Referat af mødet i brugerrådet den 22. november 2001 på Kalø skovpart

Tilstede ved mødet var:
Finn Søndergaard – Danmarks Idrætsforbund
Svend Krüger – Friluftsrådet, Århus Amt
Per Blach – Repræsentant for Landboforeningerne i Århus Amt
Lotte Hornemann – Århus Amt / Udvalget for Miljø og Teknik
Jørn Støvring – Dansk Familie Landbrug
Otto Hansen – Danmarks Naturfredningsforening
Erik Søndergaard Rasmussen - DN, suppleant
Erik Roed – Friluftsrådet
Frank Linde – Danmarks Idrætsforbund
Jens Bjerregaard Christensen (JBC), Eigil Møller og Jan Grundtvig Højland – Fussingø Statsskovdistrikt

Efter en præsentationsrunde og velkomst til Otto Hansen som DN’s nye repræsentant, blev den udsendte dagsorden gennemgået:

 • Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet i maj 2001.
 • Wilhjelm udvalgets rapport blev udleveret og gav anledning til mange kommentarer fra organisationerne. Efter valget den 22. november 2001 og regeringsskiftet afventer styrelsen signalerne fra den kommende miljøminister. Der var bred enighed blandt organisationerne om at rapportens status bør være uændret selv efter et regeringsskifte, idet der er konsensus i udvalget om indholdet. Landbruget og de grønne organisationer finder stadig at der er behov for eksempelvis at oprette "national parker", om end landbruget savner en økonomisk redegørelse for projekterne.

To elementer blev udpeget som interessante for brugerrådet, nemlig skabelsen af de større nationale naturområder – Mols Bjerge på Fussingø distrikt er nævnt – samt en opgradering af naturskovsstrategien med min. 10 % urørt skov af det samlede skovareal.

Det er vigtigt med en lokal forankring af projekterne. For så vidt angår national parken i Mols Bjerge er det vigtigt ved en eventuel implementering at lokalbefolkningen, kommunerne og amterne kommer med i processen fra start. Turisme og friluftsliv blev fremhævet som vigtige motivationer for projekterne. JBC er allerede blevet kontaktet af Ebeltoft Kommune og skal mødes med kommunal direktøren en gang efter byrådets konstituering - brugerrådet bliver holdt orienteret om processen, eventuelt i form af et møde med dette ene emne, alt afhængig af styrelsens udmelding. Det overordnede mål med Mols Bjerge er næsten det indtryk man får på arealerne i dag; egekrat, overdrev, arealer der græsses med vore skovkvæg – altså ingen store forandringer. En formidlingen af områdets natur og særegenhed vil nok blive prioriteret højere.

 • Adgangsudvalgets rapport blev kort diskuteret med et rids af konklusionerne. Udvalgets arbejde har været præget af stor uenighed, så rapportens videre status er noget usikker. Salg af offentligt ejede skove blev kort berørt, herunder om der ikke kan sikres fortsat offentlig adgang til disse arealer. Distriktet oplyste at de arealer vi p.t. sælger, alene vedr. landbrugsejendomme og arealer til byudvikling.
 • Styrelsens "velfærdspapir" blev allerede diskuteret ved brugerrådets møde i maj, hvorfor medlemmerne kunne gentage den positive holdning til papirets sigtelinier om benyttelse og beskyttelse. Indelingen i A og B skove blev dog atter drøftet og kritiseret som utidssvarende og passé. På Djursland er det kun arealerne ved Ørnbjerg Mølle, der er i kategorien A skove. JBC lovede at distriktet i forbindelse med tilbagemeldingen til styrelsen vil anbefale en revision af denne opdeling af skovene og evt. ophæve denne differentiering.

Den frie overnatning er naturligvis et kardinalpunkt. Distriktet har allerede ønsker om at etablere flere primitive lejrpladser på alle skovparterne. Distriktet ønsker i så vid udstrækning som muligt, at anvendelsen af statsskovarealerne skal foregå med så få forbudsskilte som muligt. Det er målet at alle føler sig velkomne, men samtidig kender grundreglerne for adgangen til statsskovene. Overnatning på statsskovens arealer synes ikke at være et problem og distriktet vil derfor som udgangspunkt være så imødekommende som muligt, og altså tillade den frie overnatning. Der kan dog være arealer som er særligt følsomme overfor intensiv benyttelse, men her må distriktet så søge at regulere benyttelsen.

Svend Krüger fra Friluftsrådet orienterede om en vandresti – Europasti E 1 – der går fra Midtsverige til Napoli i Italien. Ruten er komplet med primitive campingpladser langs hele ruten – undtagen på strækning fra Grenå til Århus! SK har rejst sagen i det grønne råd i Århus Amt, hvor han håber på positiv tilkendegivelse ligesom SK håber på distriktets velvillige indstilling til etableringen af en primitiv campingplads ved Ørnbjerg Mølle. Distriktet er positivt indstillet overfor ideen og gav tilsagn om i første omgang at indrette en primitiv overnatningsplads - om der også kan etableres vandforsyning og toiletforhold skal drøftes nærmere i den videre proces.

 • Skovlovsadministrationen blev kort diskuteret. JBC gav en oversigtlig redegørelse for distriktets opgaver. Ifølge skovloven har distrikterne tilsynet med private fredsskove. Tidligere var det med faste besøg hvert 10. år, dette systematiske tilsyn er ophørt grundet mangel på ressourcer. Distriktet besøger i dag de private skove i forbindelse med konkrete sager eksempelvis dispensationsansøgninger i henhold til skovloven. Distriktet giver råd og påser samtidig, at skovloven overholdes. Et stigende arbejdsområde er administrationen af støtteordninger til skovbruget. Støtteordningerne omfatter bl.a. skovrejsning, foryngelse, egekrat, særlig drift og stormfaldsordningen - distriktet modtager og behandler alle sådanne ansøgninger.

Under nyt fra distriktet blev følgende emner berørt;

 • Maleriet med Frederiksborg Slot – oprindeligt tilhørende Kalø Gods – er kommet i mediernes og offentlighedens søgelys - kammeradvokaten tager stilling til om maleriet skal kræves tilbageleveret til Staten.
 • Distriktet har solgt et areal ved Føllebund til byudvikling. Ligeledes udbydes to ejendomme og en gammel kro til salg på Kalø skovpart.
 • Jagtslottet ønskes frigjort for tilbygninger og den tidligere kostald projekteres derfor til fremtidig anvendelse for DMU.
 • Fredningen af Gjerrildbanen er nu på plads – erstatningsudmålingen er færdig. Der mangler nu noget skiltning og afmærkning af ruten.
 • Berringbro Kommune ønsker at fremtidssikre Gudenå-projektet bl.a. med oprettelsen af en naturskole i Bøgely, der er et af distriktets huse.
 • Tange Sø - projektarbejdet afsluttes inden jul - det bliver en vanskelig proces.
 • Arbejdet med Naturskolen på Fussingø ligger p.t. stille.
 • På Randers Øvelsesterræn er der sket jordbearbejdning som forberedelse til plantningen af bl.a. egetræer i foråret 2002. Der er formet et lokal mødeforum for brugerne – første møde i dette forum finder sted i vinternes løb.
 • Første del af offentlighedsfasen vedr. Klostermarken har fundet sted i form af en debattur – der skal nu følges op med en debataften omkring årsskiftet.
 • På Hald bliver der lagt nyt tag på østfløjen - det går planmæssigt!
 • På Dollerup Mølle er der afholdt et idéseminar om den fremtidige anvendelse af bygningerne. Oplægget om et træcenter bliver nok ikke til noget i Dollerup Mølle.
 • Hald skovpart har aftalt fælles skilteprogram med Viborg Amt - det skal være på plads inden påske!
 • Distriktet undersøger evt. erhvervelse af ejendomme på østsiden af Hald Sø for at skabe et sammenhængende stisystem.
 • Distriktet forsøger at erhverve et mindre areal ved Stubbe Sø til fremme af rekreative og naturmæssige formål, men foreløbig har Jordbrugskommissionen hindret dette ved at nægte distriktet tilladelse til erhvervelsen. Distriktet håber på en afklaring ved førstkommende nævnsmøde i Jordbrugskommissionen.
 • Distriktet undersøger fortsat muligheden for at etablere et skydebanecenter ved Tirstrup.
 • Videnbladet fra Forskningscenter for Skov og Landskab om evalueringen af skovdistrikternes brugerråd blev omdelt og drøftet. Distriktet opfordrede brugerrådet til at være konstruktiv overfor mødernes form og indhold ved at komme med forslag til emner til diskussionen.

Kommende møder i 2002 er fastsat til;

 • Skovens dag på Fussingø d. 5. maj 2002
 • Heldagsmøde på Hald skovpart d. 29. maj 2002
 • Halvdagsmøde på Mols skovpart d. 26. november 2002.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken