Referat fra møde i Amager Naturparkråd tirsdag den 18. april 2017.

Mødet blev afholdt i Friluftshuset, Naturcenter Amager, Granatvej 7, 2770 Kastrup, tirsdag den 18. april 2017 kl. 13.00-15.45.

Fremmødte:   

Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen (formand)

Rikke Faaborg Jarmer, By- og Havn

Betina Grimm, Tårnby kommune

Jørgen Jensen, Dragør kommune

Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

Inge Christiansen, Dansk Ornitologisk Forening

Jan Jakobsen, Grønt Råd i Tårnby/Dragør kommuner

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Kirsten Heinrich, Dansk Rideforbund

Rolf Andersen, Dansk Idrætsforbund

Erik Agertoft, Danmarks Naturfredningsforening, suppleant for Ove Løbner

Erhardt Franzsen, Amager Lokaludvalg Vest, suppleant for André Just Vedgren

Ole Rasmussen, Friluftsrådet

Axel Bendtsen, Dragør Turistråd

 

Afbud fra:

Simon Nathanael Madsen, Grundejerforeningsskretriatet Ørestad

Michael Pedersen, Tårnby Forenings Råd

Jens Ole Juul, Københavns kommune, Vej og Park

 

Ikke fremmødt:

Kurt Wriedt, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby

Sara Steffensen, Spejderne i Tårnby

Henrik Poulsen, Parkrun

Gert Clevin, Tårnby Seniorråd

 

Desuden deltog fra partnerskabet:

Sven Norup, Naturstyrelsen

Mark Therkildsen, Naturstyrelsen (referent)

Anja Egede Bjødstrup, Københavns kommune

Ekskursion

Mødet startede med en ekskursion. Ruten gik af Kalvebodsti, hvor rådet fik en kort orientering om EU-Life projektet Semiaquatic, hvor Naturparken er med i et projekt med, at reintroducere strandtudsen til Naturparken, samt forbedring af habitat for strandtudse og den grønbrogedetudse. Projektet skal dels etablere egnede ynglepaddedamme på Nordre Klapper og Koklapperne, og dels forbedre overvintringsmulighederne for padder i Naturparken. Det er forventningen, at der bliver udsat strandtudser ud allerede i år. Naturstyrelsen afventer en § 3 godkendelse fra Københavns og Tårnby kommuner angående habitatforbedringer.

 

Naturstyrelsen afventer ligeledes en § 3 godkendelse til hydrologiprojektet, der skal sikre bedre yngleforhold for vand- og vadefugle på Koplapperne. Her skal grundvand fra grundvandssænkningen under Øresundsforbindelserne, via en grøblerende ledes over Ndr. Klapper, til Koplapperne

 

Fra Kalvebodsti gik turen ad Svenskeholmvej over Villahøj, hvor der blev orienteret om Naturstyrelsens succes med opstemning af grøfter, naturgenopretning og efterfølgende pleje. Her er tidligere birkeskov omdannet til ynglested for brushøns.

 

Det sidste punkt på ekskursionen var ved overgangen mellem Kalvebod Fælled og Kongelunden, hvor Vestamager Pumpedigelag og Tårnby Kommune i samarbejde planlægger at lægge landdiget mod Ullerup. Det er et krav fra Kystdirektoratet, at der skal etableres et landdige, der sikre imod et bagomløb via Kongelunden. Landdiget planlægges placeret dels i Kongelundens skovrejsning, og dels på private marker. Vedhæftet skitse kort med angivelse af linjeføringen.

Dagsorden:

1. Velkomst og meddelser.

Hans Henrik Christensen bød rådet velkommen, og der var en hurtig navnerunde. 

  1. Ingen meddelser.

     

 2. Opfølgning på borgermødet om Naturstyrelsens driftsplan, og naturparkrådets rolle i det videre arbejde.

Hans Henrik Christensen orienterede om hvad en driftsplan er. Det er et internt administrativt planlægningsværkstøj i Naturstyrelsen, der udarbejdes hvert 15. år, og kun omhandler Naturstyrelsens arealer. I Naturparken er det Kalvebod Fælled og Kongelunden. Planen revideres efter 6 år. Planen må ikke konflikte med de båndlægninger der er på arealerne, som fredningen og Natura2000 beskyttelsen. Naturparkplan og Driftsplan skal ligeledes være samstemmende. Driftsplanen indeholder en plan for skovdriften, en plan for friluftslivet, en plan for naturplejen og endelig en plan for kulturhistoriske fortidsminder.

 

Hans Henrik Christensen orienterede ligeledes rådet om borgermødet den 27. februar 2017 på Ørestads Gymnasium. Her var der fremmødt ca. 250 borgere, hvilket Naturstyrelsen betragter som en succes, da det er usædvanligt mange til et møde om driftsplaner i regi af Naturstyrelsen.

 

Herefter bad Hans Henrik Christensen om, at høre alle medlemmer af rådets ønsker til hvad de gerne ser i den kommende driftsplan og hvilke forventninger og ønsker de i øvrigt har til udvikling af Naturpark Amager:

 

Toni Lykke Christensen, Dyrenes beskyttelse: Dyrenes Beskyttelse driver Dyrenes Vagtcentral 1812, der er døgnbemandet. Vagtcentralen modtager rigtigt mange opkald fra borgere der bekymrer sig om både vilde dyrs, og husdyrs ve og vel.  Foreningen vil være meget bekymret for nogen form for rewilding på Kalvebod Fælled. Toni Lykke Christensen understregede, at foreningen har et godt sammenarbejde med NST omkring dyrevelfærd i den nuværende forvaltning.  Hans Henrik Christensen kvitterede med en tak, for det store arbejde foreningen udfører, og er glad for samarbejdet

 

Axel Bendtsen. Dragør Turistråd:Fandt det vigtigt, at der udarbejdes en kommunikations strategie, så det stigende antal turister får kendskab til Naturparken. Det skal være muligt at komme ud i Naturparken, og bruge den aktivt. Foreslog at, man i stedet for at fokuserer på begrænsninger i borger og turisters brug af Naturparken, af hensyn til naturen, i stedet begyndte at fokusere på hvor dan der kommer flere ud og oplever og bruge Naturparken. Så gerne at der udarbejdes en samlet plan om denne problemstilling. Understregede, at der selvfølgelig skal være en balance mellem benyttelse og beskyttelse.

 

Rolf Andersen, Danmarks Idrætsforbund: Ønsker en balance mellem idrætten og naturen, lette adgangen til hele arealet, F.eks. adgang uden at skulle ind af en port eller en låge. Foretrækker enNaturpark fremfor en zoologisk have. Ønsker ikke rewilding, men at den nuværende forvaltning skal fortsætte. Foreslog, at der blev etableres overgange på mange af de større grøfter der er for brede og dybe til at hoppe over.  Udtrykte bekymring for rådets størrelse.

 

Kirsten Heinrich, Dansk Rideforbund: Rideforbundet vil gerne have lettet adgangen for ryttere til Kalvebod Fælled, f.eks. ved fjernelse af låger og porte. Rytterne vil desuden gerne have lov til at ride på alle stier i Kongelunden.

 

Jørgen Jensen Dragør Kommune:Dragør kommune arbejder på udviklingen af Kongelundsfortet, og ser gerne, at der skabes bedre forbindelse via stisystemerne til og fra Kongelunden. Dragør Kommune har især fokus på naturpleje og udvikling af friluftslivet i kystområderne, herunder udvikling af Kongelundsfortet som friluftsbase og sikring af et sammenhængende stisystem.

 

Erhardt Franzen, Amager Lokaludvalg Vest: Lokaludvalget arbejder for at tilgodese borgerne i Amager Vest. Naturen skal have plads, men den skal også bruges af mange borgere. Ønsker natur på naturens præmisser og ikke en zoologisk have. Udtrykte bekymring for på dyrevelfærden, hvis der vælges dyr til naturplejen, der ikke er egnet til at gå på Kalvebod Fælled.

 

Erik Agertoft, DN København: DN har fokus på, at dyr og natur er i balance, men der skal også være plads til mennesker. DN er ikke afvisende overfor rewilding, men det skal kun ske efter inddragelse af eksperter i dyr, der kan vurdere dyrenes egnethed til trives på den meget våde strandeng. DN ønsker ikke en Zoologisk have. Enig med DOF i, at det færdelsfrie område ved Klydesø skal udvides med strandengsarealerne mellem Pinseskoven, og den gamle Sydmøllevej. Kvitterede for de mange gode tiltag for naturen, som Naturstyrelsen har udført de seneste år.  

 

Inge Christiansen, DOF: DOF har fremsendt ønsker til driftsplanen (var vedhæftet dagsordenen). DOF deltager aktivt i forvaltningen ved at bidrage med optællinger af ynglefugle. Det er Amager Caretakere der udfører denne opgave. Takkede for det gode samarbejde med Naturstyrelsen. DOF er glad for naturrådets funktion, da der her er mulighed for at diskutere med andre brugergrupper. DOF ønsker ingen større turistarrangementer på Kalvebod Fælled i ynglesæsonen, herunder skuespillet i Pinseskoven, som der har været de to seneste år.

 

Anja Egede Bjødstrup, Københavns kommune: Kommunen ser gerne at driftsplanen skaber mulighed for, at give borgerne gode adgangs muligheder til området, og også skaber bedre sammenhæng mellem de forskellige områder i Naturparken.

 

Betina Grimm. Tårnby Kommune: Kommunen ønsker at der skabes forbindelse mellem by og natur, og udvikling af Naturparken sker på naturens præmisser.

 

Jan Jakobsen, Grønt Råd, Tårnby/Dragør kommune: Finder det vigtigt, at der er politikere med i rådet, så holdningerne i organisationerne bliver kendt.

 

Arne Holten. Danmarks Jægerforbund: Jægerforbundet ønsker Naturparken så vild som muligt, så fugle og vildt tilgodeses, og befolkningen kan opleve vilde dyr og fugle. Jægerforbundet ønsker ikke en zoologisk have, og ser gerne at den nuværende forvaltning fortsætter.

 

Ole Rasmussen, Friluftsrådet: Friluftsrådet ønsker ikke en zoologisk have, og tager afstand fra de tanker om rewilding der blev fremført på borgermødet. Foreslår at driftsplanen fortsætter i det spor der er lagt i Naturparkplanen.

 

Rikke Jarmer Faaborg, By og Havn: By og Havn foreslår, at der i driftsplanen fokuseres på, at finde en god overgang mellem by og natur, hvor der selvfølgelig skal tages hensyn til naturen. Bygninger der indeholder funktioner som f.eks. omklædning, cykelværksted og toiletter kan ligge i byen, så de understøtter de reakreative muligheder i den tilstødende natur. Det er ikke et ønske, at naturarealet langs Ørestad Syd skal bebygges, men kun udvikles med rekreative støttepunkter, som f.eks. bålhuse, stier, paddedanne, boldfællederskovparkour m.v., samt tilpasning af stinet så det understøtter friluftslivet og forskellige brugeres anvendelse af fælleden (Gåture, cykling, rulleskøjte, ridning etc.).

Hans Henrik Christensen takkede for indlæggene og understregede, at Naturstyrelsen finder rådets rolle i Driftsplansarbejdet meget vigtigt. Opfordrede alle organisationer til at komme med inputs, og meget gerne skriftligt, som det DOF allerede har givet.

Spurgte om rådet er interesseret i, at der arrangeres et selvstændigt møde, der kun skal omhandle driftsplanen for Kalvebod Fælled og Kongelunden. Rådet vil gerne deltage i et sådant møde. (Dato til møde udsendes snarest).

 

Hans Henrik Christensen oplevede ikke at natur og friluftsliv giver de store problemer i dagligdagen, men der kan internt imellem brugergrupperne være konflikter mellem f.eks. hurtigkørende cykellister og gående. Vi må fremadrettet prøve, at mindske konflikterne ved bedre adskillelse af de forskellige aktiviteter.

 

Erhardt Franzen spurgte om der er kommet flere inputs fra enkelte borgere siden borgermødet. Hans Henrik Christensen svarede, at der er kommet en del henvendelser. Tilbød at sende alle henvendelserne til naturparksrådet. Det var rådet ikke interesseret i.

 

 3. Status for Arenakvartersagen.

Anja Egede Bjødstrup orienterede om, at kommunen i april/maj/juni vil foretage en kortlægning af områdets biologiske værdier. Området blev for et års tid siden genvurderet til at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, og de faciliteter man vil lave i området vil derfor skulle vurderes ift. §3 lovgivningen. Hvis der er faciliteter der ikke kan rummes indenfor rammerne af lovgivningen for §3 områder, skal der søges dispensation.

 

Fredningsnævnet har givet dispensation fra fredningen til projektet. Københavns Kommune havde tidligere vurderet at arealet ikke var §3 ud fra flyfotos, men en nærmere besigtigelse ifbm. Arena-kvarter sagen viste, at det alligevel var §3. Naturparkrådet besigtigede arealet inden det blev påbegyndt, på rådets stiftende møde.

 

Erik Agertoft meddelte, at DN København meget taknemmelige over det, der nu sker og vi håber, at slangehoved og orkideerne fortsat vil vokse derude.

 

Rikke Jarmer Faaborg orienterede om tankerne bag projektet, at det er beskrevet i Naturparkplanen som et projekt, der skal opbløde det skarpe skel mellem by og natur.

 

Erik Agertoft, Erhardt Franzen og Ole Rasmussen var bekymret for, at det bliver for meget på byens præmisser, og at byen vil rykke ud i naturen. Rikke Jarmer Faaborg understregede igen, at der ikke er nogen der ønsker, at bygge på det fredede areal, og der kun er tale om at etablere støttepunkter til friluftslivet, som f.eks. bålhuse, stier, paddedamme, boldfælleder skovparkour m.v. Det drejer sig om at skabe synergi mellem byen og naturen. Hans Henrik Christensen afsluttede med at fastslå, at der ikke bliver bygget på det fredede areal, da det er bestemt i fredningen, og i øvrigt reguleret i Lov om anlæg af Ørestad.

 4. Igangværende naturprojekter.

Der blev orienteret om strandtudseprojektet og hydrologiprojektet under ekskursionen, se ovenstående.

 

Naturstyrelsen har desuden en § 3 ansøgning i Tårnby kommune om tildækning af et vandhul hvor den invasive New Zealands korsarve er konstateret.

 

Inge Christiansen spurgte til DOF`s forslag til anlæg af flere yngleøer i Klydesø. Sven Norup svarede, at man har søgt Tårnby kommune om en § 3 dispensation til anlæg af 2-3 øer. Projektet er sammentænkt med strandtudseprojektet, således at jorden fra de tudseskrap der skal etableres i Klydesøområde, kan blive anvendt til øerne.

 

Inge Christiansen spurgte, hvorfor vandet i hydrologiprojektet skal løbe i en nedgravet trykledning igennem Fasanskoven, og ikke som et åbent vandløb. Sven Norup svarede, at det er for at få vandet op i en så høj kote, at det kan løbe af sig selv i grøblerenden til Koplapperne.

 

 5. Status for Projektprogrammet for Naturpark Amager.

Hans Henrik Christensen forklarede om naturparksrådets rolle i styringsmodellen. Bilag med organisering udleveret på mødet. I første omgang skal der udvælges en bygherrerådgiver. Der kommer tidligst til, at ske noget i marken næste år. Rådet vil blive inddraget når det bliver mere konkret.

 

 6. Status for arbejdet landdige i Kongelunden.

Punktet blev behandlet på ekskursionen, se ovenstående.

Jørgen Jensen orienterede om Dragør Kommunes arbejde med kystsikring, efter at det er opgivet at finde en tværkommunal fælles løsning for Sydamager.

 7. Eventuelt.

 Evaluering af mødet.

Rådet udtrykte tilfredshed med afviklingen af mødet. Rolf Andersen roste mødedisciplinen i rådet.

Rådet vil gerne fortsætte med den inddragende stil, hvor der er tid til at hvert medlem kan komme til orde, og give sin mening til kende, som det skete under pkt. 2.

Rådet vil gerne indlede kommende møder med en ekskursion rundt i Naturparken

 8. Næste møde:

Tirsdag den 24. oktober kl. 13.00-16.00. Sted følger med indkaldelsen.