Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 3. maj 2012

Tilstede:
Ove Løbner,Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Klaus Busck, By og Havn
Ole Rasmussen, Friluftsrådet
Bettina Grimm,Tårnby Kommune
Ayla Gretoft, Center for Park og Natur,Københavns kommune
Nanna Fuornaise, Center for Park og Natur.Københavns kommune
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

Følgende deltog ikke:
Peter Søgaard Jørgensen, Dansk Ornitologisk Forening
Ole Nielsen, Rågården
Ole Hansen, Dragør kommune
Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltog Jan Kidholm som referent, Sven Norup og Stella Blichfeldt.

Dagsorden

  1. Orientering, ved Hans Henrik
  2. Nyeste planer for udvikling af Naturcenter Vestamager, Stella Blichfeldt
  3. Orientering om ”Find vej projekter” i Rude Skov, Bistrup Hegn, Søllerød Kirkeskov og Rådvad. Endnu et på vej i Kongelunden. Projekterne indvies den 28/4 2012 – se mere på www.findveji.dk , Stella Blichfeldt
  4. Vildtreservaterne – status for revision af bekendtgørelser for Amager og Saltholm, Sven Norup
  5. Skovrejsning på Amager, Sven Norup
  6. Natura-2000 plejeplan for Vestamager, Sven Norup
  7. Status for Golfbanen, Sven Norup
  8. Status for digeforhøjelsen, Sven Norup
  9. Eventuelt
  10. Næste møde

Endelig dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 24. april 2012.

Ekskursion. På ekskursionen blev digeforhøjelsen besigtiget. Den sidste del mod nord er netop ved at blive færdiggjort. Sven oplyste, at med stien på den udvendige side af diget, kan man cykle og gå hele vejen fra Kongelunden til Klampenborg uden at komme i nærkontakt med biler. Når arbejdet er færdigt, vil stien på dige blive officielt indviet og Brugerrådet vil modtage invitation til at deltage i indvielsen.

1. Orientering
Hans Henrik orienterede om Naturstyrelsen igangværende arbejde med at tilpasse strukturen. Det er besluttet at Naturstyrelsens byenhederne i Roskilde, Storstrøm, Odense, Ribe, Ringkøbing, Århus og Ålborg nedlægges i løbet af de kommende år. Cirka halvdelen af medarbejderne overføres til de lokale enheder og den anden halvdel overføres til den centrale styrelse, Naturstyrelsen København i Haraldsgade. I forbindelse med tilpasningerne har det været nødvendig at afskedige medarbejdere. Naturstyrelsen, Hovedstaden har i den forbindelse måtte sige farvel til 3 medarbejdere, som fratræder i løbet af 2012. Det forventes ikke, at Naturstyrelsen, Hovedstaden berøres yderligere af strukturtilpasningen.

Hans Henrik orienterede om enhedens arbejde med den overordnede udvikling af de samlede naturområder på Vestamager og sammentækningen af naturområdets udvikling med byudviklingen i området. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af omegnskommunerne som brainstormer på udviklingsmuligheder. Brugerråd og interesseorganisationer vil blive inviteret til at deltage i ideudviklingen, når sammenarbejdet med de offentlige interessenter har fundet sin form.

2. Nyeste planer for udvikling af Naturcenter Vestamager
Stella redegjorde for ny plan for Naturcentret, hvor infrastrukturen forbedres og der skabes et Friluftshus ved sammenlægning af to nuværende huse og et foranliggende velkomstområde, som skal bidrage til, at publikum får mod på at drage videre ud til de mange tilbud ude i området. Herfra tilbydes naturformidling og udleje udstyr til friluftsliv. Herfra udgår guidede ture. Organisationerne kan låne mødelokale her i fremtiden og tilbyde egne ture med start herfra. Den nuværende naturudstillingsform ophører ved samme lejlighed og erstattes af det ny tilbud. Den daglige drift varetages af Naturstyrelsen og projekt Amager Skovhjælpere. Tårnby Kommune og forhåbentlig vil også Københavns kommune bidrage til driften.

Stella Blichfeldt orienterede om igangværende etablering af fire nye små informationshuse/madpakkehuse(runde med diameter på6 meter), som er en del af de ny naturcentertilbud. Der planlægges med temaaktiviteter ved hvert informationshus.

Informationshusene og det ny Friluftshus opføres med støtte fra Friluftsrådet.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

3. Orientering om ”Find vej projekter”
Stella orienterede om ”Find vej” projekterne, som er kommet i stand igennem et rigtig godt samarbejde med orienteringsklubberne. Fire projekter på den nordlige del af enhedens område samt i Kongelunden blev indviet den 28/4. Yderligere to projekter er på vej omkring Naturcenter Vestamager.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

4. Vildtreservaterne – status for revision af bekendtgørelser for Amager og Saltholm.
Sven orienterede om status for revisionen af vildtreservat bekendtgørelserne for Vestamager og Saltholm. Bekendtgørelsen for Amager har netop været i offentlig høring. Der kom en del bemærkninger, som Naturstyrelsen nu behandler. Sven forventede, at bekendtgørelsen kan færdiggøres medio juni 2012.

Bekendtgørelsen for Saltholm forventes afsluttet i løbet af 2012.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

5. Skovrejsning på Amager
Sven oplyste, at en ejendom i skovrejsningsområdet i Tårnby kommune med et jordtilliggende på knap6 ha, er sat til salg. Naturstyrelsen, Hovedstaden og Tårnby kommune er i dialog om mulighederne for opkøb.

6. Natura-2000 plejeplan for Vestamager
Sven oplyste, at plejeplanerne for Naturstyrelsen, Hovedstadens arealer er ved at være færdige. Enhedens plejeplan for Vestamager vil blive sammenskrevet med de øvrige plejeplaner for de offentlige arealer i området, hvorefter der vil være en høringsproces for den samlede Natura 2000 handlingsplan for Amager. Plejeplanernes fokus er naturbeskyttelse.

7. Status for Golfbanen
Sven oplyste, at samarbejdet med Royal Golf Center er inde i en god gænge. Golfcentret er i gang med at fjerne sten langs stierne og springvandet i den vestlige sø er fjernet. Fredningsnævnet har i marts besigtiget klubhuset i forbindelse med ansøgning om lovliggørelse af indretning af fitnesscenter og vaskehal. Fredningsnævnets afgørelse foreligger endnu ikke, men det blev tilkendegivet af nævnet, at der kan forventes en lovliggørelse. Endelig oplyste Ayla Gretoft fra Københavns Kommune, at kommunen nu behandler ansøgning om godkendelse af baneanlægget, hvor der skal gives planlovstilladelse til jordudlægningen, som er blevet lidt anderledes, end der oprindelig var givet tilladelse til samt en tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens §3, hvor banens afgrænsning i forhold til de beskyttede strandegnsområder er blevet lidt anderledes end forudsat i den oprindelige tilladelse.

8. Status for digeforhøjelsen
Emnet blev behandlet på ekskursionen.

9. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.

10. Næste møde
Næste møde blev fastlagt til 27. september 2012 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken