Referat fra Brugerråd Syds møde den 7. oktober 2009

Tilstede:

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund
Ole Nielsen, Rågården
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Raymond Skaarup, Tårnby Kommune
Heidi Jaque, Danmarks Naturfredningsforening
Simon Brückner ( i stedet for Julie Dufour Wiese) By og Havn,
Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden
Henrik Olsen, Københavns Universitet

Der var afbud fra:
Ole Rasmussen, Friluftsrådet
Michael Borch Grell, DOF
Bertel Riber, Dragør kommune
Linea Fosdal, Københavns kommune
Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

Fra Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog desuden Jes Aagaard og Sven Norup ( referent).

Dagsorden

Dagsorden for mødet med tilhørende bilag var udsendt den 1. september 2009.

Meddelelser.
Nyudpegning af brugerråd.
Status for Golfbanen.
Status for ammunitionsrydningen.
Plejeplan for Vestamager.
Digeforhøjelsen.
Klimakonferencen og tilplantning ved Kongelunden.
Naturcenteret – tiltag og udvikling.
Eventuelt
Næste møde
Ekskursion
Første punkt på ekskursionen var golfbanen, der nu er færdig anlagt og forventes taget i brug sidst på året. Waage informerede om samarbejdet med Københavns kommune, og hvordan den endelige godkendelse af banen skal forløbe. Derefter gik turen til KFK-skydebanerne hvor Waage fremviste hegnet der er blevet flyttet, så offentligheden nu kan komme fra Selinevej til Kanonvej. Enheden forventer at anlægge en sti fra hundebanen til Kanonvej når der igen er økonomi til sådanne tiltag for publikum. Ved skydebanen gav Waage en kort orientering om overvejelserne om anlæg af en jagtskydebane mellem KFK og riffelbanerne.

Derefter gik turen ad Dæmningsvej til Vestamager, hvor afværgeforanstaltningerne ved digeforhøjelsen blev fremvist.

1. Meddelelser
Waage indledte med at fortælle om enhedens svære økonomiske situation. Enheden skal kort fortalt spare 4 millioner kr. i forhold til tidligere år. Det betyder at der ses på alle de opgaver der p.t. løses, om de kan undlades, eller løses på et andet niveau end tilfældet er i dag. Det er allerede vedtaget at skære ned på naturvejledning, således at skovløberne i mindre grad inddrages i direkte naturvejledning.

2. Nyudpegning af brugerråd.
Der skal udpeges et nyt brugerråd.  Medlemmerne af brugerrådet er valgt for en periode på 4 år. Waage spurgte om der er ideer til nye medlemmer af brugerrådet. Heide Jaque mente, at der ikke skal alle mulige forskellige små foreninger med egne særinteresser ind i rådet. Var lidt undrende over at Dyrenes Beskyttelse var blev inviteret til at deltage, når andre mindre foreningen tidligere var blevet afvist. Det blev derefter drøftet om man skulle invitere grundejerforeningen fra Ørestads Syd med henblik på sigt at etablere et samarbejde. Waage ville skrive til Ørestaden og gøre opmærksom på dette ved den kommende nyudpegning.

Henrik Olsen gjorde opmærksom på at han oprindeligt var udpeget som koordinerende person fra KVL. Ville gerne fortsætte for at kunne bidrag med hvad der tidligere var sket af tiltag i området, da han havde været med fra at naturplejen blev startet op. Waage fortalt at, udoverHenrik Olsen så erOle Nielsen også udpeget til brugerrådet af enheden.

3. Status for golfbanen.
Waage fremviste et luftfoto over golfbanen taget i foråret 2009. Oprindeligt er der givet tilladelse til påfyldning af 184.000 kbm jord. I dec. 2008 fok enheden en ansøgning om yderligere tilkørsel af 124.000 kbm jord. Enheden afviste ansøgning, da der ikke kunne tilføres mere jord hvis den tilladte højde skulle overholdes. Naturbeskyttelseslovens § 3, fredningen og en lokalplan regulerer anlægget af banen. Kommunen har tilsynet med lokalplanen, og giver tilladelse efter NBL`s §3. Enheden tilser at § 3 og fredningens bestemmelser overholdes. Hvad er interesse for at tilfører mere jord, spurgte Henrik Olsen. Waage svarede, at arkitekten laver en golfbane der skal ses indefra. Vi vil gerne have, at publikum kan opleve banen udefra. Heide Jaque spurgte hvem der endelig godkender banen. Waage svarede, at Naturstyrelsen giver en lodsejer godkendelse og kommunen sikre at gældende planlovgivning er overholdt. Hvis der er sket overtrædelse skal det vurderes om forholdene skal lovliggøres eller der kan gives en dispensation.

4. Status for ammunitationsrydningen.
Sven Norup orienterede om at det tyske firma der har vundet opgaven med at rydde overfladen for ammunitation, er påbegyndt arbejdet mandag den 5. oktober. De forventer at opgaven er afsluttet inden udgangen af 2010.Ole Nielsen spurgte om hvem der kontrollerede tyskerne. Waage svarede at en andet firma havde vundet denne opgave.

5. Plejeplan for Vestamager.
Enheden er påbegyndt arbejdet men afventer naturplanerne fra Naturstyrelsen – Roskilde. Raymond Skaarup spurgte om det krævede en forlængelse af nuværende plejeplan. Det mente Waage ikke var nødvendigt. Waage lovede at der var et udkast til plejeplan klar til det næste møde.

6. Digeforhøjelsen.
Der mangler en afgørelse af anken på landzonetilladelsen, den er af DOF blevet påklaget til Naturklagenævnet. VVM-screeningen er også anket, men anken er ikke opsættende. Raymond Skaarup meddelte, at kommunen forventede at Naturklagenævnet har en afgørelse klar til december.Henrik Olsen spurgte om hvad der er årsag til klagerne. Waage forklarede, at DOF mente at projektet har karakter af jorddeponering i et Natua-2000 område.

Heidi Jaque spurgte om det ikke var et krav fra fredningsnævnet, at der også bliver lavet et landdige. Raymond Skaarup orienterede om, at kommunen forventede at planlægningen med lokalplan startede i 2010.Ole Nielsen spurgte til hvor landdiget skal placeres. Waage mente at nordsiden af Ndr. skovgrøft langs Kongelunden var det logiske sted. Fra hjørnet af Kongelunden til Ullerup er der flere muligheder.Ole Nielsen spurgte om der ikke var et problem ved krydsningen af Kongelundsvej. Waage svarede at Sund og Bælt arbejder med en løsning hvor der lavede depoter ved Kongelundsvej, der så kan fyldes i hullet når en stormflod nærmer sig.

Klimakonferencen og til plantning ved Kongelunden
Genplant planeten er et internationalt projekt i forbindelse med Klimakonferencen i efteråret. Projekt er startet fordi 1/5 del af CO2 problemet i verden skyldes skovrydning. Landskabstræet ved Frieslandsvej skal danne rammen et stort arrangement til december hvor 20 skoleklasser skal plante træer med de kendtheder som vi kan tiltrække.Københavns kommune har også fået stillet et areal til rådighed. Enheden undersøger desuden om der er arealer til salg i skovrejsningsområdet.

8. Naturcenteret – tiltag og udvikling.
Jes Aagaard orienterede om skovhjælperordningen. Enheden vil gerne udvidede Naturcenteret med Friluftshuset der bl.a. skal huse skovhjælperne. Vi har fået økonomisk tilskud fra private, bl.a. AOK, der har hædret Naturcenteret for at være byens bedste børnested i 2009. Naturcenteret har fået 100.000,00 kr. fra en personaleforening i lufthavnen.

9. Eventuelt.

Simon Brückner spurgte til ponyudlejning. Sven Norup svarede at det gik godt, men at Maja selvfølgelig det skal have tid til at løbe projektet i gang.

10. Næste møde
Næste møde i Brugerråd Syd afholdes onsdag den 19. maj 2010 kl. 13.00.

7.10.09

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken