Referat fra stiftende møde i Amager Naturparkråd.

Mødet blev afholdt i Friluftshuset, Naturcenter Amager, Granatvej 7, 2770 Kastrup, onsdag den 25. november 2015 kl. 13.00-15.45.

Print referat: Referat Amager Naturparkråd den 25. november 2015

Fremmødte:   

Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen (formand)

Rikke Faaborg Jarmer, By- og Havn

Helle Holsøe, Københavns kommune

Betina Grimm, Tårnby kommune

Christopher Søe, Dragør kommune

Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

Inge Christiansen, Dansk Ornitologisk Forening

Jan Jakobsen, Grønt Råd i Tårnby/Dragør kommuner

Ebbe Salling, Danmarks Jægerforbund

Kirsten Heinrich, Dansk Rideforbund

Rolf Andersen, Dansk Idrætsforbund

Erik Agertoft, Danmarks Naturfredningsforening, suppleant for Ove Løbner

André Just Vedgren, Amager Lokaludvalg Vest

Ole Rasmussen, Friluftsrådet

Axel Bendtsen, Dragør Turistforening

Henrik Poulsen, Parkrun

Siv Raun Andersen, Grundejerforeningsskretriatet Ørestad

Gert Clevin, Tårnby Seniorråd

Annelise Holm, Tårnby Forenings Råd

 

Afbud fra:

Kurt Wriedt, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby

Sara Steffensen, Spejderne i Tårnby

 

Desuden deltog fra partnerskabet Sven Norup, Naturstyrelsen (referent) og Birthe Bertelsen, Københavns kommune.

Ekskursion

Mødet startede med en ekskursion, hvor rådet fik fremvist nogle af de projektområder der p.t. fokuseres på i partnerskabet. Der arbejdes på en fondsansøgning, hvor der skal ses på indgangene til Naturparken og byranden mellem Ørestad Syd og Naturparken. Her bliver der både set på den sydlige, allerede etablerede byrand, og på arealet mellem Kanonvej og det vestlige forløb af Ørestad Syd. Rådet fik desuden fremvist området hvor By og Havn er i færd med at skabe en grøn kile ind i Ørestad ved Arenakvarteret. Det kommer til at involvere en mindre del af Naturparkens areal. Arealet hvor HOFOR har forespurgt Naturstyrelsen om at anlægge en sø til rensning af vand fra vejene i Ørestad Syd blev fremvist (efterfølgende drøftet under pkt. 7 på mødet).

Derefter gik ruten af Kalvebodsti, hvor rådet fik en kort orientering om EU-Life projektet Semiaquatic, hvor Naturparken har fået godkendt et projekt med at reintroducere strandtudsen til Naturparken. Projektet skal dels etablere egnede ynglepaddedamme på Nordre Klapper og Koklapperne, og dels genudsætte strandtudser i Naturparken. Fra Kalvebodsti gik turen ad Dæmningsvej, hvor der blev orienteret om projektet med at sikre bedre adgang til Køge Bugt og Kalveboderne.

 

Dagsorden:

  1. Velkomst.

Hans Henrik Christensen (HHC) bød velkommen, og orienterede om baggrunden for nedsættelse af naturparkrådet. Partnerne bag projektet har et klart ønske om, at udviklingen af Naturparken sker i tæt dialog med brugere af Naturparken. Alle de inviterede organisationer er udpeget af partnerne bag Naturparken. Desuden er Naturparken blevet omfattet af Friluftsrådets mærkningsordning for Naturparker i Danmark. Et af kravene i mærkningsordningen er at der nedsættes et naturparkråd.

Præsentation af medlemmer af brugerrådet.

De fremmødte medlemmer af rådet præsenterede sig for hinanden.

Kommissorium for Naturparkrådet.

Tilrettet kommissorie vedhæftet referatet.

HHC understregende, at det er parternes klare ønske, at der skal være åbenhed om arbejdet i rådet, at det bliver et forum hvor partnerne kan få synspunkter fra rådets medlemmer. Det er et stort råd med mange medlemmer, og der er åbenhed for at nedsætte ad hoc grupper, der kan se på delområder, hvor der er medlemmer der har særlig interesse. Gert Clevin var bekymret for forskelligheden af medlemmerne af rådet, og for at det kan give konflikter. HHC svarede, at det sådan set er formålet med rådets sammensætning, at forskellige interesser kan udveksle synspunkter og forhåbentlig finde en fælles forståelse for, at der er mange forskellige interesser i udvikling af Naturparken.

Andrè Just Vedgren spurgte til det parkrådsmøde, som Københavns Kommune har indkaldt til vedr. Amager Fælled senere samme dag. Helle Holsøe svarede, at det er en midlertidigt gruppe der er indkaldt i forbindelse med, at der skal udarbejdes en ny pleje- og udviklingsplan for Amager Fælled. HHC uddybede, at det er Københavns Kommune der afgør, om dette arbejde fremadrettet skal inkluderes i Naturparkrådet, men at Naturstyrelsen forventer at benytte sig af rådet ved udarbejdelse kommende plejeplaner for Kalvebod Fælled.

  1. Partnerskabets organisering.

Naturparken er organiseret med en styregruppe, der er sammensat af chefer fra de 5 parter bag projektet. Det daglige arbejde koordineres af projektleder Ole Markussen, der er ansat af Naturstyrelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de 5 partnere.

 

    5.  Status for arbejdet med fondsansøgning.

HHC fortalte, at et væsentligt formål med dannelsen af Naturparken er, at der dannes grundlag for større tværgående projekter, der kan skabe grundlag for ekstern medfinansiering. Der har været nedsat en tænketank, hvor flere af de større almennyttige fonde har været repræsenteret. I dette arbejde er der fra Naturparkplanen udvalgt tre fokusområder, som partnerne er i færd med at færdiggøre en projektansøgning om. De tre fokusområder er Kysten, Byranden/Indgange og Naturparkens sociale dimension. P.t. arbejdes der på at se på indgangene fra Ørestads Boulevard og Asger Jorns Alle til Kalvebod Fælled og ved Grønjordsvej ved Amager Fælled. Langs byranden mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled arbejdes der på at opbløde det meget skarpe skel mellem by og Naturparken, samt at se på de friluftsmæssige udviklingsmuligheder på arealet medlem Ørestad Syd og Kanonvej. Sidst og ikke mindst arbejdes der på at få etableret ”blå støttepunkter” langs kysten og nord for Slusen i havnen. De blå støttepunkter skal sikre adgang til vandet. HHC understregede, at der arbejdes med skitseprojekter der skal benyttes til fondsansøgningen, og når der forhåbentligt er rejst penge til projekterne, vil rådet blive inddraget i projektet.

Siv Raun Andersen spurgte til inddragelsen af de grundejere der bliver berørt af projekterne. Rikke Faaborg Jarmer svarede, at der er fokus på dette, og at grundejerforeningerne vil blive inviteret til et møde.

Gert Clevin spurgte om løbet var kørt, nu da der allerede arbejdes på fondsansøgningerne, og han godt var klar over, at dem der betaler også har det sidste ord. HHC svarede, at et projekt der har bred modstand i Naturparkrådet, nok heller ikke er et projekt som det bliver let at få fonde til at støtte. Derfor vil projekterne blive forelagt rådet på et senere tidspunkt, hvor der vil være mulighed for at præge retningen. Partnerne har et klart ønske om at have rådets opbakning til de projekter, der forhåbentlig bliver til noget i den nærmeste fremtid.

Erik Agertoft var glad for, at rådet vil blive hørt.

Rikke Faaborg Jarmer uddybede med, at partnerne er i gang med at finde penge til at realisere dele af Naturparkplanen, og det er afslutningen af fase 2. Efterfølgende kommer fase 3 der er projekteringen, hvor rådet vil blive inddraget. Her skal parterne og rådet være samskabende og medudviklende.

Rolf Andersen spurgte til muligheden for, at etablere adgang til Naturparken fra Kalvebodbroen for bilister, idet området var svært tilgængeligt. HHC svarede, at det er nævnt tidligere i processen med udarbejdelse af Naturparkplanen, men der p.t. ingen planer er. Sven Norup uddybede med, at der har været kontakt til Vejdirektoratet og Sund og Bælt A/S, der umiddelbart finder det vanskeligt at etablere en afkørsel på det pågældende sted. Rolf Andersen nævnte desuden Selinevej som en mulighed for en ny større indgang.

Inge Christensen fandt det udmærket, at der er steder i Naturparken, der er mindre tilgængelige end andre.

Aksel Bendtsen mente, at rådet var for stort til, at man kan drøfte detaljer i de enkelte projekter, og foreslog at det blev muligt at komme med skriftlige input. Foreslog desuden, at der blev dannet en Facebookgruppe hvor der kunne være en dialog. HHC takkede for forslaget, som partnerskabet vil overveje nærmere. Men han fandt det samtidig vigtigt, at man mødtes for at de forskellige organisationer kan udveksle holdninger.

 

  1. Kommende naturprojekter.

Sven Norup orienterede om EU-Life projektet Semiaquatic, som lige er blevet godkendt af EU. Projektet ledes af Skåne Län, og er et tværnational projekt med fokus på bl.a. truede padder. Projektet i Naturparken er på 650.000 kr. hvoraf Københavns Kommune bidrager med 100.000 kr. Der skal bl.a. etableres nye egnede paddeyngledamme og der skal udsættes strandtudser. Strandtudsen har levet i Naturparken indtil får få år siden, hvor den forsvandt på grund af dens levesteder har været under tilgroning i mange år.

Sven Norup afsluttede med at opfordrede rådet til at komme med forslag til projekter og tiltag til forbedring af naturtilstanden i Naturparken.

 

  1. Vandafledning til Kalvebod Fælled fra Ørestad.

Sven Norup orienterede om en henvendelse, som Naturstyrelsen har fået fra HOFOR, om anlæg af en mindre sø i Naturparken, der skal modtage vand fra bilvejene i Ørestad. Vand der i dag bliver pumpet til rensningsanlægget Lynetten. Søen skal fungere som et sediments bassin, hvor miljøskadelige stoffer bundlejres inden det rene vand ledes ud i Naturparkens grøftesystem.

Der udspandt sig en længere diskussion, hvor flere udtrykte bekymring for at etablere et rensningsanlæg for forurenet vejvand i naturen.

HHC afsluttede punktet med at konstaterer, at der i rådet ikke var meget opbakning til projektet, som det i første omgang er blevet præsenteret for rådet. Han understregede, at der naturligvis ikke ville blive givet tilladelse til at udlede forurenet vejvand i Naturparken.

  1. Eventuelt.

HHC afrundede mødet med at samle op på Aksel Bendtsens forslag om, at der skal findes et net baseret løsning på information og kommunikation mellem partnerne og rådet. Om det skal være Facebook eller en anden løsning ville han ikke lægge sig fast på, men partnerskabet kommer med et forslag.

Helle Holsøe nævnte, at temamøder også kan være en mulighed, set i lyset af, hvor lidt tid der er til hvert enkelt punkt på de 2 årlige møder i rådet.

Andrè Vedgren mente at 2 årlige møder var for sjældent at mødes, og var tilhænger f temamøde imellem de ordinære møder i rådet.

Aksel Bendtsen var bekymret for brugen af ad hoc grupper, da det er rådets opgave at have fokus på helheden, hvilket ofte går tabt i ad hoc grupper. Fandt skriftlighed som en god løsning, ved drøftelse af mindre forhold.

Ebbe Salling mente, at der var for lille parkeringskapacitet på P-pladsen ved indgangen ved Otto Baches Alle, og foreslog at trekanten mellem Hein Heinesens skulptur og porten kunne inddrages som et parkeringsområde, alternativt kunne arealet middelbart syd for Metroselskabets rangerområde også bruges som parkering . Hans Henrik Christensen henviste til det nyligt opførte P-hus over for Verstamager Metrostation.

 

  1. Næste møde.

Tirsdag den 19. april kl. 13.00-16.00 på Kongelundsfortet.

 

Venlig hilsen

Hans Henrik Christensen

Skovrider og formand for Naturparkrådet