Referat fra naturparkrådsmøde onsdag den 6. juni 2018 kl. 13.00-16.00

12-07-2018

Tilstede:

Lars Hein (Grønt Råd Tårnby/Dragør) Erik Agertoft (DOF), Jørgen Jensen (Dragør Kommune), Hans Henrik Christensen (NST, formand), Toni Lykke Christiansen (Dyrenes Beskyttelse), Rolf Andersen (Danmarks Idrætsforbund), Arne Holten (Danmarks Jægerforbund), Ove Løbner (DN), Ole Rasmussen (Friluftsrådet), Erhard Frandtzen (Amager lokaludvalg Vest), Jan Frederiksen (Handicaprådet Tårnby), Lone Pintos Pereira (Seniorrådet Tårnby) Sven Norup (NST), Ole Markussen (NST), Jes Aagaard (NST) Jens Ole Juul (Københavns kommune), Michael Lundgaard (By & Havn), Simon Nathanael Madsen (Grundejerforeningssekretariatet Ørestad), Niels Riis Petersen (NST)

 

Afbud fra:

Rikke Faaborg Jarmer (By og Havn), Betina Grimm (Tårnby kommune), Michael Pedersen (Tårnby Forenings Råd), Axel Bendtsen (Dragør Turistråds)

Anna-Maria Kosmicki (Dansk Rideforbund), Kurt Wriedt (Grunderforeningerne i Tårnby)

 

Mødet startede med en kort ekskursion i bus fra ”Hovedindgangen Ved Otto Baches Allé”. Arealet ud for den kommende nye hovedindgang ved Asger Jorns Alle blev først besigtiget, derefter gik turen til "udspringet" af den nye grøblerende, der er etableret i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Sund og Bælt A/S. Sidste punkt på ekskursionen var landdige byggeriet i Kongelunden, hvor arbejdet er godt i gang. 

Herefter blev selve mødet afholdt på Naturcenteret Amager i Friluftshuset.

Dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation af det nye naturparkråd.

Hans Henrik Christensen bød det nye Naturparkråd velkommen, og mødet blev indledt med en kort bordrunde hvor medlemmer præsenterede sig,

By og Havn havde foreslået optagelse af DGI og Idrætsforum København i naturparkrådet, og  Sundbyernes Grundejerfællesskab og Amager Fælleds venner, havde selvkontaktet rådet for at anmode om medlemsskab.

Der var, som udtrykt ved tidligere anmodninger om udvidelser af rådet, enighed om at rådet allerede havde ganske mange medlemmer og at det ikke var ønskeligt med yderligere udvidelser. På idrættens vegne tilsluttede Rolf Andersen sig dette synspunkt, hvilket Ole Rasmussen var enig i og tilføjede, at han heller ikke mener at der er behov for at udvide rådet.

Der var således enighed om, at rådet ikke udvides p.t., da de omtalte foreningers brugertyper allerede er repræsenteret i rådet.

Det var enighed om, at rådet ikke udvides p.t., da de omtalte foreningers brugertyper allerede er repræsenteret i rådet.

 

  1. Orientering.

Projektprogrammet

Ole Markussen orienterede om status for projektprogrammet, nye hovedindgange og blå støttepunkter.

Udgangspunktet for placeringen af nye hovedindgange og blå støttepunkter, er  den overordnede geografiske afgrænsning af  projektprogrammet, som er grundlag for fondenes økonomiske bidrag samt partnerskabets finansiering.  Det er denne ”geografi”, som også blev præsenteret på borger- og interssentmøderne i november måned, herunder det større møde på Ørestad Gymnasium d.27. november 2017.

Partnerskabet syntes det havde været nogle gode drøftelser, der havde været på de forskellige møder, også med forskellige bud på, hvad der er vigtigt at holde sig for øje i den videre proces, samt bud på bl.a alternative placeringer af nogle af de blå støttepunker.

Drøftelserne af placeringen af de blå støttepunkter har bl.a ført til, at partnerskabet har justeret i sit forslag, så det støttepunkt, der var tænkt ved det nordligste af de tre fugletårne lang kyststien, nu flyttes til en placering ved Byskoven, nord for Kalvebod broen. Endvidere etableres, der et mindre blå støttepunkt syd for støttepunktet ved Havneslusen, som et muligt ”stoppested” for mindre både på vej ud og ind ad slusen, men også med muligheder for rekreative stop.

Status er, at der nu i det videre tages afsæt i følgende placeringer af hovedindgange og blå støttepunkter :

Hovedindgange:

Naturcenter/Ørestad Boulevard

Asger Jorns alle.

DR-byen.

Blå støttepunkter:

Sydlige fugletårn.

Midterste fugletårn.

Kalvebodløbet ved byskoven.

Havne indløbet, stoppested.

Etableringen af disse faciliteter vil alle forudsætte, at der foreligger de nødvendige myndighedstilladelser, som tager afsæt i de forskellige naturbeskyttelseshensyn, som gælder for de omfattede arealer.

I april måned 2018  iværksatte partnerskabet en prækvalifikation mhp. udvælgelse af 5 teams, som skal gå videre i en efterfølgende projektkonkurrence, hvis formål er at komme med forslag til udformning og detailplacering af hovedindgangene og de blå støttepunkter. Der indkom ansøgninger fra 19 teams. Der er tale om en projektkonkurrence efter gældende EU-regler.

Der er nu udvalgt 5 firmaer der er med i den endelige konkurrence. Naturparkrådet kunne af konkurrencehensyn ikke se konkurrencematerialet ifm selve mødet.Konkurrencematerialet forventes tilsendt de 5 konkurrerende teams d. 14. juni, og herefter offentliggøres det også på  www.naturparkamager. dk 

Konkurrencen løber over sommeren, og ind i efteråret. Målet er, at der udpeges en vinder inden årets udgang. Der nedsættes en bedømmelseskomite, der sammen med fagdommere udvælger en vinder og totalrådgiver..

Efter der er udvalgt en vinder udarbejdes dispositionsplaner for de forskellige faciliteter. Derefter går en nøjere projektering i gang og i den fase vil der ske en yderligere borger- og interessentinddragelse.

De færdige hovedindgange og blå støttepunkter forventes at blive etableret i 2021.

Erhardt Frantzen spurgte til myndighedsarbejdet, og de begrænsninger der er på arealerne i Naturparken. Ole Markussen svarede, at det er tydeligt beskrevet i konkurrencematerialet, så de teams som skal komme med løsningsforslag på konkurrencen vil være helt bekendt med de naturbeskyttelsesmæssige hensyn, som gælder.. Erhardt Frantzen spurgte også om placeringen af de Blå Støttepunkter lå fast. Ole Markussen svarede, at rammerne for placeringen af såvel de blå støttepunkter som hovedindgangene nu var fastlagte, bl.a efter nyplacering af blå støttepunkter, som resultat af drøftelserne på borger- og interessentmøderne. En endelig placering vil dog afhænge af, at der foreligger de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Erik Agertoft var forbløffet over at placering, lå fast på nuværende tidspunkt.  

Det vil fremgå af selve konkurrencematerialet, at der for de forskellige hovedindgange og blå støttepunkter er  afsat en placeringsmæssig afgrænsning, som giver arkitekterne mulighed for indenfor disse rammer også at arbejde med placeringen.

Rolf Andersen mente, at det  sydligste støttepunkt lå placeret forkert, da der ikke var noget bagland, kun et fugletårn, hvilket var et problem for søsporten og de brugere der kommer sejlende til Naturparken. Det burde ligge ud for Sdr. pumpestation. Sven Norup svarede, at der er 10-20 cm. vanddybde, og meget mudderbund ud for Sdr. Pumpe Station, hvilket gør det praktisk umuligt at have et blåt støttepunkt med landgang for småbåde der.

 

Organiseringsændring i Naturstyrelsen.

Hans Henrik Christensen orientererede om, at enhederne Naturstyrelsen Hovedstaden og Naturstyrelsen Østsjælland vil blive sammenlagt efter nytår.

Hans Henrik Christensen går på pension og den nye skovrider vil blive Kim Sønderlund, nuværende skovrider i Naturstyrelsen Østsjælland.

Der er på landsplan blevet nedlagt 30 skovarbejderstillinger, der alle er fundet ved frivillig fratræden.  Desuden skal der over de tre kommende år udliciteres opgaver svarende til 70 skovarbejder årsværk på landsplan, hvilket kommer til foregå igennem virksomhedsoverdragelse. På Hovedstaden betyder det, at over halvdelen af skovarbejderne bliver virksomhedsoverdraget.

Erhardt Frantzen spurgte om det ville kunne ses i Naturparken. Hans Henrik Christensen svarede, at det ville det ikke, udover at der kommer ny formand for rådet, da det er Naturstyrelsen der har formandsskabet i rådet.

Rolf Andersen spurgte om det ville få betydning for rådet sammensætning og virke. Hans Henrik Christensen svarede, at det ikke vil få betydning.

Naturparkdag den 27. juni

Jes Aagaard orienterede om, at der i forbindelse med Naturparkdagen d. 27. juni vil der være flere aktiviteter på i Naturpark Amager.

1.”Leg i det fri” og bliv inspireret til sjove lege, madværksted og Quiz. V/ indgang fra DR Byen

2. ”Vild mad og bål ved Storehøj” bliv introduceret til naturens ”grønne køkken” med naturlige råvarer i baghaven. v/ Storehøj

3. ”Klap en fisk ved badebroen” – spis, fisk og hop en tur i bølgen blå. V/Formidlingsbro på Dæmningsvej

4. ”Udfodr dig selv ved Kongelundsfortet” bl.a. med rappelling fra tårn, skyde til måls med bue og pil eller kør en tur på MTB.

                      Se mere: www.naturparkamager.dk 

 

2. Orientering om DOF`s ynglefugletællinger på Kalvebod Fælled.

Erik Agertoft orienterede om den ynglefugletælling, DOF`S København i 2017 fik foretaget på Kalvebod Fælled i samarbejde med Tidal Consult. Rapporten havde flere anbefalinger om ændring af drift og tiltag. Der har været afholdt møder med Naturstyrelsen, og der er allerede flere af rapportens anbefalinger der er effektueret. Sven Norup takkede på Naturstyrelsens vegne, for det store arbejde DOF har lagt i rapporten, og konstaterede, at rapporten viser, at det lange seje træk med naturgenopretning og naturpleje virker.

Erhardt Frantzen spurgte om rapporten også omhandlede 2018. Erik Agertoft svarede, at det udelukkende var 2017.

Rapporten er tidligere udsendt til rådet.

 

  1. rientering om Naturstyrelsens driftsplan.

 

Hans Henrik Christensen orienterede om, at Naturstyrelsen har modtager 19 høringssvar, hvilket ikke kommer til, at betyde der store ændringer i forhold til udspillet, men kun til små justeringer. Der er udarbejdet et høringsnotat, men det mangler direktionens endelige godkendelse.

 

Erhardt Frantzen spurgte om forslaget om lysanlæg på Kalvebodsti var realistisk at få gennemført. Hans Henrik Christensen svarede, at det var et forslag der var langt ned på listen, da Naturstyrelsens grundholdning er, at der ikke skal lysanlæg i naturen.

Erhardt Frantzen ville også gerne have defineret hvad der forstås ved nærrekreative anlæg/områder. Hans Henrik Christensen svarede, at driftsplanens forslag vil holde sig inden for de lovgivningsmæssige rammer der er i Naturparken.

  1. Orientering om plejeplan for Kalvebodkile fredningen.

Sven Norup orienterede om, at der var indkommet 6 høringssvar til plejeplanen. Plejeplanen afspejler ikke driftsplanen, da der i driftsplanen er forslag der strider imod fredningen. Plejeplanen må ikke indeholde forslag der strider imod fredningen. Bl.a. er forholdet mellem skov og lysåben natur bestemt i fredningen, så driftsplanens forslag om, at lade lysåben plejet natur overgå til naturlig succession, er ikke medtaget i plejeplanen. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer. Der er udarbejdet et høringsnotat, men det mangler direktionens endelige godkendelse

 Hørings svar vedhæftes i referatet.

 Sven Norup orienterede om status for sagen om jordpåkørsel ud for Arenakvarteret. Fredningsnævntet har givet en dispensation til indgrebet, og både Naturstyrelsen og

      5. Status for Arenakvartersagen.

Københavns Kommune vurderede inden arbejdet blev igangsat, at arealet ikke var omfattet af § 3 beskyttelse, da det primært bestod af pilekrat og bjergrørhvene. Efter at jorden var kørt på,  klagede Danmarks Naturfredningsforening over indgrebet med påstand om at arealet var omfattet af §3 beskyttelse og den påkørte jord skulle bortkøres. Københavns kommune har efterfølgende ændret holdning til § 3 status, og har nu sendt en afgørelse i høring, hvor By- og Havn blive påbudt, at fjerne den påkørte jord. Sagen afventer Miljø- og tekningsudvalgets afgørelse.

  1. Forslag om hastigheds begrænsninger for cykelister på 10 km/t på Granatvej ud for Naturcenteret.

Erhardt Frantzen redegjorde for begrundelsen for forslaget. At der er mange hurtigkørende motionscykellister der har valgt, at køre af Kanonvej og Granatvej forbi Naturcenteret, for at undgå bumpene på Kalvebodsti, ud for indgangen fra Metroen. Han havde flere gange oplevet farlige situationer ud for Naturcenteret. Hans Henrik Christensen opfordrer folk til at tænke kreativt og komme med forslag til adfærdsændrende løsningsmodeller. Det er selvfølgelig en mulighed at opsætte flere chikaner, men omvendt er der rigtigt mange cykellister der opfører sig pænt, og det er vigtigt samfundsmæssigt, at der er gode motions muligheder, for de mange mennesker der bor i nærheden af Naturparken.

 Rolf Andersen orienterede om, at Danmarks Idrætsforbund har taget kontakt til Dans Cykle Union, for at drøfte problematikken med dem. De påpeger, at det er uorganiserede cykellister der er problemet, og ikke de medlemmer de repræsenterer.

 Erik Agertoft kunne godt bakker op om flere chikaner.

Ole Rasmussen foreslog, at man også kunne arbejde med, at gøre stierne mindre lige.

Erhardt Frantzen argumenterede med, at man kunne prøve forskellige metoder forskellige steder i Naturparken

Til forslaget om at etablere en fartbegrænsning på Granatvej, svarede Hans Henrik Christensen, at det ikke vil kunne håndhæves.

 

  1. Træfældning i Kongelunden i fuglenes yngletid.

Erik Agertoft havde bedt om, at få emnet på dagsordenen, da han var pikeret over, at der er fortaget fældning i Kongelunden i fuglenes yngletid, i forbindelse med etableringen af landdiget. Henviste til jagtlovens bestemmelse om, fugles reder ikke forsætligt må beskadiges.

Hans Henrik Christensen henviste til Naturstyrelsens politik på området, nemlig at der fældes træer

hele året i statens skove. Henviste til notat der belyser emnet, vedhæftet.

Erik Agertoft spurgte, om Naturstyrelsen havde taget kontakt til DOF inden indgrebet for, at få oplyst om der var reder der skulle tages hensyn til. Hans Henrik Christensen svarede, at aftalen mellem Naturstyrelsen og DOF er, at DOF melder alle kendte reder af rovfugle, spætter m.fl. til Naturstyrelsens lokale enheder, der så bruger dem i Naturstyrelsens "Pas på kort". Inden alle skovningsindgreb bliver der trukket oplysninger fra Pas på kortet, og givet til entreprenørerne. Naturstyrelsen har kendskab til en rovfuglerede i nærheden af traceet, men har vurderet at skovningsindgrebet ikke har betydning for denne rede.  


Orientering om landdiger i Naturparken
Toni Lykke Christiansen var enig i, at det var problematisk at der blev fældet træer i fuglenes yngletid.


Hans Henrik Christensen svarede, at det lå uden for hans handlemuligheder, at ændre på Naturstyrelsens politik på området.

Sven Norup orienterede om status for Ullerupdiget, som blev beset på ekskursionen. Alle myndigheds tilladelser er på plads, træerne i traceret er fældet, og Kroppedal er godt i gang med de arkæologiske forundersøgelser. Den første jord er kørt i deponi ved siden af traceret.

Dragørdiget.

Jørgen Jensen redegjorde for, hvorfor der ikke er fundet en fælles løsning for Sydamager, nemlig forskellen i ønske til beskyttelsesniveau. Vestamager Pumpedigelag har et ønske om en 10.000 års sikring, hvilket bl.a. vil betyde et ca. 4 meter højt dige foran i Søvang. Kommunen har gennemført en større borgerinddragelse i spørgsmålet, både med hensyn til endelig placering, beskyttelsesniveau og højde samt finansiering. Projektet er p.t. under politisk behandling.

  1. Eventuelt

Erhardt Frantzen spurgte til plejeplanens forslag om, at udsætte kronhjorte på Kalvebod Fælled. Hans Henrik Christensen svarede, at der ikke er stillet forslag om at udsætte kronvildt, men at muligheden skal undersøges. Det er ikke umiddelbart nogen enkelt sag, og der er ikke nogen særlig biologisk effekt ved at gøre det.

 Lars Hein efterspørger tiltag til gavn for flora og bier, da Tårnby kommune havde som fokusområde.

Sven Norup svarede, at en af driftsplanen og plejeplanens tiltag er, at tage tage nogle arealer ud af græsning og lade dem pleje ved høslæt, hvilket gavner floraen og dermed insektlivet. Derudover påpeger han at Kalvebod Fælleds mange grøftekanter indeholder en rig flora.

Jørgen Jensen fortalte, at Dragør kommune har positive erfaringer med, at begunstige floraen en kombination af afgræsning og slåning.

Erik Agertoft spurgte til bilkørsel i Naturparken, som han oplevede som stigende. Sven Norup svarede, at dyreholderne har tilladelse til at køre i bil, når de skulle tilse deres kreaturer, og alle der køre på Naturstyrelsens arealer enten har et mærke i bilen, eller en skriftlig køretilladelse, der ligger synligt i forruden.

Sven Norup afsluttede mødet med den glædelige nyhed, at i næste uge får Kalvebod Fælled en ny beboer, strandtudsen.

10. Næste møde.

Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 13.00

Høringssvar - Plejeplan

Lov om jagt og vildtforv - i relation til hugst

Referent Sven Norup