Naturparkråd

 

Naturparkrådet for Amager Naturpark dækker områderne: Amager fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og strandarealerne syd for Dragør

Komisorium for Naturparkråd - se i bunden af side

Kontakt Naturparkråd: Obfuscated Email

Medlemmer af Naturparkrådet

Naturparkråd 2018-21

Organisation

Repræsentant

Dyrenes Beskyttelse

Toni Lykke Christiansen

Dansk Ornitologisk Forening

Inge Christiansen

Formanden for Grønt Råd Dragør/Tårnby kommuner

Lars Hein

Danmarks Jægerforbund

Arne Holten

Dansk Ride Forbund

Mie Christiansen

Dansk Idrætsforbund

Rolf Andersen

Danmarks Naturfredningsforening

Ove Løbner

Amager Lokaludvalg Vest

Erhardt Franzen

Friluftsrådet

Ole Rasmussen

Dragør Turistråd

Axel Bendtsen

Grundejersammenslutning i Tårnby

Kurt Wriedt

Grundejerforeningenssekretriatet Ørestad

Simon Nathanael Madsen

KFUM spejderne

Michael Rosenquist

Handicaprådet i Tårnby

Jan Frederiksen

Foreningsrådet i Tårnby

Michael Pedersen

Seniorrådet i Tårnby

Johnny Fredelund 

Parter

Naturstyrelsen

Kim Søderlund

By og Havn

Per Schulze

Københavns kommune

Jens Ole Juul

Tårnby kommune

Betina Grimm

Dragør kommune

Jesper Horn Larsen

Referater

29. april 2019 Referat fra naturparkrådsmøde

Referat fra naturparkrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 13.00-15.30

13. november 2017 Referat af Naturparkrådsmøde

Referat af Naturparkrådsmøde D. 24. november 2016

referat fra Naturpark Amagerrådsmøde d. 19. april 2016

Referat fra stiftende Naturpark Råd den 25. november 2015

Referat af møde i NST, Hovedstaden Brugeråd Syd den 23 april 2015

Referat af møde i NST, Hovedstaden Brugeråd Syd 25 juni 2014

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 14. maj 2013

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 27. septemberj 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 3. maj 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 21. september 2011

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 18. maj 2011

Referat af møde i Brugerråd Syd den 29. september 2010

 

Kommissorium for Naturparkrådet for Naturpark Amager

§ 1 Formål

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

 • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
 • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken.

§ 2 Naturparkråd

Naturparkrådet består af følgende medlemmer:

 

 • 1 repræsentant for Naturstyrelsen
 • 1 repræsentant for By- og Havn
 • 1 repræsentant for Københavns kommune
 • 1 repræsentant for Tårnby kommune
 • 1 repræsentant for Dragør kommune
 • 1 repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening
 • 1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening
 • 1 repræsentant for Friluftsrådet
 • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund
 • 1 repræsentant for Dansk Rideforbund
 • 1 repræsentant for Dansk Idrætsforbund
 • 1 repræsentant for Dyrenes Beskyttelse
 • 1 repræsentant for Grønt Råd i Tårnby/Dragør kommuner
 • 1 repræsentant for Amager Vest Lokaludvalg
 • 1 repræsentant for Dragør Turistråd
 • 1 Repræsentant for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune
 • 1 repræsentant for Grundejerforeningssekretriatet Ørestad
 • 1 repræsentant for spejderne
 • 1 repræsentant for Parkrun
 • 1 repræsentant for Handicaprådet i Tårnby
 • 1 repræsentant for Seniorrådet i Tårnby
 • 1 repræsentant for Tårnby Forenings Råd

 

Naturparkrådets sammensætning afspejler partnerne i Naturpark Amagers ønske, om:

 • At borgere, naboer, foreninger og organisationer medvirker til udviklingen af Naturparkens muligheder og forvaltning af naturen.

Naturparkrådets rolle er at være medvirkende til, at inspirere til nyudvikling af Naturparken på en bæredygtig måde.

Naturparkrådet kan på sine møder optage nye medlemmer, hvis det fremgår af dagsordenen som forslag.

Der afholdes 2 årlige møder.

Medlemmerne af Naturparkrådet kan indgå i arbejdsgrupper.

Der udpeges nyt Naturparkråd hvert 4. år i forbindelse med kommunevalg.

 

§ 3 Sekretariat

Naturstyrelsen er sekretariat for Naturparkrådet i første periode. Eventuelle henvendelser til de øvrige parter om emner, der behandles i Naturparkrådet, bør sendes til de øvrige parter til orientering. Sekretariat kan skifte mellem parterne i Naturparken hvert 4. år i forbindelse med ny udpegning af Naturparkråd. Parterne aftaler selv fordelingen.

 

§ 4 Forretningsorden

Formanden indkalder Naturparkrådet til møder efter behov, dog minimum 2 gange årligt. Møder indvarsles ved mail, så vidt muligt 3 uger før afholdelse. Dagsordenen med relevante bilag udsendes til Naturparkrådets medlemmer senest 1 uge før mødets afholdelse.

Alle medlemmer af Naturparkrådet kan rejse sager til behandling i Rådet. Sagen skal fremsendes via mail til formanden senest 14 dage før en mødedato, hvor efter dette udsendes til medlemmerne med dagsordenen senest en uge før mødet afholdes.

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om konkrete emner der er til behandling.

Efter hvert møde udsender formanden et beslutningsreferat.

Referat udsendes så vidt muligt senest 14. dage efter mødets afholdelse.

Har Naturparkrådets medlemmer kommentar/bemærkninger til referatet, skal disse indgives skriftligt til naturparkrådets sekretariat senest 14 dage efter referatets udsendelse. Efterfølgende offentliggøres referatet på Naturparkens hjemmeside.

Udtalelser fra Naturparkrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen m.v. besluttes under møder og fremsættes af formanden.

Der afholdes ikke mødediæter eller gives befordringsgodtgørelse.

Ændringer i forretningsordenen kan kun ske ved beslutning i Naturparkrådet.

Forretningsordenen træder i kraft den 25. november 2015

 

Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen

Formand for Naturparkrådet.