Referat af møde i Brugerrådet ved Fussingø Distrikt d. 14. november 2007

Til stede ved mødet var:
Hans Gemælke (HG), landbruget
Otto Hansen (OH), Danmarks Naturfredningsforening
Lars Andersen (LA), Friluftsrådet
Lise Schrøder (LS), lokal repr. for Hald-området
Merete Nielsen (MN), Viborg Kommune
Preben Nielsen (PN), repr. for Randers Kommune
Jørgen Brøgger (JB), repr. for Syddjurs Kommune
Egon Thomasson (ET), lokal repr. for Fussingø-området
Finn Søndergaard (FS), Danmarks Idrætsforbund
Uffe Laursen (UFL), Fussingø Distrikt
Hans Hoyer (HAH), Fussingø Distrikt

Ad 1) Referatet fra maj, 2007
Der var ingen bemærkninger til referatet.

Ad 2) Meddelelser fra distriktet
Vedr. evt. Nationalpark Mols Bjerge - forligskredsen har været enige om at igangsætte Thy Nationalpark - og vil gerne have supplerende oplysninger fra projekterne vedr. Mols og Skjern.
Syddjurs kommune har svaret. Hvis det bliver vedtaget, så skal der udfærdiges en bekendtgørelse. Derefter skal der nedsættes en bestyrelse som skal udfærdige mål og rammer for nationalparken.

HG spurgte til Fussingø Distrikt’s rolle i nationalparken? ”Er det kommunen eller Fussingø Distrikt, der skal huse sekretariatet? Landbruget har netop i dag udsendt en pressemeddelelse, der peger på at sekretariatet skal ligge i Mols Bjerge ikke på Fussingø”.
UFL: Der skal jo nedsættes en bestyrelse, og der skal etableres et sekretariat. Så der er ikke noget fastlagt på forhånd. Bekendtgørelsen vil nok også afspejle hvorledes opbygningen og organisationsstrukturen skal være. Men der er jo ikke noget der evt. forhindrer at placere sekretariatet ved Fussingø Distrikt, vi har jo en del bygninger i Mols Bjerge, der kan anvendes til formålet.

Madpakkehuse er opført i Viborg Plantage og Udskovene ved Fussingø.
Ved Most Møllebæk har vi fået nedrevet en gl. stald.
Herberg indrettet i bygningen ved Naturskolen ved Hald. Det skal fungere i forbindelse med pilgrimsvandringer langs hærvejen – fortrinsvist om sommeren i skoleferien. Og som overnatningsmulighed for lejrskoler i den øvrige periode.
Hald Laden skal fornyes det er ikke helt på plads.
To nye vandhuller i Viborg Plantage .
Fredningen af Læsten Bakker . Fussingø Distrikt har fået etableret stien på distriktets arealer. Distriktet afventer tiltag fra Randers Kommune.
Toilet ved Sletterhage - er ikke på plads. Naturklagenævnet har givet nogle begrænsninger for adgangen og anvendelsen. Ejeren har henvendt sig til distriktet med forslag om magelæg m.m
Græsningsmetoder med geder i Mols Bjerge - Gyvel og tornblad.

Guidede ture på distriktet – vi har nået mere end de 20 ture, som var målet.
Der er etableret en Mountainbike-rute i skovene ved Fussingø, Distriktet arbejder på at etablere faste o-løbspladser i 2008.
Et naturgenopretningsprojekt ved Filsø i Vindum Skov vil også blive søgt sat i gang til næste år.

Life projekterne for overdrev og højmoser køre på fuld styrke til og med 2008.

OH spurgte vedr. input til naturplaner for fx. Bjerre Skov.
LA og UFL: De inddateres på den hjemmeside der hedder vandognatur.dk . Derefter kan alle miljøcentrene læse de indkomne forslag. Og i det konkrete tilfælde vil det være Silkeborg der ser på sagen.


Ad 3) ny struktur i Miljøministeriet
Runddelt en oversigt samt en beskrivelse af opgaverne for Miljøstyrelsen (MST) – Naturstyrelsen (BLST) og Naturstyrelsen (SNS), se vedhæftede bilag .
UFL gennemgik de enkelte styrelsers opgaver. Overordnet set kan man sige at MST er rettet mod erhvervene, BLST er rettet mod kommunerne og SNS er rettet mod borgerne.

Ad 4) Gennemgang af driftsplanenrevisionen
JGH gennemgik processen omkring driftsplanrevisionen, der omfatter en status for den nuværende tilstand, en beskrivelse af de rammer, der ligger for driften af de enkelte områder, samt hvilke mål distriktet skal forfølge på de enkelte arealer. Når revisionsprocessen er nået gennem første fase, så bliver udkastet til driftsplanen lagt ud til offentlig høring. Høringen vil forhåbentlig afstedkomme reaktioner af den ene eller den anden art.

OH spurgte til hvordan vi kontakter de lokale folk!
Udover at vi kontakter kommunerne og de foreninger, som har en interesse i vore arealer. Så vil vi naturligvis også gerne udbrede budskabet til de lokale. Vi kontakter relevante lokalaviser og prøver på den måde at få formidlet driftsplanen. Alle dokumenter kommer til at ligge tilgængeligt på hjemmesiden. Distriktet trykker ikke en papirudgave
HG: Hvordan vil I sikre at der er dyr til at foretage den pleje som en stor del af arealerne skal gennemgå?
Driftsplanen beskriver plejeplanerne for den enkelte områder, og dermed kan man danne sig et indtryk af hvor store arealer der bliver tale om.

UFL opfordrede til en aktiv indsats fra brugerrådet i høringsfasen. Brugerrådet vil blive inddraget ved det offentlige møde og inviteret til de offentlige ekskursioner, som alle vil foregår primo 2008

Ad 5) Status vådområder
OH: Hvor langt er man kommet med planerne for Alling-å.
UFL: Der er tale om et almindeligt naturfovaltningsprojekt iblandet VMPII-midler. Naturstyrelsen – Aarhus har udfærdiget VVM-redegørelsen for projektet. Idé-fasen fremlægges snart for offentligheden. Sideløbende med dette er det indledt en proces med jordfordeling.

OH: Hvad med miljømilliarden for projekter i Østjylland.
UFL: Naturdelen var 550 mill. og resten gik til miljøet. Naturprojekterne gik nok hovedsageligt til projekter som allerede var født i amterne. De 550 mill. er fordelt og man kan se projekterne på skovognatur.dk. Nogle midler er gået til indsatsområdet, Gudenå og Randers Fjord. Heraf varetager Fussingø Distrikt Gudenå-projekterne mellem Langå og Randers. Her er delprojektet Haslund-Værum Enge suppleret med penge fra miljømilliarden. Der har kørt en opkøbsfase for at man kan indlede en jordfordelingsfase. Arealerne skal fortsat være i privat eje.

Ved udløbet af Skalsåen er også et projekt, som ligger klar hvis der måtte vise sig at være midler.

Ad 6) Friluftsliv kysten
LA fremførte et ønske fra Friluftsrådet om at der kan etableres støttepunkter ved kysten fra Mariager Fjord til Århus. Nogle af disse støttepunkter kan f.eks. ligge på statens arealer. Samtidig peger LA på at der evt. bør overvejes at etablere egentlige toiletfaciliteter ved nogle af de kystnære primitive overnatningspladser. Der kan i perioder efter megen benyttelse være meget uhygiejnisk ved pladserne. LA peger på at det der primært savnes er mulighed for at slå telte op ved disse støttepunkter. Den optimale afstand mellem de enkelte punkter må ikke overstige 15 km.

UFLs gennemgang af distriktets støttepunkter ved kysten:

Kort med distriktets kystnære arealer.

Efter distriktets erfaring bør egentlige lejrpladser ikke ligge lige ud til kysten, og der var enighed om at placering af toiletter uden at de var skæmmende kunne være vanskelig. De primitive overnatningspladser er beregnet på små grupper, som må henvises til at bruge spade eller et toilet inden for rimelig afstand.

Distriktet har efterfølgende undersøgt om der evt. er private primitive overnatningspladser ved kysten. Der er en række primitive overnatningspladser på Djursland, men ingen ligger direkte ved kysten. Sagen var nok værd at forfølge i kommunernes grønne råd.


Ad 7) Fældning af træer ved Gudenåen i Væth Enge
Kaj Møldrup Christensen har bedt OH om at tage sagen op.

LA: Hvorfor har det været nødvendigt at fælde træer på ådiget?

HG: Træer kan være opholdssted for rovfugle, som kan tage jordrugende fugle.

UFL: Vi mener at de fremlagte billeder er taget de steder hvor diget var ved at blive fjernet. De andre steder er der ikke gravet på ydersiden af diget.

UFL når vi bliver kritiseret for at fjerne et odderbo - så er det jo brand ærgerligt at ingen havde fortalt hvor det var på forhånd. Heldigvis er odderen i fremgang og vil få bedre levemuligheder i området.

Ad 8) kommunerne og truede arter
OH har spurgt til om distriktet har indtryk af at kommunerne har taget Miljøministerens nytårshilsen til de nye kommuner. Der er tale om følgende arter:
• Rød glente i Syddjurs Kommune
• Markpiber i Norddjurs Kommune.
• Grøn Kølleguldsmed i Randers og Favrskov kommuner.

MN: I kommunerne har vi i høj grad fokus på alle de arter, som vi skal være opmærksomme på. Vi har sikret at der er sket overførsel af informationer fra de tidligere amter til kommunerne.
Miljøportalen er nu brugbar og vi har her at fortrinligt redskab i forvaltning af de sjældne arter.

JB ville vende tilbage med en melding om hvorledes status er for artsbeskyttelsen foregår i Syddjurs Kommune. Natur- og Miljøchefen, Morten Hundahl Pedersen har svaret JB på forespørgsel om truede arter.

"Jeg er rigtig glad for din henvendelse, fordi Syddjurs Kommunes indsats overfor de truede dyre- og plantearter ligger væsentlig over andre kommuners aktivitetsniveau. Jeg kan bl.a. henvise til vores naturplejeplan, som NTM-udvalget vedtog i foråret, og som er offentliggjort på kommunens hjemmeside jvf nedenstående link. http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Natur+og+Milj%c3%b8/Materiale_natur/Filer/Naturpleje/Kort
I år gør vi bl.a. en særlig indsats med:
• Rydning af Enebærstykket med henblik på at sikre Jyllands eneste bestand af orkidéen Hylde Gøgeurt
• Genskabelse og sikring af de naturlige tørre overdrev i Mols Bjerge og Jernhatten (delvis medfinancieret af EU gennem LIFE).
• Foryngelse af lyng (hvilket bl.a. sikrer bestanden af en række sjældne sommerfuglearter og andre insekter)
• Bekæmpelse af invasive plantearter - dvs sikring af den naturlige, vilde flora
• Etablering af vandhuller med henblik på at sikre den truede bestand af Strandtudse
• Vinterfodring af den Røde Glente (en aftale med DOF, som dog endnu ikke er faldet helt på plads..)
• Næste år fortsætter vi vore bestræbelser på bevare de truede arter, bl.a. har vi p.t. overvejelse om at deltage i et EU-medfinancieret projekt vedr. bevarelse af truede padder, hvor specielt Løgfrøen er truet på Djursland.
Endvidere kan jeg henvise til vores bidrag til kommunens planstrategi, hvor en af de politiske visioner er bevarelse af den biologiske mangfoldighed. Ovennævnte er ved tidligere lejlighed præsenteret for kommunens Grønne Råd, hvor Uffe Laursen også har sæde."

UFL der har uden tvivl været tale om en hilsen med et glimt i øjet fra ministeren til de nye kommuner.

Generelt om beskyttede naturtyper og arter kan man sige: De naturtyper og arter, et habitatområde udpeges for at beskytte, udgør områdets udpegningsgrundlag. Naturtyperne findes på direktivets bilag I, mens dyrearter og plantearter fremgår af direktivets bilag II. Fuglearter er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet.
Der er udpeget områder for 59 naturtyper og for 35 dyre- og plantearter. Herudover rummer direktivet i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter.


Ad 9) Eventuelt
FS kunne orientere om dannelse af LokalAktionsGruppe i Bjerregrav. LAG’en er opstået i år med fokus på udviklingen i landsbyer. Lovgivningen har ophæng i fødevareministeriet.
Den lokale LAG-gruppe vil forsøge at lave en strategi der matcher de kommunale planer. Der ligger et stort arbejde i det kommende år. Bl.a. vil man undersøge hvilke temaer man skal sætte fokus på for, at der kan skabes ordentlige forhold lokalt.

Lignende grupper er under opstart i Favrskov m.m.

Nord- og Syddjurs kommuner har etableret en fælles LAG. Grupperne ”står” på fire ben - hvor naturen er et af de der har relationer til distrikterne.
FS er i bestyrelsen for det lokale LAG.
HG er i best. for Syddjurs og Norddjurs.

Grønne partnerskaber. LA friluftsrådet har et samarbejde med Favrskov Kommune vedr. grønne partnerskaber. DN har ønsket at skabe et større stinet som gør det muligt at vandre i 3-4 dage.  Der er ikke tale om opkøb af jord, men om aftaler med private lodsejere. Der er dog stadig udgifter forbundet med projektet.

I Syddjurs er kommunen og fugleognatur gået sammen om at foreslå en hjemmeside vedr. natur-database.

Vandtårnet ved Hald Ege . LS Vi har fået et tilbud vedr. renovationen af vandtårnet. Tilbuddet lyder på 427.000 kr. for at få hugget den løse beton fri og opmuring på ny samt nymaling. Bestyrelsen for vandtårnets venner er snart klar til et møde med UFL og Kommunen.
Galleri og klatrevægge er nogle af de idéer der har været fremme.
Pumpehuset: bestyrelsen er meget interesseret i at benytte den til garage - vi taler om udgifter på ca. 50.000 kr. til istandsættelse.

UFL distriktet vil se en samlet udkast med forslag om anvendelse og reparationer af skader m.m.

Ad 10) Nye mødedatoer for 2008

• 23. maj 2008 - v ed dette møde besøger brugerrådet Mols Bjerge.
• 5. november 2008 - møde på distriktskontoret

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken