Referat af møde i Brugerråd Nord, den 25. september 2007

Tilstede:
Hans Nielsen , Danmarks Naturfredningsforening
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Henrik Troels-Smidt, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Morten Knudsen, Rep. for Grundejerforeninger
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Thomas Læssøe, Botanisk Institut, Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Vibeke Peschardt, Rudersdal kommune
Klaus Waage, Jægersborg Distrikt

Der var afbud fra:
Jens Ole Juul, Københavns kommune
Jeppe Aagaard Andersen, Landskabsarkitekt
Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Mogens Vad, Gentofte kommune

Desuden deltog Jan Kidholm (referent) Karsten Gasseholm, Jens Bekmose, alle Jægersborg Distrikt.

Ekskursion

Tema for dagens ekskursion var Københavns Befæstning og projektet til revitalisering af fæstningen, som brugerrådet tidligere havde ytret ønske at få et dybere indblik i.

Karsten Gasseholm indledte ekskursionen med en kort statusredegørelse for projektet under busturen til Avedøre. Der er nu udvalgt 16 projekter, som de enkelte projektejere nu kan arbejde videre med. De 16 projekter er opdelt i 3 kategorier:

  • Fyrtårnsprojekter (over 25 mio. kr. i tilskud)
  • Meget store projekter (10 til 25 mio. kr. i tilskud)
  • Store projekter (under 10 mio. kr. i tilskud)

Karsten Gasseholm tilføjede, at der med de udmeldte tilskudsmæssige sigtelinier, er foretaget en overbudgettering i forhold til den samlede projektsum. Projekterne er derfor stadig i konkurrence om den endelige tildeling af midler fra partnerskabet. Det forventes, at udarbejdelsen af detailprojekter samt sikringen af den nødvendige medfinansiering forventes at være afsluttet i 2008, hvorefter projekterne forventes iværksat i 2009.

På vej til udgangspunktet for den planlagte cykeltur op langs en del af Vestvolden blev der gjort et kort stop ved Ermelundsvej på broen over Ermelundsstien. Karsten Gasseholm orienterede om projektet til

retablering af Hvidørebækken, som nu ligger i lukket rør dybt under det nuværende terræn. Projektet omfatter både de kommunale arealer øst for Ermelundsvej og de statslige arealer vest for.

Herefter videre til Avedøre Flyveplads, hvor Jens Bekmose kort fortalte om Avedøre Flyveplads’s tilblivelse og historie.

Herfra påbegyndte brugerrådet en ca. 8 kilometer lang cykeltur lang med Vestvoldens inderside.

Undervejs blev spørgsmål om vegetationsrydning, anvendelsesmuligheder for bygningsværker, alléplantninger, mm. drøftet. Ved jernbanens gennemskæring syd for Roskildevej orienterede Karsten Gasseholm om broprojektet, som skal sikre sammenhæng mellem arealerne syd og nord for banen.

Ekskursionen blev afsluttet ved Artillerimagasinet nord for Roskildevej.

Brugerrådsmøde Velkomst og meddelelser
Waage bød velkommen til det egentlige brugerrådsmøde, som denne gang primært var et temamøde med fokus på Projektet til vitalisering af Københavns Befæstning.

Waage indledte med at meddele, at Morten Knudsen efter mange år i brugerrådet har meddelt, at dagens møde var hans sidste. Waage takkede Morten Knudsen for hans indsats.

Ermelunds-gennemskæringen og Vestvolden
Emnerne var behandlet på ekskursionen, hvorfor Waage spurgte til om der var yderligere bemærkninger til emnerne.

Poul Erik Birk Jakobsen spurgte, om der var projekter, som har så høj prioritet, at de vil blive gennemført uanset medfinansieringens størrelse. Poul Erik Birk Jakobsen var betænkelig ved, at der kunne opstå en situation, hvor manglende lokal medfinansiering kunne betyde, at et meget højt prioriteret projekt bliver taget af bordet. Waage svarede, at der er elementer i projektet, som vil blive søgt gennemført også hvis den lokale medfinansiering ikke skulle være til stede. Andre projekter vil kræve en vis medfinansiering for at blive virkeliggjort, mens en række projekter vil kræve stor lokal opbakning. Waage nævnte Retableringen af Fæstningskanalen i Lyngby-Tårbæk, som et eksempel på den sidste type af projekter.

Vibeke Peschardt nævnte, at det største problem for kommunerne vil være de løbende driftsudgifter.

På spørgsmål fra Jette Baagø oplyste Waage, at staten ved Jægersborg Statsskovdistrikt ejer Vestvolden og arealerne fra kanal og ud til motorvejen. Beliggenheds kommunerne har indgået en 60 årig brugsaftale med staten og disse skal passe arealerne i henhold til plejeplanen. Herefter drøftede brugerrådet de tydelige forskelle i de enkelte kommuners plejeindsats.

Morten Knudsen foreslog, at der blev anlagt et arboret, hvor samtlige træarter på Voldanlægget kunne opleves på et mindre område. Waage noterede sig ønsket, men havde ikke tidligere hørt om en sådan idé.

Forslag om udarbejdelse af indsatsplan vedr. invasive arter
Hans Nielsen , som havde ønsket punktet på dagsordenen foreslog, at distriktet tager initiativ til at få udarbejdet en indsatsplan for forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter. En indsatsplan kunne indeholde:

Kortlægning af forekomster af invasive arter på distriktets område

Udpegning af områder, hvor de invasive arter endnu ikke har indfundet sig, men hvor man ønsker forsat at holde arterne væk. Hvis de uønskede arter skulle indfinde sig på arealerne, vil man med en forholdsvis beskeden indsat kunne fjerne disse, inden bestanden rigtig etablerer sig.

Prioritering af indsatsen på de arealer, hvor arterne har indfundet sig i forhold til, hvor væsentligt det er at få arterne fjernet. Dette vil muliggøre at lave en bevidst udvælgelse af de områder, hvor de invasive arter er mest uønskede og derfor skal fjernes først.

Hans Nielsen foreslog, at selve bekæmpelsen kunne udføres som et samarbejdsprojekt mellem DN og Jægersborg distrikt, som der er gode erfaringer med. Hans Nielsen oplyste endvidere, at der er gode erfaringer med at lade borgerne foretage registreringer af Kæmpe-Bjørneklo via hjemmeside. Borgerinddragelsen medvirker til at øge opmærksomheden på problemet samtidig med, at registreringen bliver næsten gratis.

Jette Baagø udtrykte støtte til ideen om at prioritere indsatsen og fandt det rigtig positivt, hvis borgerne fx via DN kunne inddrages i bekæmpelsen.

Vibeke Peschardt tilføjede, at kommunerne jo har fået overdraget opgaven med at styrke indsatsen mod de invasive arter og de i øjeblikket er ved at tage stilling til, hvordan opgaven konkret skal løses. Hun fandt, at det nuværende regelsæt på området i forhold til kommunernes beføjelser overfor private lodsejere ikke er helt klart og at dette vanskeliggør arbejdet.

Waage bemærkede, at kortlægningsopgaven kunne udarbejdes som et bachelor projekt, da distriktet ikke vil kunne løfte denne opgave på de mere end 5.000 ha . Selve bekæmpelsen ville egne sig til et partnerskabsprojekt, men Waage var i tvivl om det kan lykkes, at få hele distriktet dækket af sådanne partnerskabsaftaler. Waage lovede, at distriktet vil kigge på forslaget og tage en nærmere drøftelse med DN herom.

Hans Nielsen nævnte afslutningsvis, at Kæmpe Balsamin nu udgør en akut trussel mod plantelivet i Mølleådalen, hvis der ikke gribes hurtigt ind.

Status for plejeplan for Jægersborg Statsskovdistrikts arealer i Mølleåfredningen
Hans Nielsen ønskede med punktet at få oplyst, hvornår den endelige plejeplan vil blive offentliggjort og fremsendt til Fredningsnævnet, så DN kan afgøre, om planen skal påklages. Danmarks Naturfredningsforening er specielt betænkelige ved plejeplanens afsnit om parkering, hvor Hans Nielsen udtrykte utilfredshed med, at Danmarks Naturfredningsforening ikke længere har mulighed for at påklage til fredningsnævnet, hvis anlægget af p-pladser ved Nymølle og Ørholm er behandlet i plejeplanen.

Waage oplyste, at planen, som er udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Tårbæk og Søllerød kommuner var sendt i høring 8. december 2006. Waage oplyste endvidere, at Hans Nielsen ved mail den 18.december 2006 havde oplyst, at foreningens høringssvar først ville kunne fremsendes i slutningen af januar 2007. Distriktet havde ved mail af 19. december svaret, at høringsfristen udsættes til 1. februar 2007. Da der på det tidspunkt ikke var indkommet bemærkninger anser distriktet plejeplanen for endelig. Waage citerede §6 om naturpleje i Naturklagenævnets afgørelse af 15. februar 2001 og understregede, at distriktet har fulgt retningslinierne for udarbejdelsen af plejeplanen. Der er således ingen bestemmelser om, at plejeplanen skal offentliggøres eller fremsendes til fredningsnævnet.

Hans Nielsen undrede sig over, at distriktet ikke havde modtaget bemærkninger fra lokalafdelingen i Rudersdal, som Hans Nielsen mente havde fremsendt høringssvar i slutningen af januar.

Poul Erik Birk Jakobsen fandt, at en videre drøftelse af denne sag ikke burde finde sted i brugerrådet. Poul Erik Birk Jensen erindrede om, at rådet flere gange tidligere har haft plejeplanen til debat og han anså emnet for uddebatteret. Flere medlemmer tilsluttede sig denne vurdering, hvorefter punktet blev afsluttet.

Eventuelt
Ingen punkter

Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 5. maj 2008 kl. 13.00

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken