Referat af møde i Brugerråd Syd d. 27. april 2004

Brugerrådet mødtes i Aktivitetshuset i Naturcenter Vestamager.

Til stede

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Chr. Ebbe Mortensen, Københavns Amt

Bertel Riber, Dragør Kommune

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Heidi Jaqué, Danmarks Naturfredningsforening

Ove Løbner, Københavns Kommune

Michael Borch Grell, DOF

Jette Knudsen, Friluftsrådet

Poul Erik Birk Jacobsen, Danmarks Idrætsforbund

Henrik Olsen, KVL

Desuden deltog fra skovdistriktet

Skovfoged Sven Norup Jacobsen

Forstfuldmægtig Anette Munk Ebbesen

SLING-elev Mads Mikkelsen

Studerende Niels Ole Præstbro.

Dagsorden

  1. Referat fra sidste møde. Drøftelse af hjemmeside.
  2. Meddelelser, herunder orientering om:
   – Vestvolden.
   – Pumpe-digelaget for Vestamager.
   – LIFE-projektet stillet i bero.
  3. Københavnerpakken. Hvor langt er vi kommet ?
  4. Håndtering af konflikt mellem fugle og kitesurfing.
  5. Ændringer i Saltholm reservat/fredning.
  6. Aftale mellem DOF og miljøministeren.
  7. Plejeplanen fortsat.
  8. Eventuelt.

  Pkt. 1. Referat fra sidste møde. Drøftelse af hjemmeside.

  Referatet godkendt.

  Distriktet vil fremover gerne kunne lægge brugerrådets referater på hjemmesiden. Af hensyn til aktualiteten blev det aftalt, at der fremover er ca. en uges indsigelsesfrist når udkast til referater udsendes til brugerrådets medlemmer. Efter fristens udløb lægges det godkendte referat på skovdistriktets hjemmeside.

  Pkt. 2. Meddelelser, herunder orientering om:


  Vestvolden.

  Distriktet har pr. 1. januar 2004 fået overført arealansvaret for Vestvolden fra Københavns skovdistrikt. Til løsning af opgaverne vedrørende Vestvolden er der overført et årsværk fra Københavns skovdistrikt.

  Pumpe-digelaget for Vestamager.

  Digelaget er nu endeligt etableret, i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser.

  Digelaget omfatter de grøfter/vandløb, der betjener mindst to interessenter.

  LIFE-projektet.

  Den danske ansøgning om strandengsprojekter er ikke blevet fremmet i EU, hvilket i praksis betyder, at projekter indtil videre er udskudt på ubestemt tid.

  Sven Norup Jacobsen kunne endvidere oplyse, at græsningsarealerne alle er udlejet for den kommende sæson, til trods for, at den tidligere største forpagter havde valgt at opsige alle sine aftaler med distriktet og i stedet flytte sine aktiver til Saltholm. Formentlig i løbet af 2005 ændres tilskudsmulighederne, således at EU-tilskud ikke længere er koblet til dyrkning af jorden. Reglerne er dog endnu ikke på plads.

  Brugerrådet fandt det ærgerligt, at strandengsprojektet ikke havde nydt fremme i EU, men tilsluttede sig, at området fortsat blev afgræsset.

  Pkt. 3. Københavnerpakken. Hvor langt er vi kommet ?

  Klaus Waage Sørensen orienterede om status.

  De projekter, der ligger indenfor Jægersborg skovdistrikts område, er:

  1. Skodsborg Strandpark. Projektet er vedtaget og alle bevillinger er givet.
  2. Springforbi Strandpark. Der er bevilget penge til at foretage en VVM-undersøgelse.
  3. Søllerød Kirkeskov. Pengene er bevilget og arbejdet er igangsat.

  4.-8. Københavns Vestvold. Der er bl.a. bevilget penge til udarbejdelse af en visionsplan, der
  senere skal kunne bruges som et prioriteringsgrundlag.

  1. Kongelunden. Skovrejsning er igen prioriteret.
  2. Vestamager, landart. Pengene er bevilget og arbejdet er igangsat.
  3. Vestamager, traktørsted. Der er bevilget 600.000,- kr. til et udskænkningsted.

  Det oprindelige budget for traktørstedet var ca. 4 mio. kr., så der er en stor difference ned til de bevilgede 600.000,- kr. Klaus Waage Sørensen oplyste, at skovdistriktet arbejder med muligheden for evt. at rejse et tag på piller. Udskænkning kan så finde sted under taget. Også dette projekt overstiger dog øjensynligt den tildelte bevilling. Distriktet arbejder videre med at afsøge forskellige muligheder, f.eks. også muligheden for sponsorater i samarbejde med Tårnby Kommune. (Der er netop tildelt 15.000,- kr. i sponsorat fra Glenfiddich). Distriktet vil forsøge ikke at gå på kompromis med den eksisterende kvalitet i byggeriet ved Naturcentret, når udskænkningsstedet skal etableres. Brugerrådet tilsluttede sig dette.

  Pkt. 4. Konflikt mellem fugle og kitesurfing.

  Sven Norup Jacobsen orienterede kort om sagen. Sydvestpynten af Amager er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. I januar 2003 klagede DOF til Naturstyrelsen over, at Danmark i det pågældende område ikke levede op til EU’s regler, primært fordi fuglene blev forstyrret af kitesurfere.

  På distriktets foranledning blev der i marts 2003 afholdt et møde mellem DOF, 3 kitesurfere og skovdistriktet. Mødet resulterede i, at der blev indgået en frivillig aftale mellem parterne. Aftalen udpegede et område, hvori surfing kan finde sted. Det blev endvidere nedskrevet, at aftalen skulle evalueres efter et år.

  Erfaringerne har siden vist, at kitesurferne, der er uorganiserede, ikke har kunnet holde intern justits.

  DOF har på den baggrund igen henvendt sig til Naturstyrelsen med anmodning om, at der gribes ind.

  Emnet er på dagsordenen på skovdistriktets brugergruppemøde for vildtreservater d. 2. juni 2004. Kitesurferne er inviteret med til dette møde. En mulighed, der vil blive drøftet, er en revision af den gældende bekendtgørelse for området. Skovdistriktet finder, at brugergruppemødet er et led i evaluering af aftalen.

  Brugerrådet tilsluttede sig dette.

  Michael Borch Grell pointerede dog, at denne sag ikke alene omhandler en konflikt mellem DOF og kitesurferne, men også det forhold, at Staten er underlagt en række restriktioner i EF-fuglebeskyttel-sesområderne. Han fandt det endvidere uhensigtsmæssigt at lave aftaler med uorganiserede grupper, dels fordi en aftale ikke indeholder nogen sanktionsmuligheder dels fordi de uorganiserede grupper har vanskeligt ved at holde intern justits.

  Klaus Waage Sørensen svarede hertil, at Miljøministeriet også er ressortministerium for friluftslivet, så konflikten mellem fuglebeskyttelse og kitesurfing er en konflikt mellem to ting, vi begge har til opgave at fremme. Vores opgave er at vægte de to mod hinanden, at prøve om der kan skabes plads til begge dele.

  Michael Borch Grell fandt, at i et EF-fuglebeskyttelsesområde, må fuglene have "forrang", og at det må være Miljøministeriets ansvar at overvåge dette.

  Chr. Ebbe Mortensen bifaldt, at det handler om at prøve at lave/skabe plads til alle, hvis det overhovedet lader sig gøre.

  Poul Erik Birk Jakobsen og Jette Knudsen mente, at distriktet skulle strække sig meget langt, før man evt. udelukkede en hel brugergruppe. Heidi Jaqué tilsluttede sig dette.

  Michael Borch Grell sagde afslutningsvist, at en mulighed evt. kunne være at begrænse kitesurfing i skumringen, sammenholdt med et krav om, at surferne på dette tidspunkt skal bære lys/lygter.

  Pkt. 5. Ændringer i Saltholm reservat/fredning.

  Naturstyrelsen begyndte revisionen af fredningen af vandarealerne omkring Saltholm i 2003 på baggrund af en henvendelse fra Danmarks Jægerforbund, og p.g.a. etableringen af Øresundsforbindelsen, der har betydning for reservatets sydlige grænse.

  Det første møde i brugergruppen vedr. driften af reservater på Jægersborg skovdistrikt blev afholdt den 1. september 2003. Der er indkaldt til et nyt møde den 2. juni 2004.

  Det har i brugergruppen vedr. reservater været drøftet mulighederne for:

  • at udvidde det område der er færdselsforbud i,
  • og ændring i jagtstart
  • ophævelse af kl. 12 reglen.

  Naturstyrelsen forhandler p.t. med Saltholm Ejerlag om inddragelse af landarealerne på den sydlige del af øen i vildtreservatet.

  Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.

  Pkt. 6. Aftale mellem DOF og miljøministeren.

  Klaus Waage Sørensen uddybede det udsendte bilag med bemærkninger om, at den frivillige aftale mellem miljøministeren og DOF, for Vestamager især vedrører punktet om truede engfugle.

  Michael Borch Grell supplerede med, at aftalen med miljøministeren fra DOFs siden var et udtryk for, at DOF gerne vil inddrages mere end "blot" at sidde i skovdistrikternes brugerråd. Han foreslog, at distriktet sendte en åben invitation til dialog til DOFs lokalforening om ideer til eventuelle samarbejdsprojekter til gavn for fuglene på Vestamager.

  Pkt. 7. Plejeplanen fortsat.

  Som bilag til dette punkt var udsendt et udkast til revision af plejeplanen for område 2, 3 og 4, lokalplanforslag for golfbane på Kalvebod fælled, en klage samt et notat om de botaniske interesser.

  Klaus Waage Sørensen sagde indledningsvis, at det udsendte udkast til revision af plejeplanen kun var foreløbigt. Han foreslog, at plejeplanen gøres til hovedemne på det næste brugerrådsmøde til efteråret. Udkast til planen vil blive udsendt ca. en måned før næste møde, og denne periode fungere så som høringsproces, da alle høringsparter sidder i brugerrådet.

  Fra skovdistriktets side lægges der op til en kort revision.

  Der var ikke indvendinger herimod eller mod hovedlinien i det udsendte udkast til plejeplan ligesom brugerrådets drøftelser ikke gav anledning til indvendinger mod lokalplanen.

  Herefter fremkom brugerrådet med en række tekstmæssige bemærkninger, der vil blive taget med i det videre arbejde om plejeplanen.

  På spørgsmål om ammunitionsrydning oplyste Klaus Waage Sørensen, at så snart et areal er frigivet, ser vi på, hvad der bør gøres med vandstanden, grøfterne m.v. således at arealet gøres så attraktivt som muligt.

  Pkt. 8. Eventuelt.

  Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 21. september kl. 13.00

  Klaus Waage Sørensen oplyste, at han inden brugerrådets næste møde vil spørge Dansk Botanisk Forening, om ikke de vil genoverveje deres mulighed for at træde ind i brugerrådet.

  Kort ekskursion til naturlegepladsen og udstillingen om mus.

  Efter mødets afslutning drog dele af brugerrådet til fods ud og så naturlegepladsen. Skibets "kommandobro" er på plads, med store sten stablet op i ca. 5 meters højde. Endvidere var en række tynde egestammer svedet, og dermed klar til brug som spanter.

  Ekskursionen sluttede af i udstillingshuset, hvor den nyåbnede udstilling "Masser af mus" blev besigtiget.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken