Referat af Naturparkrådsmøde D. 24. november 2016 kl 10-12, Tårnby Naturskole

Tilstede: Inger Christiansen (DOF), Betina Grimm (Tårnby Kommune), Michael Lundsgaard (By og havn), Jørgen Jensen (Dragør Kommune), Hans Henrik Christensen (NST, formand), Jens Ole Juul (Københavns Kommune), Michael Pedersen (Tårnby Foreningsråd), Aksel Bendtsen (Dragør Turistforening), Toni Lykke Christiansen (Dyrenes Beskyttelse), Rolf Andersen (Idrætsforbundet), Peter Larsson (By og Havn), Arne Holten (DJ), Ole Rasmussen (Friluftsrådet), Ove Løbner (DN), Kirsten Heinrich (Dansk Rideforbund), André Just Vedgren (Amager Lokaludvalg vest), Jacob Jensen (Tårnby Naturskole), Heidi K. Stranddorf (NST), Jes Aagaard (NST), Sven Norup (NST), Dorte Flindt-Egebak (NST, sekretær og referent)

Afbud fra: Gert Clevin (Tårnby Seniorråd).

Mødet indledtes med en introduktion til Tårnby Naturskole ved Jacob Jensen.

1. Velkomst Hans Henrik Christensen bød velkommen, og mødet indledtes med en kort bordrunde. Af hensyn til logistikken var det nødvendigt at flytte nogle af punkterne frem på dagsorden.

2. Status for kommunikation Jes Aagaard orienterede om den kommunikationsstrategi for projektprogrammet, der er ved at blive udarbejdet i Naturpark Amager regi. Der har været en god proces, hvor der har været inddraget eksterne parter og alle partnerne er blevet interviewet i forløbet. Styregruppen skal nikke til strategien og naturparkrådet vil også få lejlighed til at komme med input. Kort fortalt går kommunikationsstrategien ud på, at beslutte hvilke platforme der skal etableres samt hvem, der kommunikerer om hvad.

En samlet folder for området er ved at blive lavet, hvilket der er stor efterspørgsel på.

Rådet kvitterede for arbejdet. Der er behov for at vide hvad der aktuelt sker hos de enkelte parter, både nye projekter og aktuelle driftsmæssige tiltag, så det er vigtigt at få en strategi og at have de rigtige platforme.

3. Orientering Der var mulighed for at spørge ind til de orienteringspunkter, der var sendt ud inden mødet.

I forhold til eventen ”Folkevandringen” var der enighed om, at det kunne være en god måde at få nye brugergrupper ind i naturparken på, men at der var behov for at prøve det af og herefter evaluere på arrangementet. Herefter kan det vurderes, om det er problematisk.

Der var en positive tilbagemeldinger i forhold til Tårnbys mininaturskole

Der blev spurgt ind til om der var nyt om sagen vedrørende Amager Fælledkvarteret. Københavns Kommune orienterede om, at der stadig pågår en politisk drøftelse. Amager Vest Lokaludvalg afholder i samarbejde med en række grønne organisationer borgermøde den 30. november om dette emne.

4. Status for projekter Naturpark Amager – projektprogram

Heidi Stranddorf præsenterede kort projektprogrammet og tidsplanen. Projektprogrammet tager udgangspunkt i Naturparkplanen. Det vil sige, at udgangspunktet er fredningen. Der er søgt og givet midler til udmøntning til nogle af de indsatser, der er beskrevet i Naturparkplanen. Indsatserne, der har fået støtte er  

kommunikation og formidling, leg og læring,blå støttepunkter, hovedindgange og den sociale dimension.

Partnerskabet forventer, at der i løbet af 2017 vil være dialog med omverdenen om projektet. Naturparkrådet vil blive orienteret og inddraget i processen.

Københavns Kommune orienterede om udviklingsplanen ved Selinevej, hvor der skal etableres en byskov. Der vil blive afholdt et borgermøde i løbet af vinteren og koordineret. 

5. Anmodning om optagelse af nyt medlem Tobias Bølling fra Svampeforeningen har anmodet om at blive optaget naturparkrådet. Ifølge kommissoriet kan rådet drøfte og beslutte, om der skal optages flere interessenter i rådet.

Efter drøftelse blev det besluttet, at rådet ikke umiddelbart skal være større end det nuværende. Dog vil rådet mere aktivt melde ud, at andre med interesse og input kan indmelde punkter til drøftelse i rådet. Interessenter kan desuden inviteres til deltagelse i møder ad hoc ved behov.

6. Drøftelse af ønske om udvidelse af fuglereservatet Sven Norup (Naturstyrelsen) skitserede kort historikken for de beskyttede områder, herunder fuglereservatet. Ved udvidelse af færdselsforbuddet, kan det give begrænsninger for andre brugergrupper. Større arrangementer kan undgås og sikre færre forstyrrelser. Det blev besluttet, at der ikke umiddelbart var behov for at udvide færdselsforbuddet, men at det kan tages op igen på et senere tidspunkt.

7. Drift på Vestamager – Bjergrørhvene og befæstede stier Bjergrørhvene er en problemart, som Naturstyrelsen er meget opmærksom på. Især på nyryddede arealer er den et problem. Kvæget spiser den ikke gerne, men når der påbegyndes afgræsning tidligt (1. april) og med et højt græsningstryk, kan den holdes nede. Derudover afbrændes arealerne, når forholdene er til det. Styrelsen arbejder på at forbedre græsningen.

Der blev spurgt ind til vedligeholdelsen af stierne, da Lærkestien er ved at gro til. Naturstyrelsen går videre med dette.

8. Drøftelse af græsning og naturværdier på Kalvebod Fælled Hans Henrik Christensen fortalte, at der formentlig vil blive et forløb med en workshop/offentligt møde, hvor relevante parter bliver inviteret med til at drøfte problematikken og fakta.

9. EventueltDer blev spurgt ind til hvordan forholdene er i hundeskoven i Dragør. Arne Holten der er opsynsmand på området kunne oplyse, at det går bedre.

Øget kontrol og bøder har dæmmet lidt op for forekomsten af løse hunde på de øvrige arealer. Det blev bemærket, at flere hundeejere ikke altid har forståelse for, at politihundene trænes på arealerne. Politihundene er under kontrol og trænes professionelt. Der er lavet en særskilt aftale med politihundetrænerne.