Referat af møde i Brugerråd Syd d. 10. maj 2005 på

Naturcenter Vestamager

Deltagere:

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Birgitte Kortegard, Københavns Kommune

Bertel Riber, Dragør Kommune

Heidi Jaqué, Danmarks Naturfredningsforening

Bent Böhlers, Friluftsrådet

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Ole Nielsen, nabo

Der var afbud fra:

Chr. Ebbe Mortensen, Københavns Amt

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idræts Forbund

Fra Jægersborg skovdistrikt deltog skovfoged Sven Norup Jacobsen, naturvejleder Stella Blichfeldt og forstfuldmægtig Anette Munk Ebbesen.

Mødet blev indledt med en ekskursion.

Første stop var ved Storehøj. Fra toppen af bakken så brugerrådet ned på søen, hvor skovdistriktet planlægger at lave en spang i rørskoven og to indbyggede fugleskjul helt tæt på vandfladen. Desuden skal der etableres en sti rundt om søen og opstilles borde/bænke, bålplads m.v.

Arealet omkring Storehøj og Storehøjsøen er i år taget ud af græsningsfolden og græsses alene af dåvildtet, da stier og spang ellers vil ødelægges af kvæget.

Brugerrådet fandt, at der var lagt op til et spændende projekt.

Næste diskussionspunkt var det smalle areal mellem Kanonvej og Ørestaden, der p.t. er ret åbent. Det er skovdistriktets plan at gøre området lidt mere "uldent" gennem en beplantning med eg og tjørn. Beplantningen vil dels sløre hegnet dels nærheden til Ørestaden.

Brugerrådet tilsluttede sig dette.

Det næste stop-punkt var faunapassagen ved motorvejsbroen. Passagen var blevet trukket 20-30 meter tilbage fra hegnet, og virkede således ikke efter hensigten. Skovdistriktet havde bedt Sund og Bælt om, fremfor at flytte passagen, at supplere det opsatte hegn, således at der bliver et sammenhængende hegn hen til passagen, hvorved den kan fungere efter hensigten.

Brugerrådet fandt denne løsning god.

Skovdistriktet orienterede om, at der p.t. verserer en sag ved fredningsnævnet. Den drejer sig om, at hundeklubben har søgt tilladelse til jordpåfyldning for at udjævne terrænet. Denne tilladelse har distriktet ved en fejl givet, uden først at have spurgt fredningsnævnet. Da jordpåkørslen var i gang og fejlen blev opdaget blev arbejdet øjeblikkelig standset og fredningsnævnet blev ansøgt om tilladelse til at opretholde den jordpåfyldning, der allerede havde fundet sted. (Red.: Fredningsnævnet har efterfølgende givet dispensation til jordpåfyldningen. Der udestår stadig en dispensation fra Københavns kommune vedr. naturbeskyttelseslovens §3. )

Brugerrådet så på afstand det pågældende areal.

Herefter kørte brugerrådet til den sydlige del af Vestamager, for at se den nye shelter, Viben, der nu er klar til brug. Brugerrådet var tilfredse med et nye tilbud og mente, at distriktet skulle fortsætte med at udvikle den slags tilbud, så længe der fortsat er efterspørgsel herefter. Brugerrådet roste shelterens udformning og var glade for den flittige brug.

Brugerrådet så herefter distriktets nye formidlingsbro, der dog ikke var bygget helt færdig. Broen er placeret ved den sydlige spids af Amager, ud i Køge Bugt. Broen består af et stort dæk, der flyder på vandfladen. Broen kan bruges til naturformidling om stranden og havmiljøet. Det er også meningen, at publikum skal benytte broen f.eks. til badning og fiskeri. Der er plads til mere end en hel skoleklasse ad gangen. Der er endnu ikke etableret forbindelse fra diget ud på broen, da ansøgningen herom til fredningsnævnet endnu ikke er godkendt.

Broen blev rost af brugerrådet.

Herefter kørte brugerrådet til Naturcenter Vestamager.

Dagsorden:

 1. Plejeplan for Vestamager 2005-09.
 2. Golfanlægget, herunder
  – afvikling af skytteforeningernes huse
  – flytning af hundetræningsbanen
 3. Natur- og publikumsprojekter
  – Formidlingsbro i Køge Bugt
  - LIFE-projekt i samarbejde med DOF
  - Traktørsted
 4. Ændringer i EU-regler. Landskabspleje ved græsning.
 5. Eventuelt.
 6. Næste møde.


Formanden bød brugerrådet velkommen indenfor efter ekskursionen. Bent Böhlers blev budt velkommen som ny repræsentant for Friluftsrådet

Pkt. 1. Plejeplan for Vestamager 2005-09.

Anette Munk Ebbesen indledte med at runddele et nyt udkast til plejeplanen for Vestamager samt kopi af de i alt 4 høringssvar, der var modtaget.

Høringssvarene og de ændringer de har giver anledning til i plejeplanen blev gennemgået. I det nye udkast til plejeplan var ændringer som følge af høringssvarene samt konsekvens af drøftelserne på de sidste brugerrådsmøde indføjet med +/-tekst, således at det var hurtigt at danne sig et overblik over de foretagne rettelser.

Det nye udkast til plejeplan blev herefter gennemgået.

Birgitte Kortegaard spurgte til, om Naturklagenævnets afgørelse vedr. §3-arealer på golfbanen skulle medtages i Plejeplanen. Fandt, at denne afgørelse havde samme vægt som fredningskendelsen og kunne anvendes som fortolkningsbidrag. Hertil svarede Klaus Waage Sørensen, at det stadig var under overvejelse hvorvidt afgørelsen skulle medtages. Imod taler, at afgørelsen er meget specifik.

Klaus Waage Sørensen redegjorde for, at distriktet nu skriver plejeplanen færdig, bl.a. tilføjes de besigtigede projekter omkring Storehøj og formidlingsbroen i Køge Bugt. Herefter sendes planen i endelig høring de relevante steder og lægges efterfølgende på distriktets hjemmeside.

Brugerrådet tilsluttede sig, at plejeplanen snarest muligt gøres færdig og gøres tilgængelig på skovdistriktets hjemmeside.

Pkt. 2. Golfanlægget.

Formanden indledte med at oplyse, at Københavns kommune og skovdistriktet begge har godkendt detailprojekterne for anlæggets nordlige del. Der mangler endnu detailprojekt og godkendelse af hovedbanen.

Der anlægges en offentlig sti syd om golfbanen, ud forbi skyttecentret. Dette anlæg sker i forbindelse med anlæg af golfbanen.

Skytteforeningernes huse
Klaus Waage Sørensen kunne endvidere oplyse, at med hensyn til skytteforeningernes huse har distriktet forlangt, at disse flyttes til syd for banen, således at der kan ske en endelig afvikling nordpå. Golfinvestor har betalt for nyopførsel af 2 klubhuse, mens golfprojektet og skovdistriktet betaler nedrivning af de eksisterende huse.

Hundetræningsbanen
Banen er flyttet (som beskrevet i den gamle plejeplan). Som brugerrådet så under ekskursionen er der sket en fejl på distriktet vedr. tilladelse til jordpåfyldning. Fredningsnævnet besigtiger arealet og træffer afgørelse d. 25. maj.

Klaus Waage Sørensen fortalte endvidere, at Sund & Bælt vil forhøje digekronen fra det sted hvor jernbanen går i jorden til Kanonvej. Forhøjelsen skal foretages for at forhindre oversvømmelser ved en "1000-års hændelse". Sund & Bælt mener, at dette ligger indenfor anlægsloven, og det vil i givet fald betyde, at der under alle omstændigheder skal foretages jordarbejder.

(Red.: Fredningsnævnet har efterfølgende givet dispensation til jordpåfyldningen. Der udestår stadig en dispensation fra Københavns kommune vedr. naturbeskyttelseslovens §3. )

Brugerrådet tog orienteringerne til efterretning.

Pkt. 3. Natur- og Publikumsprojekter.

Formidlingsbro i Køge Bugt
Broen var blevet beset af Brugerrådet under ekskursionen.

Broen mangler endnu godkendelse fra fredningsnævnet vedr. den del, der skal etableres på land.

LIFE-projekt i samarbejde med DOF
Der afholdes møde mellem DOF og skovdistriktet d. 26. maj.

Der søges midler i EU til genopretning af levesteder for engfugle.

Brugerrådet støttede dette.

Traktørsted
Distriktet har fået bevilget 600.000,- kr. fra Naturstyrelsen til at bygge et traktørsted ved Naturcenter Vestamager. Da budgettet for bygningen er godt 2 mio. kr. må projektet enten reduceres eller der må skaffes ekstern finansiering. Klaus Waage Sørensen oplyste, at distriktet p.t. har ét godt kort ude i byen, hvorfor han regnede med a være i gang med at bygge primo 2006. I første omgang bygges taget – på stolper, senere kan væggene sættes op.

Brugerrådet anbefalede, at distriktet fortsatte jagten på eksterne midler fremfor at reducere byggeriet.

Pkt. 4. Ændring af EU-regler. Landskabspleje ved græsning.
Sven Norup Jakobsen fortalte, at kun en af de hidtidige forpagtere har ønsket at indgå forpagtningsaftaler under de EU-regler, der nu gælder. Distriktet har på de øvrige arealer indgået græsningsaftaler, hvor distriktet selv står for opsætning af hegn, hegnsvedligehold, vand m.v., landmanden sætter blot sine dyr ud på arealet. Ca. 650 ha græsning var i udbud først på året, og der er indgået aftaler for alle arealer.

Resultatet af de gennemførte udbud er blevet, at hvor distriktet før fik penge for at bortforpagte arealerne skal vi nu betale for at få arealerne afgræsset. I alt skal distriktet betale ca. ½ mio. kr. om året for at få græsset Vestamager. Sammenlignet med andre skovdistrikters græsarealer består Vestamager af næringsfattig græseng, der aldrig er blevet gødet eller omlagt.

I de nye aftaler har vi forøget kravene til græsningstryk. Hvor det tidligere gik 1 dyr/2 ha er kravet nu 1 dyr/ha. Dette giver en væsentlig bedre og tættere græsning.

Brugerrådet anbefalede det forøgede græsningstryk og glædede sig over, at Jægersborg Statsskovdistrikt fortsætter med den intensive græsning, på trods af de omkostninger, der er forbundet hermed.

Pkt. 5. Eventuelt.

Ammunitionsrydning
Klaus Waage Sørensen fortalte om et stort internationalt seminar om ammunitionsrydning, hvor han af Forsvaret var blevet bedt om at holde et oplæg om "en udenforståendes oplevelser". Klaus Waage Sørensen havde bl.a. fortalt, at i henhold til statistiske oplysninger var det langt farligere at cykle fra København til Vestamager end at gå rundt på arealerne, selvom der ikke ryddes for forsagede granater.

Han kunne endvidere orientere om, at Forsvaret p.t. overvejer at åbne arealerne som de er, incl. risikobeskrivelser. Dette vil være under forudsætning af, at arealerne stadig kan bruges som øvelsesterræn for uddannelse af ammunitionsryddere.

Dåvildt
Klaus Waage Sørensen oplyste, at den netop gennemførte forårstælling havde vist, at arealet huser en vinterbestand (før der sættes kalve) på ca. 400 dyr. Distriktet nåede ikke helt op på afskydningsplanens antal dyr, så der er p.t. lidt flere dyr end vi gerne vil have. Det betyder, at afskydningen næste vinter bliver lidt hårdere.

Johnny Skjoldborg Krogh fortalte, at Tårnby Kommune netop havde købt nye cykler til naturcentrets cykeludlån. Der er indkøbt 53 nye, sorte cykler incl. cykelhjelme.

Brugerrådet tog orienteringerne til efterretning.

Pkt. 6. Næste møde.
Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 20. september 13.00

Punkter til dagsordenen er velkomne.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken