Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 27. september 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 27. september 2012

Tilstede:
Ove Løbner, Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Ole Rasmussen, Friluftsrådet
Linnea Fosdal, Center for Park og Natur. Københavns kommune
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse
Ole Nielsen, Rågården
Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Følgende deltog ikke:
Peter Søgaard Jørgensen, Dansk Ornitologisk Forening
Ole Hansen, Dragør kommune
Bettina Grimm, Tårnby Kommune
Klaus Busck, By og Havn

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltog Sling studerende Peter Hagdrup som referent, Jes Aagaard og Sven Norup.

Dagsorden

1. Orientering, ved Hans Henrik
2. Ny Vestamager, et udviklingsprojekt
3. Nyeste planer for udvikling af Naturcenter Vestamager, fortsættelsen…, Jes Aaagaard.
4. Vildtreservaterne – status for revision af bekendtgørelser for Amager og Saltholm, Sven Norup
5. Sundhedsspor på Amager, Jes Aagaard
6. Natura-2000 plejeplan for Vestamager, Sven Norup
7. Handleplan for vand til kreaturer og heste på Vestamager.
8. Status for landdiget, Sven Norup
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ekskursion.
Ekskursionen var oprindeligt planlagt til, at skulle være gået til golfbanen og klubhuset, men direktøren
for Royal Golf Center måtte melde forfald. Den besigtigelse er flyttet til forårets møde.
I stedet gik turen til den nye sti på diget. Her blev placeringen af de nye fugletårne vist frem. Alle tre er under opførelse. Det forventes at de er færdig opført i løbet af efteråret. Derefter gik turen til Fasanstiens forlængelse, igennem det militære område vest for Søvang, samt det fugletårn ved Aflandshage.

Brugerråds medlemmerne fik efterfølgende udleveret en invitation til indvielsen den 12. oktober kl. 11.00

1. Orientering.
Intet.

2. Ny Vestamager, et udviklingsprojekt
Hans Henrik Christensen orienterede om baggrunden for arbejdet med ”Ny Vestamager”. At projektet er tænkt som et projekt, der skal forbinde naturområderne på Amager på tværs af ejendomsskel og fysiske barrierer. Ole Rasmussen spurgte til begrundelsen for, at Dragør kommune ikke var med i samarbejdet når f.eks. Kongelunden er en del af naturen på Amager. Hans Henrik Christensen forklarede, at Dragør kommune var blevet spurgt, men at man ikke ønskede at deltage på det nivau, men gerne som interesent. Hans Henrik Christensen understregede at Dragør kommune til enhver tid var velkomne til at indtræde i projektgruppen.

Prospekt der er udarbejdet af Naturstyrelsen, Københavns og Tårnby kommuner og By og Havn

vedhæftes referatet som bilag. NyVestamager.pdf

3. Nyeste planer for udvikling af Naturcenter Vestamager, fortsættelsen…
Jes Aagaard orienterede om de seneste tiltag ved Naturcenteret, hvor målet er at få flere af de besøgende på Naturcenteret til at bevæge sig længere ud på arealet. Blandt andet vil Naturstyrelsen gerne udvide brugen af Aktivitetshuset, så det kan lånes ud til de grønne organisationer.
Derudover orienterede Jes Aagaard om: ”Find vej” projekterne, som er kommet i stand igennem et godt samarbejde med orienteringsklubberne. Projektet blev også forklaret ved mødet d. 3. maj 2012. Kløversti: En kløversti består af fire ruter på henholdsvis 2½, 5, 7½ og 10 km. Alle ruterne udspringer fra det samme centrale sted og bevæger sig rundt i naturområdet. De forskellige distancer sikre at der er udfordringer til alle.

Etablering af et sundhedsspor, hvilket særskilt står refereret under punkt 5.

De fire madpakkehuse er næsten færdige og forventes snarligt at kunne tages brug af områdets gæster.

4. Vildtreservaterne – status for revision af bekendtgørelser for Amager og Saltholm
15. juni er den nye Amager vildtreservat bekendtgørelse trådt i kraft. Saltholm er i offentlig høring med høringsfrist til den 1. oktober.

5. Sundhedsspor på Amager
Jes Aagaard informerede om det nye sundhedsspor ved Naturcenteret. Den 1,4 km lange løberute bliver taget i brug d. 7. oktober. Sundhedssporet er baseret på et svensk koncept, hvor en afmærket rute i naturen danner grundlag for et personligt træningsprogram, så man kan overvåge sit kondital.

På den måde forbedrer man sit personlige kondital i stedet for at måle sig i forhold til andres kondition.

6. Natura-2000 plejeplan for Vestamager
Sven Norup kunne berette at Natura-2000 plejeplanen for Vestamager har været i offentlig høring.

Der blev afholdt et offentlig høringsmøde den 22. august med fin deltagelse. Der var indkommet  enkelte høringssvar bl.a. fra Danmarks Jægerforbund og fra Friluftsrådet.

7. Handleplan for vand til kreaturer og heste på Vestamager.
Hans Henrik Christensen orienterede om, at den tørre sommer har medført at NST har haft et større arbejde med, at sørge for drikkevand til kreaturerne. Drikkevand til områdets heste sørger forpagteren selv for.

8. Status for landdiget
Sven Norup orienterede om arbejdets fremdrift. Der arbejdes på embedsmands nivau mellem Dragør og Tårnby kommuner og Naturstyrelsen på at frembringe et grundlag til politisk beslutning i de 2 kommuner. Kystdirektoratet har deltaget i et møde, og er umiddelbart positive over for forsalget om at ligge kystdiget i det trace hvor Fasanstien ligger.

9. Eventuelt
Sven Norup orienterede om status for hundeskoven ved Rosenlundsvej. At der har været afholdt 2 møder med Grundejerforeningens bestyrelse og Sven Norup har ligeledes fremlagt Naturstyrelsens ønske på Grundejerforeningens generalforsamling. Grundejerforeningen er meget bekymrede for placeringen af hundeskoven, da de frygter at det kommer til at give dem problemer som naboer.

Et enigt brugerråd bakkede op om Naturstyrelsens ønske om at etablere en hundeskov i Kongelunden og den foreslåede placering.

10. Næste møde
Næste møde blev fastlagt til 14. maj 2013 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken