Referat af møde i Brugerråd Syd d. 7. november 2006


Brugerrådet mødtes ved porten ved Finderupvej.


Følgende var mødt:

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Ove Løbner, Københavns Kommune.

Bertel Riber, Dragør Kommune

Thorbjørn Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening

Michael Borch Grell, Dansk Ornitologisk Forening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idræts Forbund

Niels Egebjerg, Friluftsrådet

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Ole Nielsen, Nabo

Der var afbud fra:

Chr. Ebbe Mortensen, Københavns Amt

Henrik Olsen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Raymond Skaarup, Tårnby Kommune (fraværende)

Fra Jægersborg skovdistrikt deltog skovfoged Sven Norup  og forstfuldmægtig Anette Munk Ebbesen .

Mødet blev indledt med en ekskursion.

Første stop: Finderupvej – besigtigelse af adgangsforholdene.


Klaus Waage Sørensen fortalte, at Ørestadsselskabet næsten er færdige med at anlægge en ny vej, der løber parallelt med Finderupvej, men som alene tillader gående og cyklende at passere fra vejen ind til naturarealet på Vestamager, da vejteknikere i Københavns Kommune ikke ønsker en indkørsel til biler ved en cykelrute. Biler må derfor fortsat passere gennem parcelhuskvarteret for at komme til den røde indgangsport.

Porten står i en vinkel i forhold til den nyanlagte vej, og Ørestadsselskabet har foreslået, at porten flyttes, så den passer bedre i forhold til den nyanlagte vej. Distriktet har takket nej hertil, da porten står i aksen langs med naturarealet og den øvrige del af fælleden, hvilket æstetisk er den rigtige løsning.

Der er problemer med parkering ved porten. De få pareringspladser, der p.t. er til stede, bruges af pendlere til Metrostationen. Tættere på stationen koster det parkeringsafgift at stille bilen, mens det er gratis ved naturarealet. Distriktet forestiller sig en udvidelse af parkeringsfaciliteterne, f.eks. ved inddragelse af forpladsen, arealet foran pumpehuset og evt. også gasreservoiret, og håber herigennem, at der også vil være ledige pladser til naturbesøgende.

I uge 46 har skovdistriktet et møde med Tårnby Kommune, hvor der skal drøftes trafik – porten, forpladsen m.v. ligger i Tårnby Kommune, mens den nyanlagte vej udgør sydgrænsen af Københavns Kommune.

Michael Grell fandt det farligt med den eksisterende amtscykelrute, der går fra København og ud over naturarealet, da den passerer den nyanlagte vej. Spurgte til, om der etableres lyskryds, undergang eller andet. Så vidt Waage Sørensen vidste, er der ingen konkrete planer herom.

Brugerrådet anbefalede skovdistriktet at sikre så gode og sikre adgangsforhold til naturarealet som muligt.

Næste punkt: Problemer med golfbanen i anlægsfasen.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at golfbanen i alt lægger beslag på ca. 110 ha , heraf er der tilladelse til spilarealer på 48,5 ha . I henhold til lokalplanen har golfinvestor tilladelse til at lægge jord på i en højde af maks. 1,20 m over terræn. Dette er blevet overtrådt flere steder, hvorfor skovdistriktet har stoppet jordtilkørslen og har truet golfinvestor med opsigelse af lejeforholdet på grund af mislighold. Der er i alt tilkørt ca. 90% af al den jord, der er tilladelse til at køre på, på hele arealet, men det er kun 9-huls banen, der er påbegyndt anlæg af.

Bussen kørte forbi parkeringsanlægget, som er færdigt, men som ikke er i overensstemmelse med plantegningen, bl.a. mangler der anlæg af træer, afslutning ud mod vejen er ikke som på tegningen og endelig er der ikke søgt tilladelse til de opstillede flag.

Herefter passerede bussen Driving Range, der ligeledes er færdig. Her er der placeret trekantede, oplyste ”telte”, der angiver længde fra udslagsstedet. Waage Sørensen orienterede om, at skovdistriktet gerne så disse fjernet.

Bussen kørte herefter forbi dele af det, der til sin tid skal blive til 9-huls banen. Her er der flere steder påkørt jord i 4,5 meters højde. Den påkørte jord er alene fyldjord, ovenpå dette skal lægges ca. 0,5 meter muldjord. Da skovdistriktet blev opmærksom på overtrædelsen blev forholdet drøftet med Københavns Kommune, der er planmyndighed på området (skovdistriktet er lodsejer). Der var enighed mellem kommunen og skovdistriktet om, at de nye bakker, der vender ud mod offentlige veje, kan bibeholdes, uanset, at de er højere end den oprindeligt givne tilladelse, men at tilladelsen på maks. 1,2 meter skal overholdes inde på arealet.

Klaus Waage Sørensen udtrykte afslutningsvis bekymring for det forestående arbejde med 18-hullers banen, når der i den grand er modificeret med landskabet, som det er sket på 9-hullers banen. Det ligner slet ikke Vestamager mere.

Brugerrådet roste skovdistriktet for, at have grebet ind i forhold til overtrædelsen af de givne tilladelser så hurtigt, og fastslog, at givne tilladelser skal overholdes, så området, også efter anlæg af en golfbane, fortsat ligner Vestamager.

Tredje stop: Nye skytteklubhuse m. ny adgang fra Selinevej.

Ved dette punkt fortalte Klaus Waage Sørensen , at skovdistriktet har flyttet hegnet omkring skyttehusene, således at hegnet er kommet væsentligt tættere på husfacaderne. Det har resulteret i et større offentligt areal foran husene og det har endvidere betydet, at der nu er sammenhæng mellem cykelstien på Selinevej og stien ud over Vestamager.

Waage Sørensen bemærkede, at de nye skytteklubhuse har fladt tag – det er ikke i overensstemmelse med de godkendte tegninger, hvor tagene har hældning, så de ligner de eksisterende skytteklubhuse. Waage Sørensen lovede Brugerrådet at tage forholdet op med Byg og Bolig, Københavns Kommune.

Brugerrådet bifaldt det øgede offentlige areal ved skytteklubhuse og sammenhængen i cykelstierne.

Fjerde stop: Traktørsted.

Klaus Waage Sørensen oplyste, at Tårnby Kommune har bevilget 1,2 mio. kr. til at bygge traktørstedet. Skovdistriktet har fra Naturstyrelsen fået en ekstrabevilling til projektet, således at det kunne realiseres. Byggeriet er næsten afsluttet.

Traktørstedet har samme størrelse som Aktivitetshuset, men der er tale om et åbent dæk med tag over. Der er lysindfald midt i taget.


Der vil være udskænkning i den ene ende.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at hovedmålgruppen er de, der ikke kommer i naturen af sig selv, men som måske kan ”lokkes” med øl, pølser o.l.

Brugerrådet fandt, at byggeriet måske var lidt vel åbent til kolde dage, men af det det flot og spændende. Bad om at blive inviteret med til åbningen.

Dagsorden/Referat:

Velkommen til Niels Egebjerg, der deltog i sit første brugerrådsmøde som repræsentant for Friluftsrådet.

1.

./.

Orientering om igangværende projekter

Pressemeddelelse vedlagt.

Københavns Nyere Befæstning:

Klaus Waage Sørensen fortalte, at der netop er givet tilsagn om i alt 175 mio. kr. til Københavns Nyere Befæstning. De 100 mio. kr. er givet af Realdania-fonden, 50 mio. kr. fra Miljøministeriet og 25 mio. kr. fra Kulturministeriet. Beliggenhedskommunerne vil evt. supplere med yderligere midler, dette er dog ikke helt afklaret endnu.

Der blev holdt pressemøde med offentliggørelse af projektet d. 21. september. Projektet er derfor i sin helt spæde begyndelse, men vil omfatte forter, søbatterier, Vestvolden o.l.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at de næste par måneder vil gå med at få projektorganiseringen på plads. Herefter vil der blive mulighed for interesserede til at foreslå og indmelde projekter. Der skal sandsynligvis tænkes i medfinansiering fra forslagsstillerne.

Mølleåprojektet under miljømilliarden:

Waage Sørensen fortalte, at i forbindelse med finanslovsaftalen for 2007, var miljømilliarden blevet til 558 mio. kr. (den resterende del bruges bl.a. til luftforurening). Der er udpeget i alt 11 potentielle, større indsatsområder, hvor der skal undersøges nærmere om mulighederne for at sikre bedre og renere vand. Det ene projekt er Mølleåen. Der arbejdes med en tanke om at fordoble gennemstrømningen i Mølleåen, oprense mølledammene o.l. Miljømilliarden skal bruges indenfor en tidshorisont på tre år. Der nedsættes sandsynligvis en følge- eller styregruppe til projektet, dvs. at det fremover ikke vil være brugerrådsstof, bortset fra som orientering om, hvad distriktet i øvrigt deltager i.

Brugerrådet tog orienteringerne til efterretning med bemærkninger om, at det var store, spændende projekter.

2.

./.

Golfbanen

Seneste projektskitse vedlagt.

Klaus Waage Sørensen sagde indledningsvis, at Brugerrådet havde set dele af golfbaneanlægget, bl.a. 9 hullers banen, på den indledende ekskursion. Planen var oprindeligt, at denne del af banen skulle have været åbnet til foråret, når græsset springer ud. Men pga. distriktets stop i de videre anlæg før der er enighed om omfanget, bliver området ikke klar til tilsåning med græs. Distriktet har også stoppet anlæg af 18 hullers banen, da den tiloversblevne jord fra 9 hullers banen skal anbringes på 18 hullers banen. Han regnede med, at anlægsarbejdet kunne genoptages i løbet af en måneds tid.

Waage Sørensen informerede endvidere om, at det tidligt i processen stod klart, at det var svært at koordinere mellem 3 parter – distriktet som lodsejer, Vej & Park, Københavns Kommune samt Plan & Arkitektur, Københavns Kommune. Det er aftalt, at alle tilladelser søges af distriktet, så parterne ikke spilles ud mod hinanden. Ove Løbner bekræftede, at denne ordning fungerer smidigt og hensigtsmæssigt.

Afslutningsvis fortale Waage Sørensen, at der er klaget til ministeren over at udlejer er vanskelig. Han forventede dog ikke, at der skete mere i den sag.

Såfremt parterne ikke når til enighed, vil næste skridt være en opsigelse af lejer.

Michael Grell fandt det vigtigt, at gældende vilkår overholdes og det øvrige Brugerråd bakkede op om dette.

Brugerrådet anbefalede endvidere, at lysene på Driving Range fjernes eller dæmpes meget.

Klaus Waage Sørensen orienterede herefter om, at golfinvestor har sat et betalingsanlæg op på p-pladsen. Det står nu færdigt, men distriktet har bekendtgjort, at det ikke må tages i brug, da der i fredningskendelsen står, at arealet skal kunne bruges til gratis parkering af Bellacentret i forbindelse med større udstillinger.

Waage Sørensen har overfor golfinvestor tilkendegivet, at distriktet er indstillet på at støtte en ansøgning til fredningsnævnet om, at det er plejemyndigheden, der fastsætter parkeringstaksten. Han fandt, at hvis der inden da var etableret gratis parkering ved Selinevej – så folk, der ønsker at komme i naturen kan parkere gratis – så er der ingen problemer i, at golfbanen er i konkurrence med betalingsparkering ved Fields og Bellacentret.

Thorbjørn Stoltze spurgte til, om der kunne laves særlige regler for gratis parkering i forbindelse med større arrangementer på Vestamager. Waage Sørensen fandt ingen problemer heri, hvis ikke det kolliderer med større golf- og/eller udstillings-aktiviteter.

Birk Jakobsen fastslog, at det vigtigste er, at der fortsat kan være gratis parkeringspladser til naturgæsterne.

3.

LIFE-projektet.

Sven Norup indledte med at fortælle, at Naturstyrelsens LIFE-ansøgning om strandenge var godkendt i EU. Projektet er budgetteret til 10,7 mio. kr., hvoraf de 5,3 kommer fra EU. Ca. halvdelen af projektets volumen ligger på Vestamager.

Konkret er der søgt om følgende på Vestamager:

  • Rydning af krat og birkeskov ca. 240 ha .
  • Etablering af et net af kunstrævegrave (30 stk.), således at gravene er der, når rævene vender tilbage efter tilbagegang som følge af skab.
  • Stemmeværker til at styre vandstanden på arealerne.
  • Formidling. Nyanlæg af stier og et fugleobservationsskjul.

Myndighedsbehandlingen er næsten afsluttet. P.t. er det for vådt til at arbejde, men distriktet/entreprenører vil være i gang næste gang der er møde i Brugerrådet.

4.

Ammunitionsrydning.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at regeringen har besluttet at sende 350 mand til Afghanistan for at rydde miner. Konsekvensen heraf vil være, at rydning af arealer i forbindelse med Ørestaden, golfbanen og Vestamager går fuldstændig i stå.

Der foreligger endnu ikke noget endeligt, men skovdistriktet har fået tilsagn fra Forsvarskommandoen om, at Forsvaret vil nedsætte rydningskravet. Den foreliggende aftale, der er underskrevet af forsvarsministeren og miljøministeren tilkendegav, at rydningen af Vestamager skulle være afsluttet i 1993.

Der udestår nu, at en samling soldater sendes ud på arealerne, hvor de markerer granater o.l. som er synlige med det blotte øje. Herefter vil disse bliver fjernet og arealerne frigivet til overfladefærdsel. Ved anlæg eller arbejder i jorden skal der fortsat ryddes.

Det er distriktets håb, at vi i løbet af 1-2 år kan åbnes hele terrænet for færdsel til fods, bortset fra det lukkede reservat.

Brugerrådet glædede sig over, at den langvarige sag om ammunitionsrydning af arealerne nu endelig så ud til at finde en afslutning.

5.

./.

Lokale miljøinitiativer

Bilag.

Klaus Waage Sørensen orienterede om, at der i Miljøministeriet findes en lille pulje til lokale miljøinitiativer. De forslag, der ligger indenfor distriktets geografiske område bliver distriktet hørt om. Pengene tildeles fra Naturstyrelsen, centralt.

Som bilag var medsendt en liste over hvilke projekter der var søgt om indenfor distriktets område, og hvilke, der havde fået tilsagn. Der er vide rammer for tilskudsmuligheder, også for organisationer i Brugerrådet, til at iværksætte mindre projekter ad denne vej.

Yderligere oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside: www.skovognatur.dk/Service/Tilskud/Lokale_miljoeinitiativer

6.

Brugerrådenes fremtid

Som indledning til dette punkt fortalte Klaus Waage Sørensen , at der i Naturstyrelsen har været en del debat om brugerrådenes fremtid , set i lyset af, at strukturen i hele Miljøministeriet ændres som følge af kommunalreformen.  Der vil fremover være 6 Landsdelscentre (hvoraf Jægersborg hører under Frederiksborg Landsdelscenter), 7 miljøcentre, der skal betjene offentlige myndigheder og større forurenende virksomheder (Jægersborgs nærmeste Miljøcenter kommer til at ligge i Roskilde). Det borgerrettede arbejde forbliver på skovdistrikterne.

Der har været forslag fremme om, at skovdistrikterne fremover skulle have kommunale kontaktråd. Foreløbig har skovdistrikterne enstemmigt sagt, at Brugerrådene bør opretholdes, og at der bør gives frihed i forhold til, hvordan samarbejdet med kommunerne organiseres.

Det ser ud til, at Brugerrådene opretholdes, mens det endnu er usikkert, hvordan det lander omkring de kommunale, grønne råd.

Waage Sørensen spurgte afslutningsvis Brugerrådet om, hvad de mente.

Birk Jacobsen fremførte, at den store forandring er den kommunale ændring. Han fortalte, at han sidder i Brugerrådene på Jægersborg og Københavns distrikter. De kommunale repræsentanter vælges, blandt de, der har interesse i området. Hertil bemærkede Waage Sørensen, at der havde været forslag fremme om, at der ikke længere burde være kommunalt udpegede medlemmer i Brugerrådet.

Michael Grell fandt, at Brugerrådet har fungeret godt og har haft den rigtige sammensætning. DOF vil gerne sidde i flere end de 3-4 brugerråd, de p.t. sidder i på landsplan. Kommunerne får nu langt flere opgaver på natur- og miljøområdet – derfor synes DOF det er vigtigt med fokus på området i kommunale grønne råd. Brugerrådene for skovdistrikterne og de kommunale, grønne Råd supplerer hinanden fint.

Birk Jacobsen sagde, at Friluftsrådet er enige, og at de lokalt gør et stort arbejde for at bakke op om de grønne råd.

Bertel Riber sagde, at Dragør Kommune nok var atypisk, men på grund af meget lille andel natur, vil der nok ikke blive nedsat et grønt råd hos dem. Der er indgået en samarbejdsaftale med Tårnby Kommune, så arbejdet på naturområdet fremover varetages af Tårnby.

Afslutningsvis sagde Ove Løbner, at der fortsat vil være et grønt råd i Københavns Kommune efter 1. januar. København har hidtil haft et Grønt Råd, i deres egenskab af Amt, dette overgår nu til kommunedelen.

Brugerrådet konkluderede, at sammensætningen i dette Brugerråd var velfungerende, og man så ingen grund til at ændre på repræsentationen som følge af kommunalreformen.

7.

./.

www.minbedstenatur-oplevelse.dk

Bilag

Klaus Waage Sørensen fortalte, at der på Naturstyrelsens hjemmeside er oprettet et site, hvor almindelige brugere, kan gå ind og fortælle om deres bedste naturoplevelse, således at andre evt. kan blive inspireret. Opfordrede Brugerrådets medlemmer til enten selv at skrive på sitet eller at deres baglande i organisationerne bruger det.

Niels Egebjerg ville tage dette med tilbage til sit bagland.

8.

./.

Store arrangementer på arealerne.

Bilag.

Klaus Waage Sørensen indledte punktet med at sige, at det var taget med for sammen med Brugerrådet at drøfte, hvilken kurs skovdistriktet skal vælge, når der fra forskellig side søges om at lægge store arrangementer på distriktets arealer. Fandt, at det var et positivt problem, at Vestamager nu er så kendt, at flere gerne vil benytte arealerne.

Det sidste eksempel på et større arrangement var Middelalderfestivalen i juli, der ikke blev så stor en publikumssucces, som arrangørerne gerne havde set. Sven Norup supplerede, at vejret i de dage nok næsten var for godt. Konkret gik der adskillige mænd og kvinder rundt i middelalderdragter og en af hovedattraktionerne var, at deltagerne genspillede slaget i Estland fra 1219. Der deltog flere hundrede, klædt i gamle kostumer, med håndsmedede sværd m.v.

Distriktets bevæggrund for at lægge arealer til dette projekt var at lokke folk på Vestamager, folk, som vi normalt ikke ser. Der var kun ca. 10.000 tilskuere, hvilket gav arrangementet et kæmpeunderskud. Sven Norup var dog overbevist om, at mange af de ca. 10.000 tilskuere ikke havde været på arealerne tidligere.

I forhold til det konkrete arrangement, var det distriktets vurdering, at det var så sent på sæsonen, at arealerne ikke tog skade, og at ynglefuglene ikke blev generet (arrangementet var efter indstilling fra distriktet blevet flyttet fra påsken i april).

Sven Norup fortalte endvidere, at han først på efteråret havde givet tilladelse at afholdelse af en storbypicnic, herunder tilladelse til at opstille to små scener. Det regnede, så der deltog kun ca. 1000, hvilket var heldigt. De opstillede scener var alt for store, hvilket uden tvivl skyldtes en kommunikationsbrist mellem distriktet og arrangøren.

Waage Sørensen sagde, at hvis udgangspunktet er som i Dyrehaven, så gives der som regel ikke begrænsninger på deltagerantallet – v. Eremitage-løbet sættes dog et maksimum på 16.000 løbere, hvilket på en solskinsdag giver ca. 30.000 personer inkl. tilskuere. I Dyrehaven. Trafikken omkring Dyrehaven bryder sammen – det er grundlæggende det, der sætter grænserne. Og omgivelsernes tålegrænser er væsentligt lavere end naturens tålegrænse.

Ved Hubertusjagten er der få deltagere, men mange tilskuere. En af de gange der var flest, blev der talt 45.000 tilskuere. Der giver reelt ikke noget problem med trafikken i lokalområdet, da publikum benytter alle porte til at komme ind og ud af denne dag.

Han fandt, at grænserne på Vestamager er væsentligt lavere end i Dyrehaven.

Thorbjørn Stoltze mente, at fredningen også lægger nogle grænser. Han foreslog, at større arrangementer alene lægges på arealer, der i fredningen er udpeget til intensivere, rekreativt brug. I tilknytning til forespørgslen om et påtænkt motionsarrangement foreslog han, at aktiviteter, der minder om anlæg, evt. kunne henvises til p-pladsen v. Bellacentret. Waage Sørensen mente ikke, at denne sondring kunne bruges, da der i fredningen alene er taget stilling til de områder, hvor friluftslivet kræver anlæg (nordpå), mens der generelt er åbnet op for fri publikumsadgang, bortset fra reservatet, sydpå.

Ove Løbner supplerede, at jo sydligere på Vestamager, jo mere hensyn skal der tages til ynglefugle – jo mere nordligt, jo flere hensyn til friluftslivet. Han fandt, at der sagtens kan laves store publikumsarrangementer på den sydlige del af arealet, hvis det blot sker udenfor fuglenes yngletid. Han så ikke noget problem i, at arealerne kunne rumme eksempelvis 30.000, men problemerne er logistikken. Foreslog, at det blev lagt op til forvaltningens beslutning, hvor og hvornår, der kunne gives tilladelse til større arrangementer, og hvornår, der skal siges nej.

Michael Grell fandt, at det er vigtigt, at arrangementer i givet fald lægges et sted indenfor fredningens hensigt. Selvom naturen er tålsom, er arealerne på Vestamager ikke så tålsomme som i Dyrehaven, hvis vi kommer udenfor stierne.

Waage Sørensen sagde, at rent praktisk, så er arealet udenfor Naturcentret det eneste, der er frigivet og ryddet for granater. Senere kunne arealet lige syd for faunapassagen være oplagt. Omkring det indholdsmæssige, så siger vi i Dyrehaven altid nej til forstærkere. Skal det samme gælde her?

Ove Løbner foreslog, at der i tilladelserne fremover blev sat krav til støjniveauet og/eller tidsrummet, hvor der f.eks. måtte spilles musik. Waage Sørensen sagde, at det erfaringsmæssigt er meget vanskeligt med støjniveauet – det overholdes sjældent og meget vanskeligt at kontrollere. Tidsbegrænsning er lettere at kontrollere.

Brugerrådet var enige om at anbefale, at der ikke bruges forstærkere på arealerne.

Til den konkrete sag, der var medsendt som bilag til punktet anbefalede Brugerrådet, at der blev sagt ja til arrangementet, men nej til aktiviteterne.

9.

Evt.

Sven Norup fortalte, at den næste udstilling til udstillingshuset er planlagt. Den skal handle om koen. Så distriktet skal ud og købe et par malkekøer, som så skal malkes hver dag. Der vil være forskellige indfaldsvinkler i udstillingen, men der vil bl.a. blive lagt vægt på koens mange forskellige funktioner, som ud over mælkeydelse er naturplejer (græsser) på Vestamager, kødproducent, mm.

Distriktet har udarbejdet et forslag til bekendtgørelse om Amager vildtreservat. Denne er sendt i ekstern høring med frist til d. 1. december.

Afslutning fortalte Sven Norup, at Københavns Amt har besluttet at rejse fredningsforslag for Saltholm, med det formål, at jagtbegrænsningerne skrives ud af fredningen men i stedet  skrives ind i vildtreservatbekendtgørelsen.

Waage Sørensen oplyste, at distriktet p.t. har et mandskabsproblem i naturvejledningen. Jes er udlånt til Zoologisk Museum, hvor han er ansvarlig for at opbygge en udstilling om Galathea Ekspeditionen og Stella har netop, med kort varsel, fået bevilget 2 måneders orlov til at passe sygt barn. Vi har allieret os med vikarer i videst muligt omfang.

Thorbjørn Stoltze bad om, at indkaldelsen til Brugerrådets møder fremover blev udsendt i lidt bedre tid, således at der er mulighed for at vende punkter med baglandet. Waage Sørensen beklagede, at dagsordenen denne gang var blevet udsendt for sent. Ville tilstræbe, at dette ikke gentog sig.

Birk Jacobsen supplerede, at dagsordenen normalt blev udsendt væsentligt tidligere.

10.

Næste møde.

Det blev aftalt, at næste brugerrådsmøde afholdes:

Torsdag d. 31. maj kl. 13.00.

Vi skal bl.a. se på blomstrende tjørn.

Punkter til dagsordenen er velkomne.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken