21. oktober 2014 Referat Brugerråd Syd

12-12-2014

Referat fra ordinært møde i Brugerråd Syd den 21. oktober

Deltagere:      

            Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen
            Jan Nielsen, DOF
            Dirch Schmidt, nabo
            Arne Holten, Danmarks Jægerforbund
            Rolf Andersen, DIF
            Rikke Faaborg, By og Havn
            Henriette Lunn Vonsbæk, Københavns kommune
            Heidi Jagué, DN
            Ole Rasmussen, Friluftsrådet

 

Afbud fra:            Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse
                           Bettina Hjorhøy Grimm, Tårnby kommune
                           Bertel Riber, Dragør kommune
                           Mona Gedved, Dansk Rideforbund
                           André Just Vedgren, Amager Lokaludvalg Vest

 

Fra Naturstyrelsen deltog desuden Ole Markussen, Steen Bjarke Hansen og Sven Norup (referent)

Mødet startede med en kort ekskursion, hvor Hestefælleden blev besøgt. Naturstyrelsen har i sensommeren oprenset de gamle skansehuller foran det lave kystdige langs den gamle del af Kongelunden. Efterfølgende blev arealer ved Villahøj besigtiget. Her er der i vinters lavet en opstemning af Pumpekanal 3, hvor den rammer Svenskeholmvej. Det har givet et større areal med fladvand, til stor glæde for mange vadefugle. I foråret kunne man iagttage brushøns spille her. Skovløber Matin Rivero har udtænkt et system med overløb i rør, så en erosion undgås, og så man samtid kan regulerer vandstanden.

1. Orientering.

2. Naturpark Amager. Status for arbejdet ved Ole Markussen.

Ole Markussen orienterede om, at der d. 1. oktober er indsendt ansøgning til Friluftsrådet med henblik på at blive omfattet af mærkningsordningen for danske naturparker. Det forventes, at der foreligger svar på ansøgningen medio december. Som en del af ansøgningen er der udarbejdet en Naturparkplan for Naturpark Amager, udsendt til brugerrådet, som skitserer, hvilke indsatser, der vil blive arbejdet med i planperioden 2015-2020. Naturparkplanen vil blive trykt, og når det er sket, vil brugerrådet få den tilsendt. Naturparkplanen er godkendt politisk i Københavns, Tårnby og Dragør kommuner samt af ledelsen i By & Havn og Naturstyrelsen.

I det kommende år forventes, der bl.a. at blive forstærket fokus på at få fonde til at medvirke til finansieringen af projekter, som understøtter realiseringen af visionerne for naturparken. Der vil samtidig blive igangsat et arbejde med at få lavet en fælles kommunikationsstrategi for naturparken.

Københavns Universitets projekt om Naturpark Amager, som Nordea-fonden har støttet med 1 mio. kr., forventes at blive færdigt februar 2015. Projektets analyser og konklusioner vil indgå i beslutninger om de fremadrettede indsatser. Brugerrådet vil blive orienteret.

Efter en godkendelse af Naturpark Amager i henhold til Friluftsrådets mærkningsordning, vil der blive påbegyndt et arbejde med etablering af et naturparkråd. I den forbindelse forventes Naturstyrelsen Hovedstadens to brugerråd, at blive sammenlagt, men naturparkrådet vil i praksis først og fremmest varetage rådgivningen ift. Naturpark Amager. Sammenlignet med det eksisterende Brugerråd Syd vil kredsen af deltagende organisationer formentlig blive udvidet med repræsentanter fra erhverv og kultur. Men ellers vil naturparkrådet have repræsentanter fra de samme organisationer, som er med i Brugerråd Syd. Naturstyrelsen vil til en start tilbyde, at være sekretariat for Naturparkrådet.  De andre parter i Naturpark Amager vil i naturparkrådet få en anden rolle end de i dag har i brugerrådet, idet naturparkrådet kommer til at omfatte arealer udover Naturstyrelsens. Naturstyrelsen vender tilbage vedr. etablering af naturparkråd.

Hans Henrik Christensen orienterede endvidere om en artikel i Weekendavisen, som beskrev nogle af de overordnede visioner for naturparken og sammenlignede Dyrehaven og Naturpark Amagers forskelligheder, men også hvordan de samlet supplerer hinanden til glæde for hovedstadens borgere. Artiklen vedhæftet

Forslag til nye stier på Kalvebod Fælled.

Sven Norup orienterede om Naturstyrelsens ønske om, at etablerer nye stier i nærheden af Naturcenteret. Naturstyrelsen vil ansøge Fredningsnævnet om etablering af de stier der er markeret på det kort, der var vedhæftet indkaldelsen. Desuden ønsker Naturstyrelsen, at rykke den del af Birkedamsvej, der løber direkte op af Amagermotorvejen, ca. 200 meter mod øst, for at komme væk fra trafikstøjen. Denne vejstrækning er desuden meget ødelagt af rødder, fra de poppeltræer, der er plantet af Vejdirektoratet langs motorvejen.

Brugerrådet var enig i Naturstyrelsens overvejelser.

3. Landdige projektet.

Sven Norup orienterede om status for arbejdet. Der arbejdes stadig på embedsmandsplan med deltagere fra Naturstyrelsen (Vestamager Pumpedigelag), Dragør og Tårnby kommuner om, at få udarbejdet et beslutningsgrundlag til de to kommunalbestyrelser. Københavns kommune og Metro Selskabet følger også arbejdet. NIRAS har udarbejdet beregninger der skal belyse konsekvenser ved forskelige dige højder ved em 10.000 års hændelse. Efterfølgende er NIRAS blevet bedt om, at foretage yderligere beregninger, til at kvalificerer beslutningsgrundlaget. Arbejdsgruppen afventer disse beregninger.

4. Ponyudlejningen. Status for arbejdet med at finde en ny forpagter.

Sven Norup orienterede om Naturstyrelsens plan for det videre arbejde. Der vil i løbet af november blive indkaldt lokale aktører til en forventningssamtale. Disse aktører har på forhånd vist deres interesse for at løfte opgaven. Såfremt der ikke kan findes en egnet kandidat, vil der blive annonceret for at få udvidet deltager antallet.

5. Status for hydrologiprojektet på Kalvebod Fælled.

Sven Norup omdelte et kort udarbejdet af COWI, der viste en plan for hvor grundvand fra Øresundsforbindelserne, kan benyttes, til at forbedre forholdene for især vadefugle på strandengene. COWI har foreslået, at der laves en 10-15 meter bred ”grøble”rende over Nordre Klapper til Koklapperne, hvor ca. 100 ha. eng kan holdes våde i yngleperioden 1. april til 1. juli. Sund og Bælt A/S pumper mange tusinde kbm. grundvand ud i Københavns Havn årligt. Det er dette, let salte (ca. 3 0/00) grundvand, som Naturstyrelsen er i færd med, at undersøge om det kan benyttes til at forbedre naturforholdene på strandengene.

 6. Life-projekt og udsætning af strandtudser på Kalvebod Fælled.

Sven Norup orienterede om et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen og Københavns kommune om udsætning af strandtudse på Kalvebod Fælled. Naturstyrelsen deltager i LIFE-projektet Semiaquatic, der er et samarbejde mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Naturstyrelsen vil forbedre forholdene for strandtudse og efterfølgende genudsætte denne rødlistede bilag IV art på Nordre Klapper og Koklapperne. Københavns kommune har strandtudse som ansvarsart, og har derfor besluttet at deltage i projektet med en medfinansiering på 100.000 kr.

Der var stor tilfredshed i brugerrådet omkring dette samarbejde.

7. Samarbejdsfora for rytterne.

Sven Norup orienterede om, at der den 18. september blev afholdt et møde med ryttere fra flere heste etablisamenter på Sydamager. Af rytterne døbt ”Skovudvalget”. Her blev der bl.a. enighed om, en fælles arbejdsdag den 25. oktober, hvor frivillige istandsatte de spring i Kongelunden, der er forfaldet igennem de seneste år.

8. Eventuelt.

Ole Rasmussen spurgte om det er korrekt, at Naturstyrelsen er ved at sælge skydebanerne ved Selinevej. Hans Henrik Christensen svarede, at det ikke er korrekt, men Københavns kommune ønsker at sælge de huse, som kommunen har opført på lejet grund. Københavns kommune lejer riffelskydebanerne af Naturstyrelsen, og videreudlejer til en organisation af riffelklubber.

Heidi Jagué spurgte om flagremusegrotten er blevet taget i brug af – flagremus. Sven Norup svarede, at der endnu ikke er konstateret flagremus i grotten, og Naturstyrelsen overvejer at opsætte træbeklædning i loftet, som flagremusene bedre hænge fast.

9.Næste møde.

23. april 2015 kl. 13.00