Referat fra naturparkrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 13.00-15.30

Tilstede:

Lars Hein (Grønt Råd Tårnby/Dragør) Inge Christiansen (DOF), Jørgen Jensen (Dragør Kommune), Hans Henrik Christensen (NST, formand), Rolf Andersen (Danmarks Idrætsforbund), Arne Holten (Danmarks Jægerforbund), Ove Løbner (DN), Ole Rasmussen (Friluftsrådet), Erhard Frandtzen (Amager lokaludvalg Vest), Sven Norup (NST), Simon Nathanael Madsen (Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, Betina Grimm (Tårnby kommune), Axel Bendtsen (Dragør Turistråds), Emil Høgsberg Kristensen (Københavns kommune).

Afbud fra:

Toni Lykke Christiansen (Dyrenes Beskyttelse), Rikke Faaborg Jarmer (By og Havn), Michael Pedersen (Tårnby Forenings Råd), Jens Ole Juul (Københavns kommune), Michael Lundgaard (By & Havn)

Anna-Maria Kosmicki (Dansk Rideforbund), Kurt Wriedt (Grunderforeningerne i Tårnby), Jan Frederiksen (Handicaprådet Tårnby), Lone Pintos Pereira (Seniorrådet Tårnby)

Mødet startede med en kort ekskursion i bus fra ”Hovedindgangen Ved Otto Baches Allé”. Første stop var ved Sydmøllehøj, hvor eksempler på de nye paddeskrab blev fremvist. Naturstyrelsen og Københavns kommune deltager i EU-Life projektet Semiaquatic, hvor strandtudsen er blev genindført til Kalvebod Fælled, og der er etableret et net af ynglevandhuller og overvinteringssteder. Noget af den opgravede jord fra paddeskrabene, er blevet brugt til at bygge tre nye øer i Klydesø. Den varme sommer har fordampet som meget af vandet i søen, at det har været muligt at kører på søbunden med tunge maskiner. Derefter gik turen til landdige byggeriet i Kongelunden, hvor den første strækning fra kystdiget mod Kongelundsvejen er værdig etableret. 

Herefter blev selve mødet afholdt på Naturcenteret Amager i Tårnby Naturskole. Naturskoleleder Jacob Jensen gav en kort orientering om driften af naturskolen.

Dagsorden:

  1. Velkomst og meddelelser.

Hans Henrik Christensen bød Naturparkråd velkommen, og mødet blev indledt med en kort bordrunde hvor medlemmer præsenterede sig,

 

Derefter orienterede Hans Henrik Christense om den forstående omstrukturering i Naturstyrelsen, der lokalt bliver meget synligt, da Hovedstaden bliver sammenlagt med enheden Østsjælland. Ny skovrider for den nye enhed Hovedstaden, og dermed også ny formand for Naturparkrådet, bliver Kim Søderlund der er skovrider på det nuværende Østsjælland.  Udover sammenlægningen af de to enheder, står Naturstyrelsen Hovedstaden også over for en omfattende udliciteringsproces, hvor 17 af 34 skovarbejdere skal virksomhedsoverdrages over de kommende tre år.

Naturstyrelsen og Tårnby kommune er blevet enige om, at der kan opføres en ny bygning tæt på Tårnby Naturskole, til servicering af de mindste børn. Den nye bygning udformes som nuværende bygninger.

  1. Orientering.

Etablering af paddeskrab.

Der blev orienteret om punktet på ekskursionen

Nye øer i Klydesø.

Der blev orienteret om punktet på ekskursionen

Nye velkomstskilte.

Jes Aagaard der er opsat velkomstskilte ved indgange til Naturparken med information om Naturpark Amager, med Logo for alle partnere.

 Orientering om konkurrence forløb, resultat m.v.

Hans Henrik Christensen orienterede om, at konkurrencefase er af sluttet, processen med udvælgelse af vinder er igangværende. Udvælgelsen foretages af dommerkomiteen, bestående af Københavns kommune, Naturstyrelsen og de fonde der har ydet økonomisk støtte til projekterne.

Erhardt Franzen spurgte om naturparksrådet bliver involveres i processen. Hans Henrik Christensen svarede at det vil det delvist, men ikke hvem der vinder. Der vil være ”åben tegnestue” hvor omverden herunder særligt Naturparkrådet kan bidrage med ideer til udformningen.

  1. Orientering om Naturstyrelsens driftsplan.

 Hans Henrik Christensen orienterede om, at Naturstyrelsen Hovedstaden afventer endelig afklaring internt i Naturstyrelsen. 

  1. Orientering om plejeplan for Kalvebodkile fredningen.

Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen Hovedstaden afventer endelig afklaring internt i Naturstyrelsen. 

 

Sven Norup orienterede om status for sagen om jordpåkørsel ud for Arenakvarteret. Fredningsnævntet har givet en dispensation til indgrebet, og både Naturstyrelsen ogStatus for Arenakvartersagen.

Københavns Kommune vurderede inden arbejdet blev igangsat, at arealet ikke var omfattet af § 3 beskyttelse, da det primært bestod af pilekrat og bjergrørhvene. Efter at jorden var kørt på,  klagede Danmarks Naturfredningsforening over indgrebet med påstand om at arealet var omfattet af §3 beskyttelse og den påkørte jord skulle bortkøres. Københavns kommune har efterfølgende ændret holdning til § 3 status, og har nu sendt en afgørelse i høring, hvor By- og Havn blive påbudt, at fjerne den påkørte jord.  Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Københavns kommunens lovliggørelse af paddehullet. Sagen afventer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Der har været afholdt et møde på stedet, med By- og Havn, Københavns kommune og Naturstyrelsen, for at drøfte hvordan den påkørte jord kan fjernes, uden at skade mere end det gavner. Københavns kommune mente at indgrebet skulle foretages i vintermånederne. Dette har Naturstyrelsen kraftigt advaret imod, da den meget lerholdige jord ikke kan bære tunge køretøjer når jorden er vandmættet. Naturstyrelsen anbefaler, at indgrebet foretages i sensommeren, hvor arealet erfaringsmæssigt er bedst at køre på. Det blev på mødet aftalt, at By- og Havn skal udarbejde et forslag til hvordan overgangen mellem by og fælled kan afsluttes.

Erhardt Franzen spurgte om, hvornår der kommer en helhedsplan for byranden ud for Ørestad Syd. Hans Henrik Christensen svarede, at der komme en helhedsplan, men indtil videre afventes udfaldet af de nye hovedindgange, og sidste ende Københavns kommunes holdning koordineret forvaltningerne imellem.

Ove Løbner spurgte om, hvor kommende indgange skal placeres. Sven Norup svarede, at det er der ikke taget stilling til, udover indgangen ved Asger Jorns Allè.  

Erhardt Franzen spurgte om der kommer faciliteter i Ørestad syd til at påvirke fælleden, især mht. biler, og vil parkeringspladsen ved indgangen til Naturcenteret belastes yderligere.  Sven Norup svarede, at der ikke kommer flere biler på Kalvebod fælled, og ulovlig bilkørsel på Kalvebod Fælled stort set ikke er noget problem. Parkeringspladsen ved Otto Baches Allè, ejes af Tårnby kommune, og en ændring af forholdene der er kommunes opgave. Betina Grimm orienterede om, at der er 6 timers parkering på P-pladsen, for at undgå at den bliver en pendler P-plads for borgere der benytter Metroen på arbejde inde i byen.

  1. Ruter i Naturparken.

Jes Aagaard orienterede om formålet med projektet, nemlig at skabe et mere sammenhængende ruteforløb af vandre- og cykelruter i hele Naturpark Amager. Ruterne skal være et tilbud til især nye brugere af Naturparken, som dermed får en mere lettilgængelig og tryg oplevelse. Ruterne kan have en tematisk karakter, hvor der adderes formidling om natur, kunst eller historie til ruten.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for de af parterne, der har interesse i ruter. Naturstyrelsen råder i sidste halvdel af 2018 over en medarbejder, Sten Lollesgaard, som vil arbejde med denne opgave.

Der arbejdes på at udpege 6 lokale ruter og to gennemgående ruter. Der er lavet en kampagne på sociale medier, som handler om at få borger til at udpege deres yndlingssted.  

I første omgang vil ruterene blive afmærket i folder og på elektroniske platforme. Hvis der er økonomi vil de blive afmærket i landskabet med pæle og nødvendige skilte.

Inge Christiansen udtrykte bekymring over de evt. mange nye skilte, som kunne give et forkert udtryk. Inge Christiansen vil gerne deltage i den videre proces. Jes Aagaard svarede, at det er ikke besluttet hvor mange skilte det drejer sig om, skilte kan evt. kombineres eller erstattes med APP’s. 

  1. Orientering om landdiger i Naturparken

Ullerupdiget:

Sven Norup orienterede om status for Ullerupdiget, som blev beset på ekskursionen. Der er nu kørt mere end 100.000 tons rent jord til projektet, hvilket betyder at over halvdelen af det jord der skal benyttes til projektet nu er på plads.

Dragørdiget:

Jørgen Jensen redegjorde for de seneste politiske beslutninger i Dragør Kommunalbestyrelse omkring en principiel linjeføring for et dige i den sydvestlige del af kommunen, fastsættelse af beskyttelsesniveau, gennemførelse af en arkitektkonkurrence om indpasning af diget samt samarbejdet med København, Tårnby, Brøndby og Hvidovre kommuner.

  1. Eventuelt

Axel Bendtsen orienterede om, at Dragørs gamle bydel er blevet optaget på UNESCO`s tentativliste. Han håbede at det vil blive endnu et løft til Naturparken, da bydelen ligger lige op af Naturparken, og derfor kan give øget opmærksomhed ift. turisme osv.

Erhardt Franzen spurgte til status på hurtigt kørende cykler. Sven Norup svarede, at desto flere brugere i naturparken, desto færre episoder. Et øget antal brugere på arealet vil dæmpe hastigheden på stier og veje.

Jørgen Jensen orienterede om et projekt ved Kongelundsfortet om fortet tager form. Projektet hedder Kongelundsfortet i bevægelse.  Der har i september været afholdt et åbent hus arrangement hvor Outdoorforeninger  deltog med forskellige tilbud til de 2-3000 besøgende, der deltog på dagen.  

Rolf Andersen afsluttede dagen, men en stor tak til skovrider Hans Henrik Christensen, for det store arbejde han har lagt i at få Naturparkrådet til at fungerer. Han var især glad for måden konflikter i rådet er blevet håndteret på.

  1. Næste møde.

Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 13.00

Referent Sven Norup