DOF-dialogforum Naturstyrelsen Hovedstaden januar 2015

01-02-2015

Referat fra møde i DOF-dialogforum Naturstyrelsen Hovedstaden.  

Mødet blev afholdt på skovriderkontoret, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg den 26. januar 2015 kl. 16.00-17.30.

Deltagere:           Fra Naturstyrelsen.

                Skovrider Hans Henrik Christensen (HHC)

                Vildtkonsulent Sven Norup (SNJ)

                Fra DOF-København:

                Hans Harrestrup Andersen

                Knud Flensted

                John Frisenvænge

                Inge Christiansen

 1. Saltholm vildtreservat, status.

SNJ orienterede om, at Saltholm vildtreservat bekendtgørelsen blev underskrevet af ministeren for et år siden, stort set som det forslag der blev fremlagt for 10 år siden. Ejerlaget havde anket erstatningens størrelse til taksationskommissionen, der efterfølgende fordoblede erstatningen til ca. 16.000 kr. pr. ha. svarende til godt 3 mio. kr. DOF fik udleveret afgørelsen.

Knud Flensted spurgte til den gældende regulering af jagten på land, som står beskrevet i fredningen. SNJ svarede, at da Saltholm er privat ejet er det kommunen der er tilsynsmyndighed. I forbindelse med taksationskommissionens arbejde, har Ejerlaget argumenteret med, at den eneste begrænsning der er af jagten på Saltholm er, at de kun må være 4 betalende jægere. Naturstyrelsen har gjort Tårnby kommune opmærksom på dette forhold. DOF vil bringe sagen op på Grønt Råds møde i Dragør/Tårnby.

 

 1. Undersøgelser af ynglede bramgæs træk væk fra Saltholm.

SNJ fremviste en endnu ikke færdig rapport fra DCE omhandlende lokale bevægelser af ynglende bramgæs på Saltholm. Naturstyrelsen og CPH har i fælleskab finansieret projektet. Resultatet viser kort fortalt, at de ynglende bramgæs trækker til Skåne, når ungerne kan flyve. Når den endelige rapport foreligger, vil den blive fremsendt til DOF-København.

 1. Havørn i Kongelunden.

DOF-København har tidligere kontaktet SNJ for at gøre opmærksom på, at et ældre par havørne har slået sig ned i den østlige del af Kongelunden. SNJ har forelagt denne oplysninger til CPH, der meget klart fraråder, at laves foranstaltninger der øger muligheder for at parret bygger rede og får unger så tæt på lufthavnen. NST vil derfor ikke etablerer forbudszone i nærheden af en eventuel rede.

HHC var helt indstillet på, at der kan samarbejdes med DOF om, at der laves en kunstig rede på Kalvebod Fælled, i den lukkede del af vildtreservatet, hvor der tidligere stod et fugletårn. Han var bekymret for at opsætte en rede i Pinseskoven, da her er mange publikumsaktiviteter og faciliteter som NST gerne vil bibeholde. HHC betingede sig under alle omstændigheder, at CPH siger god for en opsætning af en kunstig rede.

 1. Proces for ny driftsplan for HST arealer.

HHC orienterede om, at NST Hovedstaden netop er påbegyndt arbejdet med at udarbejde en ny 15 årige driftsplan for alle arealer. Der er afsat 2 årsværk til opgaven, hvoraf den ene er tilført fra den centrale planlægningsafdeling (AFP). Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2016. P.t. er man i gang med at udarbejde statusdelen til planen, efter sommer vil man gå i gang med de fremtidige planer. I denne del af planarbejdet kommer der en offentlighedsface, hvor DOF vil blive inviteret med. DOF har på sidste møde tilkendegivet, at man meget gerne vil bidrag til den zonering af publikums brug, der bliver en del af planarbejdet. HHC takkede for tilbuddet. Der var især bekymring over den stigende færdsel om natten af løbere og MTB-cykelryttere med stærke LED lys.

 

HHC orienterede desuden om, at der p.t. foregår et arbejde med at rejse en fredningssag omfattende Jægersborg Dyrehave. Han håbede at fredningssagen kan blive rejst i fællesskab af Naturstyrelsen, Lyngby-Taarbæk kommune og DN.

Knud Flensted spurgte om det bliver en del af planarbejdet at Fortunens Indelukke skal indlemmes i Dyrehaven. HHC var usikker på om det skulle med i planen, men han kunne godt forestiller sig at det sker inden for 3-4 års tid. Det er også et spørgsmål om økonomi.

HHC orienterede om et arbejde med, at åbne for den del af Hvidørebækken der i dag er rørlagt under Klampenborg Galopbane. Da moseområdet har sat sig op til 2 meter i de seneste 100 år, vil det betyde at der vil komme en stor meget ren sø i centrum af Galopbanen, på et areal der primært er domineret af pil og gyldenris. Knud Flensted gjorde opmærksom på, at der vokser en sjælden plante i området (Salomons lysestage).

 1. Naturpark Amager, status.

HHC fortalte, at Naturparkplanen nu er godkendt og Friluftsrådet har godkendt projektet, så det er blevet én af i alt tre Naturparker.

Ministeren har nedsat en tænketank, der skal udarbejde rammer for udviklingen af Naturparken. Der er deltagere fra de 5 partnere og fra flere større fonde. Københavns Universitet har kvalificeret arbejdet med flere analyser af området. Nordea fonden har støttet dette arbejde med 1 mio. kr. I første omgang har man udvalgt flere temaer, som har høj prioritet:

 • Den sociale dimension
 • Kysten (folder udleveret)
 • Udvikling af byranden)
 • Infrastruktur i Naturparken.

John Frisenvænge spurgte om, der også blev gjort mere for naturen i Naturparken. SNJ svarede, at det er allerede sker. Dels er skansehullerne på Hestefælleden foran Kongelunden blevet oprenset i 2014 og et tilgroet område med orkideer ved Golfbanen blevet ryddet for pil. Begge projekter har nydt fremme, ved at der blev henvist til Naturpark Amager. Men mest bemærkelsesværdigt, så har Københavns kommune givet tilsagn om, at bruge 100.000 kr. på et EU-Life projekt om reintroduktion af strandtudsen på Ndr. Klapper og Koklapperne. Om projektet vil blive godkendt forventes afklaret inden sommerferien.

SNJ orienterede desuden om et forundersøgelse om bedre hydrologi på de nordlige strandenge ved, at udlede oppumpet grundvand fra under Øresundsforbindelserne. Ifølge Cowis konklusioner kan det godt lade sig gøre. NST arbejder videre på, at finde økonomi til projektet og sikre de nødvendige myndighedstilladelser.

HHC nævnte desuden, at man fra NST`s side fulgte meget med i de sager, hvor Natur- og Erhvervsstyrelsen har frakendt landbrugsstøtten på arealer ejet af Naturstyrelsen, med henvisning til at arealerne havde mere karakter af rekreative arealer. Skulle det ske på Kalvebod Fælled, vil det i den grad give store økonomiske udfordringer.     

HHC orienterede om, at enheden p.t. er i gang med at reducerer antallet af dåvildt på Kalvebod Fælled.

 1. Der er rigtig meget vand på bl.a. Kalveboderne, Pinseskoven, Kongelundsskoven. Er det meningen?

Inge Christiansen var bekymret over den megen vand, der har stået på fælleden i efteråret og vinteren, er der sket en praksis ændring. SNJ svarede, at der ikke er sket ændringer i praksis, men at det bare har regnet rigtigt meget, og vandet er længe om at sive væk fra de meget flade lerede arealer.

 1. Hvad gør vi ved den tiltagende vane med hundeluftning uden snor?

Inge Christiansen var bekymret over de mange hundeejere der lod deres hunde løbe uden snor, også på arealer hvor det ikke er tilladt. Knud Flensted refererede til et registreringsarbejde som Hans Meltofte havde lavet i 2014. Ud af ca. 4.000 iagttagelser viste det sig, at 50 % af hundeejerne havde hunde løs på stranden, i den periode de skal være i snor, og 40 % i skove.

HHC svarede, at de fleste brugere i Dyrehaven efterlever reglerne, men gav Inge Christiansen ret i, at i enhedens øvrige skove er der klart brug for forbedringer. Var desuden i tvivl om, at det er muligt at gøre noget ved problemet, da der ikke er politisk opbakning til at skærpe reglerne. Lovede desuden at enheden vil lave en særlig kampagne på Amager i 2015.

SNJ orientrede om, at enhedens personale altid påtaler løse hunde, og i gentagelsestilfælde eller særligt grove tilfælde melder forholdet til politiet.   

 1. Eventuelt.

SNJ udleverede en rapport om udsætning af eghjort i Dyrehaven i 2014. Der er udsat ca. 80 voksne biller.

HHC orienterede om, at enheden meget gerne vil udsætte igen i 2015, men at der endnu ikke var fundet en finansiering.

SNJ har indkaldt til næste møde tirsdag den 10. november kl. 15.30-17.00

Med venlig hilsen

Sven Norup

72 54 31 58

Obfuscated Email