Referat Brugerrådsmøde d. 19. maj 2010

Tilstede:

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Betina Grimm, Tårnby Kommune
Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening
Hans Vasehus Madsen, By og Havn,
Peter Søgaard Jørgensen, DOF
Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse
Ole Rasmussen, Friluftsrådet
Ole Hansen, Dragør Kommuned
Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Fraværende:
Linea Fosdal, Københavns kommune
Ole Nielsen, Rågården

Fra Naturstyrelsen – Hovedstaden, deltog desuden Sven Norup,Jan Kidholm (referent) og Stella Blichfeldt.

Dagsorden

 1. Velkomst til det nyudpegede brugerråd
 2. Styrelsens økonomi og dens indflydelse på aktiviteterne
 3. Forhøjelse af kystdiget
 4. Skovrejsningsområdet omkring Kongelunden
 5. Status for Golfbanen.
 6. Plejeplan for Vestamager.
 7. Eventuelt – herunder ny udgave af vandretursfolderen
 8. Næste møde

Ekskursion

Mødet indledtes med en ekskursion til Golfbanen, som netop har taget hele banen i brug. De landskabsfremmede stensætninger langs veje blev bemærket og der var enighed om, at stenen bør fjernes. Desuden blev flere af de områder, hvor der er lavet baneanlæg indenfor områder, som i henhold til tilladelsen ikke måtte berøres, besigtiget.

Herefter et stop ved den nordlige del af diget, hvor Waage redegjorde for projektets stade.

På ønske fra Heidi Jaque afsluttedes ekskursionen med et stop ved Kite-surferområdet ved P-pladsen ved Kalvebodvej. Både DOF og DN ønsker en begrænsning af af kite-surfing i ynglesæsonen. Heidi fandt det meget uheldigt, at friluftsaktiviterne har medført at fuglelivet – blandt andet blishøns og svaner - er trukket væk fra området. Sven Norup var enig i konstateringen af, at der er færre ynglende og rastende fugle i området, men understregede, at denne konsekvens var forudset, og at fuglene har plads blot få100 meter fra p-pladsen. Waage tilføjede, at det så tæt på København er vigtigt, at der også er friluftsmuligheder for befolkningen og udfordringen derfor er at få afvejet udnyttelse og beskyttelse. Generelt har der været meget gode erfaringer med kite-surferne, som i det store hele holder sig inden for det udpegede område. Herved er der skabt ro i resten af området, hvilket er meget positivt. Enheden har derfor på nuværende tidspunkt ikke noget ønske om at søge reglerne for kite-surfing i området ændret.

1. Velkomst til det nye brugerråd
Waage bød velkommen til de nyudpegede medlemmer af brugerrådet og udtrykte ønske om et godt samarbejde i den kommende fireårs periode

2. Styrelsens økonomi og dens indflydelse på aktiviteterne
Waage redegjorde for de pålagte besparelser og bad rådet acceptere, at den stramme økonomi betød væsentligt nedsat aktivitet - også på områder, hvor man havde gode opgaver, som ønskedes gennemført.

3.Forhøjelse af kystdiget
I forlængelse af ekskursionspunktet, hvor brugerrådet blev informeret om arbejdets stade, oplyste Waage, at arbejdet er stoppet i reservatet i yngletiden. Alle de afbødende foranstaltninger (paddehegn, paddehoteller, fugleyngleø) er etableret.

Det tidligere fugletårn på diget vil blive flyttet til Hejresøen.

Herefter drøftede brugerrådet placeringen af landdiget, hvor forlængelsen af diget ind over land er en forudsætning for projektet. Sagen er ikke færdigbehandlet i kommunen, men det mest sandsynlige er nok en placering på nordsiden af Kongelunden op til Ullerup, hvis kote er 2,5.

4. Skovrejsning ved Kongelunden
DN havde i forsættelse af drøftelsen om Aflandshage ønsket en drøftelse af skovrejsningen. DN ønsker ikke Ole Olsens og Ziebrandtsens ejendomme tilplantet af hensyn til udsigten mod syd. Drøftelsen syntes at vise, at der var tale om forskellige betegnelser for arealerne. Waage bekræftede, at landbrugsarealerne syd for Fælledvej – hvis de overtages fra Forsvaret – ikke ønskes tilplantet, men i stedet planlægges udlagt med græs som strandoverdrev i forbindelse med strandengen på selve naturområdet. Udsigten mod sydbeavres derfor som ønsket af DN. De to nævnte ejeres ejendomme ligger nord for Fælledvej og giver ikke udsigt over Aflandhagearealet. Heidi og DN genovervejer på baggrund af denne klarificering.

5. Status for Golfbanen.
Waage orienterede om uoverensstemmelser mellem tilladelser og faktiske resultat i marken. Det er kommunen, som er primær myndighed for behandlingen af tilladelser efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Det vil derfor i første omgang være op til kommunen at afgøre, hvordan overtrædelserne af de givne tilladelser skal håndteres. Peter Søgård Jørgensen bad om, at DOF bliver orienteret i forbindelse med afgørelser efter §3. Waage bemærkede hertil, at DOF, DN og Friluftsrådet alle er høringsberettigede efter Naturbeskyttelsesloven og derfor automatisk får tilsendt afgørelser.

6. Plejeplan for Vestamager
Plejeplanen var udsendt til brugerrådet forud for mødet. Ved en beklagelig kopieringsfejl manglede en del af planen i det udsendte, hvorfor drøftelsen blev meget overordnet. Waage oplyste, at høringen af brugerrådet er 1. skridt i høringsprocessen. Efter høringen i brugerrådet sendes planen i offentlig høring. Der var enighed om, at brugerrådet skal have 14 dage yderligere på grund af manglerne i kopieringen til at komme med eventuelle bemærkninger, hvorefter planen kan sendes i offentlig høring. Naturstyrelsen – Hovedstaden skal derfor have eventuelle bemærkninger seneste 2. juni. (Der er ikke indkommet bemærkninger fra brugerrådet og planen er sendt ud i offentlig høring den 2. juni 2010).

Birk Jakobsen spurgte til finansieringen af plejeplanen i en tid, hvor enheden har en meget stram økonomi. Waage oplyste, at der fra blandt andet Friluftsrådet er givet tilsagn om tilskud. Herudover har enheden ansøgt den centrale Naturstyrelse om tilskud fra en særlig pulje til friluftsprojekter. Endelig vil nogle af plejeplanens tiltag kunne afholdes i forbindelse med digeprojektets afslutning. Waage var derfor positiv i forhold til, at der skulle være penge til at komme godt i gang med plejeplanens tiltag.

Peter Søgård Jørgensen spurgte til den planlagte mountainbikebane i den nordlige del af VA. Området er interessant, fordi der laves småfuglemærkning af KU-life. Peter opfordrede derfor enheden til at koordinere anlægget af banen med de personer, som laver fuglemærkningen. Waage oplyste, at anlægget af banen formentlig primært vil bestå af nogle overkørsler af grøfter, da mountainbikerne i sagens natur helst vil køre direkte i skovbunden.

7. Eventuelt

 • Stella orienterede om fugleudstillingen i udstillingsbygningen.
 • Stella informerede om den nye vandretursfolder, hvor de væsentligste ændringer er:
  • Detailkort over det naturcenter-nære område
  • Nye adgangsveje
  • Nye stier
  • Endelig er der lavet et nyt site under Naturstyrelsens hjemmeside, hvor naturcentret og resten af Vestamager er præsenteret og markedsført.
 • Waage orienterede om planer om samarbejdet med KU-life om et phD-projekt, som bidrager til at afdække befolkningens ønsker til Vestamager. Projektet kan forhåbentlig igangsættes til efteråret og vil have fokus på blandt andet besøgstælling og besøgendes præferencer.

8. Næste møde

Næste møde i Brugerråd Syd afholdes onsdag den 29. september 2010 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken