Referat af møde i Brugerråd Syd d. 12. juni 2007

Referat fra Brugerråd Syd den 12. juni 2007

Tilstede:

Ove Løbner, Københavns Kommune
Arne Holten,  Danmarks Jægerforbund
Niels Egebjerg, Friluftsrådet
Ole Nilsen, Rågården
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Bertel Riber, Dragør kommune
Peter Günther, Tårnby Kommune
Klaus Waage, Jægersborg Distrikt

Der var afbud fra:
Michael Borch Grell, DOF
Henrik Olsen, KVL
Thorbjørn Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening

Desuden deltog Jan Kidholm (referent) Stella Blickfeldt, Jes Aagaard, Sven Norup alle Jægersborg Distrikt.


Ekskursion

Punkt 1
Waage orienterede om planerne for etablering af P-plads ved porten ved Finderupvej. I samarbejde med Tårnby kommune vil distriktet etablere en p-plads med plads til 20 biler. Der vil blive tilkørsel fra Otto Barches Alle og biladgangen fra Finderupvej vil blive lukket.

Punkt 2
Fra bussen viste Sven Norup Nordre Skovskanse, som sammen med Kongelundsfortet var en del af Københavns Befæstning. Skovskansen påtænkes ryddet for opvækst så den fremstår mere tydeligt for publikum. Waage orienterede kort om projektet til vitalisering af Københavns Befæstning. Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Real Dania har tilsammen afsat 200 mio. kr. til projektet over de kommende år. Projektet ledes af Karsten Gasseholm, som er ansat ved Jægersborg Distrikt som projektleder.

Punkt 3
Brætsejlads vest for Sydvestpynten. Sven Norup orienterede om den nye bekendtgørelse om Amager vildtreservat, som er trådt i kraft 1. april 2007. Bekendtgørelsen er i hovedsagen en sammenskrivning af en række hidtidige reservatbekendtgørelser. Derudover er specielt brætsejlads på søterritoriet reguleret i den nye bekendtgørelse. Området vest for Sydvestpynten er et af to områder, hvor der kan surfes hele året. Sven oplyste, at restriktionerne indtil videre overholdes fint. Sven Norup oplyste, at Kitesurferne har ytret ønske om, at få tilladelse til at fjerne nogle større sten i området. Brugerrådet drøftet mulighederne for at få en sådan tilladelse, som formentlig skal indhentes fra flere sider.

Punkt 4
Fra bussen orienterede Waage om en henvendelse fra Ørestaden til Jægersborg skovdistrikt om forhøjelse af digerne til imødegåelse af eventuelle vandstandsforhøjelse ved klimaforandringer. Ørestadens rådgivere Rambøl har foreslået en forhøjelse af eksisterende det kystdige samt en videreførelse af diget op til Ullerup. Den foreslåede løsning vil ikke sikre Tårnby og Dragør kommuner. Distriktet har derfor videresendt rapporten fra Rambøl til de to kommuner og forespurgt til kommunernes planer til imødegåelse af faren for vandstandsforhøjelser i området for at sikre en samlet løsning for Amager.

Punkt 5
Sven Norup orienterede om status for projekterne med rydning af busk- og trævegetation indenfor de græssede folde og 5 km nye cykelstianlæg. Begge projekter finansieres med tilskud fra EU’s Life midler. Rydningsprojektet har været i udbud og der indgås i øjeblikket aftale med den tilbudsgiver med det mest attraktive tilbud. Projektet skal være færdigt inden udgangen af november 2007.

Punkt 6
Rådet gjorde et kort holdt ved ”kostalden” ved Naturskolen. Stella Blickfeldt orienterede om projektet, som publikum har vist stor interesse.


Brugerrådsmøde

Velkomst og Orientering

Waage bød velkommen til det egentlige brugerrådsmøde. Herefter gav Waage en kort orientering om Jægersborg distrikts økonomiske situation. Som følge af primært en stor og uventet fredningserstatning til Lille Vildmose fredningen og en overgang til omkostningsbaserede regnskaber har Naturstyrelsen måttet finde besparelser på 100 mio. kr. i 2007. Dette betyder, at alle ikke igangsatte naturforvaltningsprojekter er sat på standby, samt at distriktets driftsramme forventes beskåret med ca. 1 mio. kr. Stramningen på driftsrammen betyder, at distriktet indtil videre har udskudt igangsættelsen af flere arbejder, som var påtænkt udført med fremmede entreprenører eller håndværkere.

Waage orienterede desuden om det nye Miljøministeriums organisation efter kommunalreformens ikrafttrædelse 1. januar 2007. Der er etableret 7 miljøcentre rundt om i Danmark. Waage oplyste, at der i øjeblikket pågår drøftelser i Miljøministeriet om ændring af ministeriets centrale styrelsers organisation. Fokus for ændringerne er dels at skabe en entydig og rationel arbejdsgang i Ministeriet, så alle miljøcentre referer til en styrelse samt at geare ministeriet til at kunne varetage de kommende opgaver i forbindelse med afholdelsen af klimakonferencen i København i 2009. Miljøministeriets departement har fremlagt et forslag til ny organisation, hvor den nuværende Naturstyrelse deles i 2 styrelsen – Naturstyrelsen og Naturstyrelsen. De 7 miljøcentre vil ifølge forslaget alle referer til Naturstyrelsen mens distrikterne forsat vil referere til Naturstyrelsen. Herudover indeholder forslaget en række flytning af opgaver styrelserne imellem. Det forventes, at beslutningen om ny organisering vil blive taget inden sommerferien.

Nye retningslinier for brugerråd

Naturstyrelsen har udarbejdet nye retningslinier for brugerråd. Retningslinierne var udsendt på forhånd og Waage gav en helt kort introduktion til ændringerne og afsluttede med at spørge om rådet havde bemærkninger til disse.

Brugerrådet tog retningslinierne til efterretning


Lifeprojektet
Punktet var blevet drøftet på ekskursionen. Sven Norup tilføjede at der ud over vegetationsrydning og stianlæg også vil blive etableret et fugleskjul.  Sven Norup oplyste desuden, at tilbuddene på rydning lå mellem 2 og 10 mio. kr, hvor 3 udbudsgivere lå tæt på hinanden omkring de 2 mio. kr. Rydningsarbejderne skal være afsluttet inden udgangen af november 2007.

Golfbanen
Waage orienterede om status for etablering af Golfbanen på Vestamager. Alle anlægsarbejder er blevet stoppet, da forpagter ikke overholdt de gældende krav til maksimumhøjder m.m. Arbejderne vil ikke kunne sættes i gang igen, før de nødvendige tilladelser er på plads. Waage understregede, at der har været et godt samarbejde mellem Københavns kommune og Jægersborg skovdistrikt, som har sikret en god og klar linie i myndighedsbehandlingen og i distriktets håndtering som lodsejer.

Waage nævnte, at der i forpagtningskontrakten er mulighed for, at opsige den nuværende forpagter med henvisning til misligholdelse af forpagtningsaftalen. Hvis dette sker, vil man straks gå i gang med at finde en ny forpagter. Poul Erik Birk Jakobsen bemærkede, at etableringen af en golfbane på arealet vil være et stort aktivt for Amager, hvorfor han håbede at arbejdet hurtigst muligt ville kunne genoptages. Brugerrådet udtrykte desuden sin støtte til, at golfanlægget skal overholde de gældende bestemmelser.

Ammunitionsrydning
Waage orienterede om de pågående drøftelser med Forsvaret om rydning af ammunition på Vestamager. Der arbejdes i øjeblikket med en model med et mindre ambitionsniveau end tidligere. Rydningen vil fokusere på overfladen og de øverst jordlag. Arbejdet sættes formentlig i gang i 2008. Projektet finansieres af Forsvarsministeriet med Naturstyrelsen som projektstyrer.
Rådet tog orienteringen til efterretning

Grønne Partnerskaber


Waage orienterede om bevillingen til Grønne Partnerskaber. Over de næste 3 år er der afsat 50 mio. kr. til Grønne Partnerskabsprojekter. Det forventes, at der skal være en betydelig medfinansiering fra de deltagende parter fx 50%. Desuden er det et krav, at såvel Kommuner, Friluftsråd, DN og SNS har været tilbudt deltagelse i projektudformningen.
Ansøgninger skal indsendes til det lokale skovdistrikt. Jægersborg distrikt har endnu ikke modtaget forslag til projekter og Waage afsluttede med at opfordre rådet til at være opmærksom på muligheder for dannelse af nye grønne partnerskaber, som kunne få tilskud.

Naturcenter og traktørsted
Stella Blickfeldt orienterede om Naturcentrets aktiviteter. Centret oplever en forsat forøgelse af besøgsantallet. Dette er selvfølgelig glædeligt, men det giver kapacitetsproblemer og problemer med affald. Desuden medfører det store antal besøgene en del larm og aktivitet omkring centret. Det overvejes derfor i øjeblikket, hvorledes en del af de besøgende kan dirigeres ud i landskabet blandt andet ved nye stiforløb, paddedamme og andre oplevelsesmuligheder placeret i landskabet. Stella tilføjede, at Naturcentret fornemmeste opgave jo netop er, at give borgerne mod på at opleve Vestamager.

Stella orienterede desuden om tankerne omkring at engagere udviklingshæmmede eller sent udviklede i cykeludlejning og anden publikumsbetjening. Der er endnu ikke noget konkret på tegnebrættet, men der arbejdes videre med ideen.

Der er indgået aftale med forpagter af traktørstedet på Naturcentret. Forpagter er i øjeblikket ved at få alt klar til åbning, som blandt andet omfatter opsætning af glas under halvtaget, så servering også kan foregå, når vejret ikke viser sig fra sin mest venlige side.

Reservatforvaltningen
Punktet blev drøftet under ekskursionen og er refereret overfor. Sven Norup tilføjede, at udarbejdelsen af reservatbekendtgørelse for Saltholm er godt i gang. Høringsfasen afsluttes 20. juni 2007, hvorefter der vil blive afholdt møde med ejerlavet. Den nye bekendtgørelse forventes ikke at medfører større ændringer i driften på land.

Eventuelt Ole Nielsen oplyste at bænken på Christian den tiendes vendeplads er væk og ønskede, at der igen vil komme en bænk op. Sven lovede, at distriktet hurtigst vil få sat en ny op.
Peter Günther oplyste, at plejeplansforslaget for Sydamager nu er sendt i høring.
Næste møde Næste møde afholdes torsdag den 20. september kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken