Referat af brugerrådets møde d. 26. maj 2004 ved Kalø

I mødet deltog: Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, Finn Søndergaard, Danmarks Idrætsforbund, Jørn Støvring Nielsen, Landbruget i Århus Amt, Ole Bjerregaard, Ebeltoft Byråd, John Frigaard Nielsen, Purhus Byråd, Leif Gade, Landbruget i Viborg Amt, Vilfred Friborg Hansen, Rønde Byråd, Lise Schrøder, Beboerforeningen i Hald, Kaj Møldrup Christensen, Århus Amt, Jørgen Metzdorff, Friluftsrådet, Anders Christian Vegger, Landbruget i Århus Amt samt Jens Bjerregaard Christensen og Jan Grundtvig Højland, sidstnævnte begge fra Fussingø Statsskovdistrikt.
Formiddagens ekskursion blev indledt med en rundvisning på Kalø Hovedgård. Hovedgården er midt i en større renovering hvor det primært gælder om at få skabt nogle gode arbejdsrammer for Danmarks Miljøundersøgelser. Men renoveringen skal også bringe jagtslottet tilbage til tidligere tiders tilstand uden tilbygninger.
Derefter besigtigede brugerrådet de projekterede shelters ved henholdsvis Vildtforvaltningsskolen og Thyrahytten. Disse shelters skal virke som støttepunkter for friluftslivet, specielt vandrere, cyklister, kajak- og kanofolket, samt kursister på Vildtforvaltingsskolen. Brugerrådet var særdeles begejstret for initiativerne. Der var en positivt drøftelse af benyttelse og beskyttelse, toiletforhold generelt i relation til diverse faciliteter blev vendt. Helt konkret blev det foreslået at distriktet forsøgsvis opsatte et multoilet.

Brugerrådet ser på avlsbygningerne ved Kalø

Den kommende shelterplads ved Kalø Vig

Brugerrådet mødte lederen af Vildtforvaltningsskolen, Niels Søndergaard, der gav en kort introduktion til skolens virke.
Arealerne ved Føllebund blev beset og drøftet. Der var generel enighed om at amtets VMP II, om end noget lille i størrelse nok skal blive til gavn for områdets dyre- og planteliv, samt borgerne i Rønde Kommune. Distriktet håber på at kunne finde midler til et fugletårn ved området.
Brugerrådet sluttede ekskursionen af med en besigtigelse af Humlegården , hvor distriktet har fået midler til at indrette en såkaldt økobase. En økobase er et sted hvor specielt skoleklasser, institutioner o.a. i området kan låne materialer til formidling af områdets natur.
Eftermiddagens diskussion:
Der var en enkelt bemærkning til referatet fra mødet i november 2003 ang. skydeterrænet ved Hevring . OH spurgte til hvorfor Hevring var nævnt under distriktets orientering om Jægerforum. JBC forklarede at grunden hertil var at en evt. overtagelse af forsvarets areal ved Hevring vil kunne realiseres under et projekt, hvor Naturstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udarbejder en plan for jagten på området til glæde for en stor del af forbundets medlemmer. Men det er bestemt ikke tænkt at den øvrige publikum ikke skal have adgang til arealet.
Herefter gav JBC en orientering om nyt fra distriktet ; ud over at distriktet er interesseret i at erhverve Hevring skydeterræn, så er styrelsen i forhandling med Hedeselskabet ang. en evt. erhvervelse af Århus Plantage i Mols Bjerge . De ca. 100 ha ligger centralt i det fredede areal og vil sammen med de øvrige statsarealer udgøre en vigtig del af kerne området i en evt, kommende Nationalpark Mols Bjerge.
Distriktet er koordinator for en større ansøgning til EU om de såkaldte Life-midler . Ansøgningen skal gerne resultere i at der bevilliges midler til pleje og sikring af en lang række overdrev i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem flere amter og statsskovdistrikter.
Længst mod øst på distriktet er der udarbejdet et lokalplanforslag for Dollerup Mølle . Kulturarvstyrelsen har indgivet indsigelser til forslaget. Hvilket ikke er et veto, men Viborg Kommune ventes at indarbejde Kulturarvstyrelsens bemærkninger.
Det grønne forsamlingshus i Dollerup , som er skabt i den gamle kiosk, er blevet meget vel modtaget af lokalbeboerne i Dollerup.
Skovens Dag blev i år som noget nyt afholdt både på Fussingø og på Hald. Skoven var de to steder velbesøgt med henholdsvis ca. 1000 og 400 gæster - en god og oplevelsesrig dag. Vi vel forhåbentlig kunne gentage denne succes næste år til skovens dag, som i skrivende stund endnu ikke er fastlagt. Der blev fremsat flere gode ideer til aktiviteter til Skovens Dag.
Ved Hald er der blevet søsat en ny bådebro til glæde for Hald Sø Bådelaug, Naturskolen ved Hald samt Forfatter og oversættercentret ved Hald.
Hald Hdg. er nu helt renoveret fsv. angår den udvendige del af bygningen. På ønskesedlen står nu tilbage at etablere et bibliotek i hovedtårnet.
Der er ved at blive indgået en ny aftale med Forfatter og oversættercentret om husleje og en række nye forpligtigelser om bl.a. afholdelse af en dragedag, Skovens Dag m.m. – altså aktiviteter der gør brugen af Hald Hdg. bredere.
Der er ligeledes ved at blive indgået en ny aftale med Gudenå-projektet ved Bjerringbro. Distriktet og Bjerringbro Kommune arbejder sammen på at få etableret en ny naturskole ved Hjermind Skov, et andet samarbejdsprojekt er en evt. kommende træbro over Gudenåen ved Kjællinghøl.
På Fussingø er den gamle hestestald blevet renoveret – den blev indviet af ved Skovens Dag af tidligere forpagter Carl Iversen.
Pilotprojektet Nationalpark Mols er ét ud af i alt 7 pilotprojekter. Den nationale følgegruppe kommer til Mols d. 3. juli 2004, hvor de skal have et generelt indtryk af pilotprojektet ved Mols. Der arbejdes i øvrigt i 5 arbejdsgrupper – møderne er åbne for alle interesserede. Den 9. juni 2004 afholdes et såkaldt stormøde for alle arbejdsgrupperne og for alle interesserede i øvrigt.
OB: Det er vigtigt at vi bevarer interessen for projektet – så snart at det bliver mere konkret, så skal folk i området nok vise interesse.
VFH: I Rønde har vi koblet Pilotprojektet sammen med Kommuneplanen, hvilket har givet mange reaktioner. Men der er et problem med informationer og kommunikation til beboerne i området.
LG: Jordfordelingsproblematikken skal tages med på et så tidligt tidspunkt som muligt. Hvis man ikke trækker noget ned over hovedet på folk – så kan tingene som regel lade sig gøre.
OH var inde på kvælstofsproblematikken og at vi bør gøre noget ved dette i fht. Mols Bjerge.
LG påpegede at selv om vi reducerer de 1/3, som stammer fra dansk landbrug, så er der stadig 2/3 tilbage.
JBC: Den diskussion er ikke direkte relateret til en evt. kommende nationalpark, men i langt højere grad et spørgsmål som skal ses i lyset af EU-Habitatdirektivet.
Endelig blev det oplyst at Friluftsrådet afholder et større arrangement d. 6. juni 2004 i Mols Bjerge.
Ligeledes afholder Danmarks Naturfredningsforening et arrangement i Mols Bjerge d. 12. september 2004.
Endelig kan der læses meget mere pilotprojektet på hjemmesiden: http://www.skovognatur.dk/Fussingoe/Nationalparken/default.htm
Strukturen på Fussingø er sådan at der nu er 10 funktionærer i forhold til 13 for bare et år siden. Skovpartsbegrebet er opløst og skovfogederne har nu arbejdsopgaver der går på tværs af distriktet. Således har en af skovfogederne ansvar for den daglige ledelse af mandskabet. En anden skovfoged er vildtkonsulent og har nabokontakten vest for Randers, den tredje skovfoged har p.t. ansvaret for bygningerne på distriktet - ansvarsområdet øges også til at omfatte nabodistrikter- samt nabokontakten øst for Randers.
Der blev spurgt til om Fussingø´s skæbne – nu da det ikke blev en af de 6 landsdelscentre. Det betyder ikke den helt store omvæltning i første omgang. Distriktet skal efter planen afgive alle tilskudssagerne til Skørping Distrikt, som er det landsdelscenter Fussingø hører under.
LG spurgte til om det nu kan forventes at der kommer naturskov over alt i statsskovene.
JBC: Nej det betyder det bestemt ikke, men vil helt sikkert se en tilpasning af driftsomkostningerne, hvilket vil sige at distrikterne vil dyrke arealerne naturnært. Altså en minimering af kulturetablering og –pleje, og en langsigtet optimering af netto.
Distriktet vurderer på baggrund af den nye struktur på distriktet, at hele brugerrådet skal inviteres til møderne. Derved opnås en større kontinuitet på møderne og der sikres et større fremmøde end hidtil - der var en bred opbakning fra brugerrådet til dette.
Økonomien på distriktet viser at distriktet kom ud af 2003 med hverken et overforbrug eller hensætning af midler. Pilotprojektets budget er nu ved at være på plads. Salget af egetræ er inde i en positiv periode med gode priser. Vi har solgt en hel del træ til Sverige til bl.a. gulve og møbler.
Af konkrete projekter skal bl.a. nævnes Lysnet , et lille areal på ca. 9 ha mellem Langå og Hadsten. Her har Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitéer spurgt distriktet om der ikke kan etableres stier på arealet og evt. opsættes et udsigtstårn. Distriktet har været i gang med et magelæg med en nabo for at sikre udsigten og der har være søgt penge til stiforløbet på arealet i 2003, dog uden held. Distriktet forsøger igen i år og vil ellers selv afholde udgifterne til stianlægget. Lokalkomitéen i Hadsten forsøger at rejse midler til udsigtstårnet.
JBC nævnte endvidere at distriktet ligger i magelægsforhandlinger ved de såkaldte Sundstrup arealer ved Virksund. Her forsøger distriktet i samarbejde med Viborg Amt at skabe adgangsmuligheder til nogle strandengsarealer og til et gammelt Tanghus, som tænkes anvendt i formidlingen af arealerne.
Under eventuelt orienterede JBC om at den nye skovlov nu er vedtaget. Det betyder bl.a. at skovbørnehaver og spejderhytter nu kan tillades i fredskov, samt at golfbaner under visse omstændigheder kan dispenseres. Lovteksten kan se på denne adresse: http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L145.htm.
Naturbeskyttelsesloven er revideret og vedtaget. Lovteksten kan ses på denne adresse: http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L146.htm
OH udtrykte bekymring for denne åbning af byggeri i fredskov.
LS spurgte til om Vandtårnets venner evt. kan overtage Vandtårnet i Hald Ege for 1 kr.?
JBC bad LS om at drøfte dette spørgsmål med Steen Bonne Rasmussen – den lokale skovfoged i Viborg.
Endelig orienterede distriktet om at en stor del af de publikumsfaciliteter, der i dag administreres via distriktskontoret, fremover vil kunne bestilles via internettet. Denne service er endnu ikke sat i værk, men ventes i gang allerede inden sommerferien 2004.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken