Referat af møde i Brugerråd Syd d. 10. maj 2006 på

Naturcenter Vestamager

Deltagere:

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Chr. Ebbe Mortensen, Københavns Amt

Ove Løbner, Københavns Kommune.

Bertel Riber, Dragør Kommune

Thorbjørn Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening

Michael Borch Grell, Dansk Ornitologisk Forening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idræts Forbund

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Der var afbud fra:

Niels Egebjerg, Friluftsrådet

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Henrik Olsen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Ole Nielsen, Nabo

Fra Jægersborg skovdistrikt deltog skovfoged Sven Norup, naturvejleder Stella Blichfeldt og forstfuldmægtig Anette Munk Ebbesen.

Mødet blev indledt med en ekskursion.

Første stop: Skovrejsningsområdet syd for Kalvebodvej – lukning af vej.

Skolevej er en offentlig vej, der forbinder Kalvebodvej og Fælledvej. På Skolevej ligger 4 huse i en lille enklave. Skovdistriktets nye ride- og cykel-/gangstier krydser Skolevej. For at forebygge, at der på et tidspunkt sker et uheld med påkørsel af bløde trafikanter, ønsker skovdistriktet at lukke Skolevej før den krydses af ride- og cykel-/gangstien, dvs. mellem bebyggelsen og Kalvebodvej. Beboerne på vejen får herved en lidt længere strækning at køre ud fra deres ejendomme, hvis de skal nordpå, til gengæld øges trafiksikkerheden betydeligt.

Skovdistriktet har drøftet vejlukningen med de berørte beboere, der alle bakker op om forslaget.

Skovdistriktet kan ikke selv nedlægge en offentlig vej, men kan rette henvendelse til Dragør Kommune om at vejen lukkes.

Brugerrådet anbefalede skovdistriktet at rette henvendelse til Dragør Kommune med henblik på at få lukket Skolevej mellem bebyggelsen og Kalvebodvej.

Næste punkt: Skovdistriktets primitive overnatningsplads ved Længste Høj. Et nyt tiltag.

Overnatningspladsen har p.t. borde og bænke samt et bålsted. Brugerne kan selv medbringe telt.

Placering af pladsen er valgt ud fra, at den skulle ligge tørt. Længste Høj ligger på en sandknold, længst muligt væk fra lufthavnen. Der går en bus på Fælledvej, som stopper lige ved Skolevej. Skovdistriktet vil rydde et smalt spor gennem bevoksningen fra busstoppestedet til overnatningspladsen. Naboen er indforstået med, at pladsen er blevet etableret.

Johnny Skjoldborg Krogh fra Tårnby naturskole fandt, at den primitive overnatningsplads ville være et oplagt sted f.eks. at afholde kurser for Dragør Kommunes lærere.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at hvis skovdistriktet til den tid havde de fornødne midler, ville man opkøbe de resterende fire ejendomme i skovrejsningsområdet i Dragør Kommune. Hele området blev i sin tid udlagt til skovrejsning i planmæssig sammenhæng, da det ikke, på grund af støj fra lufthavnen, kunne byudvikles.

Den primitive overnatningsplads blev rost meget af Brugerrådet.

Herefter kørte Brugerrådet mod Naturcentret.

Undervejs i bussen fortalte Sven Norup, at skovdistriktet i de lokale medier havde udskrevet en navnekonkurrence. Borgerne var blevet bedt om at foreslå navne til to veje: Dels midterstien i Kongelunden dels den nye ride og cykel-/gangsti. Der var indkommet mange gode forslag, men valget var faldet på fremover at kalde Midterstien for Collins Sti og den nye sti for Fasanstien. Disse navne bliver nu skrevet ind på kort o.l. når Dragør Kommune har godkendt forslagene.

Klaus Waage Sørensen fortalte mens bussen passerede Forsvarets arealer, at skovdistriktet har foreslået at lave et magelæg med Forsvaret. Skovdistriktet er interesseret i Forsvarets marker og forlæg og kan til gengæld tilbyde Forsvaret nogle arealer ved øvelsesterrænet i Oksbøl. P.t. er der dog ikke rigtig nogle forhandlinger i gang, da der i forbindelse med nedlukningen af Farum kasserne er blevet overført personel til Amager. Men skovdistriktet er stadig interesseret i arealerne.

Dagsorden:

 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer.

  Medlemsfortegnelse og regler for brugerråd. Golfanlægget, herunder
  – afvikling af skytteforeningernes huse
  – flytning af hundetræningsbanen

 2. Orientering om igangværende projekter

 3. Orientering om LIFE-projekt strandenge.

 4. Ammunitionsrydning. Manglende fremdrift.

 5. Afgrænsning mod Ørestaden

 6. 60.000 boliger på Vestamager?

 7. Plejeplanen for Vestamager

 8. Lokale Miljøinitiativer.

 9. Næste møde


Formanden bød brugerrådet velkommen indenfor efter ekskursionen. Bent Böhlers blev budt velkommen som ny repræsentant for Friluftsrådet

Pkt. 1.Velkomst og præsentation af nye medlemmer.
Klaus Waage Sørensen bød brugerrådet velkommen indenfor efter ekskursionen.

En særlig velkomst til Thorbjørn Stoltze som nyt medlem for DN.

Brugerrådets andet nye medlem, Niels Egebjerg fra Friluftsrådet, havde måttet melde afbud.

Formanden kunne endvidere oplyse, at Botanisk Forening gennem flere år havde været inviteret til at deltage i Brugerrådet, men at de heller ikke i år havde svaret. Foreningen bliver herefter slettet af medlemsfortegnelsen.

Der blev runddelt en adresseliste for brugerrådet. En opdateret adresseliste vedlægges referatet.

Pkt. 2. Orientering om igangværende projekter

Traktørsted:

Klaus Waage Sørensen oplyste, at Tårnby Kommune har bevilget 1,2 mio. kr. til at bygge traktørstedet. Skovdistriktet har netop fået en ekstrabevilling til projektet, således at vi nu kan gå i gang.

Traktørstedet får samme størrelse som Aktivitetshuset. Der bliver tale om et åbent dæk med tag over. Der er lysindfald midt i taget.

Der vil være udskænkning i den ene ende.

Stella Blichfeldt fortalte, at skovdistriktet p.t. overvejer om, hvordan serveringen skal gribes an. Da vinteren er lavsæson kan det være svært med en ekstern forpagter. Desuden vil skovdistriktet gerne sikre sig, at traktørstedets tilbud ikke er i modsætning til den undervisning, der foregår på de omkring liggende naturskoler og i udstillingshuset om sund livsstil, grøn hverdag m.v.

Skovdistriktets tanker går i retning af et skovhjælper-projekt, som det kendes fra Herstedshøje (Københavns Statsskovdistrikt – Vestskoven). Her serverer en række velfungerende, sentudviklede mennesker ”mad over disken”. Maden er lavet udefra. Hos os kunne det udover servering i traktørstedet måske også omfatte cykeludlån, rengøring o.l.

P.t. diskuteres modellen med Tårnby Kommune, der er meget positive. Erfaringer fra Herstedhøje er også, at publikum opfatter det positivt.

Poul Erik Birk Jakobsen spurgte til økonomien i serveringsdelen.

Klaus Waage Sørensen svarede, at det offentlige under alle omstændigheder skulle stå bag. Indtægter fra salget går ind og dækker nogle af omkostningerne.

Stella Blichfeldt supplerede, at der i dagligdagen naturligvis skal være et tæt samarbejde mellem skovhjælperne og den daglige leder.

Med hensyn til selve byggeriet fortalte Anette Munk Ebbesen, at der er underskrevet kontrakt med en entreprenør, og selve byggeriet går i gang ultimo maj.

Klaus Waage Sørensen mente, at det først vil være realistisk at regne med servering fra begyndelsen af næste sæson.

Lukning af offentlig vej, primitiv lejrplads og navnekonkurrence. Drøftet under ekskursionen.

Ny strandeng ved Sydvestpynten.

Syd for hestefælleden er et strandengsområde åbnet op. Området har tidligere været helt bevokset med Rosa rogusa. Denne er blevet knust, hvilket har givet et helt åbent kig. Der er ryddet helt ned til Kongelundskroen.

Brugerrådet tog orienteringerne om projekterne til efterretning.

Pkt. 3. Orientering om LIFE-projekt strandenge

Sven Norup indledte med at fortælle, at LIFE-ansøgning om strandenge netop var godkendt i EU. Projektet er budgetteret til 10,7 mio. kr, hvoraf de 5,3 kommer fra EU. Ca. halvdelen af projektets volumen ligger på Vestamager.

Konkret er der søgt om følgende på Vestamager:

 • Rydning af krat og birkeskov de steder vi ønsker det.
 • Etablering af et net af kunstrævegrave, således at gravene er der, når rævene vender tilbage efter tilbagegang som følge af skab.
 • Stemmeværker til at styre vandstanden på arealerne.
 • Formidling. Nyanlæg af stier.

Lige nu er der meget få ræve på grund af skab, og der ses en tendens til at være flere fugle på arealerne. For at verificere de foreliggende data bliver Henrik Olsens undersøgelser fra hans ph.d.-afhandling, der viste, at ræve tidligere udgjorde et stort problem, gentaget.

Michael Borch Grell spurgte til tidshorisonten for projektet på Vestamager og om der under formidling evt. kunne indgå flere fugleskjul.

Klaus Waage Sørensen mente, at der ville gå 3-4 år før projektet var afsluttet. Bl.a. er nogle aktiviteter sæsonafhængige. Det er bedst at fælde træer når de ikke har blade på, samtidig skal der tages hensyn til, at der skal være tilstrækkelig tørt til, at der kan køres på arealerne. Lige nu er det f.eks. for vådt til at køre på arealerne.

Omkring skjul er det endnu for tidligt til at være helt konkrete, men en mulighed kunne måske være ved Sydmøllehøj.

Michael Borch Grell roste skovdistriktet og glædede sig over, at projektet var kommet igennem i EU. Især også fordi der var tale om sidste runde under LIFE-programmet, så han synes det var heldigt, at Vestamager lige nåede at komme med.

Ove Løbner spurgte, hvor langt op projektet går, om også arealer i Københavns Kommune ville blive berørt.

Sven Norup svarede, at projektet holder sig indenfor det hegnede område, vest for Ørestaden.

Brugerrådet glædede sig over, at strandengen havde opnået tilskud fra EU-LIFE midlerne.

Pkt. 4. Ammunitionsrydning. Manglende fremdrift.

Klaus Waage Sørensen indledte punktet med at fortælle, at regeringen har besluttet at sende 350 mand til Afghanistan for at rydde miner. Konsekvensen heraf vil være, at rydning af arealer i forbindelse med Ørestaden, golfbanen og Vestamager går helt i stå.

Med HOKs (Hærens Operative Kommando) vidende har skovdistriktet klaget over den manglende fremdrift i rydningen til Forsvarskommandoen. Så må vi se om det fører til noget. Skovdistriktet overvejer nu, om miljøministeren evt. skal inddrages i sagen.

Et af problemerne er, at der på de årlige finanslove er afsat penge og mandskab til opgaven, men ingen kan forklare hvor hverken midler eller personale er.

Poul Erik Birk Jacobsen konstaterede, at sagen om ammunitionsrydning desværre var en fortsat roman helt fra Brugerrådets begyndelse.

Michael Borch Grell spurgte, om der var private, der evt. kunne foretage rydningen.

Klaus Waage Sørensen svarede, at da det er Forsvaret, der skal betale for rydningen vægrer de sig for at entrere med private.

Klaus Waage Sørensen fandt endvidere, at et andet problem er, at det er vanskeligt at få nogen med et politisk ansvar til at udtale, at det ikke er farligt at færdes på arealerne.

Afslutningsvis sagde Klaus Waage Sørensen, at han forventede, at sagen havde været drøftet med miljøministeren inden næste brugerrådsmøde.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5. Afgrænsning mod Ørestaden

Klaus Waage Sørensen henviste til det udsendte bilag, med kort over hhv. Ørestadens afgrænsning mod syd og golfbanens situationsplan.

Ørestaden syd for motorvejen bygges ikke helt ud mod skellet, men der afsluttes mod vest med en skråning. Det er aftalt, at hegnet sættes ved foden af skråningen. Der bliver 7 gennemgang i hegnet mod syd (se bilag).

Gennemgangene vil blive 6 stiadgange med kvægrist samt en rød låge (v. Finderupvej) af hensyn til ryttere og handicappede. Det overvejes, om der evt. kan laves sluser, der tillader cykler, men ikke knallerter, at passere.

Mod syn afsluttes Ørestaden med en sø med 4 overgange til Kalvebodsti.

Undervejs i byggefasen tåles der byggetrafik på Kalvebodssti.

Michael Borch Grell spurgte, om skovdistriktet deltog i forvaltning af søerne inde i Ørestadens område.

Klaus Waage Sørensen svarede, at Ørestadens søer indgår i et internt vandsystem, der ikke har sammenhæng med det øvrige vand i området og at skovdistriktet ikke er involveret i forvaltningen heraf.

Ove Løbner supplerede med at oplyse, at i Ørestaden gælder naturbeskyttelsesloven ikke, den er ”overtrumfet” af Ørestadsloven. Det betyder, at naturarealer i Ørestaden f.eks. ikke kan vokse ind i en § 3 beskyttelse. Han mindede desuden om, at anlæg af stier på Vestamager kræver en § 3 tilladelse.

Klaus Waage Sørensen svarede, at arbejdsgangen vil blive, at skovdistriktet rydder kratopvæksten og bestiller rydning for evt. miner. Først herefter søges § 3 tilladelse, for at denne ikke forældes inden stien kan anlægges.

For golfbanens vedkommende er aftalen om publikums færdsel, at der, når der er ryddet på arealet, åbnes 7 indgange (se bilag). Hvis Selinevej på et tidspunkt åbnes for cykler og fodgængere, så etableres der også en adgangsvej her (nr. 8).

I forbindelse med golfbanens anlæg har der været berettiget kritik af afspærringer uden ordentlig skiltning. Dette forhold skulle nu være bragt i orden.

Thorbjørn Stoltze mente, at den afskærmning for gøgeurter, som golfbanen skal foretage, er meget vanskelig, fordi der flyttes en del rundt med jorden.

Klaus Waage Sørensen svarede, at det er skovdistriktet, der er tilsynsmyndighed. Konkret er det Sven Norup, der holder opsyn med, at de aftaler der er indgået bliver overholdt. Men det er vanskeligt, når der også bruges underentreprenører. Hvis nogle af brugerrådets medlemmer, eller andre, opdager forhold, der skal påtales, er de mere end velkomne til at rette henvendelse til skovdistriktet, som så vil tage sig af sagen. Konkret er der lavet aftaler om kørselsveje, og entreprenørerne retter sig efter anvisninger, når noget påtales.

Poul Erik Birk Jacobsen påpegede, at problemet hovedsagelig er, at processen er så langvarig.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at det går stærkt lige for øjeblikket. Der planlægges med afholdelse af store turneringer allerede i 2008 og at ændringer i anlægsfasen altid ser voldsomme ud.

Pkt. 6. 60.000 boliger på Vestamager?

Klaus Waage Sørensen orienterede om, at det medsendte udklip mest var medsendt til orientering for brugerrådets medlemmer.

Ove Løbner kunne supplerende oplyse, at forslaget om at bygge boliger på det fredede område ikke forinden offentliggørelsen havde været drøftet i forvaltningen.

Pkt. 7. Plejeplanen for Vestamager

Klaus Waage Sørensen spurgte til, om alle brugerrådets medlemmer havde modtaget et eksemplar af Plejeplanen for Vestamager. Planen var blevet eftersendt. Alle havde modtaget et eksemplar.

Anette Munk Ebbesen oplyste supplerende, at skovdistriktet var i færd med at få plejeplanen lagt på skovdistriktets hjemmeside. Forventede at dette ville ske indenfor ca. 1 mdr.

Brugerrådet ville gerne orienteres, når plejeplanen for Vestamager kan findes på distriktets hjemmeside.

Pkt. 8. Lokale Miljøinitiativer

Klaus Waage Sørensen orienterede kort om, at puljen vedr. lokale miljøinitiativer nu var i gang, og anbefalede brugerrådets medlemmer at overveje, om der heri lå tilskudsmuligheder til nogle af deres aktiviteter.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning

Pkt. 9.Eventuelt.

Thorbjørn Stoltze spurgte til, hvor brugerrådets afgrænsning – rent fysisk – går.

Klaus Waage Sørensen svarede, at Brugerrådet er rådgivende i forhold til skovdistriktets arealforvaltning på den del af statens arealer, der ligger syd for København.

Thorbjørn Stoltze spurgte uddybende, hvordan det forholdt sig med Kalvebodløbet, hvortil Sven Norup svarede, at der er nedsat en reservatbrugergruppe, der tager sig af den del. Klaus Waage Sørensen supplerede, at brugerrådets ikke har kompetencer på det område, men at DN har et medlem i reservatbrugergruppen, således at foreningen er sikret indflydelse.

Sven Norup oplyste, at skovdistriktet arbejder på at sammenlægge reservatbekendtgørelserne for Aflandshage, Vestamager og Kalveboderne til en bekendtgørelse. Et udkast til bekendtgørelse forventes sendt i høring inden længe.

Ove Løbner spurgte til Kite-surferne. Mente at have observeret rigtig mage af dem i år. Klaus Waage Sørensen sagde, at skovdistriktet gerne ville orientere brugerrådet om kitesurferne, hvis det var ønsket, men henviste til, at emnet havde været behandlet på rådets sidste møde.

Michael Borch Grell spurgte til, hvordan minkbekæmpelsen blev grebet an på skovdistriktet.

Sven Norup forklarede, at distriktet har fælder, som kan lånes af private lodsejere langs Mølleåen. En pensioneret skovløber har fanget i alt 12 mink i fælderne på Vestamager. Fælderne skal tilses hver morgen og aften, hvilket gør det til en meget tidstung opgave. Forsøg med, at fælden sender en SMS-besked til en mobiltelefon, når der er noget i fælden er iværksat, men om det virker er endnu ikke klart.

Pkt. 10. Næste møde

Det blev aftalt, at næste brugerrådsmøde afholdes:

Tirsdag d. 7. november kl. 13.00.

Punkter til dagsordenen er velkomne.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken