Referat af Brugerrådsmødet d. 27. maj 2003

Referat af Brugerrådsmødet d. 27. maj 2003 på Fussingø
- med enkelte rettelser

Til stede :

Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
Finn Søndergaard, Danmarks Idrætsforbund
Jørn Støvring Nielsen, Familielandbruget
Berner Nielsen, Kommuneforeningen Århus Amt
Jørgen Mørup Jørgensen, Århus Universitet
Kaj Møldrup Christensen, medlem af Århus Amtsråd
Egon Thomassen, repræsentant for Ålum Beboerforening
Jens Bjerregaard Christensen, skovrider Fussingø Distrikt
Jan Grundtvig Højland, biolog Fussingø Distrikt (referent)
Afbud fra:
Kim Thisted, Skovdyrkerforeningen

Ekskursion ved Hjermind Skov og Kjællinghøl

JBC bød brugerrådet velkommen til Hjermind Skov. Arne Bang Jørgensen, der er leder af Gudenå Projektet, fortalte om samarbejdet mellem Bjerringbro Kommune og distriktet. Vi så på Jægerhytten, shelters, Jernalderhuset og værkstederne samt kanopladsen og fiskepladserne ved Gudenåen! Brugerrådet var fuld af begejstring over alle de fine aktiviteter Gudenåprojektet fået sat i værk. Der var megen ros til Arne og hans team.
Eftermiddagens drøftelser foregik på distriktskontoret.

1. Referatet fra mødet i november

Ingen bemærkninger til referatet, men det blev lovet at vi skal viderebringe Gudenåprojektets hjemmeside: http://www.gudenaaprojektet.dk

2. Nationalpark i Mols Bjerge

JBC gav en redegørelse for status omkring Nationalparken Mols Bjerge. Distriktet har i samarbejde med Århus Amt, Ebeltoft Kommune og Rønde Kommune søgt om et pilotprojekt for Mols Bjerge. Inden ministeren gav sit tilsagn til projektet i april, har der været en del lokal modstand på Helgenæs. Ministeren har lovet at holde Helgenæs uden for projektet i opstartsfasen. Projektet skal afdække problemfelterne omkring benyttelse og beskyttelse i habitat- og nationalparkområdet. Pilotprojektet skal munde ud i en hvidbog til ministeren, således der efterfølgende kan træffes en politisk beslutning om nationalparker i Danmark.
Selve ansøgningen om pilotprojektet kan ses på distriktets hjemmeside: http://www.sns.dk/Fussingoe/nyt/Nationalparken.htm

KMC: Amtsborgmesteren roser distriktet for en meget fin indsats i fbm. pilotprojektet.

OH: DN er bekymret for, om nationalparkideen forringer mulighederne for bevarelse af den øvrige natur. Der skal gerne etableres grønne forbindelser (korridorer) overalt, så "naturen" ikke ender som isolerede øer. Derfor udgiver DN omkring nytår 2003/04 en bog om al den natur, som DN ønsker skal indgå i nationalparkerne.
JS: Det er vigtigt at få foretaget konsekvensberegninger på modellerne.
JBC: Det står i kommissoriet at der under pilotprojektet ikke vil blive iværksat tiltag som får konsekvenser for landbruget og øvrige erhverv.

3. Økonomi

 • JBC orienterede om at økonomien lige kører rundt. Vi må forvente besparelser i de kommende år og det vil medføre reduktioner på alle niveauer.
 • 1½ skovarbejder er på orlov, hvilket svarer til at vi nu har 15½ mand i skoven.
 • Eternitladen på Hald skovpart skal erstattes af en ny maskinhal.
 • Kalø skal renoveres for 10½ mill. Kr.
 • Der blev spurgt til Naturstyrelsens mulige udflytning til Kalø! JBC kunne ikke bekræfte dette forlydende fra de lokale medier. Der har også været interesse fra Viborg om en placering der.

4. Sejlads på styrelsens søer

JBC orienterede om at styrelsen har udsendt et papir til samtlige distrikter, med en opfordring til at overveje om administrationen af sejladsen på styrelsens søer eventuelt kan lempes, således at der åbnes op for en række aktiviteter, som i dag ikke kan foregå på søerne. Distriktet har i den forbindelse givet et par konkrete tilladelser til sejlads med kajak og kano på Hald Sø. På Fussing Sø har man givet nogle FDF’ere mulighed for sejlads med kano, samt inviteret Randers Sejlklub til at sejle med optimistjoller ifm. Skovens Dag. Endvidere har distriktet overvejet muligheden af at lade Randers Sejlklub sejle på Fussing Sø et par timer hver uge på en hverdagsaften med et begrænset antal små både. Evt. kan denne aktivitet lede frem til en sejlerskole i en uges tid i sommerferien næste år. Det skal for god ordens skyld nævnes at der ikke gives tilladelse til fiskeri fra kano, kajak eller sejlbåde.
Brugerrådet efterlyste en større grad af frihed på søerne, men anerkendte samtidig de gradvise tiltag.

5. Velfærdsforanstaltninger

Distriktet har i lighed med sidste år søgt styrelsen om finansiering af en række såkaldte velfærdsprojekter. Det overordnede mål med velfærdsprojekterne er at styrke offentlighedens brug af de statslige arealer ved en række tiltag.
Der er endnu ikke i skrivende stund uddelt midler til de ansøgte projekter.
OH spurgte til projektet omkring Lysnet ved Langå. Lokalkomitéen fra Langå og Hadsten har kontaktet distriktet med henblik på at få etableret et stisystem på arealet, som er et højtliggende terræn i området, samt eventuelt et udsigtstårn. OH efterspurgte endvidere et papir der beskriver samarbejdet.
JBC svarede at distriktet har søgt styrelsen 30.000 kr. til at etablere det nævnte stisystem og til at opstille orienteringstavler på arealet. Distriktet lovede at det efterspurgte papir sendes snarest.

6. Naturskolen ved Fussingø

Det nye naturskole lokale ved Fussingø blev vist frem for brugerrådet, der alle udtrykte begejstring for distriktets indsats.
JBC udtrykte håb om en større opbakning til aktiviteterne omkring naturskolen nu da de fysiske rammer er så meget bedre end før.

7. Ørnbjerg Mølle og Mosely

Friluftsrådet har i jubilæumsgave fået overdraget muligheden for at indrette ejendommen Mosely ved Mariager til diverse friluftsaktiviteter. Denne process er i fuld gang og Friluftsrådet har indkaldt alle interesserede til en idedag.
Distriktet har et areal ved Ørnbjerg Mølle incl. et mindre hus og en gammel vandmølle. Dansk Vandrelaug er inviteret til at give forslag til en evt. indretning og anvendelse af huset.

8. Eventuelt

 • JBC orienterede om at distriktet har afholdt møde med alle jagtforeningerne inden for distriktets område. Der skal nedsættes et brugerråd for jægerne hvor der diskuteres jagt politik på styrelsens arealer.
 • Der var ca. 1100 besøgende på skovens dag på Fussingø. FS sagde at det var et fint arrangement og at det virkelig viste de mange muligheder for friluftslivet i statsskovene.
 • Dollerup Beboerforening har overtaget den gamle kiosk ved Dollerup Bakker som et grønt forsamlingshus.
 • Der har været afholdt et lokalt brugerforumsmøde på Klostermarken i det tidlige forår.
 • Viborg Byråd kommer på besøg på distriktet til september.
 • Der er udgivet en bog om Alstrup Krat og Hohøj ved Mariager.
 • Skovfoged Bo Marling har fået en stilling ved Svendborg Kommune og forlader derfor Fussingø Distrikt medio juni 2003.
 • Der bliver opført en kammerkoncert i juni på Fussingø Slot.
 • Læsten Bakker fredningen er genrejst mhp. at etablere et stisystem fra Troldeskoven via Tuemosen til Læsten Bakker.

Der blev spurgt til ministerens udmelding om salg af statsskov. JBC erklærede at der ikke er udsigt til at der skal sælges skov på distriktet, da der alene er tale om nåleskov uden væsentlige rekreative eller naturmæssige interesser
OH spurgte til om der evt. kan oprettes et hølaug på distriktet for at gavne flora og fauna - i lighed med det der er på Frederiksborg Distrikt? JBC nævnte, at Klostermarken næsten var et sådant areal, da man slog græsset og fjernede afgrøden. JSN nævnte, at der i tilknytning til Gl. Estrup var forskellige laug, og at et hølaug med gammeldags leer måske kunne etableres. JBC svarede at det er meget ønskeligt om der kan etableres en sådant laug også gerne for vandmøllen og naturskolen. Det er bare lige med at finde de frivillige kræfter, der skal til for at løfte opgaven fra teori til praksis.
JMJ udtrykte ønske om at der ligger informationer om naturen på distriktets hjemmeside. Det kunne eksempelvis være observationer af fugle, insekter, planter, svampe m.m. JBC kunne henvise til at det allerede er muligt at finde oplysninger om fugleobservationer via DOF’s hjemmeside: http://www.dofbasen.dk/search/
På baggrund af det relativt ringe fremmøde samt kun ganske få afbud fra de ikke fremmødte, så fandt distriktet det nødvendigt at spørge til mødeform og tidspunktet. Der var en enkelt der udtrykte misfornøjelse med heldagsmødet, men der var dog bred opbakning til at formen og hyppigheden skal fortsætte. Ekskursionerne er vigtige at fastholde for at skabe indsigt i konkrete aktiviteter på distriktet.
OH udtrykte et stort ønske om at komme til Mols Bjerge på næste besigtigelsestur!
Næste mødedato er d. 27. november 2003

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken