Referat af møde i Brugerråd Syd den 14. maj 2002

Brugerråd Syd

Naturcenter Vestamager.

Deltagere:

Ove Løbner, Københavns Kommune

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Stig Ebbelund, Københavns Amt

Michael Borch Grell, DOF

Henrik Olsen, Zoologisk Institut, K.V.L

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Jette Knudsen, Friluftsrådet

Ole Nielsen, Rågården

Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund.

Fra distriktet deltog:

Klaus Waage Sørensen (KWS),

Sven Norup Jakobsen (SNJ),

Søren Breinholt (SB),

Steffen A. Jørgensen (SAJ), referent

Fraværende uden afbud : Bertel Riber, c/o Dragør Kommune, Plan & Teknik.

Dagsorden

 1. Kort introduktion til brugerrådsarbejdet og præsentation af det nyud pegede brugerråd (et eksemplar af regler for brugerråd vedlægges).
 2. Orientering om afslutning af driftsplanarbejdet (de medlemmer, der har deltaget før, er allerede i besiddelse af driftsplanen i udkast. Såfremt der er nogle der ikke har den, kan et eksemplar rekvireres på telefon til Anne Marie Wiener).
 3. Golfbaneprojektet.
 4. Færdiggørelsen af Naturcentret, herunder naturlegeplads.
 5. Jagttræningsbane.
 6. Skovrejsningens stade.
 7. Meddelelser.
 8. Eventuelt.
 9. Næste møde, herunder drøftelse af mødeform og tidspunkt.
 1. Kort introduktion til brugerrådets arbejdet og præsentation af det nyudpegede brugerråd.
 • Der er plads til 2 mere i brugerrådet, så KWS opfordrede til at medlemmerne overvejede mulige kandidater blandt "almindelige" skovgæster.
 • Det nye brugerråd blev præsenteret.

2. Orientering om afslutning af driftplanarbejdet.

 • Udkast til driftsplanen blev udleveret til medlemmer, som ikke havde den i forvejen.
 • Skovrejsningsprojektet omkring Kongelunden søges fortsat i det tidligere omfang.
 • Der sættes fokus på publikums brug af Vestamager og på den udvikling, der forventes heri som følge af åbning af Metroen direkte til hjertet af arealet: Vestamager Naturcenter.
 • Det allervigtigste ved driftsplanen er i virkeligheden det, der ikke ændres, nemlig at skovdistriktets hovedopgave som landets mest publikumsbesøgte område fastholdes. Planen vurderer, at hvert tredje besøg i en statsskov sker på Jægersborg Skovdistrikt. Driftsplanen analyserer og fastholder arbejdet med at imødekomme publikums behov. Samtidig analyserer planen de meget omfattende natur- og kulturværdier på distriktet og giver grundlaget for vedligeholdelse og forbedringer af disse værdier, således som de er skabt og bevaret med den hidtil anvendte driftsform.

3. Golfbaneprojektet.

 • Golfbanen bliver af international karakter. Golfbanens areal bliver på 90 ha. Der er fundet en investor, som vil bruge 100 mio. kr. til projektet. Der kommer til at gå stier på kryds og tværs af golfbanen, hvilket betyder, at publikums adgang til området ikke bliver forringet.
 • Klubhuset skal ligge oppe ved Bellacentrets parkeringsplads. Golfinvestor har meddelt lokalplanmyndigheden, at golfbaneprojektet ikke vil blive gennemført, såfremt der bliver givet tilladelse til en gokartbane ved skydebanen. Naturstyrelsen, der ejer arealet, har tilkendegivet at de ikke ønsker at etablerer en gokartbane.

4. Færdiggørelse af Naturcenteret, herunder naturlegeplads

 • Med den nye metro, som kommer til at ligge tæt på Naturcenteret, forventer distriktet at Naturcenteret blive endnu mere besøgt.
 • Den nye Naturlegeplads kommer til at indeholde 4 baser (Arken/skov/krat/vand). Alle baser vil blive forbundet med hinanden.
 • Alfio Bonanno har udarbejdet projektforslagene, og har i den forbindelse bedt om et kunsterhonorar, der ligger over, hvad distriktet i første omgang har budgetteret med. KWS spurgte brugerrådet, om det var en god ide at bruge penge på en anerkendt kunster. Brugerrådet tilsluttede sig enstemmigt, at skovdistriktet gik videre med en kunstnerisk løsning på et højt niveau.
 • Der blev diskuteret mulighed for søgning af fonde til projektet. Jette Knudsen vil tale for projektet i Friluftsrådet, når ansøgningen foreligger.
 • Heidi Jaqué påpegede, at det ville være en god ide, at pædagoger skulle indrages i beslutningen omkring, hvordan naturlegepladsen skulle se ud. KWS påpegede, at Jægersborg Skovdistrikt havde 3 naturvejledere ansat med pædagogisk kursus, som skulle hjælpe til med naturlegepladsen.
 • Shelteren i Fasanskoven er netop blevet færdiggjort.

5. Jagttræningsbane.

KWS fremviste en skitse af jagttræningsbanen. Prisen på jagttræningsbanen vil blive 10 mio. kr., som vil blive finansieret igennem jagttegnsafgiften. jagttræningsbanen skal ligge samme sted, som Københavns kommune har ønsker om en gokartbane, hvilket betyder enten eller.

6. Skovrejsningens stade

Ejendommen Krausesminde på Kalvebodvej er blevet tilplantet sidste år i april. Skovlyst er blevet tilplantet dette forår. Der vil blive lavet en overgang fra det nytilplantede på Skovlyst og Kongelunden.

7. Meddelelser

 • Efter den nye regering er tiltrådt, er der blevet afskediget 76 skovarbejdere og 26 funktionærer på landsbasis. Jægersborg skovdistrikt er reduceret med 1 mand.
 • Reduktion af årsbudget på 750.000 kr., hvilket betyder 2 % på driftsrammen. P.g.a. at træmarkedet er brudt sammen, mangler Naturstyrelsen 30 mio. kr. Da det er besluttet, at alle skovdistrikter hæfter solidarisk, betyder dette, at Jægersborg Skovdistrikt skal finde 0,8 – 1,3 mio. kr. Dette betyder hjemsendelse af alle fastansatte skovarbejdere i op til 6 uger.
 • Fremtidens træmarked er på halvt niveau i forhold til tidligere. Meget råtræ bliver i dag oparbejdet i udlandet, hvilket betyder at mange savværksindustrier må lukke.
 • Skovfoged Sven Norup overtager pr. 1. juli 2002 vildtforvaltningen på distriktet med ansvar for sagsbehandlingen inden for jagtloven, ansvar for drift af reservater, afholdelse af jagtprøver m.m.
 • Skovens dag blev afholdt i Ermelunden. Der havde været ca. 1000 deltagere på dagen.
 • Kristi Himmelfartsdag d. 11 maj holdtes et stort arrangement på Vestamager. Det var en stor succes med 2500 deltagere.

8. Eventuelt

 • Afslutning af motorvejsanlægget. Diskussion med Vejdirektoratet omkring hvor hegnet skal stå.
 • Projektet omkring etablering af et offentligt pumpe- digelag på Vestamager er ved at være færdigt. Det betyder at distriktet fremover sandsynligvis kun skal betale for 25 % af udgifterne.

9. Næste møde, herunder drøftelse af mødeform og tidspunkt.

Næste møde blev fastlagt til d. 17. september 2002 kl 13.00. Deltagerne ønsker en kombination af møde og ekskursion.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken