Referat af Naturparkrådsmøde

D. 13. november 2017 kl 13-16, Naturcenter Amager

Tilstede:

Inge Christiansen (DOF), Jørgen Jensen (Dragør Kommune), Hans Henrik Christensen (NST, formand), Toni Lykke Christiansen (Dyrenes Beskyttelse), Rolf Andersen (Idrætsforbundet), Arne Holten (Danmarks Jægerforbund), Ove Løbner (DN), Svend Erik Fangel (Friluftsrådet), Erhard Frandtzen (Amager lokaludvalg Vest), Sven Norup (NST), Dorte Flindt-Egebak (NST), Heidi Stranddorf (NST), Jes Aagaard (NST) Anja Egede Bjødstrup (Københavns kommune), Rikke Faaborg Jarmer (By og Havn)

Desuden deltog Morten Anderson fra Dansk Cykellist Union

Afbud fra:

Kirsten Heinrich (Dansk Rideforbund), Betina Grimm (Tårnby kommune), Michael Pedersen (Tårnby Forenings Råd) Jan Rosenfeldt (Formand Grønt Råd Tårnby/Dragør), Bent Nielsen (Grundejerforeningerne i Tårnby), Michael Lundgård (By og Havn), Simon Nathanael Madsen (Grundejerforeningerne i Ørestad), Axel Bendtsen (Dragør Turistråds)

Mødet startede med en ekskursion i Naturparken, hvor rådet bl.a. så på hydrologiprojektet. Rådet fik også et indtryk af, hvor vådt Kalvebod Fælled er i november måned, efter sommeren og efterårets megen nedbør.

1. Velkomst og præsentation af dagsorden Hans Henrik Christensen bød velkommen, og mødet indledtes med en kort bordrunde.

2. Orientering. Hans Henrik orienterede om, at der er ansat en kommunikations konsulent til Naturparkprojektet. Desværre har den nye medarbejder sagt op siden mødet i Naturpark Rådet. Der vil blive ansat en ny medarbejder på deltid, svarende til to dage ugentlig. Opgaven for vedkommende bliver at betjene en ny hjemmeside, oprette profil for naturparken på sociale medier i det hele taget kommunikere det positive budskab om Naturpark Amager ud til nye og erfarende bruger af området

Jes Aagaard orienterede om, at der er genoptryk 10.000 stk. af Naturpark Amager folderen. De første 5.000 blev revet væk på tre måneder. Der er også trykt en engelsk version af folderen.

Jes Aagaard viste et eksempel på et nyt højskilte til Kalvebod Fælled og Kongelunden. Det nye er, at man bliver budt velkommen til Naturpark Amager i overskriften. Nedenfor er angivet hvilken del af Naturparken man står i. De nye højskilte vil stå på Naturstyrelses del af Naturparken.  

Heidi K. Stranddorf orienterede om de forberedende interessentmøder, der afholdes i øjeblikket som optakt til det kommende borgermøde om projektprogrammet d. 27. nov. 2017 på Ørestad Gymnasium. Naturparkrådet bliver løbende orienteret om arbejdet med projektprogrammet. Naturparkrådet blev senest orienteret om, at invitationer til de forberedende interessentmøder blev sendt ud til bred kreds af interessenter.

Heidi fortalte, at udgangspunktet for arbejdet er bl.a. fredningen og Naturparkplanen suppleret med ekstra viden, bl.a. gennem KUs undersøgelse om Naturpark Amager. I 2016 lykkedes det partnerskabet at få etableret finansiering til nogle af de elementer, der er i Naturparkplanen – konkret 4 blå støttepunkter, 3 hovedindgange og en tværgående dimension som har fokus på "Naturpark for alle" og forskellige tværgående aktiviteter.

Placeringen af de blå støttepunkter og hovedindgange afspejler bl.a. processen med Naturparkplanen samt de givne økonomiske muligheder. En endelig helt præcis placering vil ske i forlængelse af den fortsatte borger- og interessentdialog, udformning af en projektkonkurrence samt kommende myndighedsbehandling. Rekreativ infrastruktur og meget mere kan blive relevant at arbejde med på sigt, og at dette vil kunne ske i takt med, at der etableres finansiering til mere.

Erhard Frandtzen spurgte om der kom en arkitekts konkurrence i forhold til at der kommer et fælles udtryk i Naturparken. Heidi Stranddorf svarede, at det er en del af den aftale der ligger med de fonde der har bevilliget penge til projektprogrammet.

Svend Erik Fangel spurgte om de 2 nye hovedindgange ved Ørestad Syd ligger fast. Hans Henrik Christensen svarede, at det gør de, da det er det der er søgt penge til, og det er det der er beskrevet i Naturparkplanen.

Inge Christensen spurgte om der skal være tre blå støttepunkter, da hun var bekymret for forstyrrelsen af fuglene i området. Heidi Stranddorf svarede, at det er samme problemstilling som ved hovedindgangene, det er det der er søgt penge til, og det er det der er beskrevet i Naturparkplanen. Sven Norup svarede angående bekymringen for fuglene, at de arter der er på udpegningsgrundlaget primært benytter Køge bugt om vinteren, og der selvfølgelig vil blive udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering, når den endelige udformning er kendt. Heidi Stranddorf supplerede med, at partnerskabet har valgt en meget åben proces, hvor der ikke på forhånd er valgt en løsning, inden borgerinddragelsen er påbegyndt, og det derfor ikke er defineret præcist hvad et blåt støttepunkt eller hovedindgang er.

Rikke Faaborg Jarmer forklarede, at det er tanken at både hovedindgange og de blå støttepunkter skal få besøgende længere ud i Naturparken end bare et besøg på Naturcenter Amager.

Erhardt Frandzen efterlyste en liste med punkter der viser hvad blå støtte punkter og hovedindgange indeholder og hvad de ikke indeholder. Hans Henrik Christensen svarede, at det er netop hvad den kommende proces med borgerinddragelsen, skal være med til at definerer.

3. Orientering om fremdrift af Naturstyrelsens driftsplan. Dorte Flindt-Egebak orienterede om arbejdet med driftsplanen. Det forventes at planen sendes i offentlig høring i 2 måneder i midten af december. Der er kommet rigtig mange gode input til forvaltningen på Kalvebod Fælled og Naturstyrelsen vil gerne imødekomme nogle af ideerne, især de lokale ønsker om lidt mere variation i landskab og floraen. Det kan f.eks. være at indføre høslæt og at forsøge at gøre Fasanskoven mere hjortevenlig, så hjortevildtet kan bidrage mere til græsningen her. Det primære fokus vil dog stadig være på vadefuglene.

Erhardt Frandtzen roste den høringsproces der har været omkring driftsplanen, men mente at det var uklart hvad Naturstyrelsen ville. Han påpegede, at naturen sætter nogle grænser for hvad der kan lade sig gøre, bl.a. at området f.eks. ikke er egnet til rewilding.

4. Plejeplan for Kalvebodkile fredningen. Sven Norup orienterede om fredningens krav om 5 årige plejeplaner, og at det er delområderne 2-4 i fredningen der skal udarbejdes plejeplan for. Plejeplanen må ikke indeholde elementer der strider imod fredningens formål. Den overordnede målsætning i fredningen er, at delområde 2, der er arealerne mellem Øresundsmotorvejen og Vejlands Alle, er det intensive rekreativ anvendelse der er i højsæde. I delområde 3, der er arealet mellem Kalvebodsti og Øresundsmotorvejen, er det rekreativ udnyttelse der er i fokus. Mens arealerne i delområde 4, syd for Kalvebodsti, er det de biologiske hensyn der vægter tungest.

Naturstyrelsen forventer at et udkast til ny plejeplan er klar til høring medio december, så den kan blive sendt i høring samtidig med driftsplanen.

5. Status for Arenakvartersagen. By og Havn havde inden mødet sendt en orientering om, at de har hyret COWI til at står for lovliggørende dispensationsansøgning i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. By og Havn vil i foråret fjerne jord fra området, så jordpålægget svarer til det som fredningsnævnet tidligere har givet dispensation til.

Echardt Frandzen spurgte om der er nogen begrænsninger for hvordan området kan benyttes. Sven Norup svarede, at der ikke er nogen begrænsninger i besøgendes brug af området, udover de almindelige restriktioner der er i lovgivningen. Arealet i fuldt offentligt tilgængeligt, men det er f.eks. ikke tilladt at bebygge arealet.

Inge Christensen var bekymret for arealets udvikling i forhold til tredækkerens brug af det tilstødende strandengsområde på Ndr. Klapper.

Svend Erik Fangel spurgte om rygterne om boldfælleder kunne manes i jorden. Hans Henrik Christensen svarede, at det kunne de ikke, da det er et helt klar og udtalt ønske fra Københavns kommune, at der kommer boldfælleder i området tættest på Ørestad Syd. Men det er vigtigt, at der kommer en fælles forståelse for hvad en boldfælled er. Naturstyrelsen kan ikke umiddelbart forestille sig, at der bliver tale om dræning, men snare et område hvor græsset bliver slået, og at området i dele af året kan stå under vand, så det ikke kan benyttes til f.eks. boldspil. Der vil ikke blive tale om anlæg, hvor der vil være en eksklusiv brug.

Ove Løbner kunne godt tilslutte sig en sådan definition, hvor der mere er tale om fælleder til leg, end egentlig fodboldbaner.

6. Konflikt mellem cykelryttere og ridende.

Toni Lykke Christiansen havde bedt om punktet kom på dagsordenen på baggrund af en avisartikel (udsendt med dagsordenen). Toni spurgte om det var et problem i Naturparken. Sven Norup svarede, at det ikke er et problem, som Naturstyrelsen oplever det. Der er mere et problem med cykelryttere og blødere besøgende en ridende.

Toni Lykke Christiansen spurgte om der i regi af Naturpark samarbejdet er tiltag i støbeskeen der kan tage hånd om problemstillingen, da det er et problem der er drøftet flere gange i rådet. Hans Henrik Christensen svarede, at man godt er klar over problemstillingen, og gjorde i øvrigt opmærksom på, at færdselslovens regler også gælder på veje og stier i Naturparken.

Toni Lykke Christiansen og Erhardt Frandzen foreslog, at der blev lavet hastighedsbegrænsninger på f.eks. 30 km/t. Hans Henrik Christensen var ikke begejstret for forslaget, da det er meget vanskeligt at håndhæve.

Rolf Andersen påpegede at det er vigtigt at skelne imellem organiserede og uorganiserede cykelryttere. Rolf Andersen havde inviteret Morten Andersson fra Dansk Cykel Union (DCU) med til mødet.

Morten Andersen takkede for, at han måtte være med. Forklarede at det ikke er en ukendt problemstilling, med konflikter mellem cyklende og andre brugere af naturen. En af grundene til, at der er flere og flere der benytter naturen til deres motionscykling er, konfliktoptrapning på gader og landeveje, hvor det er de cyklende der er de bløde trafikanter. DCU har meget svært ved, at få skabt kontakt til uorganiserede motionscyklende på +40 år. FDM og DGI har tidligere kørt en kampagne med titlen ”God stil på landevejen”, der bl.a. henvender sig til denne gruppe. Morten Andersson efterlyste konkrete forslag til tiltag der kan bidrage til løsning af konflikterne. DCU deltager meget gerne i en dialog om problemet. Afsluttede indlægget med at understrege, at der ikke findes nogen magisk knap, der en gang for alle kan løse problemet. Foreslog, at man eventuelt kunne opdele Naturparken, så der var områder der var forbeholdt motionscyklende, og områder der var forbeholdt gående.

Hans Henrik Christensen var enig i betragtningen om, at der ikke findes nogen lette løsninger, og det vil være fint med en kampagne. Foreslog at man også kunne inddrage cykelforhandlerne i kampagnen. Under alle omstændigheder kræver det en fælles indsats. Nye stier i Naturparken skal have fokus på gående.

Rikke Faaborg Jarmer nævnte at et af fokusområderne i Naturparkplanen netop er den rekreative infrastruktur, og det er her der også skal tænkes på konflikthåndtering.

Inge Christensen spurgte om der ikke kan opsættes flere bump, f.eks. ved indgangene og ved fugletårnene på dæmningen.

7. Orientering om landdiger i Naturparken.

Sven Norup orienterede om status for arbejdet med Ullerupdiget.

Lokalplan har været i høring og høringsperioden er udløbet.

Der er givet dispensation fra Museumsloven i forhold til jorddiger.

Skovlovstilladelse er givet, er p.t. i høring. I tilladelse er der stillet er krav om, at der skal plantes 5 ha. erstatningsskov, der skal ligge bynært.

Der er søgt om VVM-screening. Landdiget er VVM-vurderet i 2009 i forbindelse med forhøjelsen af kystdiget, men landdiget er flyttet lidt i forhold til den oprindelige plan.

Der er søgt om tilladelse ved Kystdirektoratet, der forventer at have en afgørelse klar i løbet af få uger.

Afhængig af de høringssvar der kommer i løbet af høringsperioden, så forventes det at myndighedstilladelserne er på plads i løbet af januar måned.

Jørgen Jensen orienterede om Dragør kommunes arbejde med kystsikring. Kommunen har valgt, at inddrage borgerne i processen. Se høringsmaterialet her:

https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/2017-09-21-1900-755/

8. Udpegning af nyt Naturparkråd.

Hans Henrik Christensen orienterede om, at dette var det sidste møde i dette Naturparkråd, da der udpeges nyt råd i forbindelse med kommunalvalget. Partnerskabet skriver til organisationerne og beder dem udpege medlemmer til det nye råd. Hans Henrik takkede det nuværende Naturparkråd for det arbejde der er lagt i rådet, og udtrykte glæde ved samarbejdet.

9. Eventuelt.

Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen har modtaget flere henvendelser fra Grundejerforeningssekretariatet i Ørestad og fra beboere i Ørestad Syd om, at der etableres midlertidige låger i hegnet ind til Kalvebod Fælled, inden der kommer en helhedsplan for ”Byranden”.

Han Henrik Christensen spurgte hvad Rådets holdning er til, at der etableres 3 låger i hegnet. Der vil ikke blive lavet stier m.v.

Over Løbner foreslog, at det burde være steder hvor det forventes at komme stier i fremtiden, f.eks. ved Asger Jorns Alle og ved Arenakvarteret.

Inge Christensen foreslog at lågerne kunne blive etableret hvor der i forvejen bliver klippet hul i. hegnet. Det var Toni Lykke Christiansen bekymret over, da det ville være at belønne civil ulydighed.

Hans Henrik Christensen luftede også tanken om, at flytte hegnet tættere på Kanonvej, eller helt at fjerne hegnet, da dåvildtets nuværende bestandstørrelse overflødiggør hegnet.

10. Næste møde i det nye Naturparkråd.

2. maj 2018 kl. 13.00. Sted følger med indkaldelsen.