Referat af Naturparkrådsmøde 19. april 2016

Tilstede: Inger Christiansen (DOF), Simon Nathanael Madsen (Grundejersekretariatet Ørestad), Christian, Rolf Andersen (Idrætsforbundet), Arne Holten (DJ), André Just Vedgren (Amager Lokaludvalg vest), Anja Egede Bjødstrup (Københavns Kommune), Kirsten Heinrich (Dansk Rideforbund), Annelise (Tårnby Foreningsråd), Kurt Clevin (Tårnby Seniorråd), Dragør, Aksel Bendtsen (Dragør Turistforening), Ole Løbner (DN), Christoffer Søe (Dragør Kommune), Jørgen Jensen (Dragør Kommune), Jan (Tårnby Kommune), Peter Larsson (By og Havn), John ? (Friluftrådet), Svend-Erik Fangel. Hans Henrik Christensen (NST, formand), Jes Aagaard (NST), Dorte Flindt-Egebak (NST, sekretær og referent)

Afbud fra: Toni Lykke Christiansen (Dyrenes Beskyttelse), Sara Steffensen (Seniorrådet Tårnby Kommune), Birte Bertelsen (Københavns Kommune), Rikke Fåborg Jarmer (By og Havn), Betina Grimm (Tårnby Kommune)

 Mødet indledtes med rundvisning på Kongelundsfortet af Jørgen Jensen og Christoffer Søe fra Dragør Kommune.

Referat som PDF: Referat af Naturparkrådsmøde 19.4.2016

1. Velkomst og orientering

Hans Henrik Christensen orienterede om de bevillinger til Naturpark Amager, der er på plads: Nordea Fonden, Friluftsrådet, NST, KBH K.

- Orientering om Danmarks Civile Hundeførerforening på Amager – Schæferklubben har kun fået forlænget sin kontrakt i et år, da Naturstyrelsen Hovedstaden overvejer, om brugen af området kan bredes ud til andre hundeejere. Det kan måske løse problemet med løse hund på Golfbanen. Der vil på et senere tidpunkt være en drøftelse omkring andres mulighed for at bruge anlægget. ’

- I forhold til den samlede arealdrift i området, er der taget initiativ til afholdelse af et driftsseminar, for de relevante driftsmedarbejdere.

- Peter Larsson orienterede om revideret lokalplan for Ørestad syd. Der er i planen et øget fokus på adgang til naturen, herunder vejforbindelse til fælleden. Planen er godkendt og kan findes på kommunens hjemmeside.

- Anja Egede Bjødstrup orienterede om ny udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter. Arealet er en det af naturparken, og bruges visse steder stadig til deponering. Områder der er opfyldt med jord har fået mere rekreative formål.

- Hans Henrik Christensen orienterede om, at der skal etableres et landdige for at sikre, at dæmningen virker efter hensigten. Det er blevet besluttet, at diget skal etableres i forlængelse af kystdiget, som i den tidligere plan. Der blev i den forbindelse nævnt, at man ved etableringen af diget skal være opmærksom på færdsel for gangbesværede. Videre spørgsmål til diget rettes til pumpe-digelaget.

2. Status for arbejdet med udvikling af Naturpark efter fondsbevillinger

Hans Henrik Christensen orienterede om næste skridt for naturparken.

I partnerskabet omkring Naturpark Amager har der sammen med de involverede fonde været en proces, der har fokuseret arbejdet med hovedindgange og facilitering, blå støttepunkter og den sociale dimension. I første omgang er der tale om en hovedindgang ved DR-byen samt to hovedindgange ved Vestamager Station, én vest for Asger Jorns alle og én syd for Otto Baches alle.

Hovedindgange er facilitering og information.

Andre indgange kan komme på tale, men det må blive i anden fase, for at sikre at der er finansiering af det.

Parallelt med dette foregår et indledende arbejde med at tilrettelægge projekter og processer, således at der både bliver inddragelse af interessenter, borgere og interesseorganisationer. Der skal gøres en indsats på formidlingsområdet (”åben skoleklasse”) og ramme målgrupper, der normalt ikke færdes i naturen.

Først og fremmest skal Naturstyrelsen og Københavns Kommune sikre, at den lovede finansiering er til rådighed. Her afventes vi budget-beslutning i Københavns Kommune.

Første møde i styregruppen med partnerne er afholdt. Der skal laves en proces hvor det besluttes hvem der gør hvad og hvordan det skal udbydes, idéudvikling, konkurrencer mv. Når disse processer er klar, bliver de vendt i naturparkrådet og offentlighedsinddragelse.

Det er store projekter, og udbud og inddragelse er tidskrævende, så det forventes ikke, at der kan påbegyndes noget konkret før medio 2017.

Der vil undervejs i processen blive skriftlig orientering på hjemmesiden. Derudover vil der blive gjort opmærksom på større hændelser og informationer via mail og mødeindkaldelser.

På baggrund af orienteringen, blev tema omkring benyttelse og beskyttelse drøftet. Det blev slået fast, at det er naturen der er i fokus, og det mest sårbare i området skal beskyttes. Via støttepunkter og formidling er det tanken at lede belastningen og trafikken, så ønsket om at få flere ud i naturen kan gå hånd i hånd med beskyttelsen og større bevidsthed omkring de særlige naturværdier i området.

3. Kommunikation

Som udgangspunkt vil information om projektet ske via en hjemmeside og ikke Facebook som officielt forum, da det kræver meget administration.

Der var en drøftelse af kommunikationsstrategien da det blev anerkendt at der via de sociale medier kan opfanges mange hændelser og holdninger der hurtigt kan ageres på, hvilket kan være en fordel. Det kan både være god dialog og historier, men også mulighed for at opklare misforståelser hurtigt.

Det blev besluttet at bringe synspunkterne videre til kommunikationsgruppen, der skal forholde sig til en strategi.

4. Hvordan skal ’indholdet’ i Naturpark Amager være (eksempel om dådyr eller hegning) og hvem beslutter det?

Drøftelse af indholdet i Naturparken baseret på en konkret henvendelse fra forskere med ønske om ”rewilding”.

Fredningen og Natura 2000 sigter mod våde enge og pleje for vadefuglene. Derfor er naturplejen i området er målrettet fugle. Forslag om ændring er spændende, men man skal være opmærksom på, at formålet for området i så fald ikke vil kunne opretholdes.

Helt konkret kan dådyr ikke holde græsset nede lige så effektivt som kvæg og heste. Det skønnes, at der er 150-200 dådyr tilbage. Derudover er helårsgræsning ikke muligt i denne naturtype. Derudover er der parasitproblemer og et sikkerhedsproblem i forhold til publikum.

Rådet fandt drøftelsen relevant i forhold til de misforståelser der er opstået i debatten på baggrund af henvendelsen. Det blev besluttet, at Naturstyrelsen udfærdiger et kort notat med de bagvedliggende fakta, så rådet vil kunne sikre at give korrekte svar ved henvendelser. Notatet sendes ud med referatet fra mødet.

Naturparkrådets bemyndigelse fremgår af hjemmesiden: Rådet skal sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område og er rådgivende for partnerne i projektet i drift og udvikling af Naturparken.

5. Eventuelt

I forbindelse med Havneringens åbning d. 29. maj har Københavns kommune en event hvor Naturpark Amager formidles.

Kongelundsfortet fejrer 100 års jubilæum d. 20. august mellem kl 12 og 16.

Der er offentlig adgang til Golfbanen, der er en del af naturparken, så man må gerne færdes der.

6. Næste møde

Oktober-november