Referat af møde i Brugerråd Nord, den 7. juni 2007

Mødedeltagere:

Hans Nielsen , Danmarks Naturfredningsforening
Vibeke Preisler, Friluftsråde
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Henrik Troels-Smidt, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Morten Knudsen, Rep. for Grundejerforeninger
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Thomas Læssøe, Botanisk Institut, Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Mogens Vad, Gentofte kommune
Klaus Waage, Jægersborg Distrikt

Der var afbud fra:

Jens Ole Juul, Københavns kommune
Jeppe Aagaard Andersen, Landskabsarkitekt
Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Vibeke Peschardt, Rudersdal kommune
Erik Nielsen , Rødovre kommune

Øvrige deltager:

Desuden deltog
Jan Kidholm (referent), Torben Christiansen , Karsten Gasseholm, Jens Bekmose. Alle Jægersborg Distrikt.

Ekskursion
Tema for dagens ekskursion var lokaliteter i Dyrehaven, som indgår i projektet til revitalisering af Københavns Befæstning. Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Real Dania har tilsammen afsat 175 mio. kr. til projektet over de kommende år. Projektet ledes af Karsten Gasseholm.

Desuden besigtigedes de arealer, som distriktet har valgt at tilplante i 2007.

Punkt 1
Taarbæk Fort. Karsten Gasseholm og Jens Bekmose orienterede om Taarbæk Fort og dets funktion som en del af Dyrehavestillingen. Brugerrådet drøftede, hvordan fortet, som nu blot er synlig som en høj i landskabet, kan formidles i forbindelse med projektet.

Punkt 2
Besigtigelse af golfbanens nordvestlige del, hvor Københavns Golfklub ønsker at flytte teested.  Brugerrådet på nær Hans Nielsen var enige om, at teestedet ved 9. hul, som er anlagt med kunstig platform, med fordel

kunne flyttes. Flere bemærkede, at man ved flytningen skulle være opmærksom på ikke at beskadige nogle af de meget værdifulde overdrevarealer, som findes i området. Hans Nielsen mente, at enhver flytning vil betyde ødelæggelse af værdifuldt overdrevsareal.

Punkt 3
Fortunens Indelukkes Batteri. Et lille batteri til fire kanoner, som nu kun erkendes af publikum med særlig viden. Brugerrådet drøftede, hvorledes batteriet kan synliggøres uden tab af natur- og landskabsværdier.

Punkt 4
Mandskabsrum ved Slesvigske Sten. Lokaliteten ses kun som en forhøjning i landskabet. Et hjørne af betonkonstruktionen er blotlagt, så bygningen kan erkendes. Drøftelse af, hvorledes bygningen kan tydeliggøres ved blotlægning af hjørner eller ved markeringspæle. Desuden drøftelse af formidling. Jette Baagøe nævnte erfaringer med indtalte informationer, som publikum kan modtage over mobiltelefonen.

Punkt 5
Plantning i 2007. Bussen gjorde holdt ved Fortunvejen, og Chausseen.

Waage erindrede om, at Hans Nielsen havde ytret bemærkninger om forskel i afstand til vejen på de eksisterende bevoksninger. Nærmere undersøgelser har vist, at parforcejagtlinien netop her deler sig, og den sydlige forsætter østpå i en ret linie og ikke som før antaget i en given afstand til vejen. Plantningens grænse fastholdes, som den historiske. Jette Baagøe tilkendegav tilfredshed med, at der blev taget den slags kulturhistoriske hensyn.

Hans Nielsen spurgte til amtets tidligere betænkelighed. Waage henviste til, at problemet var løst ved en vurdering i Naturstyrelsen, der i øvrigt var bilagt til dagsordenen.

Brugerrådsmøde

Velkomst og meddelelser

Waage bød velkommen til det egentlige brugerrådsmøde. Waage beklagede, at der til trods for flere flytning af mødedatoen alligevel ikke var lykkedes, at undgå mange afbud. Da der til den fremsendte dagsorden var indkommet flere punkter fra Hans Nielsen , foreslog Waage, at punktet om distriktets Friluftspolitik udsættes til næste møde.

Herefter gav Waage en kort orientering om Jægersborg distrikts økonomiske situation. Som følge af primært en stor og uventet fredningserstatning til Lille Vildmose fredningen samt overgang til omkostningsbaserede regnskaber har Naturstyrelsen måttet finde besparelser på 100 mio. kr. i 2007. Dette betyder, at alle ikke igangsatte naturforvaltningsprojekter er sat på standby, samt at distriktets driftsramme forventes beskåret med ca. 1 mio. kr. Stramningen på driftsrammen betyder, at distriktet indtil videre har udskudtigangsættelsen af flere arbejder, som var påtænkt udført med fremmede entreprenører eller håndværkere.

Golfbanen i Dyrehaven
Waage orienterede om en henvendelse fra Københavns Golfklub, som ønsker at ændre på placeringen af en række tee-steder. Området er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven og omfattet af Natura 2000, hvorfor nogle af ændringerne kræver tilladelse fra Lyngby-Taarbæk kommune, som er myndighed. Waage oplyste, at distriktet gerne vil se på detaljerne med Golfklubben, hvis konkrete ændringer medfører væsentlige forringelser af naturværdier.

Morten Knudsen bemærkede, at sådanne mindre flytninger må henregnes under detaljer, som ikke har større betydning og derfor bør kunne tillades.

Hans Nielsen mente, at golfklubben må acceptere, at der ikke må laves ændringer i områder, som er både habitatområde og beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Overdrevsarealerne i Dyrehaven bør helt generelt beskyttes.

Thomas Læssøe tilføjede, at enhver forstyrrelse af overdrevsarealer er negativ - også selvom der er tale om fjernelse af et kunstig anlagt tee-sted, som ved hul nr. 9.  Overdrevene bør som udgangspunkt beskyttes.

Jette Baagøe mente, at golfbanen er placeret i et meget attraktivt og kulturhistorisk værdifuld område, hvilket Golfklubben og spillerne bør glæde sig over og derfor helt generelt bør undlade at lave ændringer af banen. Hvis der virkelig er behov for mindre ændringer, så bør ændringerne ikke forringe overdrevsarealerne. Jette mente at en sløjfning af den kunstigt anlagte platform ved hul 9. Vil være en landskabelig gevinst, da den virker meget fremmed i landskabet.

Waage fandt, at overdrevet ved hul 9 er botanisk værdifuldt, hvilket nok bør medfører, at distriktet beder om et andet forslag, men at man er positivt indstillet overfor Golfbanens andre forslag.

Brugerrådet støttede, at distriktet fortsætter dialogen med kommunen og Københavns Golfklub om ændringerne og at distriktet orienterer brugerrådet, hvis der sker nyt i sagen.

Fri teltning
Waage orienterede om nye regler for brug af statsskovene til fri teltning. Dyrehaven er fritaget for fri teltning, men distriktet overveje i øjeblikket om andre af distriktets områder, skal udlægges til fri teltning. Waage opfordrede brugerrådet til at overveje sin holdning til emnet.

Fortunen Ponyridning
Waage orienterede om, at Fortunens Ponyridning har opsagt lejemålet af Fortunstalden med virkning til 1. oktober 2007. Waage oplyste, at distriktet har igangsat processen med at finde ny lejer, som vil forsætte driften med at tilbyde ponytræk i Dyrehaven. I forbindelse med lejerskiftet vil distriktet sørge for, at tilbygninger, som er opført ulovligt vil blive nedrevet. Waage nævnte desuden, at distriktet som udgangspunkt ønsker, at den virksomhed, der tilbydes en ny lejer skal overholde den nye lov om hestehold.

Ny forpagtning
Waage oplyste desuden, at distriktet er i gang med at finde ny forpagter til Strandmøllekroen, ligesom forpagtningen af Raadvad Kro snart vil blive udbudt.

Nye retningslinier for brugerråd
Naturstyrelsen har udarbejdet nye retningslinier for brugerråd. Retningslinierne var udsendt på forhånd og Waage gav en helt kort introduktion til ændringerne. Brugerrådet havde ingen bemærkninger til retningslinierne.

Københavns Befæstning
I forlængelse af ekskursionspunkterne om emnet indledte Waage med at påpege behovet for en balanceret løsning i Dyrehaven. Målet må være, at publikum, som interesserer sig for Københavns historie og Fæstningshistorie, skal kunne få et indtryk af anlæggene i Dyrehaven, men at andre uden denne særlige interesse ikke skal have forstyrret deres naturoplevelse af betonanlæg mm. Fokus bør altså være på, hvor snittet skal ligge.

Morten Knudsen bemærkede, at man bør undersøge, hvorledes ny teknologi kan inddrages for at vise denne del af Dyrehavens historie på en diskret måde og større frigravninger undgås.

Jette Baagøe bemærkede, at man bør synliggøre anlæggene, men på en forsigtig måde.

Vibeke Preisler mente, at Taarbæk Fort kan gøres mere synligt, men det er vigtigt ikke at ødelægge naturværdierne. Betonelementerne bør ikke graves frem, men man kunne vælge at synliggøre nogle af de ydre rammer.

Herefter drøftedes en sti fra Fortun Fort til Tårbæk Fort. Vibeke Preisler ønskede en sti. Hans Nielsen ville ikke have en befæstet sti, hvortil Karsten Gasseholm bemærkede, at det i givet fald vil blive en diskret sti. Jette Baagøe tilføjede, at distriktet skulle huske at tage højde for handicappede brugere ved udformningen af stien.

Brugerrådet tilsluttede sig med disse bemærkninger, at der arbejdes videre med en sammenhængende sti. Desuden bred tilslutning til forsigtig formidling af Dyrehavestillingen bland andet ved diskret synliggørelse af enkelte betonelementer.

Mølleåprojektet

Efter ønske fra brugerrådet orienterede Waage om projektet, som finansieres af den såkaldte ”miljømiliard” som regeringen har afsat til en særlig indsat i 9 indsatsområder, herunder Mølleåen.

Waage nævnte desuden, at der er nedsat en arbejdsgruppe med ledelse af Landsdelscenter Nordsjælland samt en styregruppe med deltagelse af Naturstyrelsen og kommunerne. Endelig er der nedsat en følgegruppe, med deltagelse af organisationer, som repræsenterer brugerne af Mølleåen.  Inddragelse af interesseorganisationer vil ske ad denne vej. Brugerrådet vil blive holdt orienteret.

Parkeringspladser i Springforbi
Hans Nielsen redegjorde for baggrunden for DN’s klager i sagen. Hans Nielsen fandt, at så længe planerne for en Strandpark ved Springforbi er uafklarede, bør distriktet ikke gå videre med udvidelsesplanerne. DN finder, at anlægget vil være skæmmende i landskabet. Endelig finder Hans Nielsen det forkert, at distriktet ikke har at forelagt sagen for brugerrådet, før distriktet ansøgte om tilladelser.

Poul Erik Birk Jakobsen påpegede, at sagen om p-pladsen i Springforbi har været godt og grundigt behandlet på tidligere brugerrådsmøder. Det øvrige brugerråd tilsluttede sig Poul Erik Birk Jakobsens holdning. Jette Baagøe tilføjede, at brugerrådet jo i alle tilfælde kun er rådgivende.

Hertil bemærkede Waage, at den hidtidige arbejdsform i brugerrådet har været, at distriktet afprøver sine synspunkter og ideer i brugerrådet inden forundersøgelser og projekter går i gang. Dette kan give distriktet nogle væsentlige input til den videre proces. I denne fase er der sjældent detaljerede planer, som kan forelægges for brugerrådet.

Hans Nielsen bemærkede, at der er behov for, at brugerrådet også inddrages i detailplanlægninger.

Jette Baagø mente, at den nuværende form med tidlig inddragelse af brugerrådet er bedre, men påpegede, at det måske er en ide, at drøftelser på brugerrådet følges op med underretning til brugerrådet, hvis der sker væsentlig udvikling i en sag.

Resten af brugerrådet støttede den nuværende arbejdsform og distriktets inddragelse af brugerrådet i sagen om p-pladsen i Springforbi.

Grønne partnerskaber
Punktet udsættes som følge af tidsnød til næste møde

Henvendelser fra publikum vedr. mountainbikes og Enrum Eng
Punktet udsættes som følge af tidsnød til næste møde

6 punkter til dagsorden fra Hans Nielsen

DN havde ønsket at få 6 punkter med på dagsordenen

1) Vinterfordring
Hans Nielsen redegjorde for DN’s forslag om standsning af vinterfodringved mosen ved Kandelaberegen, da foreningen mener, at fodringen medfører kraftigt forurening af mosen med næringsstoffer.

Torben Christiansen oplyste, at foderpladsen har været benyttet i tæt ved 100 år og at der ham bekendt ikke er registreret negativ påvirkning. Jette Baagøe foreslog, at der blevet lavet undersøgelse af vandhullet og dets udvikling. Waage opfordrede DN til at fremsende eventuelle undersøgelsesresultater til distriktet, som så vil kunne indgå i den fremtidige planlægning af foderpladser.

2) Registrering af plante og dyreliv
Hans Nielsen redegjorde for DN’s forslag om, at distriktet laver en database med alle eksisterende registreringer og litteratur om Dyrehavens dyre- og planteliv.

Waage bemærkede, at en sådan indsamling og registrering af data om Dyrehaven vil være værdifuld. Desværre modtager distriktet ikke altid underretning om nye undersøgelser og ny litteratur om emnet. Distriktet vil forsøge at få lavet et samlet overblik, som også kan stilles til rådighed for andre interesserede. Waage foreslog Thomas Læssøe, at gøre sammenstilling til en studenteropgave.

3) Årligt offentligt møde
Hans Nielsen redegjorde for DN’s ønske om, at der afholdes offentligt møde i august 2007.

Waage bemærkede, at der har været afholdt offentlige møde af generel karakter, men at der havde været meget lille opbakning til disse møder. I stedet har distriktet i de senere år afholdt en række offentlige møder med specifikke temaer, som fx i forbindelse med Strandparken, Mølleåprojektet, Amager, Københavns Befæstning mm. Ved disse temamøder kommer der altid mange deltagere, hvorfor distriktet har valgt den form ved de offentlige møder.

Brugerrådet undtagen Hans Nielsen var enig i Waages bedømmelse af mødeform. Hans Nielsen , mente at andre distriktet kan lave velbesøgte offentlige møder af generel karakter og foreslog at Jægersborg distrikt afprøvede dette igen. De øvrige medlemmer af brugerrådet fandt det nuværende niveau med offentlige temamøder tilstrækkeligt.

4 og 5) Anmodning om redegørelse for status for renovering af kystsikringen og oprydning ved Mølleåens udløb samt status for genopretning af Fuglesangsøen

Waage orienterede om arbejdet med projekterne, som indtil videre er udsat på grund af manglende bevillinger. Waage tilføjede, at der i det kommende år arbejdes med offentlige møder i både Befæstningsprojektet og Mølleåprojektet og at kapaciteten ikke rakte meget længere.

Status for opdatering af distriktets hjemmeside
Waage oplyste, at opdateringen af hjemmesiden ikke har været helt tilfredsstilende på grund af, at distriktets ”webmaster” Jes Aagaard har haft orlov til en ansættelse ved Zoologisk Museum i forbindelse med Galathea ekspeditionen. Jes er tilbage på distriktet fra den 1. juni 2007 og Waage forventede, at hjemmesiden snart igen vil blive løbende opdateret.

Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 25. september kl. 13.00

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken