Referat fra ordinært møde i Brugerråd Syd den 23. april 2015.

Deltagere:     Forstfuldmægtig Ole Ejlskov Jensen, Naturstyrelsen

                      Jan Nielsen, DOF

                      Dirch Schmidt, nabo

                      Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

                      Rolf Andersen, DIF

                      Rikke Faaborg, By og Havn

                      Paul Plettinx, Københavns kommune

                      Heidi Jagué, DN

                      Ole Rasmussen, Friluftsrådet

                      Bertel Riber, Dragør kommune

                      Mona Gedved, Dansk Rideforbund

                      André Just Vedgren, Amager Lokaludvalg Vest

                      Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

 

Afbud fra:      Bettina Hjorhøy Grimm, Tårnby kommune

                     

Fra Naturstyrelsen deltog desuden Ole Markussen (kun på mødet), Stella Blichfeldt og Sven Norup (referent).

Mødet startede med en ekskursion. Fra Store Høj blev der orienteret om det projekt, der skal forbedre hydrologien på Koklapperne. Ved Arenakvarteret ved Ørestad Syd blev overgangen mellem by og natur drøftet. Ved Selinevej blev arealet hvor Skydebaneforeningen Danmark har udarbejdet en visionsplan om ændret brug af arealet til bl.a. motorsport, fremvist. Dagsordenens pkt. 7.

  1. Orientering.

Ole Ejlskov Jensen bød velkommen og forklarede, at han var stedfortræder for Hans Henrik Christensen, der desværre var blevet forhindret i at deltage i mødet.

2. Naturpark Amager. Status for arbejdet ved Ole Markussen.

Naturpark Amager er siden sidste Brugerrådsmøde i oktober 2014, blevet omfattet af Friluftsrådets mærkningsordning for Naturparker. I den forbindelse har vi også fået støtte fra Friluftsrådet til to mindre projekter i regi af Naturparken: et projekt vedr. førskole, som gennemføres i regi af Tårnby kommune, og et projekt med støtte til en teatergruppe, som her til sommer vil opføre et teaterstykke i Pinseskoven.

Københavns Universitets projekt om Naturpark Amager, finansieret af Nordea-Fonden er nu færdigt. Projektet indeholder flere delanalyser, som giver gode forståelsesrammer ift. Naturparkens fremtidige udviklingsmuligheder, ligesom det indeholder et projektkatalog med konkrete forslag til eventuelle kommende indsatser. God grund til at orienterer sig i materialet. Rapporten samt projektkatalog fra Købehavns universitet kan findes på følgende link:

http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F132417195%2FNaturparkAmager_temarapporter_web.pdf

http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F132417151%2FNaturparkAmager_katalog_web.pdf

Ift. den fremtidige udvikling af Naturpark Amager er det finansielle grundlag for nye projekter af væsentlig betydning. Partnerskabet bag Naturparken har derfor som opfølgning på Naturparkplanen sat fokus på drøftelser med forskellige fonde om mulig finansiering af projektinitiativer.

Partnerskabet har fokus på, at der sker en koordinering på tværs af parterne ift. løbende drift- og friluftsinitiativer. Det vil der blive arbejdet mere med.

For at vise Naturpark Amager som en helhed er der ved at blive udarbejdet et samlet kort over alle arealerne i Naturparken.

Sven Norup omdelte en liste med forslag til sammensætning af det nye Naturparkråd, som skal nedsættes i forbindelse med certificering som Naturpark. Listen vedhæftet. Det er en foreløbig liste, og partnerne bag Naturpark Amager er åbne over for andre forslag. Alle organisationer i Brugerråd Syd, er præsenteret på listen. Dirch Schmidt spurgte til, hvorfor han ikke var på listen. Sven Norup svarede, at han var udpeget som personligt medlem af Brugerråd Syd af Naturstyrelsen. Naturparkrådet er sammensat af foreninger og organisationer.

Bertel Riber og Betinna Grimm tilbydes en plads i Naturstyrelsen brugerråd. Et brugerråd der kommer til at omhandler Naturstyrelsens arealer både på Amager og omkring Dyrehaven.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

 3. Byranden langs Ørestad Syd.

Punktet blev primært drøftet på ekskursionen. Sven Norup orienterede om en dialog der har været med By- og Havn de seneste år om, at nytænke overgangen mellem by og natur, der er et af fokusområderne i Naturparkarbejdet. Konkret er man ved at projektere området ved Arenakvarteret, hvor By- og Havn vil etablerer en grøn kile ind i byen. Naturstyrelsen har som lodsejer sagt, at man godt kan acceptere en løsning, hvor overgangen mellem by og natur ved den grønne kile, kan etableres så et mindre areal af det fredede areal blive jordpåfyldt, så der bliver en mere glidende terrænovergang. Dette vil under alle omstændigheder kræve en dispensation fra fredningen. Hegnet skal enten nedtages eller flyttes. Der er p.t. ikke taget stilling til om hegnet skal nedtages, men Naturstyrelsen er ved, at nedbringe antallet af dådyr, så vi kommer ned på områdets naturlige bæreevne, så der ikke skal vinterfoders.

Brugerrådet støtter op om projektet. 

4. Landigeprojektet.

Sven Norup orienterede om arbejdet med, at få etableret et landdige i gennem Kongelunden i Fasanstiens tracé. NIRAS har på vegne af Vestamager Pumpedigelag, Dragør og Tårnby kommuner udført en række beregninger ved forskellige dige højder. Det forventes, at der snart er en endelig rapport klar, som kan foreligges de to kommunalbestyrelser. En løsning kan være, at 10.000 års beskyttelsen på kystdiget fortsætter igennem Kongelunden til Søvang, og der foran Søvang laves en 100 års sikring, med en beredskabsløsning til en 10.000 års hændelse.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

5. Status for hydrologiprojektet på Kalvebod Fælled.

Punkter blev primært drøftet på ekskursionen. Sven Norup orienterede om projektet med, at lade strandengene på Koklapperne overrisle med rent grundvand fra Øresundsforbindelserne. COWI har udarbejdet et forprojekt der viser, at det godt kan lade sig gøre, og det vil være en gevinst for fuglelivet. Rapporten vedhæftet indkaldelsen. Ole Ejlskov Jensen supplerede med oplysningen om, at der også er en klimasikringsfaktor i projektet. Sund- og Bælt A/S kan i forbindelse med ekstremnedbørssituationer pumpe regnvand i naturområdet. På et spørgsmål fra Heidi Jaguè, svarede Ole Ejlskov Jensen, at det kræver en løsning, hvor det første forurenede vand ikke ender i naturen.

Bertel Riber spurgte til lufthavnens holdning til projektet i relation til birdstrikeproblematikken. Sven Norup forklarede, at projektet ligger inden for de rammer der er beskrevet i plejeplanen. Plejeplanen har været forelagt lufthavnen, der ikke har problemer med projektet, der primært tilgodeser vadefugle. Vadefugle forekommer i meget begrænset antal i statistikken over fugle de kolliderer med fly ved Kastrup lufthavn.

Rolf Andersen var bekymret for vandforholdene i Pinseskoven, hvis der bliver ledt mere vand ind på fælleden. Han har oplevet, at skoven har været meget våd i vinter. Sven Norup var enig i, at Pinseskoven har været meget våd i vinter, men det skyldes vinterens megen nedbør. Pinseskoven vil ikke blive berørt at projektet, da det har et grøftesystem og separat pumpe, i forhold til Koklapperne.

André Just Vedgren spurgte til Naturstyrelsens holdning til at modtage vand fra Ørestad. Sven Norup svarede, at rent vand er velkomment, da naturen næsten ikke kan få vand nok. Fælleden modtager allerede i dag overskydende overfladevand fra tage og fortove fra Ørestad City og Ørestad Syd.

Brugerrådet fandt projektet spændende, og bakkede op om projektet.

6. Rydning af Svenskeholm.

Sven Norup orienterede om, at der i år er fundet midler til at fortsætte rydningen af pilekrat på Fælleden. De fleste krat blev fjernet i forbindelse med EU-LIFE-projektet der løb af stablen i perioden 2006-2009. Der er p.t. afsat 200.000 kr. Selve arbejdet vil først blive udført efter 1. august af hensyn til de ynglende fugle.

Jan Nielsen supplerede med, at det er vigtigt for de jordrugende fugle, at der ikke står træer på strandengene, da disse bliver brugt som ”udsigtstårne” af krager og rovfugle.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

7. Henvendelse fra Skydebaneforeningen Danmark om visionsplan for ændret brug af arealet ved Selinevej.

Arealet blev besigtiget under ekskursionen. Ole Ejlskov Jensen orienterede om en henvendelse, som Naturstyrelsen har fået fra Skydebaneforeningen Danmark. Visionsplan og Naturstyrelsens reaktion på denne, var vedhæftet indkaldelsen. I visionsplanen tages Naturstyrelsen til indtægt for en positiv indstilling til projektet, hvilket ikke er korrekt. Naturstyrelsen har ikke forholdt sig til projektet, hverken for eller imod, men derimod sagt, at der er mange interesser der skal til gode ses. 

Brugerrådet var generelt af den holdning, at det er et velegnet område til støjende aktiviteter, men man ønskede en status que løsning, så der ikke kom yderligere støjende aktiviteter. André Just Vedgren var bekymret for, at hvis man tillod de foreslåede udvidelser så risikere man, at der kommer så meget modstand mod projektet, at de eksisterende skydebaner tvinges til at lukke. Arne Holten orienterede om, at de skydehuse der er etableret på haglskydebanen, har reduceret støjen med 2 dB.

8. Eventuelt.

Jan Nielsen viderebragte caretakernes bekymring for vandstanden omkring Klydesø. Sven Norup orienterede om, at der ikke er ændret på pumpehøjden, og der bliver pumpet til minus 2,4 meter i perioden 1. oktober til 1. august, og i august og september til minus 2,6 meter. Der er med succes etableret flere justerbare grøftespærringer, som har givet store områder med sjapvand. Desværre har der været udøvet sabotage på disse anlæg her i foråret, så der er lukket vand ud af grøfterne. Brandærgerligt. Naturstyrelsen arbejder på at få udviklet et system, så rørene kan låses.

Sven Norup orienterede om driftsplanarbejdet. Naturstyrelsen er p.t. i gang med statusdelen. Det fremadrettede kommer til at ske efter sommerferien. Her vil organisationerne blive inddraget. Plejeplanen i relation til fredningen vil i samme omgang blive fornyet.

Toni Lykke Christiansen spurgte til hundeskoven Rosenlunden, om der har været rapporteret om nogen konflikter. Sven Norup svarede, at det have han ikke kendskab til, og det er indtrykket at den bliver flittig brugt.

Andrè Just Vedgren spurgte til Naturstyrelsens holdning til Campingpladsen på Amager Fælled. Sven Norup henviste til fredningsnævnet.

Sven Norup orienterede om et ældre havørnepar der har opholdt sig permanet omkring Klydesø og Kongelunden i vinter. Det gav en overgang bekymring/glæde over, at de måske ville bygge rede i den østlige del af Kongelunden. DOF rettede henvendelse til Naturstyrelsen, for at forhøre sig om muligheden for at afspærre et område omkring en eventuel rede. Naturstyrelsen forhørte sig i lufthavnen om dette, men her vil man være meget bekymret for en rede så tæt på lufthaven. På den baggrund meddelte Naturstyrelsen, at man ikke vil foretage handlinger, der beskytter en rede i Kongelunden. Lufthavnen har efterfølgende meddelt, at han godt kan accepterer en rede ved Klydesø. Naturstyrelsen er derfor parat til at etablerer en kunstig rede platform, i den holm af popler der tidligere skjulte, det nu nedrevne fugletårn ved Reservatvej. Jan Nielsen svarede, at DOF er af den holdning, at det er naturen der selv må råde, og man ikke kan støtte, at der opsættes en kunstig platform, som foreslået af Naturstyrelsen.

Sven Norup orienterede om samarbejdet med rytterne omkring Kongelunden. Der har været afholdt to dialogmøder, og det fungerer godt.

9. Næste møde.

Aldrig mere.

Med venlig hilsen

Sven Norup

Skovfoged