Referat fra Brugerråd Syds møde den 6. maj 2009

Tilstede:

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Henrik Olsen , Københavns Universitet

Ole Rasmussen, Friluftsrådet

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Bertel Riber, Dragør kommune

Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening

Linea Fosdal, Københavns Kommune

Julie Dufour Wiese, By og Havn

John Frisenvænge , DOF

Toni Lykke Sørensen, Dyrenes Beskyttelse

Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Der var afbud fra:

Ole Nielsen , Rågården

Raymond Skaarup, Tårnby Kommune

Fra Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog desuden Stella Blichfeldt og Sven Norup ( referent).

Dagsorden

Dagsorden for mødet med tilhørende bilag var udsendt den 17. april 2009.

 1. Velkomst af nyt medlem, Linea Fosdal, Københavns kommune.
 2. Græsning som Naturpleje.
 3. Meddelelser og orientering, herunder:
  1. Udstillingen.
  2. Status for golfanlægget
  3. Status for Life-projektet
  4. Status for evt. digeforhøjelse
  5. Udbud ammunitionsrydning
 4. Ny plejeplan.
 5. Eventuel udvidelse af Naturcenteret.
 6. Publikumstælling.
 7. Næste møde

Ekskursion
Brugerrådsmødet indledtes efter en kort velkomst af Waage med en ekskursion. 1. punkt på ekskursionen var ved de gamle skydebanearealer ved Aflandshage. Her har Naturstyrelsen ”støvet” et 5 år gammelt projekt af, og sammen med Dragør kommune , DN og Forsvaret ansøgt om midler fra en pulje, nedsat af miljøminister Troels Lund Poulsen, til anlæg af en ca. 500 meter sti. Stien skal forbinde Fasanstien i Kongelundens skovrejsning med Digestien ved Søvang. Fordelingen af ministerens pulje om bedre adgang til naturen for befolkningen sker i maj måned.

2. punkt på dagsordenen var fremvisningen af en andet stiprojekt i Kongelundens skovrejsning. Friluftsrådets projekt ”Spor i Landskabet” er nu også nået til Amager. Det er sket i et samarbejde med Dragør kommune , Tamu-centeret og Naturstyrelsen. Når Tamu-centeret har etableret deres del af projektet, en trampesti på marken langs skellet indtil Sandagergård, bliver det muligt at gå en tur på ca. 3 km langs Kofoeds Enge, over markerne og igennem Kongelundes skovrejsning.

Klaus Waage orienterede ved et kort stop på Skovvej om placeringen af landdiget på Tangvej. Etableringen af et landdige er et krav i Naturklagenævnets tilladelse til en forhøjelse af kystdiget omkring Vestamager.

Sven Norup orienterede om et netop afsluttet engfugleseminar, som i sidste uge blev afholdt på Vestamager, som afslutning på EU-Life engfugleprojektet.

1. Velkomst til nyt medlem.
Waage bød velkommen til det nye medlem Linea Fosdal, Københavns kommune. Linea afløser Ove Løbner , der er gået på pension.Klaus Waage bød ligeledes velkommen til Toni Lykke Christiansen fra Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelses har anmodet om at blive medlem af brugerrådet, og var derfor inviteret med for at se, hvad der foregår på møderne.

2. Græsning som naturpleje.
Klaus Waage orienterede om status for leverikteproblemet. At leverikterne var introduceret til Vestamager via kvæget, der efterfølgende har smittet dåvildtet. Efter græsningsæsonen 2007, der var meget våd, og hvor der var voldsomme leverikteangreb på kvæget med flere dødsfald til følge, bliver kvæget behandlet i tide mod leverikter. Da dåvildtet også er smittet med leverikter, betyder det at det nu er vanskeligt at kontrollere smitten, da leverikterne overføres fra sæson til sæson. Derfor er der på forsøgsbasis blevet givet medicin til dåvildtet igennem foderet. John Frisenvænge spurgte til hvordan der blev givet medicin til dåvildtet. K. Waage svarede at medicinen blev givet i foderet om aftenen, så man formodentligt undgik at andre dyr, især fugle, indtog foder med medicin i. Henrik Olsen supplerede med, at der var synlig nedgang i af antallet af leverikter i dåvildtet, efter at de var behandlet med medicin.

3. Meddelelser og orientering.
K. Waage orienterede om en meget vanskelig økonomi på grund af manglende indtægter fra salg af træ. Finanskrisen betyder, at byggeriet er gået i stå, hvilket betyder at der ikke er afsætning for skovens træer.Det betyder, at SNS ikke kan i gangsætte nye projekter, og der kun bliver udført opgaver som er nødvendige, og som vi allerede har aftaler om.

a. Udstilling.
Stella Blichfeldt orienterede om den nye udstilling der omhandler klimaet. Det er et meget vanskeligt emne at lave en udstilling om, især når målgruppen er mindre børn. Kodeordet i udstillingen er balance. Udstillingen er velbesøgt. Så velbesøgt at det vil komme til at influere på den måde, der skal laves udstillinger fremover.

Genplant planeten er et projekt som Naturstyrelsen, Københavns kommune og By og Havn har forsøgt at få op at stå i forbindelse med klimakonferencen, men desværre har det ikke været muligt at opkøbe jord til formålet.

b. Status for golfbanen.
K. Waage orienterede om status for anlæg af golfbanen. Arbejdet med 18-hullersbanen er nu i gang igen, efter det har været stoppet i nogle måneder på grund af uenighed om tilkørsel af jord. 9-hullersbanen forventes taget i brug i denne måned, og 18-hullersbanen forventes taget i brug sidst på året.

c. Status for evt. digeforhøjelse
Waage oplyste, at Naturklagenævnet har givet tilladelse til digeforhøjelsen under samme forudsætninger som fredningsnævnet. Kystdirektoratet har den 16. april 2009 givet tilladelse til projektet med bl.a. krav om, at der også gives en landzonetilladelse. Heide Jaqué spurgte John Frisenvænge, om DOF vil påklage Kystdirektoratets afgørelse inden fristen den 15. maj. John Frisenvænge ønskede ikke at besvare spørgsmålet.

Tårnby kommune skal tage stilling til spørgsmålet om lokalplan og landzonetilladelse for landdiget på et udvalgsmøde i denne måned. K. Waage forventede, at der kom et positivt svar fra kommunen.

Såfremt der bliver givet tilladelse til digeforhøjelsen, tilbød K. Waage, at DOF kunne få indflydelse på udformning og placering af de fugleskjul, der er planlagt på digekronen i forbindelse med projektet.

K. Waage forventer, at anlægsfasen vil vare 1½ år.

d. Udbud af ammunitionsrydningen.
Der er nu fundet 5 firmaer, 3 tyske og 2 danske, i prækvalificeringen. De har frist til primo juni til at komme med et tilbud på løsningen af opgaven. Udbuddet er lavet på en måde, så området er opdelt i 12 prioriterede zoner, således at Pinseskoven skal ryddes først, efterfulgt at områderne i delområde 3 (arealerne mellem Kalvebodsti og motorvejen) og afsluttende med Klydesøområdet.

4. Status for plejeplan
Waage meddelte, at der ikke er sket noget nyt omkring plejeplanen siden sidste møde i september. Sven Norup lovede , at der til næste møde vil ligge et udkast til ny plejeplan, som brugerrådet kunne forholde sig til. Som noget nyt vil der blive lavet en plejeplan for naturarealerne på golfbanen. John Frisenvænge spurgte til, hvordan plejeplanen og Natura-2000 planen kommer til at fungere sammen. K. Waage svarede, at man i første omgang var blevet stillet i udsigt, at Natura-2000 planen var klar i februar 2009, men at de var blevet forsinket. Det er også klart, at plejeplanen ikke kan blive færdig, før den endelige udgave af Natura-2000 planen foreligger.

John Frisenvænge spurgte til de kompenserende tiltag, som er krævet i forbindelse med digeforhøjelsen, kunne laves uden ny plejeplan. K. Waage svarede, at de tiltag som ikke strider imod den gældende plan kan umiddelbart kan i gang sættes, ellers ikke.

5. Evt. udvidelse af naturcentret
K. Waage orienterede om en misforståelse mellem Naturstyrelsen og Tårnby kommune. Styrelsen havde fremsendt et udkast til udvidelse til embedsmands brug. Dette udkast var desværre blevet sendt til politisk behandling. Politikerne har afvist udkastet med undtagelse af et nyt Friluftshus til servicering af publikum. Birk Jakobsen og Ole Rasmussen mente, det var ærgerligt, at projektet var blevet afvist. Stella Blichfeldt orienterede om ideen med Friluftshuset, som skal give publikum bedre mulighed for at komme væk fra naturcentret og opleve naturen i det hele taget. Friluftshuset skal betjenes af et arbejdsprojekt for voksne sentudviklede, som bl.a. udlåner cykler og friluftsgrej. Projektet er i gang og holder pt.  alt for små lokaler på naturcentret. Friluftsrådet har støttet etablering af det kommende Friluftshus og til etablering af 4 satellitter i nærområdet af naturcentret.

6. Publikumstælling.
K. Waage orienterede om Naturstyrelsens ønske om at få gennemført en ny publikumstælling på Vestamager. Den sidste tælling, som var led i et nationalt projekt, blev foretaget i 1997, hvor det blev skønnet at der var 700.000 besøgende om året. Dette tal er steget væsentlig siden. På grund af den økonomiske situation bliver projektet ikke gennemført i år. Projektet forventes at koste 200.000 kr.

I undersøgelsen bliver det muligt at stille spørgsmål til de personer der deltager.

K. Waage efterspurgte forslag til spørgsmål, der kan indgå i spørgeskemaet. Birk Jakobsen ønskede et spørgsmål der lød: ”Besøger du kun Vestamager for at se Naturcenteret?” Eventuelle forslag til andre spørgsmål kan efterfølgende mailes til Stella Blichfeldt på Obfuscated Email.

7. Eventuelt
Ole Rasmussen spurgte til den tilladelse der er givet til speedbådssejlads i Trekantsøen nord for Vejlands Alle. K. Waage svarede, at søen ejes af Københavns kommune og derfor ikke vedrører dette forum. Linea Fosdal fortalte, at Københavns kommune har givet en midlertidig tilladelse på 2 år.

John Frisenvænge spurgte, om der havde været høring om placeringen af de stier, der er etableret i forbindelse med EU-Life engfugleprojektet, og om proceduren ved etablering af nye stier. Sven Norup svarede, at de stier der ikke var nævnt i den gældende plejeplan, var der efterfølgende søgt tilladelse til hos fredningsnævnet. Der er desuden lavet en Natura-2000 anmeldelse på stiføringen. Nye stier vil blive indarbejdet i den kommende plejeplan, og dermed også sendt i høring.

Henrik Olsen spurgte om der var taget stilling tilnye EU-Life-projekter på Vestamager, nu da der er styr på afgræsning og prædationskontrol. Særligt problemet med de tørre engarealer mente han burde løses, da det er det største tilbageværende problem for strandengsfuglene. K. Waage afviste ideen om nye projekter.

K. Waage spurgte John Frisenvænge om hvem der repræsenterer DOF i brugerrådet. Det gør Peter Søgaard, der har afløst Michael Grell. John Frisenvænge er suppleant for Peter, der er i USA i øjeblikket.

Toni Lykke Christiansen var glad for at have deltaget i mødet og for det samarbejde, der var med Naturstyrelsen. Hun ønskede at blive permanent medlem af brugerrådet. Heidi Jaque spurgte om det ikke var nok med den løbende dialog der var med styrelsen, da der jo kun var 2 årlige møder. K. Waage sagde, at meningen med Tonis deltagelse var, at Toni med egne øjne skulle se, hvor lidt ”dyrebeskyttelse” egentlig fylder på møderne. Efterfølgende vil Naturstyrelsen afgøre, om Dyrenes Beskyttelse skal tilbydes en plads i rådet, men K. Waage påpegede at man tidligere havde afvist andre organisationer i at deltage, bl.a. rytterne og rulleskøjteløberne.

Stella Blichfeldt afsluttede med at gøre reklame for det næste større arrangement på Vestamager, åbent hus den 17. maj.

6. Næste møde
Næste møde i Brugerråd Syd afholdes onsdag den 7. oktober 2009 kl. 13.00.

SNJ

06.05.09.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken