Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Nord den 9. maj 2012

Tilstede:
Hans Nielsen,Danmarks Naturfredningsforening
Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Peter Antonsen, Hørsholm Kommune
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Eyvind Vesselbo, Gentofte Kommune
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Thomas Læssøe, , Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Jens Ole Juul, Københavns kommune

Der var afbud fra:
Niels Mellergaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen
Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Jens Ive, Rudersdal Kommune
Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltog Jan Kidholm som referent, Torben Christiansen, Ulrik Winther og Peter Søland som turguide på ekskursionen og under behandling af punkter på mødet.

Dagsorden for mødet i Dyrehavehus:

  1. Orientering ved Hans Henrik Christensen.
  2. Drøftelse af bevaring af flere gamle træer end der er lovkrav om i distriktets skove i den kommende driftsplan for at øge biodiversiteten og af hensyn til den rekreative benyttelse, Hans Nielsen
  3. Forslag om pleje af Fæstningskanalens gennemskæring af Ermelunden, så arealet fremstår med lav vegetation og bliver anvendeligt som rekreativt område, Hans Nielsen
  4. Orientering om ”Find vej projekter” i Rude Skov, Bistrup Hegn, Søllerød Kirkeskov og Rådvad. Projekterne indvies den 28/4 2012. For baggrundsoplysninger se www.Findveji.dk , Stella Blichfeldt
  5. Status for renovering af Fortunstalden, Jan Kidholm
  6. Orientering om renoveringen af Eremitage Slottet. Hans Henrik Christensen
  7. Ønske fra brugerrådet om fastlæggelse af brugerrådets møder for en længere periode, Hans Henrik Christensen
  8. Eventuelt
  9. Næste møde

Dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 23. april 2012.

Ekskursion
Ekskursionens første stop i Dyrehaven var en opfølgning på sidste rådsmødes anbefaling af enhedens ønske om fældning af bøge imellem de gamle ege i det skovområde udlagt til urørt skov ved ”Fortunens Indelukke”. Herefter videre til den nyanlagte sti og stemværket ved Ermelunden, hvor Ulrik Winther fra Befæstningsprojektet orienterede om projektet. Herfra videre til Forsthaven i Charlottenlund, hvor resultatet af rydningsopgaven i haven blev besigtiget.

1. Orientering
Hans Henrik orienterede om de pågående strukturforandringer og tilpasninger i Naturstyrelsen. I alt har Naturstyrelsen afskediget 93 medarbejdere, hvoraf Hovedstaden har måttet sige farvel til 3 medarbejdere. Det er desuden besluttet, at de nuværende byenheder nedlægges i løbet af de kommende år. I den forbindelse vil en række myndighedsopgaver og normsættende opgaver blive flyttet til den centrale styrelse i København. De arealrelaterede opgaver, som byenhederne har varetaget, vil blive flyttet til de lokale enheder, som fremover hedder naturforvaltningsenheder. Naturstyrelsen, Hovedstaden forventes kun i ringe grad at blive berørt af opgaveflytningen.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

2. Drøftelse af bevaring af flere gamle træer end der er lovkrav om i distriktets skove i den kommende driftsplan for at øge biodiversiteten og af hensyn til den rekreative benyttelse
Hans Nielsen havde bedt om drøftelsen, da han fandt, at der netop i alle Hovedstadens skove bør bevares relativt store mængder gammelt ved på grund af den store rekreative udnyttelse og områdets store potentiale for høj biodiversitet.

Peter Søland oplyste, at der i de nuværende driftsplaner er udpeget store mængder træer, som skal bevares. Hans Henrik oplyste, at arbejdet med ny Driftsplan forventes påbegyndt i løbet af 2013 og at brugerrådet vil få mulighed for at komme med input til planerne i forbindelse med udarbejdelse ligesom brugerrådet vil få driftsplanen til høring i den offentlige høringsfase. Aftalt videre drøftelser om bevaring af gamle træer afventer igangsættelse af planarbejdet.

3. Forslag om pleje af Fæstningskanalens gennemskæring af Ermelunden, så arealet fremstår med lav vegetation og bliver anvendeligt som rekreativt område
Hans Nielsen havde rejst punktet, som også blev drøftet på ekskursionen.Jan Kidholm beklagede, at det endnu ikke har været muligt at finde ressourcer til plejen, men lovede at dette vil få prioritet, så snart der er luft til det. Hans Nielsen har efterfølgende tilbudt, at bidrage med pasningen ved slåning med le, hvis blot enheden laver den grove rydning. Området er efterfølgende blevet ryddet.

Brugerrådet tog enhedens prioritering til efterretning.

4. Orientering om ”Find vej projekter” i Rude Skov, Bistrup Hegn, Søllerød Kirkeskov og Rådvad
Jan Kidholm og Poul Erik Birk orienterede om projekterne, som blev indviet den 28/4 2012. Projekterne er blevet til i et samarbejde med Orienteringsforbundene og Naturstyrelsen. For baggrundsoplysninger henvises til www.findveji.dk .

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

5. Status for renovering af Fortunstalden
Jan Kidholm oplyste i forlængelse af tidligere orienteringer og drøftelser om planerne for Fortunstalden, at Lyngby-Tårbæk Kommune har varslet forbud mod nedrivning af den gamle rejsestald. Naturstyrelsen, Hovedstaden vurderer, at bevarelse af rejsestalden udgør en væsentlig hindring for at efterkomme hestelovens krav om staldindretning og samtidig sikre en bæredygtig forretning med udlån af ponyer. Enheden har derfor anmodet kommunen om at overtage ejendommen, hvis nedrivningsforbudet opretholdes. Enhedens anmodning vil blive behandlet på byplanudvalgets møde den 9. maj 2012.

Hans Nielsen undrede sig over, at enheden tilsyneladende har ændret vurdering af mulighederne i den gamle rejsestald, da han mente, at enheden tidligere har tilkendegivet, at rejsestalden kunne bringes til at opfylde hestelovens krav.Jan Kidholm påpegede, at enheden under hele forløbet har fastholdt, at bevarelse af rejsestalden medfører en dårlig udnyttelse af de i forvejen begrænsede kvadratmeter, som er til rådighed. Enheden vurderer desuden, at en renovering af rejsestalden vil betyde en fordyrelse af projektet med flere millioner. Enheden afventer nu byplans behandling og forventer en nærmere dialog med kommunen om, hvordan der kan arbejdes videre, så ponyudlejningen og hesteholdet, som alle parter er interesseret i at bevare, kan fortsætte.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om renoveringen af Eremitage Slottet
Hans Henrik oplyste, at Kulturstyrelsen har igangsat en renovering af Eremitage Slottet. Projektet er støttet af Augustinusfonden og omfatter både indvendig og udvendig renovering. Det er planen at slottet vil blive åbnet mere op for publikum, når arbejdet er tilendebragt. Brugerrådet opfordrede til, at rådet får en rundvisning på slottet, når renoveringen er afsluttet.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt
Eyvind Vesselbo spurgte til Bakkens Parkeringsplads, hvor en del naboer generes af indkørslen til p-pladsen. Eyvind mente, at en indkørsel direkte fra Klampenborgvej ville nedsætte generne betydeligt uden negativ effekt for trafikafviklingen. Hans Henrik oplyste, at der igennem flere år har været en drøftelser mellem Bakken A/S, Gentofte Kommune og Naturstyrelsen om reduktion af støj- og trafikgener fra P-pladsen, men det er endnu ikke lykkedes at finde den rette løsning. Hans Henrik vurderede, at en løsning skal findes i det forum, som er nedsat af kommunen og Naturstyrelsen.

7. Næste møde og fastlæggelse af møder længere ud i fremtiden.
På opfordring af brugerrådet blev det besluttet at fastlægge de 2 næste møder i brugerrådet. Næste møde blev fastlagt til onsdag 19. september 2012 kl. 13.00. Foråret 2013 holdes brugerrådsmødet onsdag den 15. maj 2013, kl. 13.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken