Referat af brugerrådets møde d. 23. maj 2008

Til stede ved mødet var:
Hans Gemælke, Landboforeningerne
Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
Finn Søndergaard, Danmarks Idrætsforbund
Lars Andersen, Friluftsrådet, Kreds Østjylland (LA)
John Saaby Jensen, Norddjurs Kommune
Ole Bjerregaard, Syddjurs Kommune (OB)
Egon Thomassen, Lokal repr., Fussingø området
Lise Schrøder, Lokal repr., Hald området
Christian Bundgaard, Lokal repr., Mols området (CB)
Karen Holm Pedersen, Lokal repr., Kalø området
Uffe Laursen, Naturstyrelsen (UFL)
Desuden deltog Kim Friis Egefjord, Naturstyrelsen

Dagen begyndte med samling ved Øvre Strandkær . Brugerrådet så den gamle udstilling og madpakkerummet. UFL fortalte at SNS ønsker at modernisere udstillingen således at den bliver mere tidssvarende og fokuseret omkring nationalparken.

UFL fortalte endvidere at SNS er i forhandling med Syddjurs Kommune vedr. en omlægning af Strandkærvej, der snor sig gennem Nedre og Øvre Standkær. Med en forventet øget turiststrøm vil det være hensigtsmæssigt at forbedre adgangsforholdene og parkeringsmulighederne. Sagen behandles af Syddjurs Kommune og skal senere behandles af fredningsnævnet.

Derefter kørte rådet til Århus Plantage eller det der er tilbage af den. Plantagen har været genstand for en massiv rydning i forbindelse med det EU medfinansierede Life-overdrevsprojekt.. Hele projektområdet er fredet. Fredningen skal sikre, at de landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme. Fredningen skal også udgøre det retlige grundlag for naturpleje for at udforme og opretholde et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen. Der udarbejdes hvert år planer for naturpleje, anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i de følgende 3 år i de fredede områder.

Brugerrådet fik kaffe ved madpakkehuset ved Agri Bavnehøj . Fra toppen af bakken er man med de ca. 137 meter o.h.o på taget af Mols Bjerge. Der er en fantastisk udsigt over næsten hele området – og bestemt ned over nogle af de arealer, som er under rydning.

Herefter kørte rådet gennem Mols Bjerge ned til strandarealet ved Fuglsø Centeret . Arealet er overtaget efter Århus Amt og omfatter foruden stranden, et skræntområde, en toiletbygning og et stort græsområde. Skrænten er tilgroet med gyvel – hvilket ser fantastisk ud når den blomstrer, men den udkonkurrerer næsten alle andre arter. Og da den ikke er naturligt hjemmehørende vil SNS forsøge at pleje den væk fra arealet, til gavn for de naturlige arter på skrænten.


Her efter fortsatte rådet mødet inden døre på Fuglsøcentret.

1) Nyt fra SNS

Efter at Naturstyrelsen er skilt ud fra Naturstyrelsen, er der igangsat et arbejde med at definere den Ny Naturstyrelse.

Der har været en proces vedr. vision og mission.
Der er nedsat en gruppe, som har haft til opgave at finde række landsdækkende arrangementer. Den første er naturnatten d. 31. maj / 1.juni . Naturstyrelsen – Kronjylland afholdt tre arrangementer med en relativ lav deltagelse, men det vigte ved disse arrangementer er den nationale mediedækning, hvilket var helt i top. De to andre arrangementer der ligger på tegnebrættet er et arrangement for vore ældre medborgere , der inviteres i skoven, samt et arrangement om brænde .

Den er nedsat en gruppe som har haft til opgave at finde de gode historier , som kan profilere ministeren og SNS.

Og endelig er der nedsat en gruppe som har haft til opgave at pege på sagsområder, processer og arbejder som kan gøres bedre og måske mere optimalt.

Naturstyrelsen – Kronjylland har også arbejdet med en vision for arbejdet.
Visionen er:
Vi vil være kendte for at skabe positive oplevelser for borgerne og for at skabe arealer med et højt naturindhold.

At være kendte for betyder:
At være 1.valg når brugerne vil ud i naturen.
At indgå i ministerens bevidsthed.
At være mediernes foretrukne kontakt i spørgsmål om natur og skov.

At skabe betyder vi vil tilvejebringe:
Muligheder for aktivitetsudfoldelser
Fysiske ting, faciliteter m.m.
Historier, fortællinger/facts
Initiativer til f.eks. samarbejde

Positive oplevelser betyder:
Rig natur og gode faciliteter
Brugerne skal føle sig velkommen og føle imødekommenhed
Områderne skal være lettilgængelige

For borgerne betyder:
Vi vil være kendte blandt alle borgerne i vores område, både de der allerede kender os, men endnu vigtigere dem der ikke kender os

Skaber arealer med Højt naturindhold betyder:
Forøger naturindholdet
Giver planter og dyr bedre levevilkår
Natur skal forstås meget bredt.
Naturnær drift
Økologisk landbrugsdrift.

Så forhåbentlig vil I alle kunne opleve at Naturstyrelsen – Kronjylland bliver mere synlige og udfarende.
Sletterhage Fyr ejes nu igen af Staten, det er sket ved et magelæg, således at SNS har overtaget fyret med tidligere maskinbygning, garage og udkigshytte imod at afstå den tidligere fyrassistentbolig (”Nær naturen”). Der er genindrettet toiletter i garagebygningen. I samarbejde med Syddjurs kommune sigtes mod at stille husly til rådighed for forskellige grupper af naturbrugere. Grejbanken vil blive flyttet over i de nyerhvervede bygninger. Fyret er ikke åbent for offentligheden, men skulle der være en lokal gruppe som kunne tænke sig at administrere dette, så kunne det være en mulighed.
CB: Skal tårnet åbnes evt. med en restaurant?
UFL: Vi forstiller os en ikke-kommerciel anvendelse af bygningerne.
CB og OB: Det er en fin og god løsning der er fundet!

Naturstyrelsen – Kronjylland har afholdt et møde med Randers Kommune, Miljø og Teknik om fælles interesse områder. Blandt andet fredningen i Læsten Bakker – der arbejdes på en fælles indvielse.

Vænge Sø projektet ligger Syddjurs Kommune. Forhåbentlig kan vi etablere en ny vej i 2008 og få vand i søen i 2009.

Udstillingen i Hald Laden indvies d. 26. juni kl. 10 – alle er naturligvis velkomne!

Fugletårnet ved Følle Bund er indviet d. 14. maj 2008 af Borgmester Vilfred Friborg Hansen.

Herberget ved Hald er indviet d. 1. juni 2008 af regionernes formand Bent Hansen .

Finansloven blev vedtaget meget sent. Vi søger midler til bygning af 2 toiletbygninger ved Hald Sø, reparation af Jagtslottet ved Kalø, reparationer af driftsbygninger ved Fussingø samt ombygninger ved Øvre Strandkær.

Fussingø Slot er ved at blive renoveret i tre rum.

Det gamle Fussingø i Gammelhaven ved Fussing Sø er ved at blive restaureret af Nationalmuseet. Restaureringen har til hensigt at sikre fundamentet af den gamle herreborg og formidle historien omkring stedet.

Bevoksningen omkring Kalø Slotsruin er plejet således, at ruinen nu igen står flot i landskabet.

2) Driftsplanrevisionen
Processen vedr. revisionen af driftsplanen har været noget sat tilbage af uforudsete hændelser – ny struktur i ministeriet og udskiftninger i personalegruppen m.m.

Men vi sigter efter at kunne præsentere en statusdel og de arealvise beskrivelser en gang efter sommerferien og dermed iværksætte den offentlige høringsrunde, som er på 4 uger.

3) Nationalpark Mols Bjerge
Der skal udarbejdes en bekendtgørelse for Nationalpark Mols Bjerge – bekendtgørelsen ventes fremsat til januar 2009.

Her kan du se udkastet til bekendtgørelsen for National Park Thy : http://www.skovognatur.dk/fileadmin/Resources/Naturstyrelsen/SNS/glSNS/PDF/Hoeringer/NPThy/NpThyBkgMKort.pdf

Og folderen for Nationalparken:
http://www.skovognatur.dk/fileadmin/Resources/Naturstyrelsen/PDF/Udgivelser/Rapporter mv/2008/THYLODS_260308.pdf

I kan se hjemmesiden om Nationalpark Mols Bjerge her:
http://www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/Nationalparker/Mols/Turist/

LA: Friluftsrådet betaler løn til en koordinerende naturvejleder, som skal samle og underbygge formidlingen inden for nationalparkens område.

Rådet drøftede muligheden af om nye stiforbindelser kan iværksættes inden dannelsen af selve nationalparkbestyrelsen er en realitet. Der tænkes især på udbygning af det overordnede stinet, f.eks. med udgangspunkt i Molsstien. Sammen med Syddjurs Kommune og Fugleværnsfonden arbejdes på en forbindelse ad eksisterende småveje rundt om Stubbe Sø.

Ministeren holder borgermøde på Fuglsø Centeret d. 24. juni.

4) Støttemuligheder for naturprojekter
Vi havde sat dette punkt dagsordenen fordi vi har fundet en meget fin oversigt over de forskellige ordninger der sigter mod støttemuligheder for naturprojekter. Vi har før drøftet forskellige ordninger, og støttemuligheder har været efterspurgt af enkelte af rådets medlemmer.
Her er linket til oversigten: http://www.skovognatur.dk/Service/Tilskud/Naturprojektguide.htm .
Samtidig blev erindret om puljen til Grønne Partnerskaber.

5) Status for vådområde projekterne
Haslund-Værum Enge
2. jordfordeling kører frem til 1. februar 2009. Der er udsigt til at man ikke når målet, og at der derfor er behov for endnu en runde. Målet er at samle ca. 250 - 280 ha.

Allingå
VVM idefasen er afsluttet. MiljøCenter Århus har anmodet Naturstyrelse om at udrede en række spørgsmål som skal indgå i VVM-redegørelsen.

Væth Enge
SNS er færdige med anlægsarbejderne på arealet. Randers kommune arbejder med et stiudlæg. Der stiles mod indvielse efter sommerferien.

Hornbæk Enge
Anlægsarbejdet forventes sat i gang til september og skal afsluttes i efteråret 2009.

6) Bjerre Skov
Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov og Randers Kommuner har i 2007 rettet henvendelse til de 2 kommuner og bl.a. foreslået partnerskabsaftale om plejen i Bjerre Skov.

7) Natur og Sundhed
Naturstyrelsen vil forsøge at opnå en alliance med kommunerne vedr. sundhed og natur. Styrelsen administrerer jo Danmarks største fitnesscenter – og der er gratis adgang for alle. Kommunerne bruger mange ressourcer på sundhed, især på forebyggelse. Kan SNS få skabt et samarbejde med kommunerne om brugen af styrelsens arealer i forsøget på at nå et bedre helbred i den brede befolkning. Så kan SNS måske få skabt nogle publikums faciliteter, der kan gavne en bredere gruppe end dem som kommune sigter efter at nå. Altså en såkaldt win–win situation.

8) Kajakstøttepunkter
Naturstyrelsen – Kronjylland forelagde rådet ideen om at etablere en række støttepunkter for friluftslivet på havet. Støttepunkterne tænkes etableret på udvalgte statsejede arealer på Djursland. Støttepunkterne skal bestå af areal og en stolpe til at markere, at her kan man slå sig ned for natten, uden at skulle være bekymret om f.eks. en vred lodsejer.

Der skal altså ikke etableres hverken toilet, vandpost eller affaldsstativer ved disse støtte punkter. Der kan enkelte steder komme på tale at der opstilles en shelter, f. eks har Norddjurs Kommune kontaktet Naturstyrelsen – Kronjylland om at opstille en shelter ved Gjerrild Nordstrand.

På kortet nedfor, er eventuelle støttepunkter vist med stjerner.

9) Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.


Næste møde er d. 5. november 2008 , et eftermiddagsmøde på kontoret ved Fussingø.

Fussingø d. 16. juni 2008
Ref. jgh

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken