Referat af møde i Brugerråd Syd den 17. september 2002

Den 13. juni 2002

J.nr. SN 202

Ref. amw

Brugerråd Syd

Naturcenter Vestamager.

Deltagere:

Ove Løbner, Københavns Kommune

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Christian Ebbe Mortensen, Københavns Amt

John Frisenvænge, DOF

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Jette Knudsen, Friluftsrådet

Ole Nielsen, Rågården

Heidi Jaqué, Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund.

Bertel Riber, Dragør Kommune

Fra distriktet deltog:

Klaus Waage Sørensen (KWS),

Sven Norup Jakobsen (SNJ),

Jes Aagaard (JAA)

Fraværende

Henrik Olsen, Zoologisk Institut, K.V.L

Brugerråd Syd

Referat af møde i Brugerråd Syd den 17. september 2002 på

Naturcenter Vestamager.

Deltagere:

Ove Løbner, Københavns Kommune

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Christian Ebbe Mortensen, Københavns Amt

John Frisenvænge, DOF

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Jette Knudsen, Friluftsrådet

Ole Nielsen, Rågården

Heidi Jaqué, Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund.

Bertel Riber, Dragør Kommune

Fra distriktet deltog:

Klaus Waage Sørensen (KWS),

Sven Norup Jakobsen (SNJ),

Jes Aagaard (JAA)

Fraværende

Henrik Olsen, Zoologisk Institut, K.V.L

Dagsorden:

 1. Meddelelser fra formanden.

  Orientering om Naturstyrelsens økonomi, afskedigelser og hjemsendelser.

 2. Ridning på arealerne.

Orientering om nyanlæg og vedligehold.

"Skovudvalgets" formand Inge Ryttergård er indbudt til at deltage under dette punkt.

Der lægges op til debat:

 • gør vi det rigtige for denne brugergruppe?
 • gør vi nok for at håndhæve ridetegnsordning og rideregler?
 • håndteres konflikter mellem ryttere og øvrige publikum rigtigt.

 1. Golfbaneprojektet.

  Status og ammunitionsrydning.

  Lokalplanproces.

 2. Skyttecentret

  Ny jagttræningsbane.

  Flytning af skytteforeningen.

  Hundetræning m.v.

 3. Skovrejsningen.
 4. Rydningsopgaverne på Vestamager.
 5. Naturlegeplads.

  Projektstade – økonomi.

  Metroåbning.

 6. Livet på Naturcentret.

  Udstillingen m.v.

 7. Eventuelt.
 8. Næste møde.

 

Ekskursion

Brugerrådsmødet blev indledt med en ekskursion i bus rundt på arealet.

Stoppesteder:

 • Storehøj hvor blikket gik mod nord. Bevoksningen vil blive fjernet således, at arealet fremstår åbent op mod støjvolden. Det oprindelige hegn skal erstattes af en blivende hegning på den sydlige støjvold, placeringen af denne blev diskuteret.
 • Støjvold ved faunapassage på Kanonvej. Den ekstra motorvejsafkørsel til Fields butikscenter, har medført en stejler støjvold end først planlagt, hvilket gør en hegning langs vejen noget vanskeligere. Sund & Bælt har derfor anmodet om, at hegningen flyttes om på om den anden side af volden, dvs. ind på arealet. Hegnet stilles, så overkant hegn har flugtlinje med voldkronen.
 • Ny shelter i Fasanskoven. Udvalget besigtigede den ny shelter, som netop er blevet græsdækket.
 • Sydmøllehøj. Besigtigelse af skov og kratrydning i Klydesø reservatet. Henrik Olsens undersøgelser har vis, at prædation i høj grad stammer fra ræve. En stor kragebestand har formodentlig også en betydning. Når træerne fældes, fjerne såvel redepladser, som jagtudkiksposter i reservatet.

Ad. 1. Meddelelser

Styrelsens økonomien stadig trængt. Distriktet tvunget til at hjemsende alle skovarbejder i 4 uger. Vi er ikke så hårdt ramt som de øvrige distrikter, idet Bakken har genereret et stor overskud, som vi får en del af.

Ad. 2. Ridning på areal

 • Inger Ryttergård fra skovudvalget var særlig indkaldt til dette punkt. Skovudvalget er et uformel forum, hvor information og problem mellem distrikt og rideskoler kan forløses.
 • Der er har været en del klager over en ny type belægning på ridestierne. Vi har ikke længer mulighed for brug af den gamle type slagger, men bruger en grov grus – "rald". Udlægningen af den nye belægning, har haft et uheldig sammenfald med den tørre sensommer, hvorfor de store sten ikke bliver trådt ned. Mange heste oplever at de træder sten op i hoven. Problemet vil givetvis løse sig selv, når det fugtige efterår kommer. SNJ oplyste, at en del af leverancen var forkert. Det vil blive rettet.
 • Inger Ryttergård gav udtryk for stor tilfredshed blandt rytterne med den øgede kontrol af ridekort. De indtjente midler anvendes bl.a. til ridestier. Regler omkring ridning på Vestamager og i Kongelunden fremgår tydelig af selve ridetegnet.
 • Tårnby Kommune har afsat 2 mill. Kr. til etablering af ridesti langs Tømmerupvej. Der er et stort ønske om sammenbindning af ridestier i Kongelunden. Distriktet anbefaler Dragør Kommune at overdække en kort grøft ved Kalvebodvej.

Ad 3. Golfbane

 • Golfbaneprojekt forsinket pga. behandling i lokalplan. Københavns Kommune ønsker placeret en gocart bane. Sagen ligger til behandling i HUR.
 • Granatrydningsenheden, fjerner forsagere på golfbane areal til 30 cm. dybde. På fairways lægges der 80 cm. jord ovenpå terrænet. Jordpålægning skal godkendes i Fredningsnævn og kommune.

Ad 4. Skyttecentret

 • Der er udarbejdet et nyt projekt via en uafhængig konsulent. Kapaciteten fastholdes, men det kræver et øget arealforbrug.
 • Hundetræningsbane flytter ned som nabo til skyttecenter, når arealet er ryddet for forsager.

Ad. 5. Skovrejsningen.

 • De r er ikke nye skovrejsningsarealer pt., idet der ikke er ejendomme til salg. De nye bevoksninger omkring Krausesminde vokser utrolig flot.

6. Rydningsopgaver

 • Den kratrydningskapacitet,der er til rådighed anvendes i reservatet, under vejledning af Henrik Olesen KVL.
 • Militæret vil ryddet krat i de områder de skal rydde for forsager.
 • Der blev spurgt til uheld ifm. ammunitionsydningsopgaver. Der har aldrig været nogle uheld med skader til følge, men der har været uheldstilbud, hvor granater ved militærets bortsprængninger er gået af før beregnet.

Ad. 7. Naturlegeplads.

Projektstade – økonomi.

Metroåbning.

Vi ønsker at hæve standarten for den nye naturlegepladsen ved at lade en landskabskunstner designe de forskellige elementer, hvilket har konsekvenser for prisen. Anlægsbudgettet ligger på omkring 1.4 mill., hvoraf friluftsrådet har givet tilsagn om 150.000, Naturstyrelsen 50.000 og Distriktet omkring 200.000. Derfor er der lang vej endnu før projektet kan betales. Vi forsøger at rejse eksterne midler ved at ansøg de stor kunst fonde, såsom Velux Fonden og Ny Carlsberg Fonden.

Der er bred opbakning i brugerrådet til projektet.

Ad. 8. Livet på Naturcentret.

Udstillingen m.v.

Den afgående udstilling "den lille kunstner i naturen" har været et stor tilløbsstykke. Den har formået at tiltrække helt nye publikumsgrupper, med andre ord, kan det godt betale sig at lave en anderledes naturudstilling.

Den næste udstilling har titlen "Ræven og mennesket". Den handler om byræven, som er kommet for at blive – og hvad gør vi ved det.

Sven kunne oplyse, at da jagtmetoderne ikke var så fine blev der nedlagt 110 ræve på VA årlig, nu skyder der under 10 ræve årligt. Undersøgelser fortaget af Henrik Olsens fra KVL viser, at det i høj grad er rævene der er skyld i fuglenes manglende ynglesucces.

Ad. 9. Eventuelt

Brugerrådet fastholder hegning langs motorvej, med mulighed for flytning til sydside støjvold hvis nødvendig.

Heidi Jaqué udtrykte ønske om et traktørsted på Naturcenteret, hvilket brugerrådet var meget enig i. Waage kunne orienterer om den løbende proces med at rejse midler til et sådan sted, som ikke er lykkes endnu.

John Frisenvænge DOF kunne oplyse, at han d. 19. august, i forbindelse med fugle og padde undersøgelser for amtet, konstaterende 19 små grønbrogede tudser nær Naturcenteret. Bestanden er vokset fra 4-5 grønbrogede tuder i Birkedam til min. 100 dyr over hele Kalvebod Fælled.

Heidi Jaqué opfordrede til kapervogn kørsel på Vestamager. Ole Nielsen og Waage var enige om, at kundegrundlaget ikke er tilsted endnu.

Inger Ryttergaard opfordrende til aktiviteter der kunne lokke københavnere på Vestamager. Den sidste tælling anslår omkring 700.000 besøgende pr. år, hvilket Metroen og Naturcenter aktiviteter gerne skulle løfte de kommende år.

Jette Knudsen spurgte til omfanget afspærringerne omkring Bellacentret ifm. Topmøde. Sven Norup oplyste, at området nord fra motorvejen op til Bellacentret vil være spæret i 5-10 dage ifm. Topmøderne.

Bertel Riber, Dragør Kommune oplyste, at han ikke havde modtaget dagsordnen til sidste møde. Indkaldelsen vil for eftertiden blive sendt direkte til ham.

Ad. 10. Næste møde

Næste møde tirsdag den 6. maj 2003.

God jul.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken