Referat fra Brugerråd Syds møde den 29. september 2010

R eferat fra Brugerråd Syds møde den 29. september 2010

Tilstede:
Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Hans Vasehus Madsen, By og Havn
Ole Rasmussen, Friluftsrådet
Ole Nielsen, Rågården
Betina Grimm, Tårnby Kommune
Ole Hansen, Dragør kommune
Linea Fosdal, Center for Park og Natur
Arne Holten, Danmarks Jægerforbund
Peter Søgaard Jørgensen, DOF
Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Der var afbud fra:
Toni Lykke Christiansen

Jan Kidholm deltog som referent. Torben Christiansen, Jes Aagaard og Sven Norup alle Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog ved rådets behandling af udvalgte dagsordenspunkter.

Dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Plejeplanen
 3. Projekt om borgerinddragelse
 4. Græsning
 5. Grønne Partnerskaber
 6. Opfølgning på ældre sager
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Udkast til dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 17. september 2010. Der var ikke fra brugerrådets medlemmer fremsat ønsker til yderligere punkter til dagsordenen.

Ekskursion
Første punkt på ekskursionen var afgræsningen, som efter skifte af græsningsaftalepartnere per 1. april 2010 ikke helt har levet op til SNS’s krav. Der blev vist eksempler på god og på mindre intensiv græsning. Torben Christiansen oplyste, at enheden har haft en god dialog med de to nye aftaleholdere, og det forventes, at græsningen fra næste år bliver tilfredsstillende. Det er særlig vigtigt, at kreaturerne kommer tidligt på græs, da det netop er i denne periode, at dyrene kan få gjort kål på bjergrørhvenen. Målsætningen for afgræsningen er at få store områder med intensivt afgræssede enge, som en række af vadefuglene foretrække som ynglelokalitet, men Torben understregede, at der forsat vil være stor variation i afgræsningen fra område til område.

Næste punkt var besigtigelse af digebyggeriet, som skrider godt fremad. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2011. Placeringen af fugletårnet, som flyttes fra Klydesøen blev drøftet. Brugerrådet var enige om, at en placering ca. midt på Hejresøen ville være optimal.

1. Meddelelser
Waage orienterede kort om udviklingen i enhedens økonomiske situation siden sidste møde i foråret. Enhedens driftsbevilling er reduceret med yderligere 4,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Enheden har derfor forsat stop for alle udgiftskrævende aktiviteter, som kan udsættes eller undlades og rigtig mange opgaver er overtaget af egne medarbejdere. Waage bad brugerrådet om at vise forståelse for, at vi i denne tid ikke kan løfte særlig mange af de rigtige mange gode ideer, vi har på lager.

Waage orienterede desuden om Miljøministeriets beslutning om at fusionere Naturstyrelsen med Naturstyrelsen til en samlet Naturstyrelse. I forbindelse med fusionen er det besluttet at nedlægge enheden Øresund, hvis opgaver og mandskab deles mellem Naturstyrelsen – Hovedstaden og Naturstyrelsen – Nordsjælland. 1. januar 2011 modtager Naturstyrelsen – Hovedstaden således godt1.000 hektar og 3 medarbejdere fra Øresund. Desuden udvides enhedens skovlovsområde med Hørsholm Kommune. Efter sammenlægningen har Naturstyrelsen – Hovedstaden6.200 hektar og besøgstallet i enhedens skove er ifølge de seneste opgørelser 9,4 mio. besøgende, hvilket svarer til 39% af alle besøgene i statsskovene.

Waage oplyste desuden, at der i forbindelse med indbydelsen til dette møde har været lidt tvivl vedr. Dragør Kommunes repræsentation i brugerrådet. Men det står nu fast, atOle Hansen er kommunens repræsentant.

Endelig oplyste Waage, at han har valgt at søge sin afsked i forbindelse med pensionering med virkning fra 1. maj 2011. Dette møde vil derfor være det sidste med Waage for bordenden.

2. Plejeplanen
Planen med de seneste ændringer efter den offentlige høringsfase blev udsendt til brugerrådet sammen med indkaldelsen til dette møde. Waage oplyste, at der er kommet flere bidrag i høringsfasen, hvoraf en del er indarbejdet. Efter drøftelsen i brugerrådet vil plejeplanen blive sendt til fredningsnævnets behandling.

Peter Søgaard Jørgensen spurgte til forholdet mellem Natura2000 planen og plejeplanen. Waage oplyste, at Natura 2000 planen forventes at blive udsendt i offentlig høring i løbet af de næste uger. Herefter vil der gå nogle måneder før planen er endelig. Enheden har derfor valgt at færdiggøre plejeplanen nu og så tilrette plejeplanen, hvis der skulle være divergens mellem plejeplanen og den endelige Natura 2000 plan. Waage tilføjede, at enheden i den interne høring har set Natura 2000 planen i første udkast og derfor har haft mulighed for at tage højde for Natura 2000 planen i udarbejdelsen af plejeplanen. Brugerrådet var enig i håndteringen af forholdet til Natura 2000 planen.

3 medlemmer havde ikke modtaget plejeplanforslaget – uvist af hvilke grunde. De 3 får planen tilsendt straks efter mødet og vil kunne afgive bemærkninger indtil mandag den 4/10. Herefter er høringen i brugerrådet afsluttet og planforslaget vil blive videresendt til Fredningsnævnet.

Som tilføjelse til referatet skal det oplyses, at der ikke er indkommet yderligere bemærkninger til planen per 5/10 2010.

3. Projekt om borgerinddragelsen
Waage orienterede om overvejelserne om at lave en borgerinddragelsesproces omkring befolkningens ønsker til Vestamager. Efter indledende drøftelser mellem enheden, Friluftsrådet og KU-life om mulighederne for at få lavet et phD projekt om emnet, har KU-life udarbejdet projektbeskrivelse, som omfatter, hvorledes man kommer i kontakt med borgerne (også dem som ikke bruger Vestamager pt.), og hvordan man inddrager borgerne på den mest effektive måde og med et retvisende resultat. Projektet vil desuden indeholde en besøgstælling. Waage udtrykte håb for, at enheden med det færdige projekt får et videnskabeligt grundlag, som den fremtidig drift kan bygges på.

Waage oplyste afslutningsvis, at finansieringen af projektet endnu ikke er på plads, men både KU-life, Friluftsrådet og SNS har givet positive meldinger om bidrag til finansiering.

Jes tilføjede, at udstillingshuset tænkes anvendt i borgerinddragelsesprocessen, så flere forskellige organisationer her kan give deres bud på, hvordan driften af Vestamager fremover kan indrettes. Dette vil i givet fald være temaet for udstillingen i 2012 og brugerrådet vil blive inddraget i udvælgelsen af temaer/udstillere.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

4. Græsning
Problematikken om afgræsningen på Vestamager var tema på ekskursionen. Torben tilføjede, at enhedens landbrugs- og græsningsarealer, hvor vi har modtaget EU-tilskud, har været udtaget til kontrol af Direktoratet for Fødevarer og Erhverv. Vi kender endnu ikke resultat af kontrollen.

5. Grønne partnerskaber
Sven Norup orienterede om den nye tilskudsordning for Grønne Partnerskaber. Der er på nationalt niveau afsat 30 mio. kr. over en seksårig periode, som kan anvendes i forbindelse med Grønne Partnerskaber. Projekterne kan få op til 50% finansiering fra SNS og skal have følgende fokus:

 • Forbedring natur
 • Forbedring af muligheder for friluftsliv
 • Forbedrede muligheder for formidling af natur

De enkelte projekter kan maksimalt få 400.000 i tilskud. Ansøgningen sendes til den lokale SNS enhed. Nærmere information om ordningen kan ses på www.groennepartnerskaber.dk .

Brugerrådet tog orientering til efterretning.

6. Opfølgning på ældre sager
Digebyggeriet blev besigtiget under ekskursionen. Waage oplyste, at projektet ventes tilendebragt ultimo 2011 og senest før yngelsæsonen 2012.

Golfbanen. Waage oplyste, at der nu er en nyopmåling af det færdige anlæg i gang. Enheden forventer at modtage den endelige opmåling i løbet af oktober, hvorefter det er muligt at sammenholde de faktiske anlæg i naturen med de tilladelser, som er givet forud for anlægsbyggeriet. Materialet vil herefter blive fremsendt til Københavns kommunes sagsbehandling.

Skovhjælperne. Waage oplyste, at projektet er kommet godt i gang og skovhjælpernes aktiviteter og tilstedeværelse er til glæde og gavn for både deltagerne, Naturcentrets øvrige ansatte og ikke mindst de besøgende. Projektet har stadig plads til flere henviste borgere, da flere bopælskommuner har været tilbageholdende med at sende borgere til skovhjælperprojektet – formentlig som følge af økonomiske overvejelser.

Ideoplæg fra DSB. Waage orienterede om et ideoplæg fra DSB med titlen ”Terminalforhold ved København”, som indeholder et forslag om placering af vedligeholdelsesanlæg henover den nuværende golfbane. Som følge af ideoplæggets noget omfangsrige titel, har Naturstyrelsen – Hovedstaden ikke været opmærksom på oplæggets betydning for Vestamager og har derfor ikke afgivet bemærkninger. Waages bemærkede at hans vurdering er, at forslaget om inddragelse af del af golfbanen ikke vil vinde opbakning, men ønskede at orientere brugerrådet om oplæggets eksistens.Betina Grimm tilføjede, at Tårnby kommune heller ikke er blevet gjort opmærksom på ideoplægget. Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

Ammunitionsrydning. Sven Norup oplyste, at såvel rydning som kontrol er afsluttet, hvorefter der ikke længere er krav om, at færdsel udenfor de afmærkede stier kun kan ske ifølge med personer, som har gennemgået forsvarets særlige sikkerhedskursus. Sven tilføjede, at der er fundet en del ammunition, men intet har været kategoriseret som farligt, som ikke kunne flyttes umiddelbart. Den15. oktober markeres den afsluttede rydning med et pressemøde på Vestamager med deltagelse af miljøministeren. Brugerrådets medlemmer er velkomne til at deltage i pressemødet kl. 12.00, som vil vare cirka en times tid.

Peter Søgaard Jørgensen bemærkede, at DOF er spændte på, hvordan de nye færdselsmuligheder vil påvirke fuglenes ynglesucces og vil tage sagen op, hvis der opserveres en uhensigtsmæssig påvirkning.

7. Eventuelt
Jes orienterede kort om udstillingerne i Aktivitetshuset. I øjeblikket er temaet fugle med udstillingen ”Fuglezonen”. I 2011 bliver temaet forplantning i naturen under titlen ”Far, mor og børn”.

Peter Søgaard spurgte til ringduereguleringen på Amager. Sven oplyste, at Københavns Lufthavn har søgt om tilladelse til ringdueregulering i perioden august til oktober, hvor jagttiden starter 1. november. Tilladelse er givet med henvisning til at hensynet til de vilde dyr må vige for flysikkerheden omkring lufthaven. Der indtil nu nedlagt 5.000 duer på Amager

8. Næste møde
Som følge af Waages afgang inden næste brugerrådsmøde blev fastlæggelsen af næste møde udsat, indtil den nye skovrider er tiltrådt.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken