Referat af møde i Brugerråd Syd den 10. september 2008

Referat fra Brugerråd Syds møde den 10. september 2008

Tilstede:

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Ole Nielsen , Rågården

Ole Rasmussen, Friluftsrådet

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Bertel Riber, Dragør kommune

Raymond Skaarup, Tårnby Kommune

Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening

Ove Løbner, Københavns Kommune

Julie Dufour Wiese, By og Havn

Michael Borch Grell, DOF

Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Der var afbud fra:

Henrik Olsen, Københavns Universitet

Fra Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog desuden Jan Kidholm (referent), Sven Norup, Stella Blichfeldt, Steen Bjarke Hansen og Torben Christiansen.

Dagsorden

Dagsorden for mødet med tilhørende bilag var udsendt den 2. september 2008.

 1. Meddelelser og orientering, herunder:
  1. Udstillingens Emner og udvikling, herunder klimaudstilling 2009
  2. Status for golfanlægget
  3. Status for Life-projektet
  4. Status for evt. digeforhøjelse
  5. Status for ammunitionsrydning
  6. Status for plejeplan
 2. Evt. udvidelse af naturcentret
 3. Græsning
 4. Opsyn og problemer hermed på Vestamager og i Kongelunden
 5. Eventuelt
 6. Næste møde

Ekskursion

Brugerrådsmødet indledtes efter en kort velkomst af Waage med en ekskursion, som spontant fik overskriften havørne, da der lige umiddelbart før mødet var set havørne over arealerne. Desværre var ”fuglen fløjet”, men brugerrådet fik fra fugletårnet ved Søndre Pumpestation et flot kig ind over Klydesøen mm. Herefter en kort afstikker til det nye fugletårn ved Sydmøllevej. Sven Norup redegjorde for tårnets udformning og placering.   Turen tilbage til naturcentret gik forbi golfanlægget.

Ude i terrænet fik brugerrådet lejlighed til at se resultatet af rydningerne i forbindelse med Lifeprojektet.

Meddelelser

Waage indledte med at byde velkommen til de 2 nye medlemmer, Ole Egebjerg og Julie Dufour Wiese.

Udstillinger: Stella Blichfeldt orienterede om udstillingerne på naturcentret, hvor det i øjeblikket er temaet med overskriften Naturtumult som køre. Stella fortalte endvidere om planerne om en klimaudstilling i 2009. Overskrifterne kunne være bl.a. være, hvordan skov og natur reagerer på klimaændringerne og hvilken rolle specielt skoven har for CO2 balancen i atmosfæren. Waage opfordrede brugerrådet til at komme med ideer til udstillingen. Michael Borch Grell foreslog, at man også overvejede, hvordan deltagerne på klimakonferencen og måske i særlig grad de tilknyttede konferencer kunne inddrages/inviteres i klimaudstillingen.

Status for golfanlægget

Waage oplyste, at 9 hullers banen forventes åbnet i 2008. Arbejdet på 18 hullers banen forventes afsluttet i 2009. Michael Borch Grell spurgte til golfbanens brug af sprøjtegifte og gødning. Waage oplyste hertil, at kontrakten med Royal Golfcenter indeholder et forbud mod brug af sprøjtegift, men tillader en begrænset anvendelse af gødskning ved anlæggene.

Status for Life-projektet

Sven Norup orienterede:

 • Rydningerne afsluttes i oktober 2008.
 • De 15 km . nye stiforløb er etableret.
 • De nye stemmeværker er etableret. De næste måneder skal konstruktionerne sætte sig, hvorefter de kan tages i brug februar 2009
 • Rævegravene etableres i øjeblikket. Alle forventes etableret inden udgangen af oktober
 • Fugleskjulet på Sydmøllevej er etableret.

Status for evt. digeforhøjelse

Waage oplyste, at fredningsnævnet har givet tilladelse til digeforhøjelsen under forudsætning af afklaring af videreførelsen af diget ind over land. DOF har påklaget fredningsnævnets afgørelse til Naturklagenævnet, som nu behandler sagen.

Waage omdelte oversigt over kendte højvande i Køgebugt, hvoraf fremgik, at der de sidste 400 år har været 10 hændelser med vandstande over kritisk vandstand på 2,6 meter . Waage konkluderede, at diget også i historisk perspektiv er bygget for lavt. Den forventede fremtidige forhøjelse af vandstanden som følge af klimaforandringen vil forværre denne situation.

Michael Borch Grell ønskede at vide hvilke kompenserende tiltag, som man forvente at igangssætte, hvis der gives grønt lys til forhøjelsen. Waage oplyste hertil, at Cowi i har givet en række anbefalinger, som også fremgår af ansøgningen om digeforhøjelsen, som man vil følge.

Status for ammunitionsrydning

Rydningen på golfbanen er afsluttet. Opgaven blev løst på 3 måneder og Forsvaret har godkendt arbejdet. Der er netop givet grønt lys til udbuddet af rydningsopgaven på øvrige arealer. Udbuddet forventes indledt snarest. Waage anslog, at det vil tage 2 år, før alle arealer er ryddet. Ifølge aftalen mellem Forsvarsministeriet og SNS er det Forsvarsministeriet, som betaler alle udgifter i forbindelse med rydningen.

Status for plejeplan

Waage meddelte, at der ikke er sket noget nyt omkring plejeplanen siden sidste møde i maj. Det gav anledning til en drøftelse af, om efterårets møde burde rykkes til oktober eller november. I arbejdsmæssig sammenhæng er der på grund af sommerferieperioden reelt kort tid mellem forårs- og efterårsmødet. Det kan være svært at finde datoer i oktober/november, men enheden vil undersøge muligheden.

2. Evt. udvidelse af naturcentret

Stella orienterede om den udviklingsplan, som enheden har bedt arkitekt Poul Alstrup om at udarbejde. Tanken er at få lavet en samlet udviklingsplan, hvor alle potentielle behov og fremtidsønsker indenfor en tidshorisont på måske 10 – 15 år samles i en plan. Planen kan herefter forelægges fredningsnævn og øvrige myndigheder med henblik på en principgodkendelse, hvorefter ændringer og udvidelse kan igangsættes, efterhånden som bevillinger m.m. tillader det.

Stella tilføjede, at naturcentret allerede er langt med detailplaner for indretning af informationsbygning, som kan betjene de mange uorganiserede gæster (som der forventes mange flere af i fremtiden, når de nye boligbyggerier i Ørestaden bliver færdige i de kommende år). Desuden vil centret ansøge om tilladelse til anlæg af parkeringsplads for personalet på centret. Disse 2 projekter forventes forelagt fredningsnævnet som dispensationsansøgninger. Raymond Skaarup oplyste, at Tårnby Kommune er positivt indstillet overfor indretning af informationsbygning, men kommunen ønsker at begrænse den kørende trafik ind til centret og er derfor ikke positivt stemt for en personale p-plads. Stella tilføjede, at medarbejderne på centret har så meget grej, som anvendes i arbejdsdagen, som kræver kørsel helt op til centret ligesom det ofte er umuligt for personalet at få plads på den nye parkering på Finderupvej. Poul Erik Birk Jakobsen støttede naturcentrets ønske om etablering af personale p-plads, som han mente myndighederne burde give dispensation til på grund af det helt tydelige behov.

3. Græsning

Torben Christiansen orienterede om udviklingen i forekomsten af leverikter, som brugerrådet på sidste møde havde fået en detaljeret redegørelse for. Siden sidste møde er der lavet 2 analyser, som ikke har vist store forekomster af leverikter. Torben vurderede, at det formentlig er den tørre sommer, som har begrænset smittetrykket. Udviklingen følges forsat tæt.

Sommerens tørke har desuden betydet, at enheden har været tvunget til at forbedre beredskabet i forhold til at kunne skaffe vand til kreaturerne, når vandhuller og grøfter i foldene tørre ud. Der er således indkøbt vandtanke og vandingstrug samt lavet aftale om vandtransport med det lokale brandvæsen.

Endelig orienterede Torben om samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse omkring håndtering af borgerhenvendelser om kreaturernes forhold. Borgerne kan direkte kontakte to personer fra Dyrenes Beskyttelse om forhold eller hændelser, som borgeren ønsker viden eller aktion på. Kontaktpersonerne kan herefter vurdere, om Naturstyrelsen eller de pågældende forpagtere på arealet skal underrettes. Såvel Dyrenes Beskyttelse som Naturstyrelsen – Hovedstaden har store forventninger til samarbejdet, som allerede nu har bidraget til at sikre borgerne en bedre forståelse af kreaturgræsningens baggrund og dyrenes generelle vilkår.

På spørgsmål fra Michael Borch Grell oplyste Torben, at kontaktpersonerne i Dyrenes Beskyttelse er Jens Svenningsen, tlf. 33287002 og Toni Lykke Christiansen, tlf. 32508037.

Waage supplerede med at orientere om status for sagen fra efteråret 2007, hvor en forpagter blev anmeldt til politiet for dyremishandling. Politiet har tilsendt forpagter et bødeforlæg, som forpagter dog har nægtet at betale. Sagen skal derfor nu i retten. Enheden afventer resultatet af rettens behandling, før der tages stilling til eventuelle kontraktlige konsekvenser. Enheden har dog overfor forpagter påpeget, at døde dyr skal fjernes straks fra arealerne og at fundet af dyr, som havde ligget døde på arealet i længere tid, under alle omstændigheder var en overtrædelse af lov om håndtering af døde dyr. Denne overtrædelse er en misligholdelse af den foreliggende kontrakt mellem SNS og forpagter.

4. Opsyn og problemer hermed på Vestamager og i Kongelunden

Steen Bjarke Hansen orienterede om de stigende problemer med knallertkørsel og fester med høj musik på Vestamager. Enheden har intensiveret sin tilstedeværelse udenfor almindelig arbejdstid og søger at styrke samarbejdet med politiet for at komme problemerne til livs.

Julie Dufour Wiese spurgte til problemer med hunde. Sven Norup oplyste, at SNS netop har annonceret i lokalpressen om problemer med to løsgående hunde, som vil blive fanget eller skudt, hvis de igen bliver set gående løse uden ejer på arealerne. Waage supplerede med sommerens hændelse, hvor en hundeejer helt bevidst lod sine hunde angribe en ko i en af kreaturfoldene. Hundens ejer er siden blevet retsforfulgt.

Waage henledte opmærksomheden på, at Naturstyrelsen har øget sit fokus på betjening af publikum og i forlængelse heraf også set på mulighederne for at etablere nye hundeskove. Vestamager skønnes ikke egnet til hundeskove, men i samarbejde med kommunerne, som har hundeområder grænsende op til Vestamager, vil enheden forbedre henvisningen til disse områder, hvor hunde kan gå uden snor. Julie Dufour Wiese tilføjede, at også Ørestaden og Amager Fælled har store problemer med løse hunde, som ikke er under kontrol. Dette betyder et beklageligt tab af fauna i områderne.

5. Eventuelt

Julie Dufour Wiese orienterede om et nyt projekt i Ørestad Syd. Tanken er at udnytte et fremtidigt byggefelt på 13.000 kvm. til friluftsliv i en 5 årig periode efter konceptet ”Plug and Play”. Der vil blive indrettet Speedskating-bane og haver mm. De bedste ideer fra perioden vil kunne anvendes i forbindelse med etableringen af parker mm. i Ørestaden. Julie lovede at holde brugerrådet orienteret om planerne.

6. Næste møde

Næste møde i Brugerråd Syd afholdes mandag den 6. maj 2009 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken