Tidspunkt: Onsdag den 23. november 2016 kl 1300-1530

 Sted: Dyrehavehus v. skovridergården Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg

 Deltagere:
Hans Harrestrup, DOF
Tobias Bøllingtoft, Svampeforeningen
Berit Valentin, Danmarks Jægerforbund
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Birgitte Ruhmann, Danmarks Rideforbund
Peter Anthonsen, Hørsholm
Bertel Riber, Dragør
Hans Nielsen, DN
Jan Nielsen, DOF
Birk Jacobsen, DIF
Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk kommune

Referat:

Velkomst v. Hans Henrik Christensen

HHC bød velkommen, og efter en bordrunde fortalte HHC om besigtigelsen i Fortunens Indelukke den 17/8, hvor enheden modtog gode input til tiltag i.f.m. indlemmelsen.

Drøftelsespunkter

A. Pleje af vandhuller og evt. etablering af nyt, v. DN, Hans Nielsen (bilag vedlagt)

Hans Nielsens oplæg blev præsenteret af Hans, og enheden var enig i, at målrettet løbende pleje for at undgå udbredelsen af visse arter kunne være en god ide. Enheden har ikke ressourcer til at gennemføre plejen, men hilser DNs initiativ velkomment i det omfang det kan drives af frivillige kræfter. Enheden vil gerne bortskaffe evt. oprenset materiale efter nærmere aftale med DN. Det blev aftalt af DN sender materiale til enheden som kan drøftes og evt. tilrettes bilateralt inden enheden ansøger kommunen om en dispensation (§3) til oprensningerne.

Herudover vil enheden formulere §3-ansøgning på egentlig oprensning af 3 vandhuller, nemlig det tilgroede vandhul vest for eremitage vildthus, Svanekæret samt den nordlige del af vandhullet syd for vildthuset i Chr. 9.s Hegn. Enheden har allerede før mødet drøftet oprensning med kommunen. Enheden vil så forsøge at skaffe bevilling til disse oprensninger.

Endvidere vil enheden gerne arbejde videre med ideen og at undersøge om det kan lade sig gøre at etablere et vandhul/en mindre sø i Fortunens Indelukke.

Vibeke Presler støttede ideen med at bevare de åbne vandspejl til glæde for skovens brugere.

B. NATURA2000 planer for enheden, drøftelse af udkast (bilag vedlagt)

Jan Nielsen undrede sig over at Stampeskoven og Fortunens Indelukke ikke er en del af NATURA2000 planen. Det har den simple årsag, at de pågældende områder ikke var dyrehave på udpegningstidspunktet, men at enheden vil være opmærksom på muligheden for at udvide NATURA2000 området til disse områder også hvis og når der kommer en revision af de udpegede områders udstrækning.

Hans Nielsen opfordrede til at nævne hvilke arter der navnlig er i fokus i forhold til bekæmpelse af invasive arter, og opfordrede til at vælge en strategi hvor større forekomsters videre udbredelse først "inddæmmes" ved at bekæmpe småforekomster for at hindre yderligere spredning.

Orienteringspunkter:

1. Driftsplan for enheden

Offentlig høring forventes at ske 1. halvår 2017, og brugerrådet vil få lejlighed til at se og kommentere på udkastet inden det går i høring. Enheden har i udgangspunktet alene tænkt afholdelse af offentlig møde om arealerne på Amager.

Bertel Riber m.fl. gjorde opmærksom på, at dåvildtets fremtid på Amager er noget der tales meget om lokalt, og opfordrede NST til at kommunikere offensivt om evt. ændringer i driften af arealerne.

Hans Nielsen opfordrede til at der også afholdes offentligt møde om driften af den nordlige arealer, og enheden gav tilsagn herom, dog betinget af at hvis der er for få tilmeldte (< 15), så aflyser vi mødet.

2. Parforcejagtsystemerne, UNESCO-verdensarv

Site-Manageren er godt i gang, og der arbejdes indledningsvist med skiltning og anden information. I løbet af 2017 vil der blive tænkt nærmere over mulighederne for større tiltag.

3. Livstræer

Vi starter i 2017 i Rude Skov under inddragelse af frivillige.

4. Eghjorte

Enheden vil arbejde for at der ogå kan gennemføres udsætning en 5 og sidste gang i 2017.

5. Strandtudser

Det er forventningen at der vil blive gennemført forberedende arbejder i foråret og udsætning af tudser umiddelbart herefter.

6. Springforbistien

Strandstilauget arbejder videre med fundraising. Hans Nielsen kunne oplyse, at lauget har fået nej fra RealDania, men at der fortsættes med nye ansøgninger til 7 fonde.

7. Rejsestalden ved Fortunen

Det er stadig planen at videre indsatser skal afvente om kommunen i landsretten igen får råderet over Dyrehavegård, da det vil kunne give nogen andre muligheder end ved blot at se på den nuværende rejsestald og dennes umiddelbare omgivelser.

Herudover er der en revision af hesteloven på vej, som sikkert også vil kunne få betydning for valget af hvilken vej man vil gå.

8. Skodsborgprojektet

Regeringens naturpakke (1,5 mio. kr.) Friluftsrådet (0,7 mio.) og en særbevilling (0,5 mio.) fra Naturstyrelsen eget budget har muliggjort, at en række anlægsaktiviteter nu gennemføres. Det drejer sig om opførelse af bål/picnichuse i Stationens nærhed, anlæg af en boardwalk henover mosefladen i Bøllemosen, og anlæg af P-plads i "skovtrekanten".

Skovlegepladsen og en ny spændende anvendelse af stationsbygningen er herefter det eneste der udestår.

9. Fortunens Indelukke

Genåbningen har været en succes, både for dyr og mennesker. P.t. pågår istandsættelse af veje og stiler med særbevilling fra regeringens Naturpakke (0,6 mio)

10. Hydrologiprojektet på Amager

Vi har ansøgt om midler til realisering, og vi håber det bedste…..

11. Naturpark Amager

En stor planlægningsindsats er i gang. Det er et kompliceret projekt med mange aktører. Der er nedsat et Naturparkråd med bred interessentdeltagelse, som løbende følger Naturparken og bliver inddraget og orienteret om Naturpark Amagers videre udvikling.

12. Stibroer på Vestvolden

Parterne har besluttet at iværksætte byggeriet af broen over Jyllingevej, Broen over jernbanen tøver vi lidt med til vi enten bliver bedre polsteret økonomisk eller til vi kan se at byggeriet kan rummes indenfor rammerne af det oprindelige projekt.

13. Evt.

Først en kort drøftelse af adgang til Bakken for handicappede, herefter orienterede Hans Nielsen om at han indadtil i DN (Rune Engelbrecht) har udtalt lokalkomiteens skepsis i forhold til planer om at anvende Dyrehaven og Jægersborg Hegn til et rewilding-projekt. Det vil efter lokalkomiteens vurdering give et brud med den kontinuitet som har frembragt alle de naturværdier som Dyrehaven jo huser, og vil kunne bringe disse naturværdier i fare.

Hans Nielsen foreslog at et emne for kommende møde kunne være en drøftelse af mulighederne for en fortsættelse af enhedens indsatser i Jægersborg Hegn for at forbedre hydrologien i skoven.