Referat 15. maj 2007

Referat af brugerrådets møde d. 15. maj 2007
- ekskursion i Viborg Plantage, Hald, Dollerup og efterfølgende møde i Hald Ege

Brugerrådets medlemmer mødtes ved Viborg Plantage for at se det seneste tiltag inden for publikumsfaciliteter, madpakkehusene. Distriktet har fået lavet to madpakkehuse – et i Udskovene ved Ålum, der blev indviet i april, og så et i Viborg Plantage, som endnu ikke er indviet.
Madpakkehuset i Viborg Plantage er placeret i forbindelse med en af de gule vandreruter og i umiddelbar nærhed af de tidligere lergrave midt i plantagen.
Distriktet håber at rigtig mange skovgæster vil finde anvendelse for madpakkehusene, f.eks til børnefødselsdage, større familieudflugter og andre organiserede ture i området. Madpakkehusene kan ikke reserveres, så det er med at komme først til bænkene. Der er ikke bålsteder i madpakkehusene, idet de begge ligger i tætte nåletræsbeplantninger.
De deltagende brugerrådsmedlemmer var meget positive overfor madpakkehusene.

Brugerrådet besøgte herefter Vandtårnet i Hald Ege , der er erklæret bevaringsværdigt af Viborg Kommune. Desværre er tårnet forfaldent og uden anvendelse i dag. Beboerforeningen i Hald Ege har dannet en forening ”Vandtårnets venner”, der ønsker at bevare tårnet og finde en anvendelse af tårnet til noget rekreativt. Distriktet opfordrede til at foreningen komme med et forslag på anvendelse og et overslag på renoveringen af tårnet. Distriktet vil så efterfølgende forsøge at få tårnet reddet fra nedrivning og evt. finde medfinansiering til et projekt. LS fortalte at der har været drøftelser vedr. klatrefaciliteter inde i tårnet.

Lise Schrøder fortæller brugerrådet om historien bag vandtårnet ved Hald Ege.


Brugerrådet fortsatte derefter mod Humlehuset for at se på rydninger af Stanghede og høre om driftsplan-revisionen. Heden er under stadig tilgroning med eg og fyrretræer, hvorfor det er nødvendig med en fortløbende pleje af hedearealet. Plejen af arealet har betydet at Stanghede har undergået en forvandling de seneste par år. Udover nedskæring af uønskede træopvækst så skal lyngen skal plejes, distriktet har derfor indgået en aftale om slåning af arealet. Hedelyngen skal fornys med mellemrum – ellers kollapser den. Slåningen foretages som en rotationsslet, således at der hvert år slås en del af arealet. Efter en årrække vil hele heden således være forynget. Der dog lige nogle enkelte områder som ikke kan slås, idet der tidligere har været gravet skyttegrave i området. Skyttegravene står endnu på heden og udgør en reel fare for maskiner og mandskab, man kan ikke se hullerne under den tætte lyngvegetation. I disse områder foretages der afbrænding – herved opnås også en foryngelseseffekt.

Skoven mellem Stanghede og Hald Sø er påvirket af stormfaldet i 2005. Distriktet har i forbindelse med driftsplanrevisionen drøftet hvorvidt der skal gentilplanes eller om der bør skabes landskabeligt sammenhæng mellem heden og søen. Udsigten fra heden og ned til søen generes dog af nogle meget gamle ege- og bøgetræer ved søkanten.
Den meget skarpe grænse mellem det afgræssede hedeområde og egeskoven virker noget kunstig. Distriktet har overvejet at sætte hegnet noget længere ind i skoven og med et forløb der ikke er helt så lige, som det der står i dag.

Området ved Dollerup Bakker blev besøgt og de kommende rydninger af området mellem søen og kiosken ved Dollerup blev drøftet indgående. Der var ingen tvivl om at rydningerne allerede har pyntet på områdets fremtoning. Der blev dog udtryk ønske om at et par af de store fyrretræer kunne blive stående – hvilket ikke er i tråd med fredningen, der foreskriver at nåletræet fjernes til fordel for løvtræ eller hede og overdrev. Det er netop det sidste at distriktet sigter mod at få etableret på arealerne.

Brugerrådet ved Fussingø besigtiger rydninger af overdrevsarealer ved Dollerup

Brugerrådet tog herefter fat på dagsordenen:

1) Brugerrådet
Der var en kort præsentationsrunde af de fremmødte; Preben Nielsen (PN) repræsenterer Randers Kommune, Lise Schrøder (LS) er lokalrepræsentant for beboerforeningen i Hald, Christian Bundgaard (CB) er lokalrepræsentant for beboerforening i Mols Bjerge, Otto Hansen (OH) er repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, Hans Gemælke (HG) repræsenterer landbruget, Lars Andersen (LA) er friluftsrådets repræsentant, Danmarks Idrætsforbund repræsenteret ved Finn Søndergaard (FS) og endelig Uffe Laursen (UFL) skovrider ved Fussingø Statsskovdistrikt.

De fire repræsentanter for organisationerne må – selvom organisationernes interne geografiske strukturer ikke afspejles i distriktets udbredelsesområde – dække for nabokredsene. Således udpeges der kun et medlem til brugerrådet fra hver af foreningerne; Friluftsrådet, Landboforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund, også selvom distriktet har kontakt med flere kredse i hver af foreningerne.

Det blev endvidere drøftet om der kan udpeges en suppleant til brugerrådet. For at sikre en høj mødedeltagelse ser distriktet meget gerne at der udpeges suppleanter for de faste medlemmer. Således har bl.a. Syddjurs allerede oplyst at Ole Bjerregaard er suppleant for Jørgen Brøgger. De faste medlemmer må så selv koordinere med suppleanten hvis de har forfald til et møde.

2) Nyt fra distriktet
Fri teltning – forsøgsordningen har vist at der ikke er problemer med fri teltning i udvalgte statsskove. Denne forsøgsordning gøres nu permanent og med den udvidelse at det skal være muligt at anvende et stormkøkken – bedre kendt som en Trangia. Trangiaen er en spritbaseret kogeapparat hvorpå man kan lave et mindre måltid mad eller koge vand til the og kaffe. Der må altså stadigvæk ikke tændes decideret bål i skoven uden for etablerede bålsteder. Endvidere ønskes generelt udpeget flere skove til fri teltning.

På Fussingø Distrikt drejer det sig om Vindum Skov (mellem Bjerringbro og Viborg), Udskovene (ved Fussingø) og Klokkerholm Skov (lige nord for Rønde). Brugerrådet udtrykte bekymring ved om gener ville opstå hvis ordningen blev udviddet og dermed mere kendt.

LA spurgte til praksis for sejladsen på Hald Sø. UFL kunne oplyse at der i foråret har været rettet henvendelse til alle bådholdere på søen om at alle nu skal alle både på Hald Sø have monteret en ny nummerplade. Både uden en sådan ny nummerplade eller med gamle nummerplader vil efter 1. maj blive fjernet fra søen. Der er nogle foreningsbåde, hvor foreningsmedlemmerne kan sejle og fiske i Hald Sø. Endvidere udlejer Niels Bugges Kro både. Disse ordninger har givet en større kreds af lystfiskere adgang til søen, hvilket dog ikke synes at give problemer i form af øget færdsel på søen. Endelig er der et stigende ønske om at sejle på Hald Sø i kajak eller kano. Dette kan man få tilladelse til ved at søge via styrelsens elektroniske ansøgningssystem. Der skal altså søges fra gang til gang.

LA spurgte også til sejlads på Fussing Sø. UFL kunne her oplyse at Fussing Sø er omfattet en fredning der begrænser sejlads til tre både; to lystfiskerbåde og en båd for bredejere til Fussing Sø. De to først nævnte kan også lejes uden medlemskab af foreningerne. Derudover kan distriktet give enkeltstående tilladelser til særlige arrangementer – såsom Skovens Dag eller større triathlonstævner.

OH spurgte til om der er solgt ejendomme på distriktet siden sidst. UFL svarede at distriktet ikke har solgt noget siden sidst og at arealerne i forbindelse med driftsplanrevisionen har været gransket med en tættekam, netop med frasalg for øje. Distriktet kan ikke sælge tjenestejorder med fredskovspligt, arealer der indgår i herregårdsmiljøet og fredskovsarealer i øvrigt. Der er dog peget på et par mindre landbrugsarealer ved Kalø, Mosely, Rarskov og Sundstrup. Disse arealer vil i den nærmeste fremtid blive sat til salg.
3) Naturforvaltningsprojekter
Naturgenopretningsprojekt ved Allingå omfatter ca. 540 ha. Der har været et indledende lodsejermøde og der er tilslutning til projektet. En VVM undersøgelse skal igangsættes snarest.
Under naturgenopretningsprojektet ved Haslund-Værum enge er indledt en jordfordeling, i første omgang med opkøb af puljejord, opkøbene forløber i 2007.
I forbindelse med naturgenopretningsprojektet ved Væth er pumpelauget nedlagt. Engarealerne er overdraget til Åge V. Jensens fonde. Distriktet er bygherre for anlægsarbejderne vedr. diger mv. som har været i udbud, men arbejdet er ikke igangsat, idet der er kommet en anke fra lystfiskerne.
Naturgenopretning ved Hornbæk Enge efter er detailprojekteringen blevet lidt dyrere end først forventet. Endvidere er kommet indsigelser fra museet og Vejdirektoratet. Det betyder at anlægsarbejdet først kommer i gang i 2008.

4) Grønne Partnerskaber
Grønne partnerskaber har kommunerne som tovholder – der er afsat 50 mil. Kr. over de næste tre år og der er 10 mil. kr. allerede i år. Distriktet vil dog opfordre til at foreningerne kommer med projektforslag. Det kan f.eks. være Vandtårnet i Hald Ege.

5) Lokale miljøinitiativer
Distriktet kan oplyse at der er givet tilskud til et lokalt miljøinitiativ inden for distriktets område i det forløbne halvår. Der er givet tilskud til etablering af naturbaser i skovene ved Fussingø. Naturbaserne skal etableres af en gruppe frivillige med henblik på at styrke naturformidling til børn i børnehaver i Randers Kommune.
6) Driftsplanrevisionen
Distriktet og vore kolleger i styrelsen er godt i gang med de såkaldte skovvise beskrivelser. Disse beskrivelser er en summarisk gennemgang af de enkelte skovkomplekser. Beskrivelserne rummer afsnit om geologi, landskabet, naturen, fortidsminder, skoven og rekreative muligheder. Beskrivelserne vil, når de sidste afsnit er indkommet blive skrevet igennem og lagt på distriktets hjemmeside. I øvrigt vil hele driftsplanen blive lagt på nettet.
Offentlighedsfasen af driftsplanen vil forløbe i sensommeren. Distriktet sigter mod et møde hvor alle interesserede kan møde frem og høre hvad en driftsplan egentlig er og hvad revisionen af driftsplanen betyder for distriktets arealer. Derudover vil distriktet afholde et par guidede ture med fokus på ændringerne af driften efter revisionen. Der vil sikkert være områder der vil ændre karakter efter revisionen. Det kan f.eks. være mørke nåletræsbevoksninger der over en trægeneration skal ændres til lysåbne løvskove.
Brugerrådet vil naturligvis modtage al materiale om driftsplanen og vil i øvrigt blive inddraget i offentlighedsfasen.

7) B-skove
B-skove betyder egentlig beskyttede skove, i modsætning til A-skove, der er de almene skove.
Opdelingen i A og B-skove er sket for at kunne varetage beskyttelseshensyn i de skove der rummer en værdifuld natur. I B-skovene gives der som udgangspunkt ikke tilladelser til større arrangementer der går på tværs af bevoksninger. Det kan f.eks. være orienteringsløb eller hundetræning. Der gives dog tilladelser til større stævner på nationalt plan såsom de såkaldte terminslisteløb, Danmarks mesterskaber osv.
På Fussingø Distrikt er følgende skove udpeget som B-skove; Stanghede og Inderø ved Hald, Hestehave Skov og Ringelmose Skov ved Kalø, samt Mols Bjerge.
Distriktet har fået flere henvendelser vedr. arrangementer i B-skovene, især ved Kalø og Mols Bjerge. Distriktet efterlyser derfor en tilkendegivelse fra brugerrådet vedr. opretholdelsen af status som B-skove for de ovenfor nævnte skove. Er der stadig behov for denne mere restriktive praksis for de nævnte skove? Det skal dog for god ordens skyld nævnes at distriktet vil høre Danmarks MiljøUndersøgelser og Danmarks Jægerforbund om de har undersøgelser / aktiviteter i skovene ved Kalø som taler for en fortsat restriktiv administration.
CB mener ikke at der kan ske noget ved at lempe status for Mols Bjerge.
HG har heller ingen forbehold for de nævnte skove og evt. aktiviteter i disse.
FS kan se både fordele og ulemper ved opretholdelsen af B-skovene, idet ordningen med B-skovene reserverer disse skove til ganske særlige løb – dermed kan alle opleve en ”ny” skov at løbe ved ganske særlige lejligheder. På den anden side vil det også være fint hvis der bliver åbnet op for flere muligheder i det daglige for f.eks. orienteringsløb. Det er jo næsten alle statens skove på Djursland der er omfattet af ordningen med B-skove, hvilket det gør det vanskeligt at arrangere løb i området.
Distriktet arbejder på at få registreret områder med særlige naturværdier – de såkaldte naturzoner. Disse zoner vil være tilgængelige på nettet og arrangører skal være opmærksomme på disse zoner og friholde disse for aktiviteter.

8) Lokale projekter – en orientering
Distriktet vil rette henvendelse til lokale moutainbike-grupper i Hald og ved Fussingø, med henblik på at etablere specielle afmærkede ruter for denne type aktivitet. Distriktet oplever en stigende interesse for at motionere på cykel i skovene, hvilket kan afstedkomme interessekonflikter.
Distriktet arbejder også på at få etableret faste poster til orienteringsløb ikke alene til brug for orienteringsklubbernes medlemmer. Men også for skoleklasser, naturskolen og familier, der har lyst til at motionere på en sjov og anderledes måde. Posterne tænkes etableret i Indskovene ved Fussingø og ved Hald.

9) Busbjerg – et areal mellem Bjerringbro og Ulstrup
OH har spurgt distriktet om statens areal ved Busbjerg ikke skal ryddes. OH henviser til at området er fredet og at der i fredningen står at der skal ryddes for udsigten til Gudenåen. Han foreslog også at staten opkøbte et tilgrænsende forfaldent nåleskovsareal mod øst.
UFL redegjorde for at det kun er en mindre del af statens areal som er omfattet af fredningen. Statens areal ligger syd for toppen af Busbjerg og bevoksningen er altså ikke en hindring for udsigten mod nord til Gudenåen.
Under drøftelsen kom det frem at der muligvis er et græsningslaug i området, distriktet vil undersøge om det er muligt at komme med i lauget med statens arealer. Arealet kan efter en afpudsning plejes med græssende dyr.

10) Evt.


Næste møde er d. 14.  november 2007 på Fussingø fra kl. 13 til 16

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken