Referat af møde i Brugerråd Syd d. 20. september 2005 på

Naturcenter Vestamager

Referat af møde i Brugerråd Syd d. 20. september 2005

Brugerrådet mødtes ved porten ved Finderupvej. Følgende var mødt:

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Ove Løbner, Københavns Kommune.

Bertel Riber, Dragør Kommune

Heidi Jaqué, Danmarks Naturfredningsforening

Bent Böhlers, Friluftsrådet

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idræts Forbund

Ole Nielsen , nabo

Henrik Olsen , Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Michael Borch Grell, Dansk Ornitologisk Forening

Der var afbud fra:

Chr. Ebbe Mortensen, Københavns Amt

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Fra Jægersborg skovdistrikt deltog skovfoged Sven Norup Jacobsen, naturvejleder Jes Aagaard og forstfuldmægtig Anette Munk Ebbesen.

Mødet blev indledt med en ekskursion.

Første stop var ved Storehøjsøen .

Brugerrådet så skovdistriktets nybyggede træbro på pæle ud gennem rørskoven samt to indbyggede fugleskjul helt tæt på vandfladen. Jes Aagaard fortalte om, at der på væggene i fugleskjulene vil blive opsat plancher med de mest almindelige fugle fra området. Brugerrådet drøftede kort forskellen på fugleoplevelser ved hhv. en åbne vandflade kontra en mudderflade. Den sidste ville, med sine flere randzoner, bringe en større artsvariation til området. Ved begge fugleskjul er der p.t. åbne vandflader.

Brugerrådet udtrykte tilfredshed med projektet.

Næste punkt var skovdistriktets formidlingsbro .

Broen er placeret ved den sydlige spids af Amager, ud i Køge Bugt. Broen består af et stort dæk, der flyder på vandfladen. Broen kan bruges til naturformidling om stranden og havmiljøet. Det er også mulighed for, at publikum kan benytte broen f.eks. til badning og fiskeri. Der er plads til mere end en hel skoleklasse ad gangen. Selve broen er godkendt af Kystdirektoratet. Adgangen fra fastlandet ud til broen er godkendt af fredningsnævnet.

Broen blev rost af brugerrådet.

Herefter kørte brugerrådet til et nyetableret paddehul nær ved Naturcentret.

Distriktet har udgravet et paddehul på omkring 10x20 meter. I den ende, som er tættest på naturcentret er etableret en platform ud til kanten. Hensigten er, at kørestolsbrugere på platformen kan komme helt tæt på paddehullet.

Brugerrådet roste projektet.

Dagsorden/Referat:

Formanden bød brugerrådet velkommen indenfor efter ekskursionen.

  • Plejeplan for Vestamager 2005-09. Bilag eftersendes.

Klaus Waage Sørensen opsummerede status.

Planen er endnu ikke færdig. Vi havde, jf. dagsordenen, forventet at kunne udsende et udkast til brug for dette møde, men det har desværre ikke kunnet lade sig gøre. Forsinkelsen skyldes, at der er indkommet bemærkninger, der omhandler selve grundlaget for driften af Vestamager. Det har distriktet fundet behov for at drøfte med direktionen, og denne drøftelse er endnu ikke afsluttet.

Ved Brugerrådets sidste møde d. 10. maj var der indkommet en række høringssvar som var indskrevet i plejeplanen. Med henblik på at give brugerrådets medlemmer tid til at gennemgå de indkomne høringssvar, og de rettelser disse havde givet anledning til i plejeplanen, blev plejeplansudkastet udsendt til brugerrådets medlemmer med en kort frist for at komme med bemærkninger.

I denne høringsrunde af høringssvar fremsendte DOFs repræsentant i Brugerrådet et generelt høringssvar på 4 sider til plejeplanen.

Et nyt udkast til plejeplan, hvori DOFs høringssvar indgår, samt DOFs høringssvar blev omdelt ved mødet (vedlægges til de medlemmer, der ikke var til stede).

Klaus Waage Sørensen gennemgik herefter de yderligere ændringer, som DOFs høringssvar havde givet anledning til.

Han påpegede, at det eneste egentlige udestående nu er spørgsmålet om, hvorvidt der kan tillades naturlig succession på Svenskehøj. Det er dette emne, der p.t. drøftes med direktionen. Distriktet mener godt, det kan lade sig gøre indenfor de nuværende rammer, med det er endnu formelt uafklaret, hvilket er skrevet ind i plejeplanen. I planperioden vil distriktet så undersøge, hvor meget bevægelsesfrihed der er i forhold til fredningen samt udpegningsgrundlaget vedr. habitatområdet.

Ove Løbner præciserede, at uanset hvad der står i plejeplanen, så skal der altid søges om §3 tilladelser ved ændring af strandenge.

Et andet uafklaret område er afvandingen af de områder, der skal ammunitionsryddes. Skovdistriktet har ikke stor lyst til at tilstoppe grøfter og lave opstemninger, således at arealerne sættes under vand, for efterfølgende at skulle dræne dem igen, fordi der skal ryddes for ammunition. Skovdistriktet ser hellere, at der ryddes først og sættes vand på efterfølgende. Frygter, at vi aldrig får lov til at fjerne vandet igen – uanset, at der er tale om en kortere periode på et begrænset areal.

Klaus Waage Sørensen afsluttede med at sige, at det omdelte udkast efter distriktets opfattelse er plejeplanen. Nu skrives den færdig (illustrationer, bilag m.v.).

Brugerrådets medlemmer har 14 dage til at fremkomme med bemærkninger til DOFs høringssvar samt distriktets håndtering heraf.

Brugerrådet tilsluttede sig, at plejeplanen snarest muligt gøres færdig og gøres tilgængelig på skovdistriktets hjemmeside.

2. Problemer med ammunitionsrydning

Klaus Waage Sørensen opridsede problemstillingen.

Ifølge en gammel aftale mellem Miljøministeriet og Forsvarsministeriet skule ammunitionsrydningen være afsluttet i 1993.

I 1992 stod det klart, at dette mål ikke kunne nås.

Der er på nuværende tidspunkt tilsyneladende en åbning indenfor Forsvaret, således at Vestamager opdeles i nedslagsområder og ikke-nedslagsområder. I de sidstnævnte kan det så være tilstrækkeligt med en visuel overfladeafsøgning, hvorefter arealet kan frigives, således at arbejde og færdsel i terrænet tillades.

Klaus Waage Sørensen gav udtryk for, at han nu troede på, at der var fremdrift i sagen.

Brugerrådet mente, at tålmodigheden med rydningens fart snart var opbrugt.

3. LIFE-projekt vedr. engfugle

Sven Norup Jakobsen indledte med at fortælle, at der arbejdes på LIFE-ansøgning lige nu. Der er deadline i forhold til EU ultimo oktober, hvor det samlede forslag til forvaltning for engfugle (forbedring af levestederne) i Danmark skal sendes af sted.

Der søges om følgende:

  • Rydning af krat og birkeskov de steder vi ønsker det.
  • Etablering af et net af rævegrave, således at gravene er der, når rævene i stort tal vender tilbage efter tilbagegang bl.a. som følge af skab. (så ved man hvor de skal reguleres).
  • Stemmeværker til at styre vandstanden på arealerne.
  • Formidling. Et lavt udsigtstårn ved Sydmøllevej.
  • Hvis de kan indgå i ansøgningen søges der også om formidlingsstier i området.

Heidi Jaqué spurgte til muligheden for, at der – ikke som en del af ansøgningen, men parallelt hermed – kunne etableres ridestier i sammenhæng med de eventuelle formidlingsstier.

Klaus Waage Sørensen svarede, at ridestierne på Vestamager ikke bruges ret meget. Derimod benytter rytterne Kongelunden flittigt. Waage Sørensen spurgte i stedet hvad der skal til, før rytterne benytter ridestinettet.

Brugerrådet udtrykte håb om, at LIFE-ansøgningen denne gang kunne nyde fremme i EU.

4. Orientering om reservatarbejdet.

Sven Norup Jakobsen orienterede om det igangværende reservatarbejde, der falder i to forskellige afdelinger, hhv. Saltholm og Amager.

Saltholm.

Der er ikke rigtig sket noget siden sidst. Københavns Amt har meddelt, at de for øjeblikket overvejer at ændre fredningssagen for at opnå en større grad af sammenhæng i tilsynet.

For øjeblikket er det således, at amtet har tilsynet vedr. jagt på land, mens distriktet har tilsynet på vandet. Tages hele jagtreguleringen ud af fredningen for fremover at reguleres af en reservatbekendtgørelse for Saltholm, vil det medføre, at den samme myndighed har opsyn både på land og på vandet.

Det er distriktets vurdering, at det samlede resultat bliver bedre, hvis vi afventer amtets overvejelser vedr. fredningens indhold og omfang. Derfor afventer sagen for øjeblikket amtet.

Bertil Riber spurgte til reservatgrænsen mod syd.

Klaus Waage Sørensen svarede, at i distriktets udspil ændres grænsen mod syd. Der er foreslået tre forskellige modeller. Uanset hvilken model der vælges, vil det betyde, at forbudszonen udvides omkring Peberholm, hvilket vil betyde en væsentlig bedre stringens i reguleringen, da vi jo ved hvor de fugle vi gerne vil beskytte befinder sig.

Aflandshage, Vestamager og Kalveboderne.

Distriktet arbejder for øjeblikket på at sammenskrive reservatbestemmelser for de tre ovennævnte områder. Et høringsudkast forventes sendt i høring omkring årsskiftet.

Hovedformålet er at regulere brætsejladsen i området. På det nyligt afholdte møde i reservatgruppen (primo september) blev DOF og brætsejlerne enige om et kompromis, som distriktet nu arbejder videre ud fra.

Brugerrådet tog orienteringerne til efterretning.

5. Eventuelt.

Poul Erik Birk Jacobsen spurgte til status vedr. traktørstedet. Kunne læse i referatet fra det seneste møde, at der muligvis var eksterne midler på vej.

Klaus Waage Sørensen sagde, at byggeri af Traktørstedet står på valgprogrammet for Socialdemokraterne i Tårnby Kommune. Hvis A fortsat sidder på magten i kommunen efter kommunalvalget, kan skovdistriktet at få traktørstedet medfinansieret af kommunen.

Klaus Waage Sørensen fortalte, at en studerende fra KVL havde lavet afsluttende opgave på Vestamager. Han havde beskæftiget sig med natursyn og borgerinddragelse.

Hovedresultaterne af hans undersøgelse (10 dybdeinterview) var:

  • De ”almindelige” brugere, har generelt tillid til forvaltningen af arealerne.
  • Brugerrådet er kun kendt af de, der allerede er repræsenteret i det.
    Klaus Waage Sørensen foreslog på den baggrund, at brugerrådet får en mere fremtrædende plads på hjemmesiden og at rådet også vil blive nævnt i den reviderede vandretursfolder om Vestamager, som forventes at udkomme i år.

Jes Aagaard orienterede desuden om, at en anden studerende havde lavet speciale om effekten af naturformidlingen. Hvor meget ”hænger der ved” efter et besøg, når der er gået hhv. 1 og 3 år. Hovedindtrykket blandt børnene var, at formidlingsstien, der findes for alle de gennemførte udstillinger, sætter sig spor hos børnene. Den huskes.

Jes Aagaard fortalte desuden, at udstillingen om Fuglesafari stopper d. 30. november. I januar 2006 starter en ny udstilling om evolution. Denne udstilling kører ligeledes frem til ultimo november. Tårnby Kommune finansierer halvdelen af udstillingen, som tidligere.

6. Næste møde.

Datoen for brugerrådets næste møde blev fastsat til onsdag d. 10. maj kl. 13.00. Punkter til dagsordenen er velkomne.

Inden dette møde er der brug for nyudpegning af medlemmer til brugerrådet, da medlemmernes funktionsperioden er sat til 4 år – sammenfaldende med, at kommunalbestyrelsen skifter.

Skovdistriktet vil skrive ud til kommuner, amt og organisationer og bede om medlemmer til brugerrådet. Distriktet har ingen problemer med at de siddende medlemmer udpeges på ny, da kontinuitet er vigtig.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken