Referat af møde i Brugerråd Syd 21. september 2004

Brugerrådet mødtes i Aktivitetshuset i Naturcenter Vestamager.

Til stede

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Chr. Ebbe Mortensen, Københavns Amt

Bertel Riber, Dragør Kommune

Ove Løbner, Københavns Kommune

Heidi Jaqué, Danmarks Naturfredningsforening

Michael Borch Grell, DOF

Jette Knudsen, Friluftsrådet

Poul Erik Birk Jacobsen, Danmarks Idrætsforbund

Henrik Olsen, KVL

Johnny Skjoldborg Krogh, Tårnby Naturskole

Ole Nielsen, nabo

Desuden deltog fra skovdistriktet

Skovfoged Sven Norup Jacobsen

Forstfuldmægtig Anette Munk Ebbesen

Naturvejleder Jes Aagaard

SLING-elev Mads Mikkelsen

Dagsorden

  1. Plejeplan for Vestamager 2005-09.
  2. Golfbanen. Status, herunder drøftelse af botaniske interesser og hul 5.
  3. Landart. Status.
  4. Ny politik for den "stille skovvandrer’s" teltslagning.
  5. Eventuelt.
  6. Næste møde.

  Formanden bød velkommen til brugerrådet og mindede om, at brugerrådets referater, jf. beslutning på sidste brugerrådsmøde, sendes til udtalelse hos brugerrådets medlemmer, hvorefter det betragtes som godkendt og lægges på skovdistriktets hjemmeside. Godkendelse af referat er således ikke længere et fast punkt på dagsordenen.

  Pkt. 1. Plejeplan for Vestamager 2005-09.

  Som bilag var udsendt 2. udkast til plejeplanen Denne udsendelse udgør en formel høring af brugerrådets medlemsorganisationer i henhold til fredningen.

  Formanden omdelte modtagne høringssvar fra henholdsvis KVL, Ørestadsselskabet og Tårnby Kommune.

  KVL har i sit høringssvar støttet plejeplanens forslag om naturlig succession på Svenskeholm.

  Ørestadsselskabet har fremsendt et kortbilag, der viser hvilke stiforbidelser selskabet ønsker at etablere mellem Ørestaden og naturområdet. Det drejer sig om 4 låger med adgang til Kalvebodsti og 7 tvær-stier til Kononvej.

  Jette Knudsen og Birk Jacobsen fremførte, at der i forbindelse med etablering af låger, kvægriste e.l. måtte skovdistriktet gerne tænke ind, at det skulle være umuligt eller i det mindste besværligt for biler og motorcykler at passere.

  Klaus Waage Sørensen påpegede, at når en kørestol skal kunne anvende adgangsvejen, så er der som regel også mulighed for, at en motorcykel kan passere. Han fandt, at der måtte uddeles bøder til evt. "vildfarne" for at minimere denne eventuelle overtrædelse af kørselsforbuddet (som på de øvrige veje/stier på Vestamager).

  Tårnby Kommune har beskrevet pleje af deres del af Vestamager. Dette indskrives i det næste udkast til plejeplanstekst.

  Michael Borch Grell bad om, at der blev indrømmet en høringsfrist på 3-4 uger, således at det var muligt for ham at nå at høre sit bagland.

  Brugerrådet var enige om, at det næste udkast til plejeplan burde udsendes til brugerrådets medlemmer snarest muligt med en høringsfrist på ca. 3 uger.

  Klaus Waage Sørensen bemærkede, at plejeplanen var holdt i "runde formuleringer". Dette er valgt, da planen er en ramme. Hvis formuleringerne bliver for stramme kan det risikere at begrænse mulighederne for i øvrigt fornuftige dispositioner. Brugerrådet gennemgik herefter det foreliggende udkast til plejeplan og det blev aftalt, at følgende skulle medtages i det næste udkast:

  • Det skal nævnes, at Naturstyrelsen i samarbejde med DOF er i færd med at lave en ansøgning til EU’s LIFE-projekt vedr. engfugle.
  • Der skal indgå signaturforklaringer til kortene.
  • Ørestadsselskabets høringssvar med forslag til stipassager mellem Ørestaden og naturarealet indarbejdes i plejeplanen.
  • Et flertal i brugerrådet fandt, at den foreliggende udvikling af Svenskeholm til naturlig succesion skulle fastholdes i plejeplanen (støttet i KVLs høringssvar). DOF var uenig heri, og anbefaler, at Svenskeholm græsses. Denne interessekonflikt er allerede afspejlet i det foreliggende udkast til plejeplan.
  • Der skrives ind i plejeplanen, at der foreligger en indsigelse fra DNs lokalkomité for København mod Københavns Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af golfbane (hul 5). DN i øvrigt vedstår sin l i Kalvebodkile-aftalen og accepterer golfbanen. Den forudgående botanikvurdering indskrives i plejeplanen.
  • Vedr. Sydmøllehøj anføres det, at der kan etableres en bro ud i søen.

  Herudover udspandt der sig en diskussion omkring rydningstakten for forsagere. Flere af brugerrådets medlemmer efterlyste en større fremdrift i rydningen og Michael Borch Grell spurgte, hvorfor vandstanden ikke kunne hæves før arealerne var undersøgt for forsagere. Klaus Waage Sørensen kunne hertil svare, at skovdistriktet er i dialog med Forsvarsministeriet om sagen. Distriktets synspunkt er, at de resterende arealer kan tages i brug uden yderligere rydning. Klaus Waage Sørensen fandt, at Forsvarsministeriet var mere lydhøre overfor dette synspunkt end ved tidligere drøftelser. Han forventede derfor, at flere sager kan fremmes i nær fremtid uden forudgående rydning.

  Brugerrådet tog oplysningerne om rydning af arealerne til efterretning.

  Pkt. 2. Golfbanen. Status, herunder drøftelse af botaniske interesser ved hul 5.

  Formanden omdelte et notat af 27. april om vurdering af botaniske interesser på areal til golfbanen.

  Klaus Waage Sørensen kunne oplyse, at hovedinteressen vedr. botanik samler sig omkring orkidéer på området omkring hul 5.

  Skovdistriktet har modtaget konkrete, arealrelaterede oplysninger om orkidéforekomst fra tre forskellige kilder. Skovdistriktets hensigt er at tage hensyn til alle kendte forekomster af orkidéer.

  Klaus Waage Sørensen gennemgik herefter på kortmateriale de tre forskellige kilder vedr. orkidéernes voksesteder. Alle kendte forekomster er indtegnet på et kort, som golfbane-arkitekten har fået. Der er ved udformningen af hul 5 taget hensyn til orkidéerne, således at deres voksested ikke bliver berørt – måske forholdene for dem snarere forbedres, da voksestederne ved golfbanedrift holdes lysåbne, i modsætning til nu, hvor arealerne delvist er på vej til at gro til i pilekrat og skov.

  Brugerrådet besigtigede herefter lokaliteterne omkring det planlagte hul 5.

  Efter besigtigelsen konkluderede brugerrådet, at det er meget vigtigt, at de botanisk interessante områder afskærmes effektivt i anlægsfasen for at forhindre, at der kører tunge maskiner rundt her.

  Brugerrådet gav endvidere sin fulde støtte til Heidi Jaqué vedr. golfbanesagen, hvor DNs lokalkomité for København har påklaget København Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til anlæg af golfbanens hul 5, mens DN i øvrigt, som repræsentant i Brugerrådet har valgt at stå ved det indgåede forlig om Ørestaden.

  Pkt. 3. Landart. Status.

  Jes Aagaard orienterede om, at den officielle åbning af Landart, som nu er blevet døbt Himmelhøj, bliver d. 11. oktober kl. 11-13. Åbningen sker i samarbejde med DN og Ørestadsselskabet. DN gennemfører en børnekampagne, Metroselskabet overvejer muligheden for gratis ture med Metroen til Vestamager.

  Klaus Waage Sørensen oplyste, at på grund af en truende budgetoverskridelse havde skovdistriktet skredet ind og stoppet færdiggørelsen af base 4 – insektskoven. Kunstneren Alfio Bonnano har nu stillet 1/6 af sit honorar til rådighed for projektet, således at alle fire baser kan blive færdige.

  (Red.: Ved mødets afholdelse var det endnu ikke afgjort, hvem der skulle forestå den formelle åbning, det er nu aftalt, at Søren Ryge Petersen forestår dette).

  Skovdistriktet lovede, at brugerrådet ville blive inviteret til den formelle åbning.

  Pkt. 4. Ny politik for den "stille skovvandrer’s" teltslagning.

  Som bilag til dette punkt var udsendt dels Naturstyrelsens skrivelse af 7. juli 2004 samt skovdistriktets foreløbige svar af samme dato.

  Klaus Waage Sørensen indledte med at sige, at han personligt var nået til den konklusion, at det ville være klogt at se tiden lidt an, inden der evt. blev åbnet op for muligheder for teltslagning både på Vestamager og i Dyrehaven. Begrundelsen herfor er hovedsagelig, at Jægersborg skovdistrikts arealer alle er meget bynære. Han fandt, at grænsen for et areals "bæreevne" i forhold til publikum var nået, når de "alm. skovgæster" ikke længere får en naturoplevelse ved at besøge området. Han var bange for, at distriktet i sin iver efter at give mange mennesker forskellige naturoplevelser kunne risikere, at ingen i sidste ende fik en naturoplevelse ud af besøget.

  Jes Aagaard supplerede, at der på Vestamager er 4 lejrpladser og 3 omkring Dyrehaven. På denne måde forsøger skovdistriktet at tilgodese friluftsbehovet. Der etableres også løbende primitive overnatningspladser.

  Birk Jakobsen fandt, at fri teltning blev vanskeligere, jo tættere på København man kommer.

  Brugerrådet anbefalede, at Jægersborg Statsskovdistrikt fortsætter med en tilbageholdende holdning i forhold til fri teltning.

  Pkt. 5. Eventuelt.

  Ole Nielsen ønskede tillykke med de nye stier i området.

  Sven Norup Jakobsen orienterede om, at en revision af bekendtgørelsen om Saltholm Vildtreservat er sendt i offentlig høring. Høringsfrist er d. 15. november.

  Heidi Jaqué spurgte til, hvordan det gik med planerne om hesteafgræsning. Klaus Waage Sørensen fortalte, at han havde bedt KVL om et evt. input vedr. et tilknyttet videnskabligt projekt. Henrik Olsen oplyste, at KVL overvejer at formulere et projekt omkring hesteafgræsning på Vestamager.

  Pkt. 6. Næste møde.

  Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 10. maj kl. 13.00

  Punkter til dagsordenen eller til en evt. besigtigelse er velkomne.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken