Referat af møde i Brugerråd Syd den 15. maj 2008

Referat fra Brugerråd Syds møde den 15. maj 2008

Tilstede:
Arne Holten, Danmarks Jægerforbund
Ole Nielsen , Rågården
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Bertel Riber, Dragør kommune
Peter Günther, Tårnby Kommune
Peter Søgård Jørgensen. DOF (mødte for Michael Borch Grell) – deltog ikke i ekskursionen
Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening
Ove Løbner, Københavns Kommune
Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Der var afbud fra:
Rikke Fåborg, Arealudviklingsselskabet
Henrik Olsen, Københavns Universitet
Niels Egebjerg, Friluftsrådet

Fra Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog desuden Jan Kidholm (referent) Stella Blichfeldt og Torben Christiansen. Skovbrugsstuderende Martin Fischer deltog under punkt 6 og Trine Birk fra Sund og Bælt deltog på ekskursionen og under rådets behandling af punkt 2.

Dagsorden
Dagsorden for mødet med tilhørende bilag var udsendt den 11. april 2008.

 1. Meddelelser
 2. Sikkerhedsmæssig forstærkning af kystdiget. Orientering om projektets stade. Drøftelse af ønske om publikumspassage på et evt. nyt digets yderside.
 3. Ammunitionsrydning. Aftalen med forsvaret er tiltrådte. Det videre arbejde.
 4. Golfbanen. Orientering om arbejdets stade.
 5. Problemer med græsning. Sagen om dyremishandling i november 2007. Konstatering af massiv infektion med leverikter. Forsøgsaftale med Københavns Universitet
 6. Første skridt til ny plejeplan for statens arealer på Vestamager
 7. Naturcentrets udvikling
 8. Eventuelt
 9. Næste møde

Ekskursion
Brugerrådsmødet indledtes efter en kort velkomst af Waage med en ekskursion, hvor rådet fik forevist forskellige eksempler på græsningstryk. Waage redegjorde for græsningens betydning for naturplejen på arealerne og der var enighed om, at rydningen af træopvækst, som netop er afsluttet ved hjælp af LIFE projektmidler og den efterfølgende græsning skaber netop det strandengsbillede, som fredningen tilstræber.

Ude i terrænet fik Brugerrådet lejlighed til at danne sig et indtryk af, hvordan en forhøjelse af dige, som foreslået i COWI’s rapport vil påvirke landskabet. Flere af områdets høje fx Sydmøllehøj og Elvehøj ligger i højere kote end det forhøjede dige, ligesom motorvejsdæmningen ligger væsentlig højere. Brugerrådet var enige om, at den påtænkte forhøjelse ikke vil medfører væsentlig ændringer af digets påvirkning af landskabsbilledet (Peter Søgård  Jørgensen var deltog ikke i ekskursionen).

Meddelelser
Waage oplyste, at Naturstyrelsen – Hovedstaden, har ansat Rune Kjærgård Lange som ny skovløber på Vest Amager. Rune flytter ind i skovløberboligen på Naturcentret og vil blandt sine opgaver have vicevært- og opsynsmandfunktionen på Centret.

Waage orienterede desuden om ændringerne i Naturstyrelsen efter opsplitningen i Naturstyrelsen og Naturstyrelsen per 1. oktober 2007, som Waage informerede om på sidste brugerrådsmøde. Naturstyrelsen har efterfølgende arbejdet med at styrke fokus på at skabe oplevelser for publikum og i forbindelse hermed har en række af skovdistrikterne fået nye navne ligesom betegnelsen statsskovdistrikt er afløst af betegnelsen enheder under Naturstyrelsen. Jægersborg hedder nu, Naturstyrelsen – Hovedstaden og vores naboenheder hedder nu Naturstyrelsen – Østsjælland (tidligere København), Nordsjælland (tidligere Frederiksborg) og Øresund (tidligere Kronborg).

Endelig orienterede Waage om enhedens bevillingsmæssige situation i 2008. Bevillingen for 2008   på driftsrammen er på 8 mio. kr., hvilket er en reduktion på godt en mio. kr. i forhold til sidste år. Enheden havde imidlertid et mindre-forbrug sidste år på ca. en mio kr, hvorfor enhedens økonomiske ramme er omtrent det samme som sidste år. Ud over driftsrammen er der over de næste år afsat 200 mio. kr. til Københavns Befæstning (som er et samarbejdsprojekt med Real Dania) og 130 mio. kr. til Mølleåprojektet.

5. Græsningen på Vestamager
Torben Christiansen, som har overtaget ansvaret for græsningen på Vestamager orienterede om de meget medieomtalte problemer med kreaturholdene. I efteråret 2007 var der fra lokale beboere kritik af kreaturholdet, som følge af fundet af flere døde dyr på arealerne. En af forpagterne blev anmeldt for dyremishandling med henvisning til dårlig foderstand, manglende foder og for våde forhold i nogle af foldene. Torben oplyste, at landmanden først begyndte hjemtagningen i november, hvor en del af arealerne var meget våde, som følge af sensommeren og efterårets store nedbør. Da hjemkørslen begyndte, blev moderdyr og kalve adskilt, hvilket medførte moderdyrene brølede mere end sædvanligt. Enheden har nu overfor kreaturholderne understreget, at døde dyr skal fjernes løbende og hjemtransporten skal være afsluttet seneste 1. november. I øvrigt afventer enheden Politiets behandling af anmeldelsen af dyremishandling, hvorefter der tages stilling om sagen skal have betydning for samarbejdet med den pågældende landmand.

I foråret opstod der igen kritik i TV Lorry af manglende græs i foldarealerne. Enheden fik straks en dyrlæge fra Landbohøjskolen og en landbrugskonsulent til at se på forholdene. Deres konklusion var, at græsset på arealerne i den nordlige del var tilfredsstilende, men at der i den sydlige del endnu var for lidt græs til de udbundne kreaturer. Herefter blev landmændene pålagt at udbringe foder indtil græsvæksten var kommet godt i gang, hvilket var tilfældet efter en uges tid. Landbrugskonsulenten vurderede endvidere arealerne til generelt at være velegnede til kreaturgræsning.

Endelig orienterede Torben Christiansen om den massive opformering af leverikter, som er opserveret i såvel kreaturer som i dåvildtet. Torben gav en redegørelse for leveriktens biologi, som er specielt tilpasset værtsskifte med kreaturer/hjorte og pytsnegle, som findes på våde enge. Problemet kendes bl.a. fra strandengene ved Vadehavet. Enheden har sammen med dyrlæger fra Landbohøjskolen (KU-LIFE) igangsat et forskningsprojekt, hvor omfanget af leverikter i dyrene kortlægges og muligheden for medicinering af dådyrene undersøges. I tilknytning hertil er der indledt et forsøg med fåregræsning på et mindre areal op mod Naturcentret.

Afslutningsvis understregede Torben vigtigheden af, at der findes en løsning, da der ikke umiddelbart er økonomisk realistiske alternativer til græsningen som naturpleje af strandengene.

2. Sikkerhedsmæssig forstærkning af kystdiget
Brugerrådet har tidligere behandlet forslaget om forhøjelse af diget. Waage gav en status for projektforslaget. I øjeblikket behandler henholdsvis Kystdirektoratet og Fredningsnævnet Pumpedigelaugets ansøgning. Waage oplyste i forlængelse heraf, at behovet for digeforhøjelse allerede blev klart i 1997, hvor Pumpedigelauget første gang drøftede tankerne om en forhøjelse af diget. Waage oplyste, at Forsvaret, som lavede diget i 1939, kun havde indregnet hændelser med forhøjet vandstand tilbage til 1830. Der har i de seneste århundrede været flere hændelser, hvor vandet ville have skyllet ind over diget med dens nuværende højde. Det er således det faktum, at diget oprindeligt er bygget for lavt, som sammenholdt med den forventede generelt forhøjede vandstand, som følge af klimaændringer, er den baggrunden for ansøgningen om digeforhøjelse.

Peter Günther bemærkede, at Dragør og Tårnby kommuner arbejder ud fra, at digeforhøjelsen og udbygning af diget skal indgå i kommuneplanarbejdet. Bertel Riber tilføjede, at digeprojektet endnu ikke har været politisk behandlet i Dragør kommune.

DOF har i brev til Kystdirektoratet om forstærkning af kystdiget bl.a. bemærket, at der ifølge Rambølls rapport ikke er behov for at forstærke hele diget. Peter Søgård Jørgensen spurgte Klaus Waage om holdningen til DOF’s bemærkninger herom. Waage svarede hertil, at sagen i øjeblikket behandles af fagfolk i Kystdirektoratet og en afklaring af forhøjelsens omfang må afvente deres afgørelse.

Herefter drøftede brugerrådet muligheden for færdsel på diget, hvis projektet gennemføres. I projektet bevares den nuværende vej på diget ved at forhøjelsen sker indvendig på diget. Dette muliggør, at publikum kan færdes på digets udvendige side uden at skabe forstyrrelse i selve reservatet. Peter Søgård Jørgensen bemærkede, at DOF ikke er imod publikums adgang på diget, når blot dette kan ske uden forstyrrelse inde i reservatet. Derfor er det vigtigt, at publikum ikke færdes på toppen af diget og at alle udkigspunkter udformes, så forstyrrelser undgås.

3. Ammunitionsrydning
Waage orienterede om den indgåede aftale med Forsvaret om rydning af ammunition. Forsvaret har opgivet den oprindelige modstand mod at rydning udføres af private og har accepteret at rydningen sker i overfladen ved øjesyn med efterfølgende mere detaljerede kontroller. Peter Søgård Jørgensen spurgte til om frost kan skubbe eventuelle granater op, som det er kendt fra landbrugsjord og om der ikke derfor bør laves efterfølgende gennemgang efter nogen år. Waage bemærkede hertil, at erfaringerne med sten på landbrugsjord primært skyldes kombinationen af maskintryk og frost. I skov, hvor maskintrykket er meget begrænset, opleves ikke løbende fremkomst af store sten. Waage mente derfor ikke der er behov for en efterfølgende gennemgang, men hvis det viser sig, at granater dukker op efter nogle år, tages sagen op igen. Waage bemærkede desuden, at der siden 1983, hvor arealer blev åbnet op, ikke har været uheld ved færdsel i området, men der har været fire uheld i forbindelse med ammunitionsrydning.

6. Første skridt til ny plejeplan for statens arealer på Vestamager
Forstkandidatstuderende Martin Fischer har i forbindelse med sin projektopgave på studiet udarbejdet et udkast til plejeplan for Naturstyrelsen, som han kort redegjorde for. Waage oplyste, at udkastet nu vil blive gennemarbejdet. Waage forventede, at dette arbejde er afsluttet inden næste brugerrådsmøde i efteråret. Brugerrådet var enige om, at udkast til plejeplan først skal diskuteres i brugerrådet, hvorefter den formelle høringsfase i henhold til fredningen påbegyndes.

Ove Løbner bemærkede, at den nuværende plejeplan ikke indeholder forskrifter for plejen. Københavns kommune fremsender til SNS ønsker til plejeplanen – bl.a. om plejeforskrifter.

Waage afsluttede med at opfordre brugerrådet til at fremsende evt. forslag og bemærkninger til plejeplanen allerede nu, selvom der også senere bliver en høringsfase.

4. Golfbanen
Waage orienterede om status for arbejderne på golfbanen.

 1. Driving range blev færdig i 2007.
 2. 9 hullers-banen er netop færdiggjort i 2008
 3. Tilladelsen til færdiggørelsen af 18 hullers-banen foreligger nu. Høringsfasen er endnu ikke afsluttet. Tilladelsen til jordpåfyldning er givet som kotefastsættelser, som skønnes at give mulighed for udlægning af 133.000 kubikmeter jord.

Ole Løbner orienterede om Københavns kommunens behandling af sagen, hvor fokus blandt andet har været at tage hensyn til græsengene, som er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsens §3.

Bertel Riber spurgte til om tilkørselsforholdene til skydebanen ændres. Waage oplyste, at det er meget vigtigt at sikre den offentlige adgang til arealerne på og omkring golfbanen. Og samtidig skal det sikres, at de forskellige foreninger, som anvender arealer i området forsat har gode adgangsveje. Blandt andet skal hundetræningsfolkene sikres adgang til deres baner, hvilket Naturstyrelsen i øjeblikket undersøger, hvordan kan ske. Endelig nævnte Waage, at der vil blive anlagt en sti som forbinder Kanonvej og Selinevej.

7. Naturcentrets udvikling
Stella Blichfeldt orienterede om status. Der er ansat ny skovløber i Koklappehus på Naturcentret. Rune Kjærgård Lange starter 1. juni 2008.

Traktørstedet går rigtig godt. De har haft mange selskaber men det er også vigtigt, at der er fokus på at betjene publikum, så traktørstedet kan bidrage til at gøre Vestamager endnu mere attraktivt.

I øjeblikket ruller aktiviteter med overskriften ”Naturtumult” af sted. Temaet har fokus på brugen af natur til bevægelse og sundhed.

Herefter beskrev Stella fremtidsplanerne for Naturcentret. Her spiller specielt overvejelserne om betjeningen af de mange nye kunder fra nybyggeriet i Ørestaden en rolle. Stella oplyste, at det blandt andet overvejes, om der kan skabes mulighed for at have en fast bemandet informationsbygning, hvor ”strøgkunder” kan betjenes.

Et projekt med naturhjælpere, som Naturstyrelsen har stor succes med på Herrestedhøje, forventes at starte op på Naturcentret i løbet af sommeren. Projektet har modtaget 0,5 mio. kr i tilskud fra Tips og Lotto.

Endelig er der fra Naturskolernes side ønsker om mere plads. Enheden har derfor bedt arkitekten på Naturskolen lave et forslag til udvidelse af bygningsmassen på arealet som passer ind i den oprindelige arkitektur. I den forbindelse tegnes også på at placeres en P-plads for personalet på naturcentret, da det nuværende p-pladsareal er meget begrænset og bilerne holder til gene for bl.a. skovløberboligens adgangsforhold.

Waage tilføjede, at det er enhedens tanke, at lave en samlet rammeudviklingsplan for Naturcentret som herefter vil blive ansøgt principgodkendt i forhold til kommuneplan og fredning. Brugerrådet tog orienteringen til efterretning og var positive overfor planerne om udvidelse.

8. Eventuelt
Stelle informerede om, at der har været en del hærværk på Vestamager. Senest er bålpladsen på Rævehulen brændt af. Waage oplyste, at enheden i øjeblikket overvejer, hvordan opsynes kan skærpes fx ved anvendelse af vagtværn.

Bertel Riber oplyste at Dragør kommune har oplevet en del problemer med kite-surfernes færden tæt ved andehusene ved Dragør Fort. Kommunen kunne ønske sig en udvidelse af reservatforbudet om kite-surfing til at omfatte dette område, så andefuglene sikres ro i yngelsæsonen. Waage vurderede, at det efter det meget store arbejde med at få reservatbekendtgørelsen på plads vil være meget svært at genåbne sagen. Heidi Jaque foreslog kommunen at gå i dialog med surferne, for af den vej få dem til at tage hensyn til fuglene i yngletiden.

Heidi Jaque foreslog, at dagsorden til brugerrådsmøderne offentliggøres på internettet forud for møderne. Brugerrådet støttede ideen. Fra først kommende møde, vil dagsordenen blive lagt på nettet.

Jes Aagaard informerede om den kommende weekends aktiviteter, hvor Danmarks Radio i forbindelse med programserien ”Levende lørdag” vil sende en række indslag fra Vest Amager.

Ole Nielsen spurgte til, hvorfor hegnet ved Hestefælleden er flyttet ind i skoven til vejen. Waage oplyste, at arealet omkring fæstningsanlægget Søndre Skanse er inddraget i afgræsningen for at pleje fortidsminde.

9. Næste møde
Næste møde i brugerråd syd afholdes den 10. september 2008 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken