Referat af møde i DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden 10. november 2015

Mødet blev afholdt tirsdag den 10. november kl. 15.30-17.00 2015 på Naturstyrelsen Hovedstadens enhedskontor, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg.

Til stede:


Inge Christiansen, DOF

John Frisenvænge, DOF

Jan Nielsen, DOF

Hans Henrik Christensen – Skovridder

Sven Norup – Vildtkonsulent

Kasper Henkel – studerende (referent)

 

 

 1.        Orientering herunder udflytning af statslige arbejdspladser.

 •          HHC informerede kort omkring udflytningsplanen for Naturstyrelsen. Det blev nævnt at det for enheden ikke vil få de store fysiske ændringer. Og i forhold til samarbejdet med DOF, ville alt fortsætte som hidtil.

 1.        Status for Naturpark Amager projektet

 •          Kort omkring Naturpark Amager.

  HHC orienterede om projektet. Der er dialog med flere fonde, som har vist interesse for, at være med til at realisere del af projektet. Projektet et samarbejde mellem Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen.
  Projektet fokuserer bl.a. på, at tilgodese et sammenhængende naturareal, med stisystemer, støttepunkter langs vandet, bedre sammenhæng mellem by og natur osv.


Det blev i samme forbindelse nævnt, at Inge Christiansen bliver kontaktpersonen mellem DOF og Naturpark projektet.

 1.        Status for driftsplanarbejdet.

 •          Hans-Henrik Christensen informerede omkring Naturstyrelsens arbejde med, at revidere driftsplanerne i Naturstyrelsens Hovedstadens skove og naturarealer. HHC fortalte omkring driftsplanernes indhold samt deres formål.

 •          I forbindelse med punktet, spurgte John Frisenvænge om man i samme omgang ville ekstensivere skovene. Hans-Henrik Christensen svarede, at det var der mulighed for, men ikke at han vidste noget konkret. Det var dog hovedsagligt i den retning, at man i fremtiden ville forvalte statsskovene.

 1.        EU-Lifeprojekt på Amager.

 •          Sven Norup informerede til dette punkt, at det Semiaquatic LIFE projekt, nu er blevet godkendt af EU. John Frisenvænge tilføjede, at de områder hvor strandtudsen fandtes, fortsat skulle være temporære, for ikke at skade strandtudsen. Projektet er estimeret til ca. 650.000 kr.

 1.        Den ekstremt lave vandstand i Klydesøreservatet i foråret/sommeren 2015

 •          Sven Norup forklarede, at dette skyldtes en menneskelig fejl. Pumpen, som regulerer vandstanden, var ved en fejl blevet stillet forkert. Pumpen blev til stillet til -2.60 m. den 1. august, som det er beskrevet i plejeplanen. men blev desværre ikke omstillet igen den 1. oktober Naturstyrelsen beklagede meget at det var sket og der vil fremover være kontrol med pumpen, sådan at lignende hændelser forhåbentlig ikke vil ske igen.  Sven lovede, at der ville blive opsat en synlig måler, som viser den nuværende vandstand.

 •          Jan Nielsen fra DOF, spurgte til den kommende sø; ”kommer der et oliefilter og hvordan kan vi sikre os, at det virker”. Sven Norup svarede, at man ved de store regnskyl vil lukke for pumpen, sådan at vandet ikke render i søen, men i stedet bortledt til Københavns havn.

 •          Inge Christiansen spurgte om der ville blive indsamlet vandprøver efter skybrud, for at kontrollere vandkvaliteten. Sven Norup svarede; der er ikke blevet taget nogle prøver på nuværende tidspunkt, men det kunne være aktuelt ved fremtidige regnskyl, for netop at kontrollere påvirkningen af Vestamagers søer.

 •          John Frisenvænge stillede et spørgsmål til hvordan Naturstyrelsen ville forbygge hærværk på stemmeværkerne ved Villahøj.  Sven Norup svarede, at Naturstyrelsen var meget opmærksom på dette, men det vides ikke hvem eller hvorfor, det gentagne gange blev saboteret.
  Hans-Henrik Christensen fortalte at der ved lignende sager i Dyrehaven blev skiltet og der blev også skrevet i lokalavisen. Dette havde haft en positiv virkning.  

 1.        Forslag om et møde en gang om året mht. vidensdeling (ynglende vadefugle, trusler, pleje, mv.)

 •          Sven Norup fortalte, at Naturstyrelsen var meget interesseret i at få en kontinuitet i fremtidige møder med caretakerne. DOF sørger for, at indkalde til nyt møde næste år og Naturstyrelsen vil stille Naturcentret på Vestamager til rådighed. Det blev aftalt at DOF tager initiativet til et møde.

 1.        Teaterforestilling i Pinseskoven i fuglenes yngletid

 •          Inge Christiansen spurgte indtil hvorfor at tilladelsen til ovenstående blev givet. Sven Norup fortalte, at Naturstyrelsen havde fået flyttet arrangementet til Pinseskoven, så det blev afholdt uden for udpeget Habitatnatur. Inge Christensen foreslog at eventuelt fremtidige liggende arrangementer rykkes til august.


 1.        Kratrydning på Svenskeholm mv.

 •          Sven Norup informerede, at arbejdet nu var omtrent færdigt.

 •          Sven Norup tilføjede, at de stående popler som potentielt kan huserer en havørnerede bliver stående indtil videre.

 

 1.        Eventuelt.


 •          Jan Nielsen efterspurgte en folder omkring friluftslivet på Vestamager. Sven Norup vil forsøge at fremskaffe materialet.

 •          Næste møde bliver en mandag i november 2016

(dog ikke den 12 og 19)