluftskonferencer – opfordring til samarbejde og partnerskaber med kommuner og foreninger. Eksempel på MTB-problemer på Vestegnen og navnlig på Vestvolden som måske kunne mindskes ved etablering af et MTB-spor i  Vestskoven. Et Nyt spor i Vetskoven vil kræve en  stor indsats fra frivillige og også at sporet bliver anlagt i grus  pga. en lerholdig jord. Det har ikke været muligt hidtil at finde frivillige der vil påtage sig et ansvar.   

Naturpark Amager: Dispositionsplaner  til projekter på de blå støttepunkter langs kysten og hovedindgange ved DR byen og Naturcenter Amager er godkendt af styregruppen den 15.8 2019. Hovedindgangen ved Asger Jorns Alle blev ikke godkendt af styregruppen, da den ikke var færdig, Næste skridt myndighedsbehandling og dernæst en entrepriseproces inden der bliver bygget.

b. Afventer forsat godkendelse af Naturstyrelsens direktion.

c. Kalvebod Fælled er et tidligere militært område, hvor der ikke var offentlig adgang, hvilket et meget markant hegn sikrede.  I forbindelse med byggeri af Ørestad, har der været en debat om hegnets placering efter byggeriet er færdigt. Der har været stor interesse og debat om muligheden for ny placering eller i sidste ende helt at fjerne hegnet. På bagrund af de mange tilkendegivelser fra lokale kommuner og grundejerforeninger og en grundig drøftelse i naturparkrådet har Naturstyrelsen besluttet, at hegnet mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled fortsat skal stå i skellet.

 

d. Hans Harrestrup spørg til manglende P-pladser ved Otto Baches Alle, hvor der ofte er mange biler. Det er en gammel problemstilling, hvor betalingsparkering i Ørestaden, den tætte afstand til Metroen og et stort besøg i Naturparken giver stor belastning. Vi har svært ved at efterkomme behovet, da det ikke vil være muligt at etablere p-plads på det fredede Kalvebod Fælled.

e. Orientering om ny udstilling om Verdensarven på Skodsborg Station. Åben frem til d. 3. nov.

 

 

Drøftelser

 Opsamling fra ekskursion

 

Stop 1. Stampeskov

Anden biodiversitets skov. Eksempel på skov der fornylig er indlemmet i Dyrehaven. Hjortenes påvirkning er allerede meget tydelig med opbidning af trækroner. Øvrige indgreb: Lysnet omkring de gamle egetræer. Kernelokalitet for Eghjort.

 

Stop 2 Jægersborg Hegn

Naturnær produktionsskov udlagt til urørt skov. Ønsker at lave en eng/lysning i lavning. Udfordring at kunne fjerne nok træ ift. Den økonomiske ramme, som siger der maximal må fældes  træ  i alle de kommende urørte skove på landsplan  med en nettoindtægt på 11.6 millioner kr. årligt frem til og med 2026.

150 år gamle eg og bøg bliver stående. Holde på eksisterende vand ved tilstopning af grøfter. Forandringer skal ske etapevis. Kim opfordrede de frivillige til at deltage i veteranisering af træ ved ringning eller brandskader efter nærmere aftale med enheden.. 

 

Stop 3 Jægersborg Hegn     

Positive tilkendegivelser ved effekt at en tilstoppet grøft, hvor vedmassen drukner og giver lys.

 

Stop 4 Tuemose sletten

Eneste større lysning i Jægersborg Hegn. Indgik tidligere i foderproduktion. Nu pudses den af hvert efterår for at forhindre tilgroning med træ. Vi vil tynde i egene, der omgiver sletten.

Forventer en samlet hjortebestand i den nye dyrehave på 2500-2600 dyr.

 

  1. NST forventer ikke at processen med de nuværende planer for udlæg af urørt skov planer ændres markant pga  regeringsskiftet.

Begrænsningen af hugsten kan være en lokal udfrordring for konverteringen af Jægersborg Hegn til dyrehave, idet Man kan måske ikke gøre lige så lysåbent, som man gerne vil have det i en dyrehave her og nu. Hegnssætning problematik ift. naboer mod Nærum, Skodsborgvej og banen i øst skal afklares: Hvor skal hegnet præcist stå?.

NST har behov for hjælp til veteranisering af træer i de urørte skove – og det kunne vel være en god opgave for frivillige?

 

  1. Hans Nielsen var skuffet over at NST ikke havde fået indkaldt til møde om problemet som aftalt på sidste møde og mente ikke at den foreslåede kampagne er nok til at løse problemet med ulovlig MTB kørsel i Ravneholmene. Kim Søderlund beklagede at mødet ikke var afholdt, men det skyldtes arbejdspres. Kim vil sørge for at der blev indkaldt til møde i 1. kvartal af 2020, så arbejdet kunne komme i gang.. Hans Nielsen sørger for at der tilvirkes et kort med optegning af de ulovlige spor.

 

  1.  Naturstyrelsen anderkender, at der har været en mangelfuld pleje af Ordrup enge, som beskrevet i brevet fra Hans Nielsen. Kim takker for DN tilbud om hjælp til bekæmpelse af invasive arter på engen.

 

NST tager initiativ til  møder med de berørte parter: DN, NST naturpleje ansvarlig og forpagter. Vi erkender at græsningstrykket i perioder har været for lavt. Dette skyldes at vores bekymring ved heste i folde ofte er den modsatte, hvor alt for mange heste omdanner en eng til et område med bart jord.

 

  1. Næste møde:

Onsdag d. 22. april 2020 14:00-16:30

 

  1. EVT.

Solveig vores NST praktikant – laver en analyse af de to brugerråd på enheden. En kort drøftelse af nye måde at afvikle brugerrådsmøder.

Hans Nielsen forslog at der en gang om året er et offentlig møde.

Kim fortalte om den måde de afvikler brugerrådsmøder på det gamle Østsjælland, hvor 1 offentligt møde afholdes i de forskellige skove med invitation til borgerne om at deltage i møde om deres lojkale skov.

Jesper Kamp Nielsen – glad for vores nuværende afvikling af brugerrådsmøder med to årlige møder. 

Emnet tages op på næste møde.

Henrik Smidt sportsride klubben roser ridestierne i Dyrehaven. Han spurgte til de to springanlæg i Folehaven og i Rude Skov. Peter Søland forklared,e at det er private der i aftale med os, har fået lov til at anlægge spring og ridestier efter anvisninger.