Referat af Brugerrådsmødet d. 23. november 2004

Til stede :

 Otto Hansen (OH), Danmarks Naturfredningsforening (DN)
 Finn Søndergaard (FS), Danmarks Idrætsforbund
 Frank Linde (FL), Danmarks Idrætsforbund
 Ole Bjerregaard, Ebeltoft Kommune
 John Frigaard Nielsen, Purhus Kommune
 Egon Thomassen (ET), Lokal beboerforening ved Fussingø
 Leif Gade, Landboforeningerne i Viborg Amt
 Lise Schrøder, Lokal beboerforening ved Hald
 Per Wessel Buchwald, Friluftsrådet i Viborg Amt
 Kaj Møldrup Christensen, Århus Amt
 Berner Nielsen, Kommuneforeningen
Samt Uffe Laursen (UFL) og Jan Højland fra distriktet

Fussingø d. 29. november 2004
Ref. jgh

Skovrider Uffe Laursen begyndte mødet med en præsentation af sig selv. UFL har været skovrider på Buderupholm Statsskovdistrikt i 17 år inden han tiltrådte stillingen på Fussingø d. 1. juli 2004.
Under Nyt fra distriktet orienterede UFL om;
 Naturstyrelsens og distrikternes fremtidige organisation. På det overordnede niveau er antallet af distriktet reduceret fra 25 til 20 og 6 af disse er udpeget til landsdelscentre. På Fussingø har omstruktureringen betydet at der er tre skovfogeder, der henholdsvis tager sig af personaleledelse, Jagt- og vildtforvaltning og bygningstilsynet for hele det nørrejyske område. De to sidstnævnte har endvidere kontakten til brugerne af arealerne i henholdsvis øst og vest.
 Under køb og salg kunne distriktet oplyse at nu er handlen med Hedeselskabet om Århus Plantage gået igennem. Distriktet har således erhvervet ca. 100 ha. i Mols Bjerge. Vænge Sø projektet ser ud til at kunne blive færdig efter at de sidste ejendomsforhold er faldet på plads. Ligeledes ser det ud til at distriktet har fået en aftale med en nabo til Lysnet om et magelæg, så der kan sikres et stisystem på arealet. Hevring Skydeterræn er endnu ikke blevet solgt og forsvaret oplyser at man stadig skal anvende arealet. Dollerup Mølle står fortsat til salg, distriktet afventer en lokalplan for området. Hedehus ved Viborg Hedeplantage og Klosterhus i Vindum Skov sættes snart på salgslisten, ligesom distriktet ejer er en grund ved Rønde, som skal sælges
 Distriktet har været i gang med en del naturgenopretningsprojekter, bl.a. VMPII-projektet ved Følle Bund, der blev indviet her i efteråret. Ved Fussingø er distriktet ved at forberede et græsningsareal ved Søndermade, et areal, der eller risikerer at gro til i høje stauder og tagrør. Diget ved Ålum er blevet befriet for træer og buske og fremstår nu synligt i skovkanten. ET spurgte til om diget skal vedblive at have denne fremtoning, som beboerne i Ålum er meget glade for. UFL udtalte at det er hensigten at diget også i fremtiden skal være uden træer og buske. I Dollerup er der iværksat græsning med geder af vandløbsnære arealer, de tager også trævæksten så arealet græsses hårdt til en begyndelse. I Dollerup Bakker sker græsningen et par steder med heste, idet andre dyreholdere ikke har været interesseret i arealerne.
 Vedr. pulikumsfaciliteter så er ejendommen Mosely ved at blive gjort klar til bl.a. primitiv overnatning med shelters og bålplads. Det røde hus ved Hohøj i Mariager er klargjort til en udstilling om området. Distriktet overvejer at etablere en hundeskov ved Fussingø i Sønderskoven øst for den asfalterede vej. Hundeskov ved Dollerup skal evt. flyttes af hensyn til afgræsningen af arealet. Folderen over Indskovene ved Fussingø er revideret og kommer nu også til at omfatte Udskovene.
Efter denne orientering udspandt der sig en drøftelse af om distriktet kan søge EU – midler for landbrugsarealerne. UFL konkluderede at det kan distriktet udmærket som statslig myndighed, det er ikke noget nyt.
Distriktet gav en orientering om igangværende velfærdsprojekter – nogle af projekterne er fra 2003 og forventes med bestemthed at blive færdiggjort i indeværende år. De bevilligede projekter for 2004 er først frigivet i slutningen af august og kan derfor kun vanskeligt klares i år. Brugerrådet opfordres til at komme med ideer til projekter på statens arealer, der kan gavne en bred brugergruppe. Distriktet forventer at styrelsen vil indkalde nye projektforslag i begyndelsen af det nye år. Distriktet vil udfærdige en oversigt over projekter på hjemmesiden med velfærdsprojekterne.
OH havde sendt distriktet en opfordring om at orientere om arealet ved Lysnet . UFL kunne fortælle at Stiplanerne har i og for sig ikke ændret sig, men de afventer et magelæg med naboen. Status for magelægget er, at S&N har i princippet godkendt distriktets forslag og bevilget penge til omkostningerne ved magelægget. Distriktet arbejder på at udfærdige en fælles erklæring om magelæggets indhold. Herefter vil distriktet sørger for det videre i forhold til stiforløb og grusbelægning m.m. OH påpegede at der er en del børnehaver, der besøger arealet, og at det vil være hensigtsmæssigt med en infotavle om den dybe sø samt en naturlegeplads ved området. UFL udtrykte tilbageholdenhed vedr. en naturlegeplads netop ved den dybe sø, men var bestemt positiv overfor en infotavle om området og herunder en advarsel om søen.
Life projektet om overdrevsarealer , der nu er endelig bevilliget fra EU, blev kort præsenteret med fokus på arealerne, trusler og plejetiltag. På Fussingø Distrikt drejer det sig om arealer ved Dollerup og i Mols Bjerge. Det samlede budget for projektet beløber sig til ca. 30 millioner kr. Ca. halvdelen af finansieringen kommer fra den danske stat og amterne. Fussingø er projektkoordinator og har derfor et væsentligt ansvar for projektet. Distriktet lægger et link til en præsentation på hjemmesiden så snart den er på plads. FL nævnte at man skal passe på med at sætte meget store hegn op, som kan genere eller mindske offentlighedens adgang til naturen.
Brugerrådets sammensætning er før blevet drøftet, men er nu mere aktuel end før, som følge af den kommende kommunalreform. Det er tidligere blevet besluttet at hele brugerrådet indkaldes til møderne og alle der har interesse og mulighed kan så møde op. På den måde opnår rådet en kontinuitet i kredsen af medlemmer og bredt kendskab til hele distriktet. DN har bedt om at foreningen måtte have en repræsentant mere i brugerrådet. Der blev fra flere sider udtrykt at p.g.a. den snarlige opbrydning af diverse foreningsstrukturer, så skal man afvente den nye kommunalreform og derefter sammensætte brugerrådet på ny. Århus Universitet har meddelt distriktet at de ønsker at udtræde af brugerrådet , hvilket distriktet vil kvittere for sammen med udsendelsen af referatet. Ved mødet blev udleveret en liste over brugerrådets medlemmer og retningsliner for brugerrådets sammensætning, begge vil kunne findes på hjemmesiden.
Certificering af skovene på Fussingø skal ske i et pilotprojekt, som er sat i gang af miljøministeren. Certificeringen skal ske efter to forskellige systemer, nemlig PEFC og FSC, udviklet af henholdsvis skovejernes forening og de grønne organisationer. I alt skal der certificeres knapt 12.000 ha på Fussingø og Kronborg distrikter, hvilket svarer til hvad der allerede er certificeret i de private skove. Naturstyrelsen mener umiddelbart at distrikterne allerede opfylder kravene fra de to systemer og derfor vil brugerne af skovene ikke kunne mærke den helt store forskel, med eller uden certificering.
Under eventuelt:
 FS efterspurgte en driftsplan for Fussingø, ET istemte og spurgte til genskabelsen af de tidligere lyngklædte Ålum Bakker. UFL svarede at driftsplanen kommer, men det vides ikke med sikkerhed hvornår. F.s.a. Ålum Bakker så har det nok lidt længere udsigter. En del af nåletræsbevoksningerne er sat på afdriftslisten – så lad os se hvordan det kommer til at se ud.
 FS bad om at der i forvarslet til brugerrådets møder også efterspørges punkter til dagsordenen, samt at der medsendes bilag vedr. punkter til dagsordenen. Det er noteret og sådan gør vi fremover.
 Der blev fra flere sider udtrykt ønske om at rådet besøger Århus Plantage ved næste møde. Det er noteret og oplagt.
 OH har efterfølgende bedt om at der henvises til driftsplanen for arealet ved Hevring.
Det er muligt at hente drifts- og plejeplanen for Hevring Skydeterræn som pdf-fil på Naturstyrelsens hjemmeside på dette link http://www.sns.dk/udgivelser/2002/hevring/hevring
Næste års møder falder som henholdsvis et heldagsmøde på Mols d. 2. juni 2005 og et halvdagsmøde på Fussingø d. 2. november 2005.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken