Referat fra Brugerråd Syds møde den 20. september 2007

Tilstede:
Arne Holten,  Danmarks Jægerforbund
Ole Nilsen, Rågården
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Bertel Riber, Dragør kommune
Peter Günther, Tårnby Kommune
Klaus Waage, Jægersborg Distrikt
Michael Borch Grell, DOF

Der var afbud fra:
Ove Løbner, Københavns Kommune

Desuden udeblev
Thorbjørn Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening
Niels Egebjerg, Friluftsrådet

Fra Jægersborg Statsskovdistrikt deltog desuden Jan Kidholm (referent) Stella Blichfeldt, Sven Norupunder hele brugermødet.

Ekskursion

Punkt 1
Sven Norup orienterede fra bussen om status for Life projektet, hvor en stor del af nedskæringen af træopvækst er udført. Pga. den våde sommer og deraf følgende bløde jordbund har det ikke været muligt at køre med grenknuser eller flismaskine på arealerne endnu. Kort stop ved en af de nyanlagte stier, hvor Sven fortalte om, at også kreaturerne nyder de nye stier. Desværre med det resultat, at den endnu bløde belægning trædes op. Problemet vurderes at aftage med tiden, når grusmaterialerne har sat sig. Sven informerede desuden om publikumsreaktionerne, hvor de negative har været få. Distriktet har orienteret beboere i lokalområdet via lokalpressen og det ser ud til at have virker ganske godt.

Punkt 2
Waage orienterede fra bussen om status for planerne om forhøjelse af kystdiget. Brugerrådet kørte i bussen på diget fra Sdr. Pumpe i syd op til motorvejsunderkørslen og derfra videre af kyststien på den kommunale del. Projektet indebær en forhøjelse af den indvendige side af diget på 2 meter . Den nuværende sti på toppen af diget er lukket pt. for færdsel for at undgå forstyrrelse af naturreservatets fugle. Når diget forhøjes på den indvendige side af stien, vil stien kunne åbnes for gående og cyklende uden gener for fuglen på den indvendige side. På den indvendige sige er der desuden projekteret en arbejdsvej, som vil kunne anvendes ved vedligeholdes bl.a. i stormflodssituationer. Mikale Borch Grell spurgte til om digeudvidelsen vil række ind i vådområderne. Waage oplyste, at udvidelsen kun enkelte steder vil nå ind til kanalen. Waage oplyste, at

det overvejes at sætte flere fugletårne op med adgang fra vejen på kystdiget.

Mikael Borch Grell spurgte til, om der skulle udarbejdes en VVM.

Peter Günther oplyste, at projektet formentlig vil kræve en Natura 2000 vurdering – men ikke en VVM.

Waage informerede om baggrunden for at projektet kommer netop nu. Københavns Kommune er netop ved at udgrave et jorddepot for klasse 2 og 3 jord på naboarealet nord for motorvejen. Det skønnes, at udgravningen vil resultere i 33.000 vognlæs jord. Jorden er blevet analyseret som ren. I stedet for at køre jorden på lastbiler til placeringssteder udenfor København, kan jorden køres direkte med dumpere ud på diget. Transporten ind i området til placeringsstedet vil ske på diget. Herved vil jordstransport ind gennem området og reservatet helt kunne undgås. Projektet vil kunne gennemføres uden udgift for pumpedigelauget, kommunerne eller statsskovdistriktet.

Punkt 3
Fra bussen orienterede Waage om status for Golfbanen. På sidste rådsmøde oplyste Waage, at alle terrænarbejder var stoppet af distriktet, da terrænet i forbindelse med banens etablering var hævet væsentligt over det som lokalplanen for området tillader. Golfinvestoren har nu ansøgt Københavns Kommune om dispensation for højdekravene. Waage oplyste, at distriktet som udgangspunkt ikke har nogen indvendinger mod, at terrænhøjden bliver højere end forudsat i lokalplanen – når blot de nødvendige tilladelser er indhentet. Men da det ikke var tilfældet, var distriktet nød til at få arbejdet standset.

Brugerrådsmøde

Velkomst og meddelelser

Waage bød velkommen til brugerrådsmødet og lagde ud med at orienterer om distriktets økonomi. Pga. Naturstyrelsens fredningserstatninger på 60 mio. kr. i 2007 er distriktet blevet pålagt besparelser på en mio. kr. Som følge deraf, har distriktet været tvunget til at sætte en del planlagte projekter på standby. På Amager har der trods dette været en del aktiviteter, da medfinansieringen fra Life har dækket 50% af udgifterne.

Stella Blichfeldt informerede om arbejdet med at skaffe nye medlemmer til brugerrådet. Rikke Fåborg, som er projektleder i Ørestaden, vil deltage i brugerrådet fra foråret. Derudover arbejdes på at få beboerrepræsentanter fra lokalområdet ind i rådet. Rådet kan bestå af op til 14 deltagere og der er således op til fire ledige pladser. Poul Erik Birk Jakobsen opfordrede til, at Ørestaden kommer med i brugerrådet.

Stella fortalte desuden om København og Jægersborg distrikters naturtursprogram for det næste år, som netop er offentliggjort. Heraf fremgår, at Jægersborg igen i år har valgt at lægge mange arrangementer på Amager for forsat at udbrede kendskabet til området.

Life
Behandlet på ekskursionen. Projektet skal være færdigt efteråret 2008. Udover det der er i gang, vil der blive anlagt rævegrave til bekæmpelse af rævene og der vil ske en bekæmpelse af mink. Begge dele fordi undersøgelser har vist, at predatorer er de væsentligste trusler mod fuglelivet.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning

Forhøjelse af kystdiget
Behandlet på ekskursionen. Drøftelse af behovet for saltvandoversvømning. Saltpåvirkningen sker nok til dels via det saltholdige grundvand under området – grundvandet ligger meget højt. Saltvandsindholdet i Klydesøen er højere end i Køgebugt, formentlig pga. fordampning, oversprøjt og grundvandsoptrængning

Mikael Borch Grell spurgte til, hvilke overvejelser er gjort for at undgå konflikt med de mange lastbiler. Waage der vil blive kørt med dumpere og disse vil primært køre direkte på diget og være med til at komprimere jorden. Defor ingen lastbiler igennem området udenfor selve digeområdet.

Peter Günther spurgte til, om det ikke kan være et problem, at diget vil blive plastisk ved stormfold, så det kan blive svært at køre på den indvendige vedligeholdelsesvej. Waage svarede, at digets hældning vil gøre, at vandet skal kunne løbe af på indersiden.

Mikale Borch Grell spurgte til, hvornår projektplanerne bliver offentliggjort. Waage mente, at offentliggørelsen vil kunne ske, så snart den indledende myndighedsbehandlinger er afsluttet. Peter Günther oplyste, at sagen nu er i Kystdirektoratet og desuden behandles parallelt i Fredningsnævnet, miljøcenter Roskilde og SNS. Når der forligger en principgodkendelse vil projektplanerne blive offentliggjort.

Ammunitionsrydning
Forsvaret er nu indstillet på at acceptere offentlig adgang til de nu lukkede arealer efter en overfladisk rydning. Waage oplyste, at DOF har udtalt sig kritisk om, at åbne arealerne op for publikum. Sven oplyste, at det principielt kun har været sikkerhedsproblemerne som har holdt området lukket – ifølge naturbeskyttelsesloven er der fri adgang.

Rådet tog orienteringen til efterretning

Goflbanen
Ansøgning om dispensation fra lokalplan er sendt af golfinvestor til Københavns Kommune til 9 og 18 hullers banen.

Birk spurgte til, om distriktet vil acceptere de foreslåede ændringer. Waage oplyste, at distriktet alene har forholdt sig til, at de gældende regler ikke er fulgt og at dette måtte bringes i orden. Distriktet har ikke forholdt sig til detaljerne og til om ændringerne er fornuftige.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning

Plejeplan for Sydamager fredninger
Sven orienterede om, at plejeplanen primært er udarbejdet af Dragør kommune. Herefter orienterede Peter om, at arbejdet med udarbejdelsen af plejeplan er ved at være afsluttet. Der har været 13 indsigelser, hvoraf en række har givet nogle gode input til planen og disse vil blive indarbejdet i den endelige plejeplan.

Poul Erik Birk Jakobsen udtrykte tilfredshed med, at de nye adgangsveje vil gøre området meget mere attraktivt for publikum.

Bertel Riber roste, at de invasive arter ved Kongelundsfortet er fjernet. Sven tilføjede, at specielt Gylden Ris er og bliver et stort problem på de arealer, som ikke afgræsses.

Eventuelt
Waage efterspurgte bemærkninger til arbejdet med at få lidt flere medlemmer i rådet. Waage foreslog, at Lærke fra Ørestadsselskabet kunne opfordres til at deltage. Stella bemærkede, at mødetidspunktet kl. 13 kan være et problem for personerne med andet arbejde. Enighed om, at en evt. flytning af mødetidspunktet afventer en afklaring af de nye medlemmers ønsker.

Bertel Riber spurgte til lukning af skolevej – hvordan går det med det? Sven indrømmede, at sagen lå hos distriktet og sagen vil snarest muligt blive bragt videre.

Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 15. maj kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken