Referat af Brugerrådsmødet d. 26. november 2002

Til stede:
Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
Finn Søndergaard, Danmarks Idrætsforbund
Frank Linde, Danmarks Idrætsforbund
Jørn Støvring Nielsen, Familielandbruget
Jørgen Mørup Jørgensen, Århus Universitet
Lars Skov Glerup, substitut for Per Blach, Århus Amt Landboforeninger
Ole Bjerregaard, byrådsmedlem i Ebeltoft Kommune
Gunnar Sørensen, lokalrepræsentant for Mols området
Kaj Møldrup Christensen, medlem af Århus Amtsråd
Jens Bjerregaard Christensen, skovrider Fussingø Distrikt
Kim Friis Egefjord, skovfoged Fussingø Distrikt
Jan Grundtvig Højland, biolog Fussingø Distrikt
Afbud fra:
Berner Nielsen, Kommuneforeningen Århus Amt
Svend Krüger, Friluftsrådet i Århus Amt
Kim Thisted, Skovdyrkerforeningen
1. Præsentation af distriktskontoret
JBC bød velkommen til mødet her på distriktet – der blev vist rundt i en pause midt i mødet!
2. Ministerens Naturpolitiske redegørelse: ”DANMARKS NATUR - ansvaret for at beskytte den og glæden ved at benytte den”.
OH med flere udtrykte forundring over den lille forskel der var på udgaverne fra henholdsvis august og oktober.
OB spurgte til hvilke områder de i redegørelsen nævnte 50 mill. Kr. går til? JBC forklarede at det nævnte beløb er ikke nye penge, men midler som fremskaffes ved yderligere salg af boliger etc. Derudover er der f.eks. velfærdsprojekterne i SNS der kan køre videre.
De 50 mill. Kr. tænkes fordelt efter følgende nøgle: 20 mill. Kr. til Nationale naturområder, 20 mill. Kr. til statslig skovrejsning og 10 mill. Kr. til førstegangspleje/genopretning i habitatområder.
JBC oplyste endvidere at FUS i den anledning har taget kontakt til Randers Kommune m.h.p. skovrejsning!
Det blev lovet at distriktet skulle sende referatet af folketingets debat om redegørelsen, men udskriften fylder 41 sider og sendes derfor ikke ud med referatet. Debatten kan læses på Folketingets hjemmeside på adressen: http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000001.htm
3. Større nationale naturområder – status for Mols Bjerge
JBC gav en redegørelse for status omkring Mols Bjerge. Distriktet har forsøgt at få Århus Amt med på en ansøgning til de såkaldte LIFE-midler fra EU, men amtet har meddelt distriktet at det evt. må vente til næste ansøgningsrunde, idet amtets økonomiske og personalemæssige situation først skal afklares.
Det er distriktets klare holdning at en pleje af Mols Bjerge skal ses som et samspil mellem statslige og private (amtsplejede) arealer.
KMC bekræftede amtets tilbagemelding, men supplerede dog at amtet har intentioner om at medvirke som medansøger i en evt. ansøgning til næste runde.
Der er iflg. Wilhjelmudvalgets rapport i første omgang tale om ca. 4-6 potentielle nationale naturområder. Miljøministeren har kontaktet de berørte amtsborgmestre m.h.p. opstart af et par pilotprojekter inden for disse områder - der er frist for tilbagemelding d. 3. december 2002.
Pilotprojektet kan eksempelvis være en afdækning af de interesser der er knyttet til området, evt. med udformning af en folder med visioner og formidling.
Distriktet ønsker at brugerrådet skal indgå som en konstruktiv medspiller i forhold til en evt. nationalpark i Mols Bjerge.
LSG understregede vigtigheden af den lokale forankring i en sådan proces – ensidig statslig styring fører ikke nødvendigvis til et positivt resultat.
JBC understregede at det ikke er udpegningen som nationalpark, men derimod udpegningen som EU-habitatområde, der i givet fald kan give restriktioner i området. Distriktet lovede at orientere på hjemmesiden om status for forløbet omkring Mols Bjerge – dette ventes klar efter nytår.
Dernæst blev adgangsforliget mellem Miljøministeriet, landboorganisationerne og de grønne organisationer drøftet. Forliget må ikke sidestilles med lovgivning, men kan alene tages som en henstilling til lodsejerne om en lempelse af adgangsreglerne i det åbne land. Forliget ventes indarbejdet ved førstkommende revision af loven.
Der var i brugerrådet generel stor tilfredshed med forliget – der udspandt sig en mindre diskussion omkring adgangen til brakarealer og bræmmer langs vandløbene.
4. Det Nationale skovprogram og revision af skovloven
JBC orienterede bredt om den kommende revision af skovloven og fortalte bl.a. at formålsparagraffen ændres således at de internationale forpligtelser i relation til naturbeskyttelse, rekreative muligheder samt mulighederne for naturlig udvikling af skovene tænkes ind i lovens ånd. End-videre arbejdes der på en klaring af fredskovsarealerne i forhold til de kommunale skove samt udstykningen af fredskovsarealer.
5. Distriktets hjemmeside
Hjemmesiden blev præsenteret – specielt de dele der kan have umiddelbar interesse for brugerne af distriktets arealer. Distriktet hører meget gerne fra brugerrådet o.a. om hjemmesidens relevans, fejl, mangler og naturligvis også ros.
6. Ministerens velfærdspapir - projekter på Fussingø
Det overordnede mål med velfærdspapiret er at styrke offentlighedens brug af de statslige arealer ved en række tiltag.
Fussingø distrikt er bevilliget 220.000 kr. til projekter i 2002. Midlerne anvendes til indretning af økobase (hvilket vil sige en base hvorfra skoleklasse o.l. kan hente diverse remedier til undervisningen i naturen) på Randers Øvelsesterræn i en tidligere bunker.
På Mols indrettes økobaser på henholdsvis Tremosegård og ved Ørnbjerg Mølle.
Desuden skal der etableres en sti og en primitiv overnatningsplads på et mindre og nyerhvervet areal ved Stubbe Sø.
7. Nyt fra distriktet, herunder bl.a.:
Revisionen af den eksisterende driftsplan er udskudt et år eller to, en midlertidig er under udarbejdelse.
Skovarbejderne har været hjemsendt i periode på 6 uger her i sensommeren. Forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt igen til næste år!
Distriktet har solgt en række ejendomme på Kalø, Horsdalhus samt arealer ved Rønde og Dollerup Mølle skal sættes til salg snarest.
Distriktet har modtaget en arveløs ejendom ved Hem. Ejendommen er på ca. 30 ha og Friluftsrådet har fået overdraget retten til udformningen af ejendommen m.h.p. rekreative muligheder for alle interesserede brugergrupper.
Distriktet har kontaktet alle jagtforeninger inden for distriktets område m.h.p. deltagelse i distriktets repræsentationsjagter. Distriktet inviterer samtlige foreninger til et møde for bl.a. at drøfte jagtpolitik på private og statslige arealer, samt at orientere om handlingsplanen for kronvildt.
Bygningskomplekset ved Kalø skal videre renoveres. En ny kontorbygning er planlagt, således at de utidssvarende sidebygninger til selve jagtslottet kan fjernes.
VMP-II projektet ved Følle bund synes inden for en mulig gennemførelse.
Hald fredningen er nu på plads og der skal oprettes et lodsejerudvalg for området.
Fredningsnævnet arbejder med en udvidelse af fredningen af Læsten Bakker. En sti fra distrik-tets arealer tænkes etableret således at de fredede arealer forbindes med statsskoven.
8. Eventuelt
OH havde forinden mødets start tilkendegivet ønsket om en drøftelse vedr. etablering af stier på arealet ved Lysnet mellem Hadsten og Langå. Det blev drøftet kort i gruppen og man enedes om en bilateral drøftelse af problemstillingen - distriktet og DN - lokalkomiéen for Hadsten Kommune imellem.
Nye mødedatoer for 2003 bliver d. 27. maj som et heldagsmøde på Fussingø
og d. 27. november som et halvdagsmøde på Hald

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken