Referat Brugerråd Syd den 21. sept. 2011

Referat som pdf: Referat Syd 1 2011.pdf

Tilstede:

Ove Løbner, Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Klaus Busck, By og Havn
Ole Rasmussen, Friluftsrådet
Betina Grimm, Tårnby Kommune
Ayla Gretoft, Center for Park og Natur, Københavns kommune
Nanna Fuornaise, Center for Park og Natur. Københavns kommune
Arne Holten, Danmarks Jægerforbund
HansHenrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden

Følgende deltog ikke:
Peter Søgaard Jørgensen, Dansk Ornitologisk Forening
Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse
Ole Nielsen, Rågården
Ole Hansen, Dragør kommune

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltog Sven Norup som referent og Stella Blichfeldt i mødet, men ikke på ekskursionen.

Dagsorden

Orientering, ved Hans Henrik ChristensenPublikumstælling på Vestamager, Stella BlichfeldtGolfbanen – status for godkendelse af 18 hullersbanen,Sven NorupStatus for digeforhøjelsen, Sven NorupEventueltNæste møde

Dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 9. september 2011. Der var ikke indkommet forslag til dagsorden fra brugerrådets medlemmer.

Ekskursion.Ekskursionen omhandlede udelukkende digeforhøjelsen. Deltagerne gik fra starten af diget ved Kongelunden, på det færdigt byggede dige til Sdr. Pumpestation. Den nye asfaltbelægning på den gamle digekrone, som var i færd med at blive lagt, blev besigtiget. Der var bred enighed om, at det bliver et fantastisk tilbud til naturbrugerne, når hele strækningen til Kalvebodbroen til Kongelunden står færdigt.Sven Norup orienterede om Naturstyrelsens beslutning om, at reviderer Amager Vildtreservat bekendtgørelsen, så færdsel tillades på den strækning på4 km af den gamle digekrone, hvor færdsel i dag er forbudt.Ove Løbner mente, at det var nødvendigt at hegne på strækningen, så man hindrer folk i at gå op på den nye digekrone.

Sven Norup forklarede, at den øgede færdslen på den gamle digekrone, vil forstyrre de fugle der raster på vandsiden af diget, men det efter Naturstyrelsens opfattelse ikke vil være af væsentlig karakter. Naturstyrelsen overvejer, dels at øge det arealet med færdselsforbud ved Klydesø, øst for Sydmøllevej (ca.60 ha), og dels at fjerne fugletårnet ved Nihøjevej og forbyde færdsel på den del af Nihøjevej der ligger i forbudszonen, som en kompenserende foranstaltning.

1. Velkomst
HansHenrik Christensen indledte med at byde de fremmødte velkommen, og takkede for et godt møde i foråret.

2. Orientering
Hans Henrik orienterede om Naturstyrelsens økonomi, som er noget anstrengt. Særligt giver bolig/jobplanen en udfordring, da den er finansieret via en besparelse på administrationen i de statslige styrelser med 2,5 % årligt i 2012 og 2013.

Hans Henrik fortalte desuden om sine tanker om at udvikle Vestamager til fremtidens besøgende. P.t. arbejdes der primært internt på ideen, men brugerrådet vil blive inddraget på et senere tidspunkt. HansHenrik Christensen håbede at der til det næste møde i brugerrådet, kan præsenteres et udkast til proccesen. Det er meget vigtigt for enheden, at der inddrages eksterne aktører i projektet, da Vestamager og Kongelunden skal ses i en helhed med de øvrige naturområder i Storkøbenhavn. Særligt de aktører der får merværdi ved et udviklet Vestamager, bør efter Hans Henrik Christensens mening bidrage.Poul Erik Birk Jakobsen mente, at det var vigtigt også at huske på beskyttelsen og ikke kun benyttelsen. Det var HansHenrik Christensen helt enig i, men mindede samtidig på, at der efterhånden herskede kaotiske tilstande ved Naturcenteret på de weekenddage, hvor der er mange besøgende, og det derfor er vigtigt at få de besøgende længere på arealet.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

3. Publikumstælling på Vestamager, Stella Blichfeldt
Stella Blichfeldt orienterede om et projekt om publikumstælling på Vestamager, eller egentlig 2 projekter. Det ene projekt går ud på at gentage et optællingsprojekt fra 1985, for at undersøge udviklingen i antallet af besøgende. Tællingen vil samtidig blive suppleret med spørgeskemaer, der skal undersøge de besøgendes grund til at bruge Vestamager. Det andet projekt går ud på at afprøve noget elektronisk tælleudstyr, som Naturstyrelsen har indkøbt. Ved at bruge de elektroniske tælleapparater de samme steder hvor der bliver talt manuelt for man afprøvet om det elektroniske udstyr tæller korrekt.

Stella Blichfeldt runddelte eksempler på spørgsmål der kan stilles ved brugerundersøgelsen. Såfremt der er medlemmer der har forslag til spørgsmål, må de meget gerne maile dem direkte til Stella på Obfuscated Email

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

4. Golfbanen – status for godkendelse af 18 hullersbanen.
HansHenrik Christensen orienterede om status for arbejdet med at godkende 18-hullersbanen. Der er p.t. ikke givet den endelige godkendelse fra Naturstyrelsen, da der er flere forhold der skal ændres inden, bl.a. fjernelse af springvand i søerne længst væk fra klubhuset og sten langs vejene, som brugerrådet så på forrige møde. Hans Henrik understregende at det var vigtigt for ham, at alle regler skal overholdes, herunder skal der ske en lovliggørelse af § 3 forholdene.Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen har skrevet til Fredningsnævnet for at bede dem tage stilling til om fitnesscenter i klubhuset er i overensstemmelse med fredningen.

Ove Løbner spurgte til hvordan Naturstyrelsen vil sikre plejen af de lysåbne § 3 arealer der er mellem golfbanerne.Sven Norup forklarede, at det var der taget højde for i plejeplanen, og der også havde været drøftelser mellemKøbenhavns Kommune og Royal Golf Center, at der som en kompensation for de overtrædelser der har været af Naturbeskyttelseslovens § 3, i forbindelsen med anlægget af golfbanen, kunne kræves at Royal Golf Center plejer anviste arealer.Ove Løbner spurgte desuden til forholdene ved materialepladsen ved greenkeepergården og Lufthavnsrutens efter underføringen ved togbanen.Sven Norup svarede, at det bl.a. var en af de udeståender Naturstyrelsen har bedt Royal Golf Center om, at komme med en plan for. Naturstyrelsen har tilkendegivet overfor Royal Golf Center, at den nuværende løsning med containere og plastikoverdækket maskinhal, ikke er en varig løsning.

5. Status for digeforhøjelsen.
Punktet blev drøftet på ekskursionen.

Flere medlemmer af rådet spurgte til beplantningen på det nye dige.Sven Norup forklarede at diget vil blive tilsået i takt med at det bliver færdigt gjort, det første stykke allerede her i efteråret.

6. Eventuelt.
Stella Blichfeldt var bekymret for Tårnby kommunes brug af P-pladsen ved Otto Baches Alle. I vinters var der deponeret knust asfalt i flere måneder, og nu var der begyndt at bliver deponeret fliser. Betina Grimm kendte ikke noget til sagen, men vil orienterer i eget system, at denne P-plads ikke må benyttes til deponi af diverse materialer, i forbindelse med anlægsarbejder i kommunen.

7. Næste møde
Næste møde blev fastlagt til 3. maj 2012 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken