Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 14. maj 2013

Tilstede:

Ove Løbner, Danmarks Naturfredningsforening

Heide Jaque, Danmarks Naturfredningsforening

Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

Ole Nielsen, Rågården

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Bettina Grimm, Tårnby Kommune

Klaus Busck, By og Havn

Peter Søgaard Jørgensen, Dansk Ornitologisk Forening

Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen

Følgende deltog ikke:

Ole Hansen, Dragør kommune

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Linnea Fosdal, Center for Park og Natur. Københavns kommune

Ole Rasmussen, Friluftsrådet

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden Stella Blichfeldt, Steen B Hansen og Sven Norup (referent).

Dagsorden

 1. Orientering, ved Hans Henrik
 2. Golfbanen (ekskursions punkt).
 3. Naturpark Amager (Ny Vestamager)
 4. Landdigeprojektet
 5. Naturcenterets organisering herunder Friluftshuset
 6. Personale P-plads ved Naturcenteret
 7. Status for hundeskoven i Kongelunden
 8. Sprængrotterne
 9. Aftale med foreningen Solvang Bigaard om bistader ved Naturcenter
 10. Ny sti på Ndr. Klapper.
 11. Eventuelt.
 12. Næste møde.

1. Orientering.
Hans Henrik Christensen orienterede om 2 nye medlemmer. DN er fremadrettet repræsenteret af 2 personer således at både Dragør/Tårnby afdelingen og Københavns afdelingen er repræsenteret. Heidi Jaque fra Dragør/Tårnby afdelingen træder ind i brugerrådet. Jesper Svendsen over tager DOF´s plads i rådet i stedet for Peter Søgaard Jørgensen.

Hans Henrik Christensen orienterede ligeledes om enhedens arbejde med at bliver certificeret efter FSC og PEFC. Den 15. maj blev der afholdt audit.

2. Golfbanen (ekskursions punkt).
Morten Sundberg fortalte om Royal Golf Centers drift og organisering. Ove Løbner mente, at golfbanen var endt med at blive rigtigt flot, og spurgte til plejen af de naturområder der ligger uden for selve golfbanen. Sven Norup svarede, at det er Naturstyrelsen der har ansvaret for driften af disse arealer, og at man godt er klar over at her er et naturgenopretnings- og pleje efterslæb. Københavns kommune har i deres dispensation for § 3 stillet krav om, at alle de registrerede områder med særlige botaniske interesser skal sikres.

3. Naturpark Amager.
Hans Henrik Christensen orienterede om Naturpark Amager projektet. Samarbejdspartnerne er ved at ligge sidste hånd på udviklingsplanen for det kommende samarbejde. Det er et mål, at udviklingsplanen forankres i kommunernes planlægning, og der på tværs af ejendomsskel skabes ejerskab til projektet.

Ole Nielsen spurgte til udbredelsen af Naturparken. Hans Henrik Christensen forklarede, at det omfatter Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Tårnby kommunes naturarealer langs Kalvebod Fælled, Kongelunden med skovrejsningsarealerne, Dragør Golfbane og Strandengsarealerne fra Hestefælleden til Dragør.

4. Landigeprojektet.
Sven Norup orienterede om samarbejdet mellem Tårnby og Dragør kommuner og Vestamager Pumpedigelag. Samarbejdspartnerne har bedt NIRAS udarbejde en beregningsmodel, der skal undersøge forholdet ved, at der bygges et landdige i den trace Fasanstien ligger, med et sikrings niveau på 10.000 år med det noget lavere sikrings niveau Dragør kommune arbejder med langs Søvang. Der er p.t. ikke truffet nogen beslutning om placering af det kommende landdige.

5. Naturcenterets organisering herunder Friluftshuset.
Stella Blichfeldt orienterede om Friluftshuset og de muligheder der for publikum herunder formidling og leje af diverse udstyr. Her er et mødelokale der kan bruges som "grønt forsamlingshus", og at huset i forbindelse med naturformidling og naturaktiviteter, kan lånes af f.eks. organisationer. Naturstyrelsen arbejder også på, at andre end Naturstyrelsen til at udfører naturformidling på arealet.

6. Personale P-plads ved Naturcenteret.
H ans Henrik Christensen oplyste om, at Naturstyrelsen har genfremsendt en ansøgning til Tårnby kommune om etablering af et personale P-plads umiddelbart nord for toiletbygningen. I første omgang meddelte kommunen afslag, da man var bekymret for øget biltrafik ved naturcenteret. Naturstyrelsen har i den nye ansøgning tydeligt gjort, at anlægget af en personale P-plads netop sker for at få gjort naturcenteret bilfrit.

Toni Lykke Christensen spurgte til forholdene ved parkeringspladsen ved Otto Baches Alle, hvor hun oplevede at der ofte var kaos. Hans Henrik Christensen svarede, at det var én af de udfordringer man ville se på i det kommende udviklingsplan for Naturpark Amager.

 

7. Status for hundeskoven i Kongelunden.
Sven Norup orienterede om, at Dragør kommune nu har givet en landzone tilladelse til anlæg af en ny P-plads ved Kalvebodvej. Det forventes at hundeskoven kan tages i bruge i sensommeren. Heide Jaque foreslog at der blev opsat et hegn ind mod beboelsen ved Rosenlundvej og Rosenlundssidevej. Sven Norup svarede, at man ikke i første omgang vil opsætte hegn, men at Naturstyrelsen har lovet grundejerforeningen, at man vil se på det, hvis det mod forventning skulle give problemer.

8. Sprænggrotterne.
Sven Norup orienterede om, at Forsvaret netop var gået i gang med at fjerne de to sprængpladser, der har været brugt til at bortsprænge ueksploderede granater for området. Den lukkede sprænggrotte ved Reservatvej vil blive indrettet til flagremuse overvintring og kommende udflugtsmål med diverse publikumsfaciliteter. Birkeskoven vest for grotten vil blive bibeholdt, mens det er planen at pilekrattet skal fjernes, så der skabes udsigt fra højen.

9. Aftale med foreningen Solvang Bigaard om bistader ved Naturcenter.
Sven Norup orienterede om en ny aftale Naturstyrelsen har indgået med foreningen Solvang Bigaard. Det er et aktiverings projekt hvor kvinder af anden etnisk herkomst deltager i arbejdet med at passe bistaderne. Bistaderne er opsat umiddelbart øst for Naturcenteret ved Kanalvej.

10. Eventuelt.
Toni Lykke Christensen spurgte til omfanget af ræveskab inden for Naturstyrelsen Hovedstadens område. Sven Norup forklarede, at der stadig findes ræveskab hos nogle af rævene inden for området, og at bestanden i øvrigt er meget lav, netop på grund af ræveskaben. Der er ikke noget at gøre når en ræv har fået skab, og det er ikke Naturstyrelsens politik, at syge dyr medicineres.

Sven Norup benyttede lejligheden til at rose Dyrenes Beskyttelses vagttelefon, det var efter hans vurdering et rigtigt godt initiativ, og til megen glæde for bekymrede borgere, og frem for alt, for de nødstedte vilde dyr.

Heide Jaque spurgte om Naturstyrelsen havde kendskab til planer om boldbaner ved Kongelunds Fortet. Det havde man ikke.

Ole Nielsen spurgte om åbningstider ved Kongelunds Fortet. Der blev henvist til Dragør kommune.

11. Næste møde

Næste møde blev fastlagt til 24.913. kl. 13.00-16.00. Mødested: Porten ved Otto Baches Alle.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken